Den gamla byn Mosle

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt den gamla byn Mosle.

Den gamla byn Mosle i södra delen av
Värnamo stad

Den gamla byn Mosle i södra delen av Värnamo stad, en natur- och
kulturkrönika i 7 bilder från tider som flytt och människor som gått
före.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj månads sista dagar
året 2015.

 

1 IMG_3526

Den lilla informationsskylten berättar historien om Mosslelund
gravfält och för den eller de som vill stanna upp och vill läsa berättas
en spännande historia om en tid som flytt.

På 1300–talets slut fanns en by här i närheten som hette Mosle och
som var en stor by med många gårdar. Böndernas förfäder hade då
levt här i kanske 1000 år och de begravde sina döda på detta stora
gravfält.

Gravfältet är omkring 200 meter långt och 100 meter brett och idag
finns cirka 60 synliga gravar men enligt uppgifter från 1800-talet
fanns här tidigare många fler.

De stora och tydliga gravarna ligger i mitten av området och de
tydligaste gravarna är ett 20-tal gravhögar och tre stora stenskepp.

Skeppssättningarna är dock tyvärr skadade genom att stenar plockats
bort. Skeppen kan ha symboliserat själva resan till dödsriket eller
kanske var de sjöfarares gravar.

Man kan också se minst tre trearmade gravar, så kallade treuddar,
som är tydliga med upp till 16 meter långa armar. Det är märkliga
anläggningar som vid arkeologiska undersökningar ofta visar sig
vara fyndtomma och sådana anläggningar kallas kenotafer, kanske
var dessa minnesmärken efter män som avlidit utomlands.

På gravfältet finns också låga gravhögar med stenpackningar av
olika storlekar men liggande eller resta stenar är också
gravmarkeringar.

Man kan också se en domarring med nio stenar som står i en cirkel.
Domarringar är gravar men förr trodde man att domarringar hade
med hednatidens rättsskipning att göra.

Domarringar har nästan alltid udda antal stenar för att undvika att
omröstningarna skulle bli oavgjorda.

Intill gravarna syns spår av forntida åkerbruk där låga vallar
begränsar små åkrar som kan vara från järnåldern eller medeltiden.

Med årder ärjade man gärna fårorna korsvis varvid lite jord och torv
följde med kanterna. Sådana fornåkrar fick en lite skålformig profil
som man kan se här.

2 IMG_3533

Gladornas jämrande skrin hördes över gravfältet. Bönderna som
skördade sina små åkrar var illa till mods. De brukade marken
alldeles intill de mäktiga stenskeppen. Kanske tyckte hedningarna
illa om detta.

Om sådana ting talade jordbrukarna lågmält under tiden de gick med
skäror och skar av säden och gjorde kärvar. Kornen skulle malas till
mjöl och sedan bakas till bröd och då fick hednafolket tycka vad de
ville.

När råttor och möss åt upp bondens korn fanns sedan järnåldern en
hjälpsam vän på gården i form av tamkatten som gärna jagade
skadedjuren.

Skeppssättningarna är fåtaliga men här på gravfältet Mosslelund i
den sydvästra utkanten av Värnamo återfinns skeppssättningar från
yngre järnålder, vendeltid och vikingatid.

3 IMG_3535

På gravfältet vid Mosslelund har människorna från en närliggande by
begravt sina döda under järnåldern. Här finns cirka femtiofem
synliga gravar med varierande form, nitton rösen, tretton
stensättningar, en domarring, fyra skeppssättningar, tre treuddar och
sjutton resta eller klumpformiga stenar.

Att det finns så många typer av gravformer här tyder på att gravfältet
har använts under hela järnåldern.

Under den äldre järnåldern anlades rösena, domarringen och de resta
stenarna, och kanske också treuddarna. Gravar från yngre järnåldern
är ofta stensättningar.

4 IMG_3536

Det finns en hålväg cirka 20 meter väster om gravfältet, en hålväg är
en gammal ridväg som har ett dikesliknande utseende. Vägen
skapades av de resande som passerade förbi Mosslelund. Det är svårt
att säga exakt hur gammal vägen är, men troligen är den från samma
tid som gravfältet.

5 IMG_3537

Från förromersk järnålder, 500 före Kristus till Kristi födelse finns få
kända lämningar och under denna period inträffade en påtaglig
klimatförsämring. Boskapen måste stallas under vintermånaderna,
vilket ställde krav på större utfodring och en utökad höslåtter.

Bebyggelselägen byttes och man bosatte sig i större utsträckning i
anslutning till fuktiga lövskogar.

Domarringen, en gravform som är karakteristisk för Jönköpings län
vid sidan av resta stenar och kvadratiska stensättningar, hör hemma
under perioden romersk järnålder, från Kristi födelse- 400 efter
Kristus.

Den karaktäriseras som en oval eller rund krets av resta eller
liggande stenar, placerade med regelbundna avstånd till varandra.

Domarringarna kan även ha använts som en plats för begravningar
långt efter det att de ursprungligen anlagts.

Exempel finns på att undersökta domarringar varit fyndtomma, så
kallade kenotafer.

Alternativa användningsområden har diskuterats och de har
föreslagits vara mötesplatser för olika samhällsfunktioner eller ha
ingått i ett astronomiskt sammanhang.

Många av dessa fornlämningar har tyvärr blivit utsatta för åverkan,
då de resta stenarna har ansetts lämpliga för husbyggen eller skadats
av skogsbruksmaskiner.

6 IMG_3539

Rikedomen på fornlämningar i vissa områden under yngre järnålder
har gjort att dessa har tolkats som regionala centra och så är fallet
med bland annat Finnveden där gravfält med högar utgör den
dominerande fornlämningstypen under yngre järnålder.

Dessa anger att här funnits en fastare bebyggelsestruktur. Högarna
anlades på den utvalda platsen för att vara väl synliga för de
förbipasserande. De döda skulle hedras, men gårdens eller byns ägor
skulle också markeras.

7 IMG_3530

Vår ”moderna” historia kan väl grovt sägas börja efter den senaste
istidens avslutning och isens avsmältning, som att räkna årsringarna
på ett träd, så gammal är dock inte bildens fallna ek.

Äldre stenålder: 13 000-4100 före Kristus, egentligen 2 500 000-
4100 före Kristus

Yngre stenålder, bondestenåldern: 4100-1700 före Kristus, startar
egentligen 10 000 före Kristus

Äldre bronsålder: 1700-1100 före Kristus

Yngre bronsålder: 1100-500 före Kristus

Äldre järnålder: 500 före Kristus-550 efter Kristus, som dessutom
delas in i två olika epoker:

Förromersk järnålder: 500 före Kristus-Kristi födelse

Romersk järnålder: Kristi födelse-375 efter Kristus

Folkvandringstiden: 375-550 efter Kristus

Yngre järnålder: 550-1050 efter Kristus som dessutom delas in i två
olika epoker:

Vendeltiden 550-800 efter Kristus

Vikingatid 800-1050 efter Kristus

Äldre medeltid 1050-1250 efter Kristus

Folkkungatid 1250-1389 efter Kristus

Kalmarunionen 1397-1520 efter Kristus

Äldre Vasatid 1521-1611 efter Kristus

Stormaktstid 1611-1721 efter Kristus

Frihetstid 1719-1772 efter Kristus

Gustavianska tiden 1772-1809 efter Kristus

Union och ny konstitution 1809-1866 efter Kristus

Industrialisering 1866-1905 efter Kristus

1900-talets början 1905-1914 efter Kristus

Första världskriget 1914-1918 efter Kristus

Mellankrigstid 1918-1939 efter Kristus

Andra världskriget 1939-1945 efter Kristus

Efterkrigstid 1945-1967 efter Kristus

Slutet av kalla kriget 1968-1991 efter Kristus

Nutid 1991-

Under de vackra ekarna sjunger såväl bofink som lövsångare men
också koltrast, vars sång i mina öron påminner om den härliga
vårens tid men också om tider som flytt och människor som gått
före.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer