Drakblomma

Vår naturkrönikör har tittat närmare på en drakblomma.

Drakblomma

Drakblomma, en naturkrönika i 9 bilder om ett bedövande vackert
landskap och länets kanske ovanligaste blomma.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd samt foto även Leif Johansson, Köpstad,
Vrigstad, i juli månads sista dagar anno 2010.

Öster om Vrigstad på ömse sidor om Vrigstadsån ligger de båda byarna
Köpstad och Biskopsbo. Intill vägen mellan Vrigstad och Sävsjö finns låga
välhävdade sandkullar med fornminnen och rik flora som betas. Här finns
även två mindre slåtterängar. Ån har genom meandring skurit ut
strandbrinkar i sandavlagringarna. Här finns botaniskt rika torrängar och,
utefter ån även fuktängar. Området är i sin helhet mycket artrikt med
växter som backsippa, ängshavre, solvända, brudbröd och slåttergubbe.
Även mer sällsynta arter som spenört och drakblomma förekommer –
drakblomman har här sin enda kända lokal i Jönköpings län.

Huvuddelen av de friska betesmarkerna kan föras till denna typ. Arter
som är vanliga är bland annat jungfrulin, prästkrage, slåttergubbe,
darrgräs och knägräs. Trädskiktet är i huvudsak glest och domineras av
björk, men har även inslag av ek, rönn och asp. Även de betade
torrängarna, med brudbröd, ängshavre, backsippa, solvända,
axveronika och drakblomma har förts till denna naturtyp, eftersom de
förekommer spridda, och täcker små arealer. Artsammansättningen i
dem stämmer annars bättre med naturtypen kalkgräsmark.

Dessa oerhört vackra och biologiskt rika marker är naturligtvis klassade
som Natura 2000-områden. På sikt skall det enligt målsättningen
förekomma minst 50 blommande plantor av drakblomma Artdatabanken
årligen. När detta mål uppnåtts på en plats skall insådd av arten provas
på minst ytterligare två lämpliga platser inom området.

Här bland solvända och backsippa står den vackert blå rariteten
drakblomma, ”Dracocephalum ruyschiana”, som är mycket sällsynt och
förekommer bara i ett fåtal landskap i södra Sverige. Den växer i
stäppartade torrängar och den första fynduppgiften är från Alingsås,
Västergötland och publicerades av Carl von Linné år 1745.

Artnamnet ”ruyschiana” hedrar den holländske botanisten Frederick
Ruysch, 1638-1731. Det svenska namnet drakblomma syftar på det
vetenskapliga namnet på släktet drakblommor, ”Dracocephalum”, som
betyder just drakhuvud.

Den lilla drakblomman är väl skyddad genom ett stängsel och i boken
”Gammalsverige” från 1965 skriver Carl Fries följande om bland annat
drakblomman,

”Sydöstra Falbygden, nedanför Ålleberg, har sin karaktär av en mängd
åsryggar, som med sin torra, kalkrika grusmark har bildat en
utomordentligt god växtplats för resterna av stäpptidens flora. Dit hör
sådana ädlingar som drakblomman, färgmadran, fältvädden och –
förnämast av alla – fjädergräset, Stipa pennata.”

Tillåt mig att nu få tillägga till Carl Fries text ovan att, ”även i Jönköpings
län i trakten av Vrigstad, utmed den vackra Vrigstadsån, finns numera
ädlingen drakblomman”.

Enligt Artdatabanken finns de flesta växtplatserna för drakblomman i
Västergötland med cirka 70-lokaler, i övrigt finns enstaka lokaler på
Gotland och Öland samt i Östergötland och hos oss i Småland.
Drakblomman växer mest på krönet eller på sydsidan av backar,
grusåsar och åkerholmar med kalkrik morän eller grus men den
förekommer även sällsynt i klippterräng och på hällmark.

I det artfaktablad som tagits fram för drakblomman står det följande; som
de flesta arterna i den kransblommiga familjen har drakblomman
fyrkantiga stjälkar med korsvis motsatta blad. Blommorna är tvåläppiga
och sitter i kransar i stjälktoppen. Stjälkarna, som kan bli över en halv
meter men normalt är omkring 30 centimeter, kommer från en grenad
jordstam som långsamt tillväxer och därför kan bilda stora tuvor.
Drakblomman med sina smala linjära blad liknar vegetativt vitmåra, som
har fyra blad i kransar. Eftersom vitmåra ofta växer tillsammans med
drakblomman kan denna vara svår att få ögonen på, utom när den
blommar, då de ganska stora blå blommorna lyser på långt håll.
Blomställningen är axlik med normalt 3–6 kransar med 6–10 blommor i
varje krans. Drakblomman blommar normalt i slutet av juni och
blomningen varar cirka tre veckor.

Drakblomma har i Sverige, som redan nämnts, de flesta lokalerna i södra
Falbygden och i norra Ätradalen i Västergötland men år 1996 påträffades
även arten på Kinnekulle. I Västergötland fanns det omkring 50 aktuella
lokaler 2003, fyra lokaler finns i Östergötland medan det i Småland och
på Öland samt på Gotland numera finns endast en förekomst i respektive
landskap. Tidigare har den dock haft flera lokaler i centrala Småland och i
östra Östergötland men dessa är numera borta. Den har även funnits i
Västmanland fram till omkring år 1900. Arten tycks dock vara tämligen
stabil på de lokaler som hävdas extensivt genom bete eller slåtter och
den hade ett bra år på lokalen i Vrigstad 2010 där den även sprider sig
och har god frösättning. Den uppträder även stabilt på vissa lokaler som
är betesfredade eller ohävdade, till exempel i klippterräng och
erosionsbranter medan den på hårt betade lokaler riskerar försvinna. I
Norge finns den på flera lokaler från Oslotrakten uppemot
Gudbrandsdalen och den totala utbredningen är centrala och östra
Europa och västra samt centrala Sibirien. Den är även sällsynt i Europa,
exklusive Ryssland.

Här ser vi en mycket vacker bild på drakblomman tillsammans med den
vackert gula solvändan.  I Sverige växer drakblomman mest på krönet
eller på sydsidan av backar, grusåsar och åkerholmar med kalkrik morän
eller grus, precis som utmed Vrigstadsån i Vrigstad. I Östergötland finns
den i öppen klippterräng med basiskt vittringsgrus och på Gotland på
hällmark delvis under mindre enar. Den är ljuskrävande och förekommer
i en mycket artrik torrängsvegetation som ibland benämns ”stäppäng”
och drakblomman har som följeväxter bland annat trollsmultron,
praktbrunört, kungsmynta, färgmåra, smalbladig lungört, blodnäva och
backruta.

De flesta arter i ”stäppängen” är missgynnade av hårt bete och
förekommer därför mest på backar och åkerholmar som ligger i samma
hägnad som åkern. Under århundraden har dessa backar hävdats med
sen slåtter eller med sent bete endast då åkern varit trädad eller burit
vall. Örtrik ”stäppvegetation” med drakblomma förekommer också i
ohävdad, kalkrik klippterräng med mycket tunt jordtäcke, vilket
motverkar uppväxt av buskar och träd och igenmyllning av förna.
Etablering av nya plantor sker mest framgångsrikt i öppen blottad jord,
vilket t.ex bete, krattning och naturlig erosion skapar. Bilden visar
drakblommans frön och bilden är tagen i slutet av juli 2010.

Drakblomman hotas främst genom för hårt eller för tidigt bete men i
Småland och på Öland är det låga individantalet också ett stort hot. Ett
annat påtagligt hot mot drakblomman är ohävd som medför igenväxning
med buskar och träd samt utebliven markstörning i de tillväxande
förnalagren. Ytterligare hot är bortgrävning av åkerholmar, uppläggning
av sten och skräp, oavsiktlig gödselspridning, exploatering som till
exempel husbehovstäkter av grus samt vägomläggningar.

Den viktigaste åtgärden är att betestryck och betesperiod anpassas till
drakblomman på dess lokaler, på vissa lokaler kanske det ska vara
betesfred vissa år. Ohävdade lokaler som hotas av igenväxning och
igenmyllning bör markstöras genom exempelvis extensivt sent bete,
bränning, fagning och slåtter. Ett åtgärdsprogram för drakblomma ska
upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Arten
övervakas av floraväktare och är naturligtvis fridlyst! Bilden visar rikliga
mängder med drakblommans frön.

Angående fagning av ängen; då fagningsblomman, vitsippan, står i knopp
är det enligt traditionen dags att faga ängen. Ordet faga kommer av ett
fornnordiskt ord som betyder ”feja, göra fint”. Det innebär att man räfsar
ihop gamla löv, pinnar och fjolårsgräs, med andra ord ”faget”, därefter
bränns detta eller på annat sätt förs bort från ängen. Allt för att de
spirande örterna och gräsen ska kunna nyttja vårsolens strålar och skjuta
fart.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer