Dalby Söderskog

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Dalby Söderskog.

Dalby Söderskog

Dalby Söderskog, en vacker nationalpark i närheten av Lund i
landskapet Skåne, en naturkrönika i 18 bilder om biologisk mångfald i
Skåne.

Text och foto Dan Damberg och Daniel Damberg en för ovanligheten
skull varm och vacker dag i slutet av juli 2012.

Bilderna är klickbara.

 

Dalby Söderskog är en ganska liten men vacker nationalpark i
utkanten av tätorten Dalby, inte långt från Lund i Skåne.
Nationalparken är 36 hektar och består av ädellövskog, norr om
nationalparken ligger naturreservatet Dalby Norreskog och hela
området går under det gemensamma namnet Dalby hage.

Nationalparken skapades redan 1918 och då trodde man att skogen var
en rest av ursprunglig urskog, men området har tidigare faktiskt varit
ängsmark med ett glest bestånd av ekar. När man slutade med
skogsavverkningen började alm, ask och bok att dominera. Almarna
har nu, tyvärr, drabbats av almsjukan och håller på att försvinna från
området. Parken är dessutom omgiven av en jordvall, som kan vara
rester av en gammal fornborg.

Marken i nationalparken består av kalksten och krita, vilket ger en rik
växtlighet. Det finns en mångfald av framför allt vårblommor, då
främst ett täcke av vitsippor, gulsippor, hålnunneört, smånunneört och
sloknunneört.

Även orkidén Sankt Pers nycklar är talrik, då främst i östra delen av
området. Man kan också hitta den ovanliga orkidén nästrot.

På sensommaren är skogsbingel mycket talrik men även långsvingel,
skogsskräppa, och stor häxört är talrika. Andra växter som då
förekommer är skogsknipprot, skogsstarr, hässleklocka, stinksyska,
bergdunört, skärmstarr och grendunört.

Det finns även gott om ovanliga kryptogamer i parken. Antalet arter
av mossor har dock tyvärr minskat på senare tid på grund av
luftföroreningar samt på grund av att almarna har dött i almsjukan.
Man kan dock fortfarande hitta till exempel baronmossor och platt
fjädermossa.

Bland sällsynta lavar kan nämnas brun lundlav, stor sönderfallslav,
askvårtlav, liten lundlav, stiftklotterlav, stor knopplav, klosterlav, blek
kraterlav, olivklotterlav, rikfruktig blemlav, bokvårtlav och grå
skärelav.

Här förekommer också ett stort antal ovanliga svampar.

Bildens skogsskräppa, ”Rumex sanguineus”, blommar i juni-juli och
blommorna är tvåkönade och sitter i kransar i smala glesa axlika
klasar från bladvecken.

Skogsskräppan är sällsynt utom i Skåne och på Öland och den
förekommer från Skåne till Västergötland och växer på fuktig mullrik
jord i lundar och lövskogar, precis som här i Dalby söderskog.

Almsjukan är en svampsjukdom på almar som i första hand sprids av
almsplintborren, och i andra hand av överväxt från träd till träd via
rotkontakt. Almsjukesvampen växer i trädets näringsbanor, varvid
dessa täpps igen så almen vissnar.

Almsjukan är utbredd över i stort sett alla länder där almen har sitt
utbredningsområde och även friska, unga almar drabbas och tiden från
insjuknande till död kan handla om bara månader eller några få år.

Almsplintborrarna som sprider almsjukesvampens sporer, bor under
barken på vuxna träd, där larverna utvecklas och förpuppas. När de
flugit ut som nykläckta skalbaggar äter de bark i kvistspetsarna på
almar av alla åldrar och både vid näringsgnag och vid förökningen
under barken smittar de ner de träd som de finns på.

Almsjuka är känd i Sverige sedan 1950-talet och främst är det de
södra delarna av landet som är drabbade, inklusive Gotland. En mer
aggressiv variant av sjukdomen som kom under 1980-talet drabbade
framförallt Skåne, Göteborgsregionen och Mälardalen.

Här ser man rester av almsjukesvampens bruna hyfer på den döda
almens ved. Almsjukesvampen heter på latin ”Ceratocystis ulmi” och
sjukdomen drabbar endast almar samt orsakas av en sporsäcksvamp
som inne i trädet avger ett toxin, gift, som blockerar vätsketransporten
i veddelen, xylemet.

Trädet själv försöker blockera vägen för svampens utbredning genom
att utveckla tyller, som är en sorts klibbig massa. Toxin och tyller
bidrar tillsammans till att blockera vätsketransporten och trädet
vissnar och dör.

Det finns två olika former av almsjuka, en aggressiv form och en icke-
aggressiv form. Ett tidigt angrepp av den aggressiva formen gör att
träden kan dö, eller försvagas bortom räddning, under en enda
växtsäsong. Den icke-aggressiva formen utvecklas betydligt
långsammare och trädet kan klara sig upp emot 5-10 år.

Stor häxört, ”Circaea lutetiana”, en flerårig ört som kan bli upp till
fem decimeter hög. Stjälken är finhårig, nästan genomskinlig, och har
motsatta, hjärtlik samt skaftade blad. Bladen är knappt tio centimeter
långa och naggade i kanten.

Artnamnet ”lutetiana” kommer av latinets namn på staden Paris
”Lutetia” och betyder just ”från Paris”.

Stor häxört blommar i juli-augusti med små vita blommor na som
sitter i en ganska långsträckt toppställd klase. Blommorna har
körtelhåriga skaft och saknar stödblad. Frukten är klubblik och
krokhårig, den öppnar sig inte vid mognaden.

Stor häxört förekommer främst i Skåne, där den är ganska allmän,
men även i ett par andra sydsvenska landskap. Den växer på mullrik
jord i bokskogar, bäckraviner och liknande miljöer.

Långsvingel, ”Festuca gigantea”, är ett flerårigt, storväxt och löst
tuvat gräs. Stråna kan bli upp till en och en halv meter höga och har
drygt en centimeter breda, blankt gröna och slaka blad som har stora
ljusgröna bladöron vid basen.

Långsvingel är ganska sällsynt och förekommer i södra Sverige, från
Skåne till Gästrikland. Den växer på något fuktig, mullrik jord i
lundar, ängsgranskogar och parker, ofta i stort antal.

”Då LINNÉ utgaf första upplagan af sin Flora Suecica, kände han
Jättesvingeln endast från Roslagen ”in maritimis Roslagiæ”, der den
var upptäckt af Baron S. C. Bjelke.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

Långsvingel hette förr jättesvingel, därav Linnés anteckning ovan.

Det är lättgånget i Dalby Söderskog och miljö är verkligen
kontemplativ och tankeväckande.

Bildens blekbalsamin, ”Impatiens parviflora”, är en ettårig lågväxt till
medelstor ört med små blekgula upprätta blommor. Den växer ofta i
stora bestånd och blommar från juli till september.

”Impatiens parviflora D. C. förekommer vid Baldersnäs i Dalsland på
steniga och skuggiga ställen inom ett område af ett par kilometers
längd uti så stor ymnighet, att den är en af traktens allmännare växter.
Då jag för mer än 25 år sedan besökte Baldersnäs fanns den der redan;
och en af egarne af stället, presidenten C. F. Wærn, har uppgifvit att
den vuxit der sedan minst 30 år tillbaka.”

Ur ”Om några sällsynta svenska fanerogamers geografiska
utbredning” av V. B. Wittrock, Botaniska Notiser år 1885.

Det prasslar i markskiktets löv- och grenverk, och eftersom spåren av
vildsvin är tydliga utmed hela min vandring hoppar jag till varje gång
jag hör detta ljud men jag ser tyvärr inga vildsvin utan bara koltrastar
som lurar mig när de letar föda i det vissna marktäckande boklövet.

Bildens röda glada, ”Milvus milvus”, som för övrigt betyder just
”glada, glada”, är en ståtlig rovfågel som är mellan 60-70 centimeter i
kroppsstorlek och med ett vingspann på mellan 170-185 centimeter.
Den är med andra ord en ganska stor fågel som har en ljus hals och
ljust huvud samt en mörkbrun ovansida, medan undersidan är brunröd.

Den röda gladan har en karakteristiskt lång och kluven stjärt precis
som mina bilder visar. Det är för övrigt ett par röda glador som en
lång stund stilflög över våra huvuden när vi satt och fikade. Det är
sannolikt att de häckar i området.

Fågeln förekommer främst i Skåne men även i Halland och Blekinge
samt börjar så smått att återkolonisera Småland och Jönköpings län
vilket är mycket glädjande. Gladan är allätare och äter till exempel
fisk, fågelungar, kräldjur, insekter, grodor och små däggdjur. Fågeln
gör sällan ljud men ibland kan man få höra ett gällt gnäggande och ett
dämpat ”hi-äh”.

Honan hos den röda gladan bygger ett ganska litet bo i höga träd och
består av diverse pinnar, kvistar samt av papper, tygtrasor och annat
avfall som den hittar. De kan även överta andra rovfåglars bon.

Nära månadsskiftet april-maj läggs de 2-4 äggen som kläcks efter
cirka en månad. Ungarna är sedan flygfärdiga efter cirka 7-8 veckor
men återvänder till boet i ytterligare 2-3 veckor för att bli utfodrade av
föräldrarna.

Under 1970-talet var den röda gladan tyvärr på väg att försvinna som
häckfågel i Sverige och mycket tack vare projektet ”Projekt Glada”,
inititerat av Världsnaturfonden, så är arten numera relativt vanlig igen,
framför allt i Skåne. Enligt Sveriges Ornitologiska förening fanns det
år 2009 cirka 1950 par röda glador i Sverige, varav 1800 par fanns i
Skåne.

Den röda glada trivs i omväxlande och kuperat landskap med både
skog och öppen mark samt i närheten till sjöar.

Gladan kan stjäla föda från andra rovfåglar genom att förfölja och slå
mot dem så att de tappar sitt byte men gladan spanar också gärna längs
de större vägarna efter trafikdödade djur.

Röd glada är en god segelflygare och manövrerar skickligt genom att
vrida på stjärten och vingarna i olika vinklar. Delar av populationen
stannar i Sverige året runt medan andra flyttar till Medelhavet över
vintern och den återvänder oftast kring månadsskiftet mars-april.

Den röda gladan är för övrigt Skånes landskapsfågel.

Trots den regnrika och svala sommaren är den lilla bäcken i princip
uttorkad vilket kan tyckas något märkligt.

Avslutningsbilden för denna gång från Nationalparken Dalby
Söderskog får bli en vy in i något mystiskt som närmast påminner om
en brasiliansk regnskog, där den täta grönskan vilar på en stor
biologisk mångfald med många outforskade hemligheter.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer