Ettö i brytningstid mellan vår och sommar

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Ettö, naturreservatet vid Isaberg.

Ettö i brytningstid mellan vår och sommar

Ettö i brytningstid mellan vår och sommar, om naturreservatet vid
Isaberg, norr om Gislaved, en naturkrönika i 20 bilder om vacker
natur och spännande biologisk mångfald vid det höga bergets fot invid
Nissans stränder.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj månads sista dagar
anno 2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3606

Ettö naturreservat ingår i länsstyrelsens program för bevarande av
natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet och i nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet.

Det är verkligen vackra miljöer som bjuds vid Ettö naturreservat och
bakgrunden med Isaberg i fjärran förstärker verkligen upplevelsen.

2 IMG_3608

Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av
Nissadalens skönaste naturreservat och alldeles i närheten ligger
Isabergs och Värö naturreservat. I väster passerar Nissastigen, numera
Riksväg 26, och i närheten ligger också samhällena Hestra, Nissafors
bruk och Nissafors samt Gislaved.

3 IMG_3623

Halvön Ettö är uppbyggd av sand som både Nissan och forna tiders
isälvar spolat ut i Algustorpasjön. Naturreservatet Ettö bildades år
1970 och de tidigare slåtterängarna betas numera. Den norra delen
utgörs av strandängar samt en björkhage med många enbuskar.
Ettödeltat är dessutom klassat som ett Natura 2000-område.

4 IMG_3613

I den välbetade grässvålen trivs många växter och på torrare mark
växer klockpyrola, kattfot, slåttergubbe och backtimjan medan det i
fuktigare partier finns klockgentiana och gräset stagg.

En annan raritet inom Ettö naturreservat är arten guldsandbi,
”Andrena marginata”, som i rödlistan klassas som Sårbar, VU.

I Sverige är arten vitt utbredd i Götaland och Svealand inkl. Öland och
Gotland, men förekommer mycket lokalt. De nordligaste aktuella
utpostlokalerna ligger i Värmland, Dalarna och Norduppland. På flera
av lokalerna i södra Sverige med äldre fynduppgifter tycks arten vara
försvunnen eller ha gått tillbaka starkt.

Här i Ettö naturreservat förekommer även den mindre hackspetten
som idag också är rödlistad som Nära hotad, NT.

5 IMG_3591

Kattfot, ”Antennaria dioica”, är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli
upp till två decimeter hög och från bladrosetterna kommer korta
utlöpare vilket gör att den kan bilda täta mattor.

Kattfotens hanplantor har kortare och bredare korgar medan
honkorgarna är längre och smalare. Bilden visar hanblommor.

6 IMG_3594

Kattfot är ganska vanlig i hela landet, men minskar på många håll på
grund av igenväxning av tidigare öppna marker.

Den växer på torr, öppen och kvävefattig mark, som gräsbackar,
naturbetesmarker och skogsbryn.

Bilden visar honblommor.

7 IMG_3648

Slåtterfibbla, ”Hypochaeris maculata”, är en flerårig, gulblommig ört
med de stora, hela, oftast håriga och fläckiga bladen samlade i en
basal rosett.

Rosettbladen, på bilden, ligger hårt tryckta till marken och är lätta att
känna igen på sin storlek, den vanligen röda mittnerven och de mörka
fläckarna.

”Fibler. i ängs backar. a. blommar efter solståndet och bådar då
slottertiden: örtbladen br. i Småland til grönkål: färsk ätes örten af
hästar häldre än torr.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år
1792.

8 IMG_3598

Svinrot eller kornfibbla, ”Scorzonera humilis”, är en
beståndsbildande, flerårig ört med grov jordstam.

Svenska namnet svinrot omtalades redan av Carl von Linné och syftar
på att rötterna var begärliga för grisarna, svinen.

”SCORZONERA wäxte mycket i ängarne, men jag såg aldrig någon
äng, der denna ymnigt wäxte, som icke i lika proportion war af swin
upgrafwen, hwilkas smakeligaste mat dennas rötter äro; är altså ingen
förmon för Landtmannen at hafwa denna wäxt i sina ängar, om han
ejest wil hålla swin.”

Ur ”Carl Linnaei Skånska Resa 1749” av Carl von Linné år 1751.

9 IMG_3602

Fältarv, ”Cerastium arvense”, är vanlig i nästan hela landet, från
Skåne till Jämtland men sällsynt längre norrut upp till Torne
Lappmark.

Den växer på torra gräsbevuxna ställen, i vägkanter, torrbackar och
åkerkanter precis som här vid Ettö.

Fältarv liknar den odlade och ibland förvildade arten silverarv,
”Cerastium tomentosum”, men den senare har silvervita blad och
stjälkar, samt blomskaft med enbart vita ullhår.

10 IMG_3625

Ängsbräsma, ”Cardamine pratensis”, är en variabel art och tre
underarter urskiljs i Sverige.

Äkta ängsbräsma, ”Cardamine pratensis pratensis”, har stora rosa eller
vita blommor och rosettblad med oskaftade småblad med tydliga
nerver vilket är bildens underart.

Kärrbräsma, ”Cardamine pratensis paludosa, har vita blommor och
mer likstora, skaftade småblad med nerver på alla blad. P

Olarbräsma, ”Cardamine pratensis polemonioides, har stora, vanligen
ljusvioletta blommor och blad med oskaftade nervlösa småblad.

”Ängskrasse. i wåta ängar a. Dess saft gör nytta at intaga i skjörbjugg,
och blommorne eller fröen berömmas mot krämpaktiga sjukdommar
och conwulsioner: blommar med Tulipan, då braxen leker.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

11 IMG_3628

Apel, ”Malus domestica”, förekommer odlad och förvildad i södra och
mellersta Sverige. Större träd påträffas också kvarstående i gamla
trädgårdar.

Apel uppfattas ofta som en hybrid mellan olika ”Malus”-arter och det
vetenskapliga namnet skrivs då ”M. x domestica”.

”Som en syrlig och saftfull frukt, kunna Äpplen såsom läskande och
kylande i sjukdomar användas. Mogna och måttligt förtärda, äro de
helsosamma och kunna på dessa villkor aldrig orsaka rödsot. De som
ha svag mage t.ex. mjeltsjuka, och hysteriska personer, må icke väl,
isynnerhet af rå äpplen. Öfverflödet, såsom för mycket försvagande, är
endast skadligt. Omogen frukt åstadkommer, genom sin sträfhet eller
bäska, förstoppningar och deraf följande olägenheter.”

Conrad Quensel i ”Svensk Botanik IV” av J. W. Palmstruch år 1805.

12 IMG_3589

Även myror vill ha pollen och nektar, här arbetar myran på en
smultronblomma, ”Fragaria vesca”. I Sverige förekommer cirka 80
olika myrarter så någon artbestämning försöker jag mig inte på.

13 IMG_3604 Alchemilla glaucescens

Sammetsdaggkåpa, ”Alchemilla glaucescens”, blommar i juni-juli och
blommorna är små och gulaktiga.

Arten är en av de apomiktiska småarter av daggkåpor i ”Alchemilla”
som är lätt att känna igen då den karaktäriseras av de grovtandade
bladen och hårigheten på blommor och blomskaft.

14 IMG_3611

Egentliga flugor ”Muscidae” är en familj av ordningen tvåvingar som
innehåller fler än 4000 arter i över 100 släkten.

I Europa är omkring 600 arter kända och den vanliga husflugan tillhör
denna familj.

Fossil av egentliga flugor är kända från eocen, från runt 57 till 35
miljoner år sedan, och de hittades även i nyare avlagringar från tertiär.

Trots allt antas att familjen levde redan under perm från runt 299 till
251 miljoner år sedan.

Artnamnet på flugan på bildens vitsippa vet jag inte men det är en
tvåvingeart som ingår i släktet ”Scathophaga” och familjen
kolvflugor, på latin ”Scathophagidae”.

Kolvflugor eller gödselflugor, ingår i familj tvåvingar med världsvid
utbredning med undantag av Australien, med flest arter på norra
halvklotet.

De omfattar cirka 500 arter i världen, varav cirka 100 arter finns i
Sverige. De är medelstora flugor med mycket borst och hos vissa
släkten, bland annat dyngflugor, med tät, ofta gulbrun hårpäls.

Larverna lever i exkrementer och multnande växter eller är blad- eller
stjälkminerare, några är troligen predatorer.

15 IMG_3616

Flädervänderot, ”Valeriana sambucifolia”, blommar i juni-juli,
blommorna är tvåkönade, och sitter i toppställda kvastlika samlingar i
toppen av stjälken och i de övre bladvecken.

Vänderot har använts bland annat mot olika nervsjukdomar. Hoffberg
konstaterar år 1792 att den ”beröms i Fallandesot, långsam
hufwudwärk och nerfsjuka”.

Dess starka lukt är omtyckt av katter, liksom lukten hos kattmynta,
”Nepeta cataria” och enligt Retzius är också råttor attraherade av
doften och han skriver att den ”skall ock behaga Rottor, och nyttjas
derföre af Rottefångare i luder”.

Då man förr inte särskilde bildens flädervänderot och släktingen
läkevänderot, ”Valeriana sambucifolia”, kan man anta att båda arterna
användes på samma sätt.

16 IMG_2201

Bildens vårmusseron, ”Calocybe gambosa”, är en skivling som
plockas som matsvamp och är vanlig på kalkrika ängs- och
betesmarker i maj till juni där den ofta bildar häxringar.

17 IMG_2199

Vårmusseron har en vit till gräddvit hatt, ofta med en lätt skiftning i
rosa eller grågult och hatten blir mellan 5–12 centimeter bred och är
först kullrig för att sedan få en mer välvd form.

Foten är förhållandevis kort och kraftig och vit till färgen och dess
mått är omkring 3–7 centimeter i höjd och 1–3 centimeter i diameter.

Kännetecknande för svampen är också att dess doft och smak är
mjölliknande.

Vårmusseronen är Ölands landskapssvamp.

 

18 IMG_3636

Vinterticka, ”Polyporus brumalis”, växer som här på kullfallna
stammar eller nedfallna tunna grenar av lövträd och växtperioden är
senhöst eller vår.

19 IMG_3615

Aspticka, ”Phellinus tremulae”, växte här vid Ettö på en stor och
kraftig klibbal, ”Alnus glutinosa”, vilket den inte ska göra. Den ska
växa uteslutande på asp eller ibland på poppel, men den visste väl inte
om detta.

20 IMG_3646

Det var så trevligt på Ettö denna vackra vårkväll på gränsen till
sommar att månen hann gå upp vilket inte gjorde upplevelsen mindre
härlig.

Där uppe har få människor stått, där uppe har få människor gått men
alla har varit där i tanken.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer