En solig marsdag söder om Vättern

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Liljeholmskanalen. 

En solig marsdag söder om Vättern 

En solig marsdag söder om Vättern, en natur- och kulturkrönika i 14
bilder om storstadens biologiska mångfald och kultur i närheten av
Sveriges näst största sjö.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av mars anno
2014.

 

1 IMG_0440

Naturreservatet Rocksjön i söder är starkt påverkad till det bättre
genom att näringsfattigt vättervatten kontinuerligt pumpas in i sjön via
Liljeholmskanalen med en vattenföring på i genomsnitt 1,5
kubikmeter per sekund.

Här i Liljeholmskanalen finns det alltid öppet vatten och
Vätterstädernas invånare matar regelbundet kanalens änder och andra
fåglar, så gjorde även jag.

2 IMG_0441

Liljeholmskanalen byggdes i den gamla banvallen mellan Jönköping-
Gripenberg, sedan denna järnväg lagts ner i början av 1930-talet.
Syftet var då att förbättra vattenkvaliteten framför allt i Munksjön.

Med hjälp av en pumpstation vid Vättern norr om Sandgatan leddes
friskt vatten i en kulvert under Sandgatan till Liljeholmskanalen som
ledde till Rocksjön och sedan via Rocksjöån ut till Munksjön.

Detta tillskott av friskt vättervatten till Munksjön räckte tyvärr inte
och till slut kunde Munksjö pappersbruk inte använda detta vatten som
processvatten på grund av att det var så förorenat.

Jönköpings Stad tvingades då bygga en ny pumpstation vid
Simsholmen och gräva Simsholmskanalen. Det friska vattnet
pumpades sedan via en kulvert under Munksjön till bruket och detta
skedde troligen under 1950-talet. Via Munksjö kanal, det vill säga,
Hamnkanalen återförs vattnet sedan till Vättern.

Plötsligt simmar en hona bläsand, ”Anas penelope”, förbi och jag
passar på att fotografera denna något gräsandshonelika and.

Bläsandens historia tillhörde förr norra Sverige men sedan spred sig
arten söderut under de senaste 50 åren och är numera inte helt ovanlig
även hos oss i södra delen av landet. Under 2008 uppskattades antalet
bläsänder i Sverige till 34 000 par.

En lyckad häckning av bläsand i Mölleforsdammen, mellan
Skillingaryd och Klevshult, väckte uppmärksamhet bland lokala
ornitologer i mitten av 70-talet.

Under september till oktober flyttar bläsänderna söderut och de kan då
uppträda i stora flockar och flyttar då oftast längs med kusterna. De
övervintrar i huvudsak i västra och sydvästra Europa och återkommer
sedan under april och maj.

3 IMG_0443

Den medhavda kameran medgav tyvärr ingen bättre bild på den lilla
smådoppingen, ”Tachybaptus ruficollis”, som övervintrat i
Liljeholmskanalen vintern 2013-2014. Smådoppingen är för övrigt
den minsta doppingen i Europa.

4 IMG_0447

Halterna av alpollen var under perioden höga till mycket höga och här
ser ni orsaken, lägg därtill uppehållsväder samt härlig vårvärme och
allergikerna lider.

5 IMG_0448

Det är en fantastisk utsikt från Stadsparken ut över Jönköpings stad
och i fjärran skymtar man Huskvarna och Huskvarnabergen.

Jönköping är en tätort i norra Smålands inland samt centralort i
Jönköpings kommun och residensstad för Jönköpings län.

Jönköping är Sveriges nionde största tätort med 89 396 av
kommunens totalt 130 798 invånare. Jönköpings gamla stadsområde
utgörs av ett sandområde med två mindre sjöar, Munksjön och
Rocksjön, vid Vätterns södra strand, omgivet av kuperade sluttningar.

Tätorten omfattar även Huskvarna och Norrahammar som i öster och
söder på 1960-talet växte samman med bebyggelsen i Jönköping.

Namnet Jönköping skrevs år 1278 ”castro Junakøpung”, och
innehåller troligen i sin förled det gamla namnet på Junebäcken.

Förleden kan komma av ordet ”æwinn” för ”ständig, permanent”, och
det skulle då innebära ”den aldrig sinande bäcken”, efterleden
”köping” betyder ”handelsplats”.

I ett brev från 14 februari 1614 kallade Gustav II Adolf staden, som då
flyttades till ”sanden” mellan Vättern och Munksjön, för Adolfsborg,
detta namn kom dock aldrig i bruk.

6 IMG_0450

I bakgrunden skymtar den väldiga sjön Vättern som är Sveriges näst
största sjö efter Vänern.

Vätterns totala yta är 1 893 kvadratkilometer och dess volym är 77,6
kubikilometer. Sjön är dessutom Europas sjätte största naturliga insjö
efter Ladoga i Ryssland, Onega i Ryssland, Vänern i Sverige, Saimen
i Finland och Peipus i Estland.

Vätterns geologiska historia börjar med bildandet av superkontinenten
Rodinia för cirka 1 000 miljoner år sedan. Alla kontinenter låg då
samlade huvudsakligen på södra halvklotet.

Baltika, det vill säga, Sverige, Finland, Västra Ryssland kolliderade
med Amazonia, Venezuela, och en hög bergskedja bildades i
sydvästra Sverige och södra Norge samt i norra Venezuela. Tabergs
basaltvulkan var då aktiv.

Skandinavien hängde ihop med Rodinia under 350 miljoner år och
under den tiden avsattes Visingsöseriens sedimentära bergarter av
vittringsprodukter från bergen. Först bildades en över 1 000 meter
tjock serie av kontinentala sandstenar och sedan marina sediment
såsom lerskiffrar och kalkstenar med stromatoliter. Dessa sediment
förekommer både i Sverige och i Venezuela.

En serie omfattande nedisningar av jorden inträffade när ”Snowball
earth”- perioden inleddes. För 650 miljoner år sedan riftade kratonen
Baltika loss från Rodinia varvid Vätterns gravsänka bildades.

”Snöbollsjorden” kommer av engelskans ”Snowball Earth” och är en
hypotes som försöker förklara en rad fenomen i den geologiska
lagerföljden genom att föreslå att en istid under yngre proterozoikum
för 1 000–542 miljoner år sedan var så kraftig att hela jorden skulle ha
varit täckt av glaciärer.

Rift är en avlång dalgång eller sänka, gravsänka, som bildats genom
att jordskorpan sjunkit ned mellan parallella spricksystem.

Kraton är en del av den kontinentala jordskorpan som inte utsatts för
omfattande deformation eller bergskedjebildning sedan
proterozoikum, för mer än 570 miljoner år sedan. Kratoner omfattar
såväl urbergssköldar som plattformar.

Nåväl, i samband med att kratonen Baltika riftade loss från Rodinia
sänktes Visingsöseriens sediment ned cirka 1 200 meter. Dessa
ytterligt välbevarade lager skymtar fram lite här och var och
representerar geologi från tiden innan organiserade flercelliga
organismer hade uppkommit på jorden.

7 IMG_0457

Hasseln blommar mycket tidigt på våren, ibland redan i januari då
snön fortfarande ligger. Honblommorna, till höger på bilden, är
vindpollinerade och är vid blomningen inneslutna i knopparna och
bara de vackert röda, trådlika märkena sticker ut, pistillen sitter dock
inuti knoppen.

Hanblommorna, till vänster på bilden, sitter i långa, gula hängen som
utbildas redan under sommaren för att följande vår finnas färdiga att
slå ut och sprida sitt pollen.

8 IMG_0456

Hasselns honblommor är som sagt inneslutna i knopparna och bara de
vackert röda, trådlika märkena sticker ut som röda tentakler på en
bläckfisk.

9 IMG_0467

Hasselns honblomma är väl utrustad för att klara kalla dagar och
nätter då de har en kraftig päls som hjälper till att skydda pistillen mot
minusgrader.

Pistill är det kvinnliga könsorganet, honorganet, i en blomma och
varje blomma har en eller flera pistiller som sitter mitt i blomman.

Pistillens bas är förtjockad och utgör fruktämnet med fröanlagen,
fröämnena. Efter befruktning bildar fruktämnet frukten som innehåller
ett eller många frön.

Pistillens spets är klibbig och ofta tillplattad eller förgrenad, som här hos
hasseln, för att lättare ta emot pollen och pistillens spets kallas för
märke.

Märket sitter ofta på ett smalt skaft, kallat stift, men märket kan också
sitta direkt på fruktämnet. Ordet pistill kommer för övrigt av latinets
”pistillum” som betyder ”mortelstöt”.

10 IMG_0465

En katt bland hermelinerna i den lilla dammen i Stadsparken. Blad
hundratals gräsänder ligger tre fåglar av arten myskanka. Denna art är
en tamform av den vilda myskanden.

Den vilda myskanden heter på latin ”Cairina moschata” och är en art i
andfågelfamiljen ”Anatidae”. Den är mellan 66-84 centimeter lång
och hanen är störst. Myskanden är svart med svagt grön eller violett
glans och vita vingfält. Hanen har svartröda eller röda vårtor vid
övernäbbens bas, från vilka en frän myskdoft avges. Myskanden
förekommer naturligt vid sjöar, laguner och floder i Central- och
Sydamerikas låglandsregnskogar och bygger bo i grenklykor eller
trädhål.

Mysk är för övrigt en söt, tung doft som generellt uppfattas som
mycket behaglig av människor. I en undersökning där
försökspersonerna fick klassa doftämnen på en skala från -10 =
extremt obehaglig till +10 = extremt behaglig, fick mysk värdet +9.

11 IMG_0474

Det vi ser på bilden från Stadsparken är tamformen av myskand som
heter myskanka och som domesticerades, förtamades, i Syd- och
Centralamerika redan före 1400-talet. Hanen väger upp till 10 kg,
honan mellan 4–5 kg och färgen är oftast vit och/eller svart men även
blå och bruna nyanser förekommer.

Myskankan är känd för att den gärna äter spanska skogssniglar, så
kallade mördarsniglar, och brukar därför rekommenderas som
snigeljägare i trädgårdsodlingar.

Ankhonan är en god ruvare och kan i klimatstyrd produktion lägga
mellan 70–75 ägg per år med hela 80–100 % kläckbarhet och
ruvningstiden är knappt 35 dygn.

Tillväxten är långsammare än hos den vanliga tamankan och slakten
sker vid cirka 11 veckor. Köttet är mörkare och mindre fett än hos
vanlig anka.

I Frankrike domineras ankuppfödningen av myskanka och dess
korsning med tamanka, som kallas mulard eller mulanka.

12 IMG_0475

Milstenarna i Jönköpings stadspark ställdes upp av Norra Smålands
fornminnesförening under 1900-talets första årtionde. De har flyttats
från olika platser i länet efter att dessförinnan ha rubbats ur sitt
ursprungliga läge.

Då milstenarna på 1920-talet inte hade någon funktion att fylla, skjuts-
och gästgiveriväsendet avskaffades 1933, försvann ett flertal av dem.

Några tog hembygdsföreningarna tillvara för att bevara för framtiden,
men många fick förfalla. En del står dock kvar vid våra vägar och är
sedan 1942 i lag skyddade som fasta fornminnen.

Den 1 oktober 1649 kan man säga är milstenarnas födelsedag. Då
fastställdes en förordning för gästgiveriet och resandet i Sverige. Där
stadgas bland annat att ”och widh hwar mijl upsätias wisse stenar och
kännemärcken, den resande till rättelse”.

Däri stadgades också att på gästgivaregårdarna skulle finnas tavlor
som visade avstånden till de närmaste gästgivargårdarna.

Milstenarnas historia sammanfaller med gästgiveriernas och med
skjutsningen mellan dessa. Skjutsbonden hade betalt per mil och
kunde lätt genom att räkna milstenarna klara ut hur många mil han
skulle ha betalt för.

13 IMG_0476

Milstenen information, en kungakrona samt tecknet för Karl den elfte
och upplysningen en mil 1675.

Karl XI, levde mellan 1655–97, svensk kung från år 1660, son till
Karl X Gustav och Hedvig Eleonora och skapare av det karolinska
enväldet. Han gifte sig år 1680 med den danska prinsessan Ulrika
Eleonora, far till bland annat Karl XII och Ulrika Eleonora.

De första tolv åren efter faderns död styrdes Sverige av en
förmyndarregering under ledning av Magnus Gabriel De la Gardie.

Under kriget 1675–79 mognade Karl XI som maktmänniska och
började föra en personlig politik under fälttågen i Skåne, där han
triumferade i slaget vid Lund 1676. Efter fredsslutet 1679 genomdrev
Karl XI ett systemskifte och på 1680 års riksdag gjorde han sig i
praktiken enväldig, något som i sin tur beredde vägen för
förmyndarräfst och reduktion.

I och med detta berövades högadeln stora delar av sitt jordinnehav,
något som Karl XI utnyttjade till att bygga ut indelningsverket och år
1686 lät han även stifta en ny kyrkolag.

14 IMG_0478

J. A Olsson, Stadparkens främjare och vårdare, 1896-1916. Skaparen
af Jönköpings stadspark, före detta postmästaren J. A Olsson fyller 70
år den 12 mars 1914.

Läs mera om denne man på adressen
http://runeberg.org/hvar8dag/15/0391.html

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer