Ettö i brytningstid mellan vår och sommar

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Ettö, naturreservatet vid Isaberg.

Ettö i brytningstid mellan vår och sommar

Ettö i brytningstid mellan vår och sommar, om naturreservatet vid
Isaberg, norr om Gislaved, en naturkrönika i 20 bilder om vacker
natur och spännande biologisk mångfald vid det höga bergets fot invid
Nissans stränder.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj månads sista dagar
anno 2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3606

Ettö naturreservat ingår i länsstyrelsens program för bevarande av
natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet och i nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet.

Det är verkligen vackra miljöer som bjuds vid Ettö naturreservat och
bakgrunden med Isaberg i fjärran förstärker verkligen upplevelsen.

2 IMG_3608

Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av
Nissadalens skönaste naturreservat och alldeles i närheten ligger
Isabergs och Värö naturreservat. I väster passerar Nissastigen, numera
Riksväg 26, och i närheten ligger också samhällena Hestra, Nissafors
bruk och Nissafors samt Gislaved.

3 IMG_3623

Halvön Ettö är uppbyggd av sand som både Nissan och forna tiders
isälvar spolat ut i Algustorpasjön. Naturreservatet Ettö bildades år
1970 och de tidigare slåtterängarna betas numera. Den norra delen
utgörs av strandängar samt en björkhage med många enbuskar.
Ettödeltat är dessutom klassat som ett Natura 2000-område.

4 IMG_3613

I den välbetade grässvålen trivs många växter och på torrare mark
växer klockpyrola, kattfot, slåttergubbe och backtimjan medan det i
fuktigare partier finns klockgentiana och gräset stagg.

En annan raritet inom Ettö naturreservat är arten guldsandbi,
”Andrena marginata”, som i rödlistan klassas som Sårbar, VU.

I Sverige är arten vitt utbredd i Götaland och Svealand inkl. Öland och
Gotland, men förekommer mycket lokalt. De nordligaste aktuella
utpostlokalerna ligger i Värmland, Dalarna och Norduppland. På flera
av lokalerna i södra Sverige med äldre fynduppgifter tycks arten vara
försvunnen eller ha gått tillbaka starkt.

Här i Ettö naturreservat förekommer även den mindre hackspetten
som idag också är rödlistad som Nära hotad, NT.

5 IMG_3591

Kattfot, ”Antennaria dioica”, är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli
upp till två decimeter hög och från bladrosetterna kommer korta
utlöpare vilket gör att den kan bilda täta mattor.

Kattfotens hanplantor har kortare och bredare korgar medan
honkorgarna är längre och smalare. Bilden visar hanblommor.

6 IMG_3594

Kattfot är ganska vanlig i hela landet, men minskar på många håll på
grund av igenväxning av tidigare öppna marker.

Den växer på torr, öppen och kvävefattig mark, som gräsbackar,
naturbetesmarker och skogsbryn.

Bilden visar honblommor.

7 IMG_3648

Slåtterfibbla, ”Hypochaeris maculata”, är en flerårig, gulblommig ört
med de stora, hela, oftast håriga och fläckiga bladen samlade i en
basal rosett.

Rosettbladen, på bilden, ligger hårt tryckta till marken och är lätta att
känna igen på sin storlek, den vanligen röda mittnerven och de mörka
fläckarna.

”Fibler. i ängs backar. a. blommar efter solståndet och bådar då
slottertiden: örtbladen br. i Småland til grönkål: färsk ätes örten af
hästar häldre än torr.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år
1792.

8 IMG_3598

Svinrot eller kornfibbla, ”Scorzonera humilis”, är en
beståndsbildande, flerårig ört med grov jordstam.

Svenska namnet svinrot omtalades redan av Carl von Linné och syftar
på att rötterna var begärliga för grisarna, svinen.

”SCORZONERA wäxte mycket i ängarne, men jag såg aldrig någon
äng, der denna ymnigt wäxte, som icke i lika proportion war af swin
upgrafwen, hwilkas smakeligaste mat dennas rötter äro; är altså ingen
förmon för Landtmannen at hafwa denna wäxt i sina ängar, om han
ejest wil hålla swin.”

Ur ”Carl Linnaei Skånska Resa 1749” av Carl von Linné år 1751.

9 IMG_3602

Fältarv, ”Cerastium arvense”, är vanlig i nästan hela landet, från
Skåne till Jämtland men sällsynt längre norrut upp till Torne
Lappmark.

Den växer på torra gräsbevuxna ställen, i vägkanter, torrbackar och
åkerkanter precis som här vid Ettö.

Fältarv liknar den odlade och ibland förvildade arten silverarv,
”Cerastium tomentosum”, men den senare har silvervita blad och
stjälkar, samt blomskaft med enbart vita ullhår.

10 IMG_3625

Ängsbräsma, ”Cardamine pratensis”, är en variabel art och tre
underarter urskiljs i Sverige.

Äkta ängsbräsma, ”Cardamine pratensis pratensis”, har stora rosa eller
vita blommor och rosettblad med oskaftade småblad med tydliga
nerver vilket är bildens underart.

Kärrbräsma, ”Cardamine pratensis paludosa, har vita blommor och
mer likstora, skaftade småblad med nerver på alla blad. P

Olarbräsma, ”Cardamine pratensis polemonioides, har stora, vanligen
ljusvioletta blommor och blad med oskaftade nervlösa småblad.

”Ängskrasse. i wåta ängar a. Dess saft gör nytta at intaga i skjörbjugg,
och blommorne eller fröen berömmas mot krämpaktiga sjukdommar
och conwulsioner: blommar med Tulipan, då braxen leker.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

11 IMG_3628

Apel, ”Malus domestica”, förekommer odlad och förvildad i södra och
mellersta Sverige. Större träd påträffas också kvarstående i gamla
trädgårdar.

Apel uppfattas ofta som en hybrid mellan olika ”Malus”-arter och det
vetenskapliga namnet skrivs då ”M. x domestica”.

”Som en syrlig och saftfull frukt, kunna Äpplen såsom läskande och
kylande i sjukdomar användas. Mogna och måttligt förtärda, äro de
helsosamma och kunna på dessa villkor aldrig orsaka rödsot. De som
ha svag mage t.ex. mjeltsjuka, och hysteriska personer, må icke väl,
isynnerhet af rå äpplen. Öfverflödet, såsom för mycket försvagande, är
endast skadligt. Omogen frukt åstadkommer, genom sin sträfhet eller
bäska, förstoppningar och deraf följande olägenheter.”

Conrad Quensel i ”Svensk Botanik IV” av J. W. Palmstruch år 1805.

12 IMG_3589

Även myror vill ha pollen och nektar, här arbetar myran på en
smultronblomma, ”Fragaria vesca”. I Sverige förekommer cirka 80
olika myrarter så någon artbestämning försöker jag mig inte på.

13 IMG_3604 Alchemilla glaucescens

Sammetsdaggkåpa, ”Alchemilla glaucescens”, blommar i juni-juli och
blommorna är små och gulaktiga.

Arten är en av de apomiktiska småarter av daggkåpor i ”Alchemilla”
som är lätt att känna igen då den karaktäriseras av de grovtandade
bladen och hårigheten på blommor och blomskaft.

14 IMG_3611

Egentliga flugor ”Muscidae” är en familj av ordningen tvåvingar som
innehåller fler än 4000 arter i över 100 släkten.

I Europa är omkring 600 arter kända och den vanliga husflugan tillhör
denna familj.

Fossil av egentliga flugor är kända från eocen, från runt 57 till 35
miljoner år sedan, och de hittades även i nyare avlagringar från tertiär.

Trots allt antas att familjen levde redan under perm från runt 299 till
251 miljoner år sedan.

Artnamnet på flugan på bildens vitsippa vet jag inte men det är en
tvåvingeart som ingår i släktet ”Scathophaga” och familjen
kolvflugor, på latin ”Scathophagidae”.

Kolvflugor eller gödselflugor, ingår i familj tvåvingar med världsvid
utbredning med undantag av Australien, med flest arter på norra
halvklotet.

De omfattar cirka 500 arter i världen, varav cirka 100 arter finns i
Sverige. De är medelstora flugor med mycket borst och hos vissa
släkten, bland annat dyngflugor, med tät, ofta gulbrun hårpäls.

Larverna lever i exkrementer och multnande växter eller är blad- eller
stjälkminerare, några är troligen predatorer.

15 IMG_3616

Flädervänderot, ”Valeriana sambucifolia”, blommar i juni-juli,
blommorna är tvåkönade, och sitter i toppställda kvastlika samlingar i
toppen av stjälken och i de övre bladvecken.

Vänderot har använts bland annat mot olika nervsjukdomar. Hoffberg
konstaterar år 1792 att den ”beröms i Fallandesot, långsam
hufwudwärk och nerfsjuka”.

Dess starka lukt är omtyckt av katter, liksom lukten hos kattmynta,
”Nepeta cataria” och enligt Retzius är också råttor attraherade av
doften och han skriver att den ”skall ock behaga Rottor, och nyttjas
derföre af Rottefångare i luder”.

Då man förr inte särskilde bildens flädervänderot och släktingen
läkevänderot, ”Valeriana sambucifolia”, kan man anta att båda arterna
användes på samma sätt.

16 IMG_2201

Bildens vårmusseron, ”Calocybe gambosa”, är en skivling som
plockas som matsvamp och är vanlig på kalkrika ängs- och
betesmarker i maj till juni där den ofta bildar häxringar.

17 IMG_2199

Vårmusseron har en vit till gräddvit hatt, ofta med en lätt skiftning i
rosa eller grågult och hatten blir mellan 5–12 centimeter bred och är
först kullrig för att sedan få en mer välvd form.

Foten är förhållandevis kort och kraftig och vit till färgen och dess
mått är omkring 3–7 centimeter i höjd och 1–3 centimeter i diameter.

Kännetecknande för svampen är också att dess doft och smak är
mjölliknande.

Vårmusseronen är Ölands landskapssvamp.

 

18 IMG_3636

Vinterticka, ”Polyporus brumalis”, växer som här på kullfallna
stammar eller nedfallna tunna grenar av lövträd och växtperioden är
senhöst eller vår.

19 IMG_3615

Aspticka, ”Phellinus tremulae”, växte här vid Ettö på en stor och
kraftig klibbal, ”Alnus glutinosa”, vilket den inte ska göra. Den ska
växa uteslutande på asp eller ibland på poppel, men den visste väl inte
om detta.

20 IMG_3646

Det var så trevligt på Ettö denna vackra vårkväll på gränsen till
sommar att månen hann gå upp vilket inte gjorde upplevelsen mindre
härlig.

Där uppe har få människor stått, där uppe har få människor gått men
alla har varit där i tanken.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer