Branden på ljungheden

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ljungheden på
Skillingaryds skjutfält.

Branden på ljungheden

Branden på ljungheden, ibland ett kontrollerat måste, ibland ett hett
inferno, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder om branden och
naturvårdsbränningens inverkan på den biologiska mångfalden på en
ljunghed.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten och slutet av april
månad 2014.

 

1 IMG_0406

Det är alldeles förkolnat på marken på Skillingaryds skjutfält när jag
en dag för en tid sedan kom cyklande genom Östra lägret.

Bra, en naturvårdsbränning, tänkte jag och blev nöjd över det som jag
fick se. Grundämnet kol, på latin carbo, så långt ögat kunde se.

Kol är ett grundämne med atomnummer 6 och som rent material
förekommer det i fem olika former, eller allotroper, som det också
kallas. Dessa är grafit, grafen, diamant, fullerener och amorft kol.

Livet som vi känner det är baserat på grundämnet kol och av detta skäl
kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska
molekyler. Molekyler är för övrigt grupper av minst två atomer och
atomen är en mycket liten partikel som bygger upp allt.

Atomen är den minsta del av ett grundämne som har ämnets kemiska
egenskaper. En atom har utsträckningen, eller storleken om man så
vill, om cirka 0,1 nanometer som är detsamma som en ångström. En
nanometer är 10 upphöjt till minus 9 meter.

Enheten ångström är uppkallad efter den svenske fysikern Anders
Ångström, som introducerade den och använde den i sin forskning.

Anders Jonas Ångström, född 13 augusti år 1814 vid Lögdö bruk i
Medelpad, död 21 juni år 1874 i Uppsala. Han var en av grundarna till
spektroskopin, och enheten ångström är uppkallad efter honom.

Atomen består av en atomkärna, som bär nästan hela atommassan och
som har radien några fm, det vill säga, femtometer, som är tio upphöjt
till minus femton. Atomkärnan är sedan omgiven av elektroner och de
negativt laddade elektronerna binds till den positivt laddade
atomkärnan med elektrisk kraft och kan befinna sig enbart i vissa
bestämda banor, så kallade orbitaler eller energinivåer.

I bakgrunden ser man de norra delarna av Skillingaryds skjutfälts
Östra läger, A6-lägret, det vill säga, Kungliga Sjätte
Artilleriregementes läger från förrförra sekelskiftet.

2 IMG_0408

En naturvårdsbränning är en planerad brand inom ett avgränsat
område och syftet är att gynna och behålla höga naturvärden.
Länsstyrelserna arbetar med naturvårdsbränningar i skyddad natur,
nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden som en av
flera viktiga skötselmetoder för att gynna och behålla höga
naturvärden. Även privata skogsägare och skogsbolag arbetar med
naturvårdsbränningar.

Tidigare var bränder ett naturligt inslag i de flesta skogar och en lång
rad arter är anpassade till brand. För 150 år sedan brann i genomsnitt
cirka 1 procent av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner endast
cirka 0,016 procent av skogen vilket är en stor ekologisk förändring på
kort tid.

När branden uteblir eller om det brinner för sällan förändras skogarna
och flera arter som är beroende av brand, brända träd och gamla tallar
får svårt att överleva.

Många skogar bär fortfarande spår av bränder men de ekologiska
värdena försvinner snabbt när dessa skogar avverkas. Bränder släcks
idag effektivt på grund av säkerhetsrisker och skogens ekonomiska
värde.

I bakgrunden ser man de norra delarna av Skillingaryds skjutfälts
Östra läger, A6-lägret, det vill säga, Kungliga Sjätte
Artilleriregementes läger från förrförra sekelskiftet.

3 IMG_0610

På min väg upp till de norra delarna av ljungheden på Skillingaryds
skjutfält fick jag stanna till ett ögonblick för i fjärran gick ett rådjur i
lugn och ro och betade i vägkanten.

4 IMG_0612

Eftersom vinden låg emot mig, kall från norr och var ganska kraftig,
kände inte djuret min vittring, samtidigt som vinden lät ganska
kraftfullt i tallkronorna hördes jag inte heller, men detta blev
närgränsen denna gång, ögonblicket efter kameraklicket var rådjuret
borta

5 IMG_0614

En speciell typ av betesmark är bildens ljunghed, den karaktäriseras
av ett artfattigt men särpräglat växtsamhälle. Förutom ljung växer här
smalbladiga gräs som fårsvingel, kruståtel och stagg samt örter som
kattfot, slåttergubbe och blodrot.

Ljunghedarna täcker idag bara en bråkdel av de stora landområden
som de förr förekom på. Under 1800-talet fanns bland annat
ljunghedar utmed stora delar av Västeuropas kuster.

6 IMG_0613

Orsakerna till att ljungheden var så vanlig är bland annat att ljungen
har en enastående förmåga att klara eldhärjningar och att kolonisera
utarmad jord. Den mark som ljungen förr koloniserade hade nämligen
röjts från stenåldern och framåt och sedan svedjats och odlats.

Därefter användes marken som betesmark samtidigt som den
kontinuerligt svedjades. Ljungen är i princip den enda växten som
klarar att leva under dessa betingelser.

Eftersom ljunghedar har en stor benägenhet att växa igen och eftersom
skog dessutom har planterats över stora ljunghedsarealer, finns det
idag mycket lite kvar av denna vegetationstyp. Ljungheden måste
därför skötas aktivt för att kunna fortleva.

Historien bakom ljungheden på Skillingaryds skjutfält är dock en
annan där järnhantering, kolning och militär aktivitet såsom
stubbrytning och artilleriskjutning spelade en avgörande roll under
framför allt 1800-talet. Detta historiska faktum gör dock absolut inte
denna ljunghed mindre viktig!

7 IMG_0615

Att det ibland brinner i naturen är naturligt och det ger en global
miljöpåverkan men utsläppen är naturliga. Kvistar, grenar, torr mossa
och annat brinner upp och vid förbränningen bildas en rad
förbränningsprodukter där de viktigaste gaserna är så kallade
växthusgaser som koldioxid, metan och olika kväveföreningar.

När branden har farit fram i naturen finns mycket näring i marken och
växtligheten börjar genast spira igen och den nya växtligheten kan
återigen börja binda kol.

Brandgynnade arter har anpassat sig till brandens ekologiska effekter
på olika sätt och unika specialiseringar är vanligt.

Tallens grova bark och den höga kronan skyddar trädet mot lågornas
framfart. Branden skapar glesa ljusa skogar där träd kan växa sig
grövre än i en tätvuxen skog. Lövträd får möjlighet att föryngra sig
när ny mark blottas.

Svedjenävans frön kan ligga i så kallad ”dvala”, eller vila, i många år
och börjar gro först när temperaturen når plus 40-50 grader och fröet
klarar temperaturer på uppemot plus 100 grader.

Skalbaggen grov tallkapuschongbagge utvecklas under barken på
brandskadade tallar och granar. Större svartbagge utvecklas även den
under barken, men på solexponerad död björk. Den sotsvarta
praktbaggen känner av värmestrålning på långt håll genom IR-
känsliga sinnesorgan som sitter på magen och kommer antagligen
flygande till brandområden för att para sig. Rökdansflugan känner
”lukten” av brandrök på flera mils avstånd genom sina antenner.

8 IMG_0616

Många arter är beroende av branden som störning, brandens värme
eller bränd ved för sin överlevnad. Skogsbranden är till exempel en
storskalig ”störning” som gynnar många djur, svampar och växter.

Strukturen i exempelvis skogen förändras och denna blir mer öppen,
ljus och varm. Skogsbrand skapar mycket döda träd, vilket det i
dagens skogar råder stor brist på.

Ungefär 1000 arter i Sverige riskerar att försvinna på grund av att det
finns alldeles för lite liggande och stående döda träd och cirka 100
arter av insekter och svampar är beroende av brand för sin överlevnad.

Branden på en ljunghed föryngrar ljungen som åter spirar och blir
grön och tät.

Ljunghedar återfinns vanligen i västra Sverige på sandiga och grusiga
marker med lågt näringsinnehåll. I äldre tid användes ljunghedarna
som betesmark och de brändes regelbundet för att ljungplantorna
skulle skjuta nya unga skott och för att askan från de brända växterna
skulle ge näring åt den magra marken.

Bruket att bränna ljungen och att låta djuren beta den var den
förutsättning som skapade vegetationstypen. Förr var ljungheden ett
typiskt inslag i det sydvästsvenska landskapet, men idag finns inte
många hävdade ljunghedar kvar.

Ljung var förr ett viktigt bränsle i skoglösa trakter, rötterna användes
för framställning av korgar, och den var också användbar till färgning.
Ljunghedarna utnyttjades också som sagt till betesmarker, och då
ljung producerar mycket nektar uppskattades den av biodlare.

”På många ställen, i synnerhet hwar den wäxer hög, har den fattige
intet annat bränsle, och så besfwärlig den är under Kokgrytan och i
Kakelugnen, så god är den til bakning, när man warsamt umgås med
eldningen. Många orter hafwa intet annat bete för sina Kreatur än den
späda Ljungen, hwarföre man ock på sådane ställen afbränner wissa
stycken Ljungfält…

…Omtänksamme hushållare hemföra äfwen mycken Ljung, när de
icke hafwa öfwerflöd på Halm, at nyttja til strö under Oxar, Kor, och
Får, för at derigenom öka gödselhögen…

…Fattigt folk brukar den ock i stället för Sänghalm, hwartil den äfwen
är bättre, allenast man ej nyttjar den för grof; den är mera spänstig,
och drager icke möss i sängarne…

…Bien finna en ömnig föda på de blomstrande Ljungfälten, och på en
del ställen, där man med alfwar sköter Biafweln, förer man hela
Biläger ut på Ljunghedarne, den tiden de blomma; men Honungen blir
deraf mörk.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer