Bröttjestad lund och Bröttjestad hög

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Bröttjestad.

Bröttjestad lund och Bröttjestad hög

Bröttjestad lund och Bröttjestad hög, en natur- och kulturkrönika i 18
bilder men också en tidsresa under mer än tusen år vilket motsvarar
mellan 30-40 generationer av våra förfäder.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd i början av mars året 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_2948

Ett av de vackraste områden som jag känner i mitt närområde kallas
för Finnvedens folkland och ligger söder om Bredaryd och Forsheda,
sydväst om Värnamo.

Vid Bröttjestads by, några mil söder om Bredaryd, på ett gärde
bredvid vägen mot Ås, finns ett ställe, där våra förfäders gravar
bevarats i helig vördnad, nämligen en helig lund, vanligen kallad
Bröttjestads Lund.

Denna lund var förr mycket större än i dag och intog på det kala
bygärdet en rymd av 130 alnars längd och 60 alnars bredd.

Inom detta område räknades förr 32 större och mindre gravkullar samt
18 bautastenar och i nordvästra hörnet, inne bland griftkullarna, låg
förr en cirkelbana bestående av 7 stenar.

”Mellan gravkullarna växer träd, dem ingen vågar röra”.

2 IMG_2935

Här finner man en rik biologisk mångfald med en rik kulturmiljö med
fornlämningar och hela området är av riksintresse för
kulturmiljövården. Bröttjestad lund är fornlämning RAÄ-nr
Bröttjestad 30:1 – ett gravfält från järnåldern med gravhögar och resta
stenar.

3 IMG_2936

Bilden visar Bröttjestad lund som är fornlämning RAÄ-nr Bröttjestad
30:1, ett gravfält från järnåldern med gravhögar och resta stenar, totalt
bestående av cirka 40 fornlämningar.

Gravfältet har tidigare varit vanvårdat och i de flesta högarna har
potatisgropar funnits men dessa är numera igenfyllda.

Området är bevuxet med, idag, ett antal ståtliga ekar och vårdas idag
av Bredaryds Hembygdsförening som också lagat gravhögarna och
besått dem med gräs.

4 IMG_2937

Det vikingatidiga gravfältet i Bröttjestad lund har blivit väldigt illa
åtgånget under de senaste seklen.

Under vikingatiden, för drygt tusen år sedan, fanns en rik
stormansgård någonstans i närheten och dess mest framstående
innevånare lades i tur och ordning att vila under en gravhög eller rest
sten i en helig eklund, som denna. Namnet Bröttjestad kan ha använts
redan på den tiden.

5 IMG_2938

I århundraden vilade de döda i frid och ortsbefolkningen hade blivit
kristen, men mindes ändå gravlundens speciella status och lät den var
ifred.

Det mest dramatiska som hände under lång tid var att en eller annan
rest sten föll omkull.

6 IMG_2939

I början av 1800-talet var det dock slut med friden i lunden. Då högg
ortsbefolkningen ned ekarna och grävde potatiskällare i högarna.
Gravplundring blev vanligt och sågs både som nöje och inkomstkälla.

7 IMG_2940

Mot slutet av seklet undersöktes två dittills oskadda högar varvid man
fann resterna av likbål med kol, brända benfragment, ett knivbryne
och en flintbit från ett elddon.

8 IMG_2934

I anslutning till gravfältet finns denna informationstavla som på ett
lärorikt sätt låter besökaren ta del av den tid som för längesedan flytt
men som samtidigt var alldeles nyss.

9 IMG_2941

Gravfältet restaurerades år 1951 av hembygdsföreningen och
potatiskällarna och plundringsgroparna fylldes igen och de stenar som
fanns kvar restes.

Förmodligen finns det idag, tyvärr, inte en enda oskadd gravhög kvar i
Bröttjestad lund.

Fornlämningar är för övrigt skyddade enligt lag.

10 IMG_2947

De sorgliga resterna av en mycket stor gravhög finns 100 meter norr
om Bröttjestad lund och den kallas Menträdshögen eftersom
ortsbefolkningen brukade resa sitt ”menträd”, det vill säga, sin
majstång, på den.

11 IMG_2943

I slutet av 1800-talet schaktades ungefär en tredjedal av Bröttjestad
hög bort och användes som vägbeläggning. Ytan där dagens busskur
står täcktes ursprungligen av den då väldiga högen.

12 IMG_2944

Bröttjestad hög är fornlämning Bröttjestad 31:1, en, som redan
nämnts, skadad gravhög som antagligen är från järnåldern och som
även använts för midsommarstångsresning.

13 IMG_2945

Bröttjestads hög eller Menträdshögen har en höjd av 175 centimeter,
en höjd som blev reviderad år 1983 och där förra gången den
reviderades var år 1953.

År 1873 användes, citat: ”1/3 af högen till broningsämne för Joh.
Perssons usla byväg”. Broning är ett äldre samt mindre brukligt
uttryck för att bygga bro, eller förbättra väg eller dylikt.

Bilden visar utsikten från toppen av Bröttjestads hög ned emot
Bröttjestads lund i söder.

14 IMG_2946

Det finns i Riksantikvariets register en märklig och ej förklarad
notering angående Bröttjestads hög, citat:

”Ransakningarna 1667-1690”, måhända användes högen vid
häxprocesserna under slutet av 1600-talet.”

Bilden, som också denna är tagen från toppen av Bröttjestads hög och
rakt söderut, visar att det ligger ett antal stenar nedom högen, om
dessa är tillhörande den tusenåriga högen vet jag dock inte.

15 IMG_2950

Denna fantastiska söndageftermiddag trumpetade de första tranorna
mot en klarblå himmel och jag önskade dem välkomna tillbaka.

Tranan heter på latin, ”Grus grus”, vilket skulle vara ett namn som är
ljudhärmande.

16 IMG_2951

Tranan har sedan urminnes tider varit ett uppmärksammat vårtecken
och redan under antiken sa man att tranans trumpetande på våren var
signalen till jordbrukarna att börja plöja sina åkrar.

På Öland kallades tranan för ”marknadsfågeln” för hon flyttade alltid
förbi mot söder vid tiden för frömarknaden omkring den 15
september.

17 IMG_2954

Även ormvråken kommer tillbaka till oss här i inlandet, och även den
är välkommen tillbaka med sitt jamande läte, dock till förväxling likt
nötskrikans jamande läte.

18 IMG_2955

Namnet ormvråk används första gången år 1786 men är säkert äldre.
Redan år 1611 nämns den i formen ormkråka.

Förleden ”Orm-” syftar på artens rykte som ormjägare och ordet
”vråk” kommer av det germanska ordet ”wrekan” som betyder
förfölja.

Artens rykte som ormjägare är mycket överdrivet och sorkar samt
möss är ett betydligt vanligare födoval för den gode ormvråken, vilket
det danska namnet musvåge och det norska namnet musvåk tydligt
visar.

Arten ormvråk har på svenska även kallats för kvidfågeln, musvråk
och vanlig vråk.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer