Båramo gravar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ett flertusenårigt gravfält.

Båramo gravar, en märklig plats med tusenåriga anor,
utmed landsvägen

Båramo gravar, en märklig plats med tusenåriga anor, utmed
landsvägen, en kulturkrönika i 8 bilder från april 2012.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd medio april 2012

Strax innan avfartsvägen till Mörkebo väster om Frälsningsarmens
Ungdomsgård, nordväst om Skillingaryd står denna något sneda skylt
och markerar ”Gravfält”. Jag stiger av min cykel och vandrar de
knappa 30 metrarna norrut från Ovdaskogsvägen räknat och befinner
mig då på ett tyvärr skadat men dock gravfält från tiden 500 år före
Kristus, med andra ord äldre järnåldern. Här har människor levat och
dött, kämpat och njutit för mer än 2500 år sedan, kvar är stenar i olika
former och formationer, och för ett otränat öga finns det inte mycket
att skåda. Men man misstar sig ety här finns stor och tung lokalhistoria
begravd i marken. För Er som vill läsa mer i detalj gå in på följande
adress; www.jkpglm.se/arkeologi/publikationer/pdf/2008_07.pdf

Tiden mellan 500 före Kristus och 1050 efter Kristus kallas i
Skandinavien för järnålder. Det är den period då järnet blir allt
vanligare i denna del av världen. Men det är också en tid då runskriften
skapas, skandinaver deltar som soldater i den romerska armén, de
första stadsliknande bebyggelserna uppförs och den kristna tron börjar
anammas i Skandinavien.

Den äldre järnåldern delas upp i förromersk järnålder, 500 före Kristus
till 1 före Kristus samt romersk järnålder, 1 före Kristus till 375 efter
Kristus.

Den yngre järnåldern delas upp i folkvandringstid, 375–550 efter
Kristus, vendeltid, 550–800 efter Kristus samt vikingatid, 800–1050
efter Kristus.

Forntida ärjare. Här på platsen finns en stor variation av förhistoriska
gravar. Man kan se ett femtiotal gravar och fundera över deras olika
former. Det finns särskilda termer inom arkeologin för gravar och här
finns fyra runda och åtta kvadratiska stensättningar, två domarringar,
två järnåldersdösar, en kvadratisk stenkrets samt ett tjugotal stenar. De
enstaka stenarna kan vara rester av skadade stenkretsar. Denna
variationsrikedom är typisk för äldre järnåldern.

De kvadratiska stensättningarna är lätta att upptäcka. Ett par stora
kantstenar ligger här vid vägen. Inne i skogen i en röjd yta syns några
till som också är stora och tydliga. Det här är märkliga gravar.
Undersökningar under senare år har visat att de kan vara fyndtomma.
Å andra sidan finns äldre uppgifter om vapenfynd i kvadratiska gravar.
Dessa fynd dateras till äldre järnålder.

Stensättningarna är flacka gravar av sten, medan domarringarna är
resta eller liggande stenar i kretsform. Namnet domarring kommer av
att man i äldre tid trodde att forntidens folk höll ting vid dessa stenar,
men de är gravar. Under äldre järnåldern brändes den döde på bål, så
fynden i gravarna är fragmentariska.

Fler fornlämningar finns att se. Någon kilometer uppför vägen ligger
ett par kvadratiska stensättningar. De spridda gravarna tyder på att
området troligen odlats under äldre järnåldern och gravarna kan ha
tjänat som revirmarkeringar.

I skogen intill gravfältet finns talrika röjningsrösen och många av
dessa är samtida med gravarna. Dessa röjningsrösen som kallas
”hackerör” är spår av de forntida böndernas åkerbruk. Äldre
järnålderns åkerbruk var kringflyttande. Ett par år ärjades en åker och
när den var urlakad flyttade man och tog upp nya åkrar. Så förklaras de
mängder av hackerör som finns i Småland. Men åkerbrukarna bannade
då som senare markens stenar som ådret törnade i och orsakade stopp.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ 130, i Åkers socken utgör ett större
sammanhängande gravfält bestående av 40–50 gravanläggningar.
Dessa består av resta stenar, domarringar, en kvadratisk stenkrets,
järnåldersdösar, samt övertorvade kvadratiska och runda
stensättningar. I samband med markberedning och nyplantering 1976
skadades ett flertal av gravanläggningarna. Länsstyrelsen i Jönköpings
län beslöt därför att en dokumentation och en partiell undersökning av
gravfältet skulle utföras av Jönköpings läns museum.

Den arkeologiska undersökningen utfördes sensommaren 1985. Vid
denna undersökning karterades gravfältet. En av anläggningarna
undersöktes också, varpå markytan återställdes i ursprungligt skick.

Sedan mitten av 1980-talet är gravfältet även medtaget som
fornvårdsobjekt nr 114 i Jönköpings län.

Sammanlagt kom 20 gravanläggningar att karteras och beskrivas.
Närmare hälften av dessa var kvadratiska stensättningar. Även en
järnåldersdös av Fröböketyp, en domarring och två kvadratiska

Stenkretsar undersöktes och karterades. En av de mindre kvadratiska
stensättningarna, gravarna, valdes ut för att undersökas. Anledningen
var att se hur svårt markberedningen 1976 hade skadat graven.

Dös är namnet på en form av megalitgrav, storstensgrav, som byggdes
redan i början av bondestenåldern. Man började bygga dösar för cirka
5 500 år sedan, i slutet av tidsperioden tidig neolitikum. En dös består
av 4–7 resta stenblock till väggar med ett tungt block ovanpå som tak.
Inne i gravrummet lade man den döde. Ibland reste man en kantkedja
av sten runtom gravrummet. Så täcktes allt över med en stor jordhög.
Graven var ett mäktigt monument över betydelsefulla personer, släkter
och deras mark. Dösar finns i södra Sverige, Danmark och södra Norge
men liknande gravar finns i Europa. Byggandet av dösar hör ihop med
trattbägarkulturen, Fröböke ligger för övrigt i Halland.

Sammanlagt registrerades sex fyndposter vid undersökningen av
graven, tre av fynden var av järn. Det första bestod av en pilspets som
återfanns vid gravens huvudände. Spetsen var i tre fragment.

Ett annat järnföremål, ett ringformat spänne, hittades i gravens
mittersta del. Nära spännet framkom ett tredje föremål av järn i form
av en eneggad tångekniv.

Ett glasföremål, en liten, lätt grönfärgad pärla, hittades nära gravens
huvudände. Pärlans sidor var svagt konvexa och var möjlig att datera
till yngre romersk järnålder, cirka 500 efter Kristus. Vid fotändan
framkom ett i det närmaste intakt lerkärl. Kärlet hade något bikonisk
form med utsvängd fot och var cirka 10 cm högt. Den sista fyndposten
utgjordes av två fragment av harts. Dessa hittades dock inte i själva
graven, utan ytligt i stenpackningen.

Efter avlägsnande av den mittersta stenraden framkom efter cirka
0,1 meters rensning de övre partierna av en rektangulär hällkista med
innermåtten 1,35 x 0,22 meter. Ytterligare rensning påvisade att
kistans väggar utgjordes av såväl kantställda hällar som kallmurade
klumpstenar, cirka 0,2–0,6 meter stora.

Fyndens fördelning gav vid handen att kistan innehållit ett barnskelett
med en längd av uppskattningsvis 65 centimeter, alltså ett spädbarn.
Av själva skelettet återstod endast en mörkfärgning, lättast urskiljbar
vid huvudänden i norr. Botten i hällkistan utgjordes av hårt packad, grå
mo. Kistan var anlagd i anläggningens västra del, omedelbart intill
kantkedjan. Öster om kistan förekom mindre stenar, cirka
0,05–0,2 meter stora. Under kantkedjans synliga, övre delar, förekom
ställvis såväl större som mindre stenar, närmast utgörande en grund
eller stöttning av ovanliggande partier. Hela anläggningen vilade på
morän.

Tolkningen av graven utifrån gravgåvorna antyder att en liten pojke
lagts i graven. Placeringen av pilspetsen vid ena änden av graven, samt
att den låg vid sidan av huvudet, har tolkats som att barnet fick med sig
en pil och båge. Dessa var av sådan längd att spetsen kom att hamna i
höjd med barnets huvud. Vad beträffar lerkärlet, kan detta möjligen
innehållit en slags symbolisk kost. Gravgåvorna i barngraven är att
beteckna som funktionella och inriktade på överlevnad i nästa tillvaro
som väntade det lilla barnet.

Informationstavlan som syns till höger på bilden ligger omedelbart
söder om vägen in till det stora gravfältet och platsen som är uppröjd i
granskogen visar en kvadratisk stensättning som här är lätt att upptäcka
då ett par av de stora kantstenarna ligger alldeles invid vägen. Det
finns ytterligare sju kvadratiska stensättningar likt denna inom
Fornminnesområdet Båramo gravar.

Detta är alltså en av de gravar som tidigare i min kulturkrönika
beskrevs som ”märkliga gravar” då undersökningar under senare år har
visat att de kan vara fyndtomma.

Att vandra omkring i området är som att gå på en, vad vi idag kallar,
kyrkogård som innehåller en mängd förfäder och förmödrar till oss.
Det är bara som mest 100 generationer sedan, i princip igår, i
mänsklighetens relativt korta historia.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.