Branden på ljungheden

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ljungheden på
Skillingaryds skjutfält.

Branden på ljungheden

Branden på ljungheden, ibland ett kontrollerat måste, ibland ett hett
inferno, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder om branden och
naturvårdsbränningens inverkan på den biologiska mångfalden på en
ljunghed.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten och slutet av april
månad 2014.

 

1 IMG_0406

Det är alldeles förkolnat på marken på Skillingaryds skjutfält när jag
en dag för en tid sedan kom cyklande genom Östra lägret.

Bra, en naturvårdsbränning, tänkte jag och blev nöjd över det som jag
fick se. Grundämnet kol, på latin carbo, så långt ögat kunde se.

Kol är ett grundämne med atomnummer 6 och som rent material
förekommer det i fem olika former, eller allotroper, som det också
kallas. Dessa är grafit, grafen, diamant, fullerener och amorft kol.

Livet som vi känner det är baserat på grundämnet kol och av detta skäl
kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska
molekyler. Molekyler är för övrigt grupper av minst två atomer och
atomen är en mycket liten partikel som bygger upp allt.

Atomen är den minsta del av ett grundämne som har ämnets kemiska
egenskaper. En atom har utsträckningen, eller storleken om man så
vill, om cirka 0,1 nanometer som är detsamma som en ångström. En
nanometer är 10 upphöjt till minus 9 meter.

Enheten ångström är uppkallad efter den svenske fysikern Anders
Ångström, som introducerade den och använde den i sin forskning.

Anders Jonas Ångström, född 13 augusti år 1814 vid Lögdö bruk i
Medelpad, död 21 juni år 1874 i Uppsala. Han var en av grundarna till
spektroskopin, och enheten ångström är uppkallad efter honom.

Atomen består av en atomkärna, som bär nästan hela atommassan och
som har radien några fm, det vill säga, femtometer, som är tio upphöjt
till minus femton. Atomkärnan är sedan omgiven av elektroner och de
negativt laddade elektronerna binds till den positivt laddade
atomkärnan med elektrisk kraft och kan befinna sig enbart i vissa
bestämda banor, så kallade orbitaler eller energinivåer.

I bakgrunden ser man de norra delarna av Skillingaryds skjutfälts
Östra läger, A6-lägret, det vill säga, Kungliga Sjätte
Artilleriregementes läger från förrförra sekelskiftet.

2 IMG_0408

En naturvårdsbränning är en planerad brand inom ett avgränsat
område och syftet är att gynna och behålla höga naturvärden.
Länsstyrelserna arbetar med naturvårdsbränningar i skyddad natur,
nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden som en av
flera viktiga skötselmetoder för att gynna och behålla höga
naturvärden. Även privata skogsägare och skogsbolag arbetar med
naturvårdsbränningar.

Tidigare var bränder ett naturligt inslag i de flesta skogar och en lång
rad arter är anpassade till brand. För 150 år sedan brann i genomsnitt
cirka 1 procent av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner endast
cirka 0,016 procent av skogen vilket är en stor ekologisk förändring på
kort tid.

När branden uteblir eller om det brinner för sällan förändras skogarna
och flera arter som är beroende av brand, brända träd och gamla tallar
får svårt att överleva.

Många skogar bär fortfarande spår av bränder men de ekologiska
värdena försvinner snabbt när dessa skogar avverkas. Bränder släcks
idag effektivt på grund av säkerhetsrisker och skogens ekonomiska
värde.

I bakgrunden ser man de norra delarna av Skillingaryds skjutfälts
Östra läger, A6-lägret, det vill säga, Kungliga Sjätte
Artilleriregementes läger från förrförra sekelskiftet.

3 IMG_0610

På min väg upp till de norra delarna av ljungheden på Skillingaryds
skjutfält fick jag stanna till ett ögonblick för i fjärran gick ett rådjur i
lugn och ro och betade i vägkanten.

4 IMG_0612

Eftersom vinden låg emot mig, kall från norr och var ganska kraftig,
kände inte djuret min vittring, samtidigt som vinden lät ganska
kraftfullt i tallkronorna hördes jag inte heller, men detta blev
närgränsen denna gång, ögonblicket efter kameraklicket var rådjuret
borta

5 IMG_0614

En speciell typ av betesmark är bildens ljunghed, den karaktäriseras
av ett artfattigt men särpräglat växtsamhälle. Förutom ljung växer här
smalbladiga gräs som fårsvingel, kruståtel och stagg samt örter som
kattfot, slåttergubbe och blodrot.

Ljunghedarna täcker idag bara en bråkdel av de stora landområden
som de förr förekom på. Under 1800-talet fanns bland annat
ljunghedar utmed stora delar av Västeuropas kuster.

6 IMG_0613

Orsakerna till att ljungheden var så vanlig är bland annat att ljungen
har en enastående förmåga att klara eldhärjningar och att kolonisera
utarmad jord. Den mark som ljungen förr koloniserade hade nämligen
röjts från stenåldern och framåt och sedan svedjats och odlats.

Därefter användes marken som betesmark samtidigt som den
kontinuerligt svedjades. Ljungen är i princip den enda växten som
klarar att leva under dessa betingelser.

Eftersom ljunghedar har en stor benägenhet att växa igen och eftersom
skog dessutom har planterats över stora ljunghedsarealer, finns det
idag mycket lite kvar av denna vegetationstyp. Ljungheden måste
därför skötas aktivt för att kunna fortleva.

Historien bakom ljungheden på Skillingaryds skjutfält är dock en
annan där järnhantering, kolning och militär aktivitet såsom
stubbrytning och artilleriskjutning spelade en avgörande roll under
framför allt 1800-talet. Detta historiska faktum gör dock absolut inte
denna ljunghed mindre viktig!

7 IMG_0615

Att det ibland brinner i naturen är naturligt och det ger en global
miljöpåverkan men utsläppen är naturliga. Kvistar, grenar, torr mossa
och annat brinner upp och vid förbränningen bildas en rad
förbränningsprodukter där de viktigaste gaserna är så kallade
växthusgaser som koldioxid, metan och olika kväveföreningar.

När branden har farit fram i naturen finns mycket näring i marken och
växtligheten börjar genast spira igen och den nya växtligheten kan
återigen börja binda kol.

Brandgynnade arter har anpassat sig till brandens ekologiska effekter
på olika sätt och unika specialiseringar är vanligt.

Tallens grova bark och den höga kronan skyddar trädet mot lågornas
framfart. Branden skapar glesa ljusa skogar där träd kan växa sig
grövre än i en tätvuxen skog. Lövträd får möjlighet att föryngra sig
när ny mark blottas.

Svedjenävans frön kan ligga i så kallad ”dvala”, eller vila, i många år
och börjar gro först när temperaturen når plus 40-50 grader och fröet
klarar temperaturer på uppemot plus 100 grader.

Skalbaggen grov tallkapuschongbagge utvecklas under barken på
brandskadade tallar och granar. Större svartbagge utvecklas även den
under barken, men på solexponerad död björk. Den sotsvarta
praktbaggen känner av värmestrålning på långt håll genom IR-
känsliga sinnesorgan som sitter på magen och kommer antagligen
flygande till brandområden för att para sig. Rökdansflugan känner
”lukten” av brandrök på flera mils avstånd genom sina antenner.

8 IMG_0616

Många arter är beroende av branden som störning, brandens värme
eller bränd ved för sin överlevnad. Skogsbranden är till exempel en
storskalig ”störning” som gynnar många djur, svampar och växter.

Strukturen i exempelvis skogen förändras och denna blir mer öppen,
ljus och varm. Skogsbrand skapar mycket döda träd, vilket det i
dagens skogar råder stor brist på.

Ungefär 1000 arter i Sverige riskerar att försvinna på grund av att det
finns alldeles för lite liggande och stående döda träd och cirka 100
arter av insekter och svampar är beroende av brand för sin överlevnad.

Branden på en ljunghed föryngrar ljungen som åter spirar och blir
grön och tät.

Ljunghedar återfinns vanligen i västra Sverige på sandiga och grusiga
marker med lågt näringsinnehåll. I äldre tid användes ljunghedarna
som betesmark och de brändes regelbundet för att ljungplantorna
skulle skjuta nya unga skott och för att askan från de brända växterna
skulle ge näring åt den magra marken.

Bruket att bränna ljungen och att låta djuren beta den var den
förutsättning som skapade vegetationstypen. Förr var ljungheden ett
typiskt inslag i det sydvästsvenska landskapet, men idag finns inte
många hävdade ljunghedar kvar.

Ljung var förr ett viktigt bränsle i skoglösa trakter, rötterna användes
för framställning av korgar, och den var också användbar till färgning.
Ljunghedarna utnyttjades också som sagt till betesmarker, och då
ljung producerar mycket nektar uppskattades den av biodlare.

”På många ställen, i synnerhet hwar den wäxer hög, har den fattige
intet annat bränsle, och så besfwärlig den är under Kokgrytan och i
Kakelugnen, så god är den til bakning, när man warsamt umgås med
eldningen. Många orter hafwa intet annat bete för sina Kreatur än den
späda Ljungen, hwarföre man ock på sådane ställen afbränner wissa
stycken Ljungfält…

…Omtänksamme hushållare hemföra äfwen mycken Ljung, när de
icke hafwa öfwerflöd på Halm, at nyttja til strö under Oxar, Kor, och
Får, för at derigenom öka gödselhögen…

…Fattigt folk brukar den ock i stället för Sänghalm, hwartil den äfwen
är bättre, allenast man ej nyttjar den för grof; den är mera spänstig,
och drager icke möss i sängarne…

…Bien finna en ömnig föda på de blomstrande Ljungfälten, och på en
del ställen, där man med alfwar sköter Biafweln, förer man hela
Biläger ut på Ljunghedarne, den tiden de blomma; men Honungen blir
deraf mörk.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer