Alla människors lika värde

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg presenterar här FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna.

Alla människors lika värde

Alla människors lika värde, en kulturkrönika i 31 bilder om en av
mänsklighetens viktigaste frågor och det enskilt mest översatta
dokumentet i världen – FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna.

Text, FN – Förenta Nationerna, foto, Dan Damberg, Skillingaryd, en
dag i juni 2014.

 

1 IMG_0755

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av
FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Texten till
deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s
kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt
som ordförande.

Enligt Guinness rekordbok är dokumentet det enskilt mest översatta
dokumentet i världen. Det består av 30 artiklar med
generalförsamlingens syn på mänskliga rättigheter.

Deklarationen antogs i generalförsamlingen den 10 december 1948
med 48 röster för, 0 emot, och 8 blanka. De som röstade blankt var
Jugoslavien, Polen, Saudiarabien, Sovjetunionen, Sydafrika,
Tjeckoslovakien, Ukraina och Vitryssland.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör
människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är
grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett
till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och
då skapandet av en värld där människorna har yttrandefrihet, trosfrihet
och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta
strävan.

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg
skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de
mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer.

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga
förbindelser mellan nationerna.

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro
på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda
människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika
rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre
levnadsvillkor under större frihet.

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta
nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och
efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa
rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta
åtagande, tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk
och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna
förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning
och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt
genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till
att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i
medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras
jurisdiktion.

2 IMG_5099

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har
utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i
en anda av gemenskap.

3 IMG_5100

Artikel 2

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas
i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga
eller internationella status som råder i det land eller det område som
en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står
under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon
annan begränsning av sin suveränitet.

4 IMG_5101

Artikel 3

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

5 IMG_5102

Artikel 4

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla
dess former skall vara förbjudna.

6 IMG_5103

Artikel 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

7 IMG_5105

Artikel 6

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens
mening.

8 IMG_5106

Artikel 7

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen
utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma
skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna
förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

9 IMG_5111

Artikel 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella
domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes
grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

10 IMG_5112

Artikel 9

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

11 IMG_5114

Artikel 10

Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig
förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av
hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse
om brott mot honom eller henne.

12 IMG_5120

Artikel 11

Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som
oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid
en offentlig rättegång, där personen får alla rättssäkerhetsgarantier
som behövs för hans eller hennes försvar.

Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte
utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den
tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än
vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

13 IMG_5121

Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv,
familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin
heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot
sådana ingripanden och angrepp.

14 IMG_5122

Artikel 13

Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje
stats gränser.

Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att
återvända till sitt land.

15 IMG_5133

Artikel 14

Var och en har rätt att i andra länder söka och få asyl från förföljelse.

Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas
på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta
nationernas ändamål och grundsatser.

16 IMG_5134

Artikel 15

Var och en har rätt till en nationalitet.

Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att
ändra nationalitet.

17 IMG_5135

Artikel 16

Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med
avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda
familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om
äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla
samtycke.

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och
har rätt till samhällets och statens skydd.

18 IMG_5136

Artikel 17

Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans
med andra.

Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

19 IMG_5137

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och
att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt,
utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning,
andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

20 IMG_5111

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt
innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot
och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och
oberoende av gränser.

21 IMG_5112

Artikel 20

Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och
sammanslutningar.

Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

22 IMG_5114

Artikel 21

Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt
valda ombud.

Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet.
Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall
genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig
röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

23 IMG_5120

Artikel 22

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social
trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes
människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet,
förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i
enlighet med varje stats organisation och resurser.

24 IMG_5121

Artikel 23

Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och
tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande
ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en
människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med
andra medel för socialt skydd.

Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att
värna sina intressen.

25 IMG_5122

Artikel 24

Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning
av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

26 IMG_5133

Artikel 25

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och
familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i
händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död,
ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter
utanför hans eller hennes kontroll.

Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla
barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom
eller utom äktenskapet.

27 IMG_5134

Artikel 26

Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri,
åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den
elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och
teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre
utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och
till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse,
tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa
grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens
bevarande.

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras
föräldrar.

28 IMG_5135

Artikel 27

Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av
konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen
som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka
han eller hon är upphovsman.

29 IMG_5136

Artikel 28

Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de
rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan
förverkligas.

30 IMG_5133

Artikel 29

Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga
utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast
underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart
i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter
och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles
berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är
oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

31 IMG_0755

Artikel 30

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för
en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet
eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de
rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Fin krönika,men hur mycket blir det i verkligheten

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer