Fågelforsdammens östra strandmiljöer

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen. 

Fågelforsdammens östra strandmiljöer

Fågelforsdammens östra strandmiljöer, en natur- och kulturkrönika i
19 bilder från dammvallen i söder, nordost om Skillingaryd, till
Götarp, söder om Vaggeryd, i norr.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, på 2014 års andra dag.

 

1 IMG_0776

Fågelforsdammen är en sjö i Vaggeryds kommun i Småland som ingår
i Lagans huvudavrinningsområde.

Sjön har en area på 0,847 kvadratkilometer och ligger 186,5 meter
över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lagan.

Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats
i sjön.

Gärs, ”Gymnocephalus cernuus”, är en fisk i ordningen abborrartade
fiskar som lever i sött och bräckt vatten.

Gärsen blir upp till 30 centimeter lång, men den är oftast mindre.
Kroppsformen påminner om abborrens, men båda ryggfenorna är
sammanvuxna.

Ovansidan är fläckig i brunaktiga och grönaktiga färger och buksidan
är blekgul eller brunaktig. Fenorna är inte annorlunda färgade än
resten av kroppen men är utrustade med en gifttagg. Huvudet har ett
antal slemfyllda gropar, vilket har gett fisken det alternativa namnet
snorgärs.

Fisken lever i djupare sjöar eller i långsamt rinnande vattendrag,
särskilt där botten är lera, sten eller sand men kan också gå ut i bräckt
vatten.

Gärsen lever av djurplankton samt fiskägg och bottendjur som
insektslarver och musslor. Den har ett känsligt sidolinjesystem som
gör att den kan finna föda nattetid och i grumligt vatten

Gärsen påträffas i Skandinavien utom Island och större, västligare
delen av Norge. Vidare finns den söderöver till Frankrike och österut
till Kolymafloden i Sibirien, vissa anger dock att det östliga
utbredningsområdet sträcker sig ända till Stilla havet. Den har nyligen
inplanterats i Övre sjön och Michigansjön i USA, dock med mindre
lyckat resultat.

Gärsen leker på grunt vatten, ofta i stora stim, under april till juni.
Honan kan lägga upp till 6 000 ägg i form av långa band. Äggen, som
sjunker till bottnen, kläcks efter ungefär en vecka.

Larven är pelagisk i omkring 2 till 3 månader, under vilken tid den
lever av djurplankton. Fisken blir könsmogen vid ungefär 2 års ålder,
och kan bli upp till 6 år gammal.

2 IMG_0742

Fågelforsdammen ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar
för ”Utloppet av Fågelforsdammen”. Avrinningsområdets medelhöjd
är 211 meter över havet och ytan är 13,92 kvadratkilometer men
räknas de 16 delavrinningsområdena uppströms in blir den
ackumulerade arean hela 276,48 kvadratkilometer.

I söder ser man de två utloppen från Fågelforsdammen, till vänster den
”fria forsen” och till höger utloppet till de tre turbinerna, här ser man
också taket på turbinbyggnaden.

3 IMG_0740

Lagan som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket
innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet
efter 198 kilometer.

Delavrinningsområdet består mestadels av skog, cirka 63 %.
Avrinningsområdet har 0,55 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det
en sjöprocent på 2,7 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 2,68
kvadratkilometer eller 13 % av avrinningsområdet.

Bilden är tagen åt norr och visar en sedan länge död pil, i bakgrunden
till vänster skönjer man Götaström och den lilla badplatsen.

4 IMG_0777

Bilden visar tre vårtiga röksvampar, brunpudrade av sina egna sporer,
väl inbäddade i hakmossa, björklöv och visset fjolårslöv.

5 IMG_0753

På östra sidan av Fågelforsdammen, mitt emot Götaströms Golfklubb,
finns några mycket vackra små sandkullar bevuxna med tallar där
”sydvästen” blåst bort stora delar av rotsystemens skyddande
sandlager.

6 IMG_0755

Hade inte tallen haft sin kraftfulla pålrot så hade flertalet av dessa
tallar med sina vackert skulpterade rotsystem för länge sedan fallit ner
i dammens vatten.

Angående de svenska namnen tall och fur anger C. F Nyman redan år
1868, att på marker där pålroten fritt kan utvecklas blir,

”Furan hög och rak, medan der berg eller styf lera icke tillåter sådant,
uppkommer en kortare, marigare och krokigare Tall. Det är detta det
olika utseendet hos trädet som de båda olika benämningarna i
allmänhet motsvara”.

7 IMG_0756

”Furan det högresta mastträdet

med kronan som en utsiktskorg i toppen

spanar över vårt ändlösa innanhav av gran

där vi år från år och våg för våg

intill döddagar kan räkna hur gran försvinner bland gran.”

Ur ”Furan” av Harry Martinson, Tuvor, år 1973.

8 IMG_0759

Denna fura sträcker ut en ”arm och hand” och ser ut som om den
behöver hjälp av en närstående tall för att kunna stå kvar och inte
försvinna ner i dammens mörka vatten.

9 IMG_0751 Violticka

Bildens violticka, ”Trichaptum abietinum”, är en art i
basidiesvampsordningen ”Polyporales”. Dess läderaktiga fruktkropp
kännetecknas av porskiktets violetta färg. Fruktkroppen kan breda ut
sig som en tunn skorpa över ved eller vanligen, som här, bilda tunna
hattar, vilkas ovansida är ljust gråbruna.

Violticka är en tidig så kallad rötare på främst fallna granar, men kan
även angripa länge lagrad ved. Dess mycel bryter ned splintvedens
lignin och cellulosa och bildar så kallad fläck- eller hålröta. Arten är
vanlig i hela Sverige.

10 IMG_0764

Här tränar ingenjörstrupperna på att lägga ut pontonbroar, enligt
principen ”Fatta, säkra, lyft”. Pontonbro är en bro bestående av en
brobana av trä eller metall som stöder på ett antal pontoner, till
exempel flottar eller timmerbäddar.

Brotypen används för enklare broar för gångtrafik och för tillfälliga,
vanligen militära, broar för fordonstrafik.

11 IMG_0765

Det är ingen brandrök utan istället rök från fabriksskorstenarna på
Götafors industriområde söder om Vaggeryd.

12 IMG_0768

Platsen kallar jag Götarp och den ligger alldeles söder om Södra park i
södra delen av Vaggeryds samhälle.

De tre stenarna har inhuggna mer eller mindre kvadratiska tecken
inhuggna, gammalt eller nytt, tyvärr vet jag inte, notera särskilt den
högra stenens stora kvadrat. Hör av Er ni som vet mer!

13 IMG_0767

Den gamla torpskylten i koppar, bara några meter från förra bildens
stenar, säger

”123 Vägabo 1.14 III”.

14 IMG_0769

Götarp bjuder på mycket vackra naturmiljöer med en rik flora och
fauna. En vandring här i vårens och sommarens tider erbjuder den stor
biologisk mångfald.

15 IMG_0771 Kakmossa Hedwigia ciliata

Att studera stenarnas skorplavsflora och mossflora är riktigt roligt
men ha tålamod för det är minsann inte en lätt uppgift, ibland ”lyckas
man arta, ibland inte”.

16 IMG_0770 Kakmossa Hedwigia ciliata

Mossorna har förmodligen utvecklats tidigt i landväxternas historia,
men är ändå sällsynta som fossil. De äldsta kända mossorna är
levermossor från yngre devon för cirka 375 miljoner år sedan. De är
besläktade med bållevermossor i den nulevande ordningen
”Metzgeriales”.

De äldsta säkra fynden av nålfruktmossor är från krita för 145-100
miljoner år sedan. Vissa sporer från silur, 444–416 miljoner år före
nutid, och devon, 359-416 miljoner år före nutid, har jämförts med
sporer av det nu levande släktet ”Anthoceros”.

De tidigaste formerna av bladmossor är från karbon för cirka 360
miljoner år sedan. Fossil från Asien visar att ordningarna ”Bryales”
och ”Sphagnales” var väletablerade under perm för cirka 260 miljoner
år sedan.

I yngre avlagringar från tertiär och kvartär, vilket är de senaste 65
miljoner åren, är bladmossor relativt vanliga.

Bildens något gulgröna mossa som mycket effektfullt fyller ut
sprickor och ojämnheter i stenen heter kakmossa, ”Hedwigia ciliata”.

17 IMG_0774

Den gamla holken har förmodligen haft många hyresgäster genom
åren, kanske både knipa och kattuggla eller varför inte en ekorre. Se
min krönika ”Duger det åt fåglar så duger det åt mig, sa ekorren, en
naturkrönika i 4 bilder om en inte så vanlig hyresgäst, Skillingaryd i
juli 2009”.

18 IMG_0775 Vedplätt

Bilden visar svampen vedplätt, ”Dacrymyces stillatus”.
Fruktkropparna är kuddlika och 1-5 millimeter breda. Dessa är
orangegula och geléartade i väta, mörkare gulröda och fasta i torka.
Svampen bildar ofta täta samlingar på multnande barr- och lövved
under hela året. Vedplätten är mycket allmän i hela landet och är ingen
matsvamp.

19 IMG_0760 Mjöltrattskivling

Avslutningsbilden för denna gång visar troligtvis svampen
mjöltrattskivling, ”Clitocybe ditopus”, som eventuellt kan utgöra en
förväxlingsrisk till trattkantarellen men trattskivlingen har tunna
skivor och inte åsar på undersidan som trattkantarellen.

Mjöltrattskivlingen växer i blandskog ofta sent på säsongen, här är det
den 2 januari 2014 vilket väl får betraktas som sent på säsongen, eller
kanske till och med tidigt på nästkommande säsong.

Slut för idag, tack för idag!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer