Biologisk mångfald

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, del 5

Biologisk mångfald, del 5, en naturkrönika i 19 bilder om märkliga
ting i den biologiska mångfaldens härliga värld.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2011.

Låt mig få inleda med en bild på ett blommande gråbo, ”Artemisia
vulgaris”, invid en av Skillingaryds dämmes dammar. Hela växten,
både jordstammen och örten, har medicinska egenskaper men även
aromatiska och upplevs som svagt besk. Den har använts sedan länge
som medicinalväxt, och sägs lindra menstruationsbesvär, frossa,
sömnlöshet, kramper och epilepsi.

Örten sägs också ge livfulla drömmar, och kan sålunda vara ett
hjälpmedel till att få en så kallad lucid dröm. Uttrycket lucid dröm
betyder drömmar där man är helt eller delvis är medveten om att man
drömmer. Denna klarhet inträder då personen upptäcker att det som
händer i drömmen inte är fysisk verklighet och drömmen kan sålunda
jämföras med en hallucination. Dessa fenomen ligger dock helt klart
utanför etablerad vetenskap och får tas med en nypa salt.

Allergi mot gråbopollen är dock inte ovanligt i Sverige men detta
förekommer i lägre frekvens än björk- och gräspollenallergi. På grund
av så kallad korsallergi kan dock gråboallergiker reagera mot andra
växter inom familjen såsom malört, maskros och prästkrage.

Så raskt över till avdelningen slemsvampar, i det här fallet och ett antal
bilder framåt i formen av det märkliga glansgrynet, ”Leocarpus
fragilis”, som har många olika skepnader beroende på mognad. Denna
bild visar nog nästan mogna eller mogna glansgryn till färgen
orangebruna, underlaget i detta fall är grusbjörnmossa.

Glansgrynet, ”Leocarpus fragilis”, på denna bild är nog övermoget och
underlaget är helt sonika en liten sten och trots namnet är dessa
organismer inte speciellt nära släkt med svamparna.

Vackert draperade grässtrån och pyntet är glansgrynet, ”Leocarpus
fragilis”. Slemsvampar är en speciell organismgrupp som trots namnet
inte är nära släkt med andra svampar. De har en del karaktärsdrag
gemensamma med svampar och andra gemensamma med djur.
Gruppen fördes förr till djurriket under namnet mycetozoa eller
svampdjur. En slemsvamp kan röra sig framåt över underlaget som en
stor amöba medan den äter det som kommer i dess väg, till exempel
bakterier, sporer och annat organiskt material.

Man känner till totalt cirka 450 arter av slemsvampar och av dem finns
cirka 175 i Sverige därav bildens glansgryn. Oftast hittar man
slemsvamparna i mörka och fuktiga miljöer i skogen. Där kan de växa
på murknande träd och grenar, på bark och även på mossa och
nedfallna löv. Antingen ser man dem i deras rörliga stadium, det så
kallade plasmodiet, eller som fruktkroppar. Fruktkropparna kan vara
stora och färggranna medan plasmodiet oftast ser ut som ett slemmigt
nätverk. Slemhöljet skyddar plasmodiet från att torka ut, och där det
krupit fram kan man ibland finna ett spår av slem.

Bilden visar glansgrynet, ”Leocarpus fragilis”, som fruktkroppar.

En slemsvamp är trots sin storlek inte uppbyggd av många olika celler
utan består av en enda stor, ofta en nätlikt förgrenad cell, ett så kallat
plasmodium. En stor mängd cellkärnor och annat cellmaterial
strömmar fram och tillbaka till plasmodiets olika delar. Vissa
plasmodier är färggranna och synliga för ögat men många är så små att
de är svåra att se. När miljön förändras, om det till exempel blir torrare
eller om maten tar slut, avstannar plasmodiet i sin vandring och bygger
i stället upp fruktkroppar som bildar sporer, precis som glansgrynet,
”Leocarpus fragilis”, på bilden har gjort.

Ur sporen kryper sedan en myxamöba eller en myxoflagellat beroende
på hur fuktig miljön är. Denna måste sedan hitta en annan amöba eller
flagellat att para sig med för att kunna bilda ett nytt plasmodium.
Märkligt och spännande.

Bilden visar glansgrynet, ”Leocarpus fragilis”, i dess rörliga stadium,
det så kallade plasmodiet.

Slemsvampar, på bilden ett glansgryn, ”Leocarpus fragilis”, är en
huvudgrupp bland protisterna. Totalt är mer än 700 arter kända.
Protisterna är en mycket heterogen grupp av organismer som
egentligen inte är närmare släkt med varandra. Riket protister består av
de eukaryoter som blir kvar när man räknar bort alla svampar, växter,
och djur. Protisterna är alltså en parafyletisk grupp som i stort sett inte
har några gemensamma egenskaper utöver att de är eukaryoter.

Parafyletisk är ett taxonomiskt klassifikationsbegrepp som används
inom biologin och har sitt ursprung i kladistiken. En grupp organismer
ingår i en parafyletisk grupp när alla representanter härstammar från
samma anfader men där inte alla av denne anfaders avkommor är
inkluderade, exempelvis är dinosaurier parafyletisk, då gruppen inte
omfattar de moderna fåglarna utan bara dinosaurierna.

En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i
vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett
cellmembran. Dessa celler är också relativt stora och omfattar
traditionellt rikena djur, växter, svampar, amöbor samt riket protister,
vilket i själva verket är en samlingskategori för eukaryoter som ej
passar in i de övriga riken. Eukaryoterna kontrasteras mot
prokaryoterna, bakterier och arkéer, vilka saknar cellkärna och andra
komplexa cellstrukturer. Bilden visar en grästuva vackert ”inslagen” i
slemsvampen glansgryn, ”Leocarpus fragilis”.

Slemsvamparna finns i stort sett i hela världen men de är vanligare i
tempererade områden än i tropiska. Eftersom de oftast är små är de
ganska okända för allmänheten och de innehåller ofta stora mängder
kalciumkarbonat.

Kalciumkarbonat, CaCO3, är råvara för framställning av kalciumoxid,
det vill säga osläckt kalk. Ämnet används som färgämne i livsmedel,
och har då nummer E 170 och som mineral kallas ämnet kalkspat eller
kalcit.

En titt i kristallkulan sade mig att uppdraget var slutfört för glansgrynet
och jag skrev den 12 november 2011, en klar, solig och något kylig
lördag utan snö!

Nu får det sålunda vara nog med slemsvampar för denna gång och
detta får bli min sista bild på glansgrynet, ”Leocarpus fragilis”, nådens
år 2011.

Det finns en intressant svampflora vid Skillingaryds dämme och denna
bild visar en gulvit hätta, ”Mycena flavoalba”, som växer i gräset i den
lilla talldungen mellan näst sista och sista dammen.

Ytterligare en ny svampart för mig i arten klockhätting, ”Conocybe
apala”, ibland också ”Conocybe lactea”, den växer mindre allmänt i
gräsmattor i södra och mellersta Sverige samt vid Skillingaryds
dämme.

Kanske är det arten oliveggshätta, ”Mycena avenacea”, som vi ser på
bilden, de växer här i gräset runt dammarna ganska rikligt nu under
hösten. Normalt växer de, enligt litteraturen, bland gräs i ängs- och
hedmarker, tämligen allmänt i södra och mellersta Sverige och då får
väl denna biotop anses som ganska normal.

Dessa små vackert orangefärgade svampar som växer bland
grusbjörnmossorna vid dämmet skulle kunna vara haghättingar,
”Conocybe rickeniana”, men det finns ett antal svårbestämda och
snarlika arter som kräver mikroskop för att artbestämmas. Det är
nämligen skillnad på fältmykologi och labratoriemykologi.

Denna lilla håriga ”fjäril” sög frenetiskt efter nektar med sin långa
sugsnabel i åkertistelns blomkorg.

Åkertisteln är mycket variabel och delas ibland upp i flera varieteter
samt ett svårt så kallat ogräs.

”…et ibland de elakaste och tillika allmännaste ogräs i Sädesåkrar, och
äfwen i en del Trägårdar, där den fått innästla sig. Detta ogräs både
kryper omkring eller widgar sig, och går på djupet med fine rötter, och
som dess frö flyga, kunna de äfwen lätt transporteras inuti de bäst
omgärdade ställen.”

Ur ”Försök till en Flora Oeconomica Sveciæ”, av A. J. Retzius år
1806.

Förra bildens ”lilla håriga fjäril” visade sig, när den flög sin kos, vara
ett gammafly eller som det hette förr gammatecknat metallfly, på latin
”Autographa gamma”. Det är en art i fjärilsfamiljen nattflyn och arten
har violettgrå framvingar med ljusare linjer och ett vingspann på
mellan 36–42 millimeter. Mitt på vardera framvingen finns en ljusgul
silverglänsande teckning, som liknar den grekiska bokstaven γ för
gamma vilket kan skönjas på bilden.

Gammaflyet hör hemma i Sydeuropa, men många individer flyger
under våren norrut och når Sverige ofta i mycket stora antal och
producerar här minst en ny generation. Fjärilarna kan dock inte
övervintra hos oss och en del ger sig åter söderut på hösten och
speciellt under flyttningen ses de flyga såväl dag- som nattetid.
Larverna är ljusgröna eller blågröna med sex smala ljusgula längslinjer
och de lever av olika örter samt kan vålla skada på till exempel ärter,
kål och klöver.

Bilden visar en art av solblomfluga i släktet ”Syrphus” och dessa är
små till medelstora blomflugor med en längd på mellan 8 och
13 millimeter. De har en svart och gul teckning vilket gör dem
getinglika. Typiskt för släktet är lång behåring på membranet under
vingfästet på mellankroppen som har gröngrå eller grönsvart färg med
ljusgula hår. Det främsta av de tre gula banden har formen av två
golfklubbeliknande fläckar. De två följande gula banden kan vara hela
eller avbrutna.

Solblomflugor påträffas i skogsgläntor och bryn, trädgårdar, parker
och andra kulturmiljöer. Larverna lever på bladlöss på örter, buskar
och träd. Larverna är genomskinliga och kan på hösten påträffas under
löv på marken. De fullvuxna flugorna besöker många olika blommor.

Släktet har mellan 40 och 60 arter i världen varav cirka 20 har
palearktisk utbredning. Det finns 9 arter i Europa och 6 av dessa har
påträffats i Norden, alla dessa 6 arter finns även i Sverige, flera av dem
är mycket vanliga. Släktnamnet ”Syrphus” betyder ”blomfluga” på
latin och ”litet djur” på grekiska.

De ”Syrphus”-arter som finns i Norden är; Gulpannad solblomfluga,
Fjällsolblomfluga, Gul solblomfluga, Fläckig solblomfluga, Hårig
solblomfluga och Mindre solblomfluga.

Solblomflugan sitter på en rölleka, notera även det något suddiga
gammaflyet till vänster på bilden, detta såg jag inte förrän jag
granskade bilden i min dator hemma.

Med stor sannolikhet visar min bild två parande trollsländor av arter
tegelröd ängstrollslända, ”Sympetrum vulgatum”, som tillhör familjen
segeltrollsländor.

Den tegelröda ängstrollsländan har fått sitt trivialnamn av nyansen på
hanens röda färg på bakkroppen. Honan är mer dämpad i färgerna och
mer brun än röd. Vingarna är genomskinliga med brunaktigt
vingmärke som hos hanen är mer rödbrunaktigt än hos honan.
Vingbredden är 50 till 65 millimeter. Bakvingens längd är 24 till
29 millimeter och bakkroppens längd är 24 till 28 millimeter.

Tegelröd ängstrollslända finns i stora delar av Europa och i Sverige
finns den från Skåne till Uppland och Dalsland, samt längs
Norrlandskusten, upp till södra Västerbotten.

Den tegelröda ängstrollsländans habitat, miljö är främst mindre och
lugna vattensamlingar i öppna landskap och den förekommer sällan vid
vatten där det växer skog runt omkring. Efter parningen lägger honan
äggen fritt i vattnet, i början tillsammans med hanen. Utvecklingstiden
från ägg till imago, fullbildad insekt, är ett år och flygtiden är från juli
till september, i de södra delarna av utbredningsområdet till och med in
i oktober.

Denna fantastiska lördag, den sista i september, bortsett från bild 10
från den 12 november som var en titt in i framtiden via kristallkulan,
var en rekorddag med flyttande tranor, någon ornitolog i Värnamo
hade uppskattat att cirka 10 000 exemplar flög åt söder genom
Värnamo kommun denna dag. Bilden visar cirka 44 exemplar i en
flock på drygt det dubbla som passerade Skillingaryd denna dag,
ytterligare flockar sträckte hela tiden i en strid ström, det var mäktigt
att se och att höra.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer