Bondstorps kyrka

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Bondstorps kyrka.

Bondstorps kyrka

Bondstorps kyrka, en kulturkrönika i 13 bilder från samhället
Bondstorp i den nordvästra delen av Vaggeryds kommun, en tidsresa
tillbaka ända till 1200-talet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i midsommartid anno 2014
efter Kristus.

 

1 IMG_1148

Bondstorps nuvarande kyrka har en drygt 400-årig historia men
sannolikt har funnits en kyrka så tidigt som på 1200-talet, för detta
talar det bevarade medeltida triumfkrucifixet och dopfunten som finns
i kyrkan. Om dessa tidigare kyrkor vet man dock mycket lite.

År 1693 var den gamla kyrkan så bristfällig och förfallen att den var
tvungen att återuppbyggas.

Nuvarande kyrkobyggnad har genomgått fyra större
förändringsepoker som påverkat kyrkans utseende. I sin nuvarande
form präglas kyrkan av de två stora restaureringarna som genomfördes
på 1950-talet och 1980-talet och dessa syftade till att återföra kyrkan
till ett mer ursprungligt utseende.

Kyrkobyggnaden ligger höglänt med utsikt över den intilliggande
Rasjön, inom området har återfunnits få fornfynd men de som hittats
härrör från äldre järnåldern.

Järnhanteringen utgjorde under 1600- och 1700-talen en betydande
näring inom regionen och en masugn anlades år 1726.

Kyrkan har en central placering i byn och bland den angränsande
bebyggelsen hittar man prästgården i senempirstilstil.

2 IMG_1164

Kyrkan är exteriört, en spånbeklädd timmerkyrka, och interiört ett
resultat av åtgärder utförda under andra halvan av 1900-talet och till
sin karaktär förmedlar kyrkan en bild av hur den kan ha tett sig efter
det att den stod klar åren 1694-1695.

Äldre inventarier i kyrkan vittnar dock om att den kristna traditionen i
området har en längre historia.

3 IMG_1166

På kyrkans västra sida står detta märkliga men vackra smideskors med
en inskription högst upp i en kluven örlogsflagga.

4 IMG_1165

Inskriptionen på det vackra smideskorset från förra bilden säger
”Härvid vilar konfmäster Mast Anders Lång som döde 1808”.

5 IMG_1151

Kyrkorummet utgör idag en mycket sammanhållen karaktär som är ett
resultat av den senaste restaureringen på 1980-talet. Det finns dock ett
mindre antal inventarier och inredningsdetaljer som härrör från äldre
tid, kyrkans äldsta delar utgörs av dess triumfkrucifix och dopfunten
av sandsten.

6 IMG_1158

År 1857 fick kyrkan en orgel som tillverkades av den lokala
organisten Johannes Andersson och placerades på orgelläktaren. Han
bekostade även orgelbygget med egna medel.

Det omfattande restaureringsprogrammet under åren 1953-1954
upprättades av den dåvarande länsarkitekten Malte Erichs som synes
varit mycket stridbar för sina ambitioner med kyrkan.

Vid restaureringen rensades i princip alla delar av 1890-års arbeten ut
och kyrkan omvandlas åter till sitt yttre och inre.

Den gamla orgeln dömdes bland annat ut och en ny tillverkades av
den danska orgelfirman Fredriksborgs Orgelbyggeri.

7 IMG_1152

Under restaureringsarbeten i kyrkan påträffades äldre dekorativt
måleri från 1700-talet på läktarbarriären vilket plockades fram och
bevarades synliga, dessa bilder finns norr om kyrkoorgeln.

8 IMG_1153

Ytterligare en bild på det äldre dekorativa måleriet från 1700-talet på
läktarbarriären vilket vid en restaurering plockades fram och
bevarades synligt, dessa bilder finns söder om kyrkoorgeln.

9 IMG_1155

Predikstolen i Bondstorps kyrka har en klassicistisk utformning samt
är målad med en grå marmorering med förgylld ornamentik och i
predikstolens rygg är ett draperimåleri utfört.

10 IMG_1156

Bondstorps nuvarande kyrka har, som redan nämnts, en drygt 400-årig
historia men sannolikt har funnits en kyrka så tidigt som på 1200-talet,
för detta talar den på bilden vackra dopfunten av sandsten som finns i
kyrkan och som bedömts härröra från äldre medeltid.

11 IMG_1161

År 1554 omnämns Bondstorp för första gången som en egen
församling men det bevarade triumfkrucifixet, i bildens övre del, som
utgör altarprydnad i kyrkan kan tyda på att en kyrkobyggnad funnits
på platsen redan på 1200-talet.

I koret plockades en äldre altartavla ned och det medeltida krucifixet
monterades som altarprydnad efter att det konserverats av konservator
Sven Wahlgren.

Altarprydnaden, det medeltida triumfkrucifixet, är monterat ovanför
ett fristående gråmålat träaltare och altarringen är öppen med
gråmålade svarvade dockor med förgyllda inslag.

12 IMG_1159

År 1711 bemålades kyrkorummet av målaren Anders Falk från
Ulricehamn och han målade interiören med sedvanliga himmel- och
helvetesscener men i början av 1800-talet upplevdes kyrkan som
trångbodd och en utvidgning mot öster utfördes och vid det tillfället
ansågs Anders Falks dekorativa måleri som undermåligt och
kyrkorummet ommålades med ljusa väggar och himmelsblått tak.

13 IMG_1160

I början av 1800-talet målades även altartavlan direkt på takpanelen
av en målare vid namn Lundin.

Avslutningsvis lite om 1200-talet då den första kyrkan i Bondstorp
uppfördes, så långt borta, ändå så nära.

I början av 1200-talet erövrar korsriddare Konstantinopel och
mongolerna når Europa, när de lyckas invaderar Ryssland, Polen och
Ungern.

Nya framsteg inom upptäckter görs och Marco Polo färdas till Kina
från Venedig och de första borgarna med rundmurade torn byggs.

Korsriddarnas sista fäste erövras och korstågen är därmed avslutade
år 1291.

I slutet av århundradet inleds också det skotska frihetskriget, då
Alexander III av Skottland dör utan att lämna någon arvinge efter sig,
vilket innebär att Edvard I av England gör anspråk på Skottlands
tron.

1200 – Vid seklets början grundas Inkariket.

1206 – Temudjin blir mongolernas khan och antar namnet Djingis
khan.

1204 – Korsriddare erövrar Konstantinopel.

1205 – Borgen Krak des Chevaliers i Syrien återuppförs av
Johanniterriddarna.

1207 den 1 oktober – Henrik III av England föds.

1209 – Den nya London Bridge byggs.

1211 – Mongolarmén anfaller Kina.

1215 – Kinas huvudstad Peking, erövras av mongolerna.

1215 – Den engelske kungen Johan utan land tvingas underteckna
fördraget Magna Charta, som reglerar maktfördelningen mellan
kungen och parlamentet i England.

1217 – Mongolerna härskar i Kina och Korea. Deras nya huvudstad
blir Karakorum.

1219 – Den danska flaggan Dannebrogen faller enligt legenden ner
från himlen i huvudet på den danske kungen Valdemar Sejr, som är
på korståg i Estland.

1219 – Mongolerna rider västerut för att angripa Persien och Turkiet.

1221 – Femte korståget inleds med strider mot sultanen av Egypten.

1223 – Eleanora av Provence föds.

1224 – Mongolerna invaderar Ryssland, Polen och Ungern.

1225 – Thomas av Aquino, den främste av de katolska teologerna
föds.

1227 – Djingis khan dör.

1228 – Sjätte korståget tar slut när muslimer överlämnar Jerusalem.

1229 – Ögödei, Djingis khans son, blir ny mongolisk khan.

1236 – Katedralen i Amiens, den största gotiska katedralen i
Frankrike, står färdig.

1237 – Mongolgeneralerna Batu och Subotai invaderar norra
Ryssland.

1239 den 17 juni – Edvard I av England föds.

1241 – Ögödei, Djingis khans son, och storkhan över mongolriket
dör och mongolerna drar sig tillbaka från Europa.

1241 – Eleanora av Kastilien föds.

1244 – Muslimerna återtar Jerusalem.

1249 – Sjunde korståget leds av Ludvig IX av Frankrike.

1249 – Alfons III av Portugal erövrar Algarve från morerna.

1250 – Mayakulturen får ett nytt uppsving och Mayapán blir den
viktigaste staden.

1250 – Naumburgmästaren gör skulpturerna i Naumburgs katedral.

1252 – Enligt Erikskrönikan grundar Birger jarl staden Stockholm.

1260 – De tyska städerna Lübeck och Hamburg grundar ett
handelsförbund som senare blir Hansan.

1260 – Mäster Eckehart, en av medeltidens mest betydande mystiker
föds.

1263 – Alexander Nevskij, rysk nationalhjälte och helgon dör.

1270 – Åttonde korståget leds också av Ludvig IX men han och
många av hans män dör av pest i Tunis.

1270 – William Wallace föds.

1271 – Marco Polo färdas till Kina från Venedig.

1274 den 11 juli – Robert I av Skottland föds.

1274 – Thomas av Aquino, italiensk teolog och filosof dör.

1280-talet – Edvard I av England beordrar uppförandet av en stor
mängd borgar i England och Wales.

1284 den 25 april – Edvard II av England föds.

1286 – Alexander III av Skottland, dör utan att lämna någon arvinge
efter sig.

1290 – Magnus Ladulås och Helvigs son Birger blir svensk kung.

1291 – Första delen av Strängnäs domkyrka invigs.

1291 – Acre, korsriddarnas siste fäste, erövras och korstågen är
därmed avslutade.

1295 – Isabella av Frankrike föds.

1296 – Slaget vid Dunbar, ett av flera slag under Skotska
frihetskriget, utkämpas.

Bysantinska riket faller samman under 1200-talet efter angrepp från
turkar och bulgarer.

Många nya städer grundas i Europa och stadsstater har slagit igenom
i Italien och Tyskland.

Feodalismen blir allt stabilare under 1200-talet.

Gotiken är den dominerande stilriktningen i Europa under 1200-talet.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer