Bredaryd, Enskällaboberg och jätten Enskälle

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Enskällaboberg.

Bredaryd, Enskällaboberg och jätten Enskälle

Bredaryd, Enskällaboberg och jätten Enskälle, en natur- och
kulturkrönika i 11 bilder från någonstans mellan saga, sägen och
verklighet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, ett sommarminne från
augusti månads sista dag 2012.

 

Redan vid avfarten från vägen mellan Bredaryd och Anderstorp mot
Enskällabo möts man av ett dramatiskt landskap och än mer
dramatiskt kommer det att bli ju närmare Enskällaboberg man
kommer.

Enskällabo berg utgör en av de högsta utsiktspunkterna i den västra
delen av Värnamo kommun. Det har tidigare kallats ”Pingsta berg”, då
man av tradition samlades där under pingsthelgen. Under ett stort
flyttblock har ett grottliknande rum uppstått. Grottan är förknippad
med sägnerna om jätten Enskälle och i en artikel ur Värnamo Nyheter
från 1934 berättas just sägnen om Jätten Enskälle.

Gården strax innan man kommer fram till toppen av Enskällaboberg är
Stora Enskällabo som omges av stenbunden mark och beteshagar som
betas. Gårdens byggnader ligger på ömse sidor om den i nord och syd
löpande vägen. Manbyggnaden utgörs av en timrad tvåvånings
parstuga med åstak, uppförd år 1812. Ett andra bostadshus utgörs av
en stuga från 1800-talets början som är flyttad från Vissö på 1910-talet
och påbyggd med en våning i samband med detta. Ladugården är
uppförd år 1868.

I Värnamo kommun finns för övrigt många sägner och platser med
traditioner såsom ”Trolle klippa” i Voxtorp, ”Danskgravarna” i
Dannäs, ”Munkaskatten” i Nydala och denna krönikas ”Jätten
Enskälle” i Bredaryd. I fornminnesregistret finns cirka 270 platser i
Värnamo kommun omnämnda, som bygger på äldre berättelser,
traditioner och ortnamn.

Den stora och höga Bautaväggen ligger längre upp åt nordväst på
Enskällaboberg och är med sina tjugometersstup de högsta av bergets
klippbranter. Jätten Enskälles grotta ligger strax under
Enskällabobergs topp bara drygt 100-150 meter från Bautaväggen.
Bilden visar de 8-10 meter höga branterna vid Hygget.

Dan Hanssen som är ordförande i Värnamo Klätterklubb påpekar att
alla bultar som är skruvade in i väggen endast får användas till
klättring på egen risk.

I äldre texter står det att Bredaryd är en socken i Westbo härad i
Jönköpings län. Sjöar som den berömda Draven och Albosjön ligger i
socknen. Omkring Bredaryds och Bröttjestads byar utbreder sig en
vidsträckt ljunghed, och Havrida by är omfluten av stora mossar och
kärr. Socknen hade år 1810 541 invånare, år 1840 985 invånare och år
1856 1171 invånare.

Bredaryds nuvarande stenkyrka uppfördes år 1863 efter ritningar av
arkitekt Emil Viktor Langlet och hade Voxtorps kyrka som förebild.
År 1865 invigdes kyrkan av biskop Henrik Gustaf Hultman.
Kyrkobyggnaden består av långhus med rundat kor i öster och
kyrktorn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Väggarna
är belagda med vitkalkad spritputs och genombryts av rundbågiga
fönster. Långhuset har ett sadeltak belagt med skiffer. Föregående
kyrka i Bredaryd fanns på samma plats och var uppförd redan under
medeltiden.

En värja med sorgflor samt släkten Stjernas sköldmärke hängde förr i
kyrkan. På kyrkogården finns en gravsten, i vilken två
människofigurer i basrelief är huggna, den manliga i pansar och
harnesk, den kvinnliga i kåpa, med underskrift att ”Arvid Månsson
Stjerna till Svaneholm, död år 1570, samt hans fru Carin Ribbing
härunder hvila”, hennes dödsår saknas. Troligen har släkten Stjerna
ägt Eskilstorp vilket är ett gammalt säteri i närheten av Bredaryd.

Bredaryd och socknen har en stor rikedom på fornlämningar. En
runsten har stått vid Bjurbäcks bro, ”men som den der fallit omkull,
upprestes den vid vägen midt imellan Forsheda och Bredaryd”.
Runstenen har inte en traditionell ormslinga, utan är nederst försedd
med två kors, det ena uppå det andra.  Delar av stenens text säger
följande; ”Fakir reste denna sten åt sin son Uta”. Avslutande text är
kraftigt bortnött och den kan således inte med säkerhet läsas.

Bilden visar den dramatiska naturen vid Enskällaboberg där många
praktiserar bergsklättringens ädla konst.

Peter Wieselgren förmenar, att runstenen vid Bjurbäcks bro är rest till
minne av Uddo, eventuellt Uta, av en här i trakten fordom bosatt
gammal ätt som hette Skielga, Skialga eller Skalga, troligen besläktad
med den gamla Stjerna-ätten, som har sin familjegrav i Bredaryds
kyrka. Det tolkas som ett olycksfall skall ha förorsakat sonen Uta eller
Uddos död.

Peter Wieselgren, ursprungligen Jonasson, var född den 1 oktober år
1800 på Spånhult i Vislanda socken i Värend i Småland, han dog den
10 oktober år 1877 i Göteborg. Han var svensk präst,
nykterhetsförkämpe, litteratur-, kultur- och personhistoriker.

Bilden visar de stora och många hasselbuketter som växer nedanför de
branta stupen vid jätten Enskällas mäktiga Enskällaboberg.

Citaten nedan är hämtade ur ”Historiskt-Geografiskt och statistiskt
lexikon öfver Sverige”, utgiven mellan åren 1859 till 1870.

”Vid Bröttjestads by, några mil söder om Bredaryd, på ett gärde
bredvid vägen mot Ås, finns ett ställe, där våra förfäders gravar
bevarats i helig vördnad, nämligen en helig lund, vanligen kallad
Bröttjestads Lund. Denna lund var förr mycket större än i dag och
intog på det kala bygärdet en rymd af 130 alnars längd och 60 alnars
bredd. Inom detta område räknades förr 32 större och mindre
gravkullar samt 18 bautastenar. I nordvästra hörnet, inne bland
griftkullarna, låg förr en cirkelbana bestående av 7 stenar. Mellan
gravkullarna växer träd, dem ingen vågar röra”.

Bilden visar de enorma krafter som pressat upp Enskällaboberg mot
himlen för kanske mer än en miljard år sedan.

”På en hög sandås, öster om Bredaryds by, räknar man 40 grafhögar,
en stor och vacker grifthög ligger på ljungslätten söder om byn, kallad
Lärkehög. Ett litet stycke derifrån i nordvest finnes en mossgöl, kallad
Heligsjön, nära dervid ligger på en låg kulle en hög sten som, enligt
folksägnen, en jätte kastat mot Bredaryd kyrka. Dessa fornlemningar
och sjöns benämning ”Helig” utmärka tydligt, att här varit ett
offerställe”.

Bilden visar spår efter klättrare vid de branta klippväggarna på
Enskällaboberg.

”Vid Anneberg äro äfven griftkullar, som vidare omnämnas vid dess
beskrifning. Vid torpet Enskällebo äro tvänne jättestenar, den ena ett
ofantligt stenblock af pyramidform på 5 alnars bas och af 8 alnars
höjd, den andra i kubform, med 4 alnars sidor och 3 alnars höjd. Dessa
kunna äfven vara bildningar af naturens hand. En annan, den
föregående i storlek vida öfverträffande, stenbildning är den så kallade
Jättestugan i Enskällebo berg. Det är en gråstensmassa af 800 fots
höjd öfver hafvets vattenyta. Det var härifrån jätten Enskälle kastade
stenen vid Heligsjö”.

Ytterligare en bild från den dramatiska naturen på Enskällaboberg.

”Uti Hamra bys gärde träffas en af de märkligare fornlemningar i
orten. På södra sidan af en enstaka bergkulle är en pall, manshög från
bergets fot. På denna vid pass 10 fot breda pall ligger en offerhäll, 10
fot lång och 4 fot bred. Hällen är upprest på tvenne stenar. Här äro
äfven grifthögar. I socknen finnas fem sätesgårdar, nämligen
Anneberg, Eskilstorp, Hafrida, Forslyckan och Håkanstorp”.

Är det möjligtvis någon mer än jag som ser Jabba the Hutts ansikte i
klippan vid Enskällaboberg. Jabba the Hutt, är en rollfigur i science
fiction-filmserien ”Stjärnornas krig”. Han förekommer i filmerna ”Det
mörka hotet”, ”Stjärnornas krig” och ”Jedins återkomst”. Jabba the
Hutt var sålunda en figur i de filmer som jag i min ungdom såg på bio.

”Bredaryd, en by belägen i Bredaryd socken och Westbo härad af
Jönköpings län, bestående af 1 mantal skatte, 1 krono och 2 1/4 frälse,
och är märkvärdig derför, att den gamla slägten Skalga här varit bosatt
och egt gods i andra gårdar inom socknen, såsom Hamra”.

De fina gamla hasselbuketterna i hässlet nedom Enskällaboberg håller
så sakta på att invaderas av granar vilka jag kan tycka härifrån snarast
böra avlägsnas, med andra ord ”Ta bort granarna omedelbart!”.

”Arnvid eller Arvid till Brefarydh förpantade år 1306 sin jord i
Hambra till Nydala kloster för 60 mark, hvarvid Uddo Skalga med
flera vittnade. Denne var kanske samme Arvid Skalga, som var riksråd
1250-1270 eller troligare hans son Arvid. Han hade äfven en annan
son, Gustaf Skalga. Eskil Skiælga nämnes år 1292 och år 1310 och
kanske säteriet Eskilstorp härstädes fått namn efter honom. Magnus
Eskilsson Skialge dog som biskop i Westerås år 1371, många andra af
denna slägt att förtiga. Slägtens vapen var en klufven sköld, i högra
fältet en englavinge, i det venstra en half stierna”.

Jag måste tyvärr för Eder förtälja att jätten icke var hemma i sin grotta
nedom bergets topp vid mitt besök. Bilden visar dock en mindre
grottliknande hålighet vid Hygget.

Så här dramatiska kan klippväggarna på Enskällaboberg vara, denna
vägg lutar dessutom bakåt. Om man, som jag påpekat tidigare i
krönikan, tog bort de förmörkande och försurande granarna skulle ett
fantastiskt landskap öppna sig och utsikten åt väster skulle vara
bedövande vacker.

Dessutom skulle det gamla hässlet blomma upp med diverse rara
växter som numera förmodligen endast ligger bevarade som en
fröbank i marken. Kanske skulle till och med Värnamo kommun
kunna köpa in området och bilda ett litet men naggande gott
naturreservat.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Magnus Edvinsson skriver:

    Mycket god idé med ett naturreservat. Någon borde motionera om detta i fullmäktige.

  2. Admira skriver:

    Det är inte dåligt ide om naturreservat.Man måste framföra bara till ”rätta” människor.Tror många skulle ha nytta av den naturreservaten

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer