Dösen vid havet

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en dös.

Dösen vid havet

Dösen vid havet, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder från sydvästra
Skåne om en tid för länge, länge sedan, ändå alldeles nyss.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i den första juliveckans
oväder sommaren 2014.

 

1 IMG_0656

En dös är en form av megalitgrav, storstensgrav, från yngre stenålder.
Gravkammaren täcks av ett takblock, som vilar på flera väggstenar.
Oftast ingår stenkammaren i en rektangulär eller rund hög, långdös
respektive runddös, som kan omgärdas av resta stenar.

Dösar är kända i stora delar av Västeuropa, från Portugal till
Sydnorge. En utveckling kan följas från gravanläggningar med
träkammare, så kallade långhögar, till bildens stenkammare.

2 IMG_0648

Ute vid kusten, endast några stenkast från Öresund, ligger en så kallad
stendös från cirka 4000 år före Kristus, den så kallade
Eskilstorpsdösen.

Här på Söderslätt finns ett flertal stendösar, den märkligaste är
dubbeldösen vid Snarringe strax öster om Skegrie någon mil öster om
Vikingareservatet.

Söderslätt är en slättbygd i sydvästra Skåne, ungefär motsvarande de
tre häraderna Oxie, Skytt och Vemmenhög och området är sedan flera
århundraden en central odlingsbygd och präglas av ett öppet, böljande
åkerlandskap.

3 IMG_0652

Nils Gustaf Bruzelius skriver om Eskilstorpsdösen cirka år 1870:

”På strandmarken till ryttmästarebostället i Eskilstorp är en ganska
ansenlig stendyss belägen ej särdeles långt från havet.

Ännu i mannaminne var den försedd med omgivningsstenar, men
dessa förstördes av en av prästbönderna till vars hemman den på den
tiden hörde. Numera återstår, som teckningen utvisar, endast själva
kistan med dess överliggare, vilken utgöres av en högt ansenlig sten,
flat på undre sidan, något över två alnar tjock och omkring 4 alnar i
diameter på alla sidor.

Oaktat dess storlek är den dock sprucken i två, tämligen olika, delar”.

4 IMG_0655

Nils Gustaf Bruzelius skriver fortsättningsvis om Eskilstorpsdösen:

”Kistan vars längd är 3 alnar och bredd 2 1/4 dito, består av tre, på
innersidan flata, stenar, men är alldeles öppen på den nordöstra sidan.
Den norra underliggaren är 3 alnar bred, 1/2 aln tjock på det ställe, där
den är tjockast, och på inre sidan 2 1/6 alnar över jord, samt
söndersprungen förmodligen genom överliggarens tryck”.

”Den södra stenen är 3 alnar bred, 3 kvarter tjock och 1 3/4 aln hög
inuti kistan, varigenom överliggaren fått en ej obetydlig lutning åt
södra sidan och kistan sålunda är vida lägre därstädes ….”.

Nils Gustaf Bruzelius föddes den 28 april år 1826 i Västra Tommarps
socken, Skytts härad, Malmöhus län och avled den 23 april år 1895 i
Lund. Han var en svensk arkeolog och läroverksrektor samt brorson
till Arvid Sture Bruzelius, professor i kirurgi och obstetrik i Lund.
Nils Gustaf Bruzelius ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.

5 IMG_0657

Dösar med rektangulär kammare är äldre än de med mångkantig form
och de äldsta dösarna har byggts för en person. Flertalet har dock
fungerat som gravrum för en grupp människor i samhället under flera
århundraden.

I Norden byggdes dösar under några generationer omkring 3400 år
före Kristus och det totala antalet i Sverige uppgår till drygt 100,
fördelade på Skåne, Halland och Bohuslän.

Notera även närheten till Öresund i bakgrunden, avståndet dit är bara
några hundra meter.

6 IMG_0651

Dösens kammare liksom högen runt denna uppvisar betydande
storleksvariationer. Den längsta långdösen i Sverige, Jättegraven vid
Trelleborg, är drygt 60 meter lång.

I välbevarade stendösar kan skelett och gravgåvor finnas inne i
kammaren men vanligare är dock att rester från offer av lerkärl eller
yxor påträffas utanför dösens ingång.

7 IMG_0653

Apropå stenåldern, så är detta en samlingsbenämning på den äldsta
och mest omfattande delen av människans förhistoria. Stenåldern
indelas i följande kronologiska faser.

Paleolitikum eller äldre stenåldern, omspänner tiden från det att de
första stenredskapen tillverkades för cirka 2,5 miljoner år sedan till
slutet av den senaste istiden för cirka 11 000–10 000 år sedan.

Mesolitikum eller mellanstenåldern omfattar tiden efter den senaste
isavsmältningen fram till införandet av jordbruk, i södra Skandinavien
cirka 4000 år före Kristus.

Dessa båda perioder brukar ibland också gå under benämningen
jägarstenåldern men i nordisk arkeologisk litteratur förekommer också
benämningen äldre stenålder för hela perioden före den yngre
stenåldern.

Under neolitikum, yngre stenåldern eller bondestenåldern, infördes
och utvecklades jordbruket runtom i världen. Dateringen av
neolitikum varierar avsevärt alltefter de lokala omständigheterna och
under slutet av stenåldern började koppar användas i skilda delar av
världen, varför uttrycket kalkolitikum eller kopparstenåldern myntats
för att beskriva denna fas.

8 IMG_0666

Sista bilden för denna gång visar Öresundsbron som ligger bara några
kilometer norr om Eskilstorpsdösen samt de vackra ridhästar som
finns i området runt dösen.

På bilden ser ni sju av cirka tjugo hästar som hjälper till att hålla
strandängarna öppna och välbetade.

På återseende!

 

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer