Drakblomma

Vår naturkrönikör har tittat närmare på en drakblomma.

Drakblomma

Drakblomma, en naturkrönika i 9 bilder om ett bedövande vackert
landskap och länets kanske ovanligaste blomma.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd samt foto även Leif Johansson, Köpstad,
Vrigstad, i juli månads sista dagar anno 2010.

Öster om Vrigstad på ömse sidor om Vrigstadsån ligger de båda byarna
Köpstad och Biskopsbo. Intill vägen mellan Vrigstad och Sävsjö finns låga
välhävdade sandkullar med fornminnen och rik flora som betas. Här finns
även två mindre slåtterängar. Ån har genom meandring skurit ut
strandbrinkar i sandavlagringarna. Här finns botaniskt rika torrängar och,
utefter ån även fuktängar. Området är i sin helhet mycket artrikt med
växter som backsippa, ängshavre, solvända, brudbröd och slåttergubbe.
Även mer sällsynta arter som spenört och drakblomma förekommer –
drakblomman har här sin enda kända lokal i Jönköpings län.

Huvuddelen av de friska betesmarkerna kan föras till denna typ. Arter
som är vanliga är bland annat jungfrulin, prästkrage, slåttergubbe,
darrgräs och knägräs. Trädskiktet är i huvudsak glest och domineras av
björk, men har även inslag av ek, rönn och asp. Även de betade
torrängarna, med brudbröd, ängshavre, backsippa, solvända,
axveronika och drakblomma har förts till denna naturtyp, eftersom de
förekommer spridda, och täcker små arealer. Artsammansättningen i
dem stämmer annars bättre med naturtypen kalkgräsmark.

Dessa oerhört vackra och biologiskt rika marker är naturligtvis klassade
som Natura 2000-områden. På sikt skall det enligt målsättningen
förekomma minst 50 blommande plantor av drakblomma Artdatabanken
årligen. När detta mål uppnåtts på en plats skall insådd av arten provas
på minst ytterligare två lämpliga platser inom området.

Här bland solvända och backsippa står den vackert blå rariteten
drakblomma, ”Dracocephalum ruyschiana”, som är mycket sällsynt och
förekommer bara i ett fåtal landskap i södra Sverige. Den växer i
stäppartade torrängar och den första fynduppgiften är från Alingsås,
Västergötland och publicerades av Carl von Linné år 1745.

Artnamnet ”ruyschiana” hedrar den holländske botanisten Frederick
Ruysch, 1638-1731. Det svenska namnet drakblomma syftar på det
vetenskapliga namnet på släktet drakblommor, ”Dracocephalum”, som
betyder just drakhuvud.

Den lilla drakblomman är väl skyddad genom ett stängsel och i boken
”Gammalsverige” från 1965 skriver Carl Fries följande om bland annat
drakblomman,

”Sydöstra Falbygden, nedanför Ålleberg, har sin karaktär av en mängd
åsryggar, som med sin torra, kalkrika grusmark har bildat en
utomordentligt god växtplats för resterna av stäpptidens flora. Dit hör
sådana ädlingar som drakblomman, färgmadran, fältvädden och –
förnämast av alla – fjädergräset, Stipa pennata.”

Tillåt mig att nu få tillägga till Carl Fries text ovan att, ”även i Jönköpings
län i trakten av Vrigstad, utmed den vackra Vrigstadsån, finns numera
ädlingen drakblomman”.

Enligt Artdatabanken finns de flesta växtplatserna för drakblomman i
Västergötland med cirka 70-lokaler, i övrigt finns enstaka lokaler på
Gotland och Öland samt i Östergötland och hos oss i Småland.
Drakblomman växer mest på krönet eller på sydsidan av backar,
grusåsar och åkerholmar med kalkrik morän eller grus men den
förekommer även sällsynt i klippterräng och på hällmark.

I det artfaktablad som tagits fram för drakblomman står det följande; som
de flesta arterna i den kransblommiga familjen har drakblomman
fyrkantiga stjälkar med korsvis motsatta blad. Blommorna är tvåläppiga
och sitter i kransar i stjälktoppen. Stjälkarna, som kan bli över en halv
meter men normalt är omkring 30 centimeter, kommer från en grenad
jordstam som långsamt tillväxer och därför kan bilda stora tuvor.
Drakblomman med sina smala linjära blad liknar vegetativt vitmåra, som
har fyra blad i kransar. Eftersom vitmåra ofta växer tillsammans med
drakblomman kan denna vara svår att få ögonen på, utom när den
blommar, då de ganska stora blå blommorna lyser på långt håll.
Blomställningen är axlik med normalt 3–6 kransar med 6–10 blommor i
varje krans. Drakblomman blommar normalt i slutet av juni och
blomningen varar cirka tre veckor.

Drakblomma har i Sverige, som redan nämnts, de flesta lokalerna i södra
Falbygden och i norra Ätradalen i Västergötland men år 1996 påträffades
även arten på Kinnekulle. I Västergötland fanns det omkring 50 aktuella
lokaler 2003, fyra lokaler finns i Östergötland medan det i Småland och
på Öland samt på Gotland numera finns endast en förekomst i respektive
landskap. Tidigare har den dock haft flera lokaler i centrala Småland och i
östra Östergötland men dessa är numera borta. Den har även funnits i
Västmanland fram till omkring år 1900. Arten tycks dock vara tämligen
stabil på de lokaler som hävdas extensivt genom bete eller slåtter och
den hade ett bra år på lokalen i Vrigstad 2010 där den även sprider sig
och har god frösättning. Den uppträder även stabilt på vissa lokaler som
är betesfredade eller ohävdade, till exempel i klippterräng och
erosionsbranter medan den på hårt betade lokaler riskerar försvinna. I
Norge finns den på flera lokaler från Oslotrakten uppemot
Gudbrandsdalen och den totala utbredningen är centrala och östra
Europa och västra samt centrala Sibirien. Den är även sällsynt i Europa,
exklusive Ryssland.

Här ser vi en mycket vacker bild på drakblomman tillsammans med den
vackert gula solvändan.  I Sverige växer drakblomman mest på krönet
eller på sydsidan av backar, grusåsar och åkerholmar med kalkrik morän
eller grus, precis som utmed Vrigstadsån i Vrigstad. I Östergötland finns
den i öppen klippterräng med basiskt vittringsgrus och på Gotland på
hällmark delvis under mindre enar. Den är ljuskrävande och förekommer
i en mycket artrik torrängsvegetation som ibland benämns ”stäppäng”
och drakblomman har som följeväxter bland annat trollsmultron,
praktbrunört, kungsmynta, färgmåra, smalbladig lungört, blodnäva och
backruta.

De flesta arter i ”stäppängen” är missgynnade av hårt bete och
förekommer därför mest på backar och åkerholmar som ligger i samma
hägnad som åkern. Under århundraden har dessa backar hävdats med
sen slåtter eller med sent bete endast då åkern varit trädad eller burit
vall. Örtrik ”stäppvegetation” med drakblomma förekommer också i
ohävdad, kalkrik klippterräng med mycket tunt jordtäcke, vilket
motverkar uppväxt av buskar och träd och igenmyllning av förna.
Etablering av nya plantor sker mest framgångsrikt i öppen blottad jord,
vilket t.ex bete, krattning och naturlig erosion skapar. Bilden visar
drakblommans frön och bilden är tagen i slutet av juli 2010.

Drakblomman hotas främst genom för hårt eller för tidigt bete men i
Småland och på Öland är det låga individantalet också ett stort hot. Ett
annat påtagligt hot mot drakblomman är ohävd som medför igenväxning
med buskar och träd samt utebliven markstörning i de tillväxande
förnalagren. Ytterligare hot är bortgrävning av åkerholmar, uppläggning
av sten och skräp, oavsiktlig gödselspridning, exploatering som till
exempel husbehovstäkter av grus samt vägomläggningar.

Den viktigaste åtgärden är att betestryck och betesperiod anpassas till
drakblomman på dess lokaler, på vissa lokaler kanske det ska vara
betesfred vissa år. Ohävdade lokaler som hotas av igenväxning och
igenmyllning bör markstöras genom exempelvis extensivt sent bete,
bränning, fagning och slåtter. Ett åtgärdsprogram för drakblomma ska
upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Arten
övervakas av floraväktare och är naturligtvis fridlyst! Bilden visar rikliga
mängder med drakblommans frön.

Angående fagning av ängen; då fagningsblomman, vitsippan, står i knopp
är det enligt traditionen dags att faga ängen. Ordet faga kommer av ett
fornnordiskt ord som betyder ”feja, göra fint”. Det innebär att man räfsar
ihop gamla löv, pinnar och fjolårsgräs, med andra ord ”faget”, därefter
bränns detta eller på annat sätt förs bort från ängen. Allt för att de
spirande örterna och gräsen ska kunna nyttja vårsolens strålar och skjuta
fart.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer