Fågelforsdammens östra strandmiljöer

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen. 

Fågelforsdammens östra strandmiljöer

Fågelforsdammens östra strandmiljöer, en natur- och kulturkrönika i
19 bilder från dammvallen i söder, nordost om Skillingaryd, till
Götarp, söder om Vaggeryd, i norr.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, på 2014 års andra dag.

 

1 IMG_0776

Fågelforsdammen är en sjö i Vaggeryds kommun i Småland som ingår
i Lagans huvudavrinningsområde.

Sjön har en area på 0,847 kvadratkilometer och ligger 186,5 meter
över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lagan.

Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats
i sjön.

Gärs, ”Gymnocephalus cernuus”, är en fisk i ordningen abborrartade
fiskar som lever i sött och bräckt vatten.

Gärsen blir upp till 30 centimeter lång, men den är oftast mindre.
Kroppsformen påminner om abborrens, men båda ryggfenorna är
sammanvuxna.

Ovansidan är fläckig i brunaktiga och grönaktiga färger och buksidan
är blekgul eller brunaktig. Fenorna är inte annorlunda färgade än
resten av kroppen men är utrustade med en gifttagg. Huvudet har ett
antal slemfyllda gropar, vilket har gett fisken det alternativa namnet
snorgärs.

Fisken lever i djupare sjöar eller i långsamt rinnande vattendrag,
särskilt där botten är lera, sten eller sand men kan också gå ut i bräckt
vatten.

Gärsen lever av djurplankton samt fiskägg och bottendjur som
insektslarver och musslor. Den har ett känsligt sidolinjesystem som
gör att den kan finna föda nattetid och i grumligt vatten

Gärsen påträffas i Skandinavien utom Island och större, västligare
delen av Norge. Vidare finns den söderöver till Frankrike och österut
till Kolymafloden i Sibirien, vissa anger dock att det östliga
utbredningsområdet sträcker sig ända till Stilla havet. Den har nyligen
inplanterats i Övre sjön och Michigansjön i USA, dock med mindre
lyckat resultat.

Gärsen leker på grunt vatten, ofta i stora stim, under april till juni.
Honan kan lägga upp till 6 000 ägg i form av långa band. Äggen, som
sjunker till bottnen, kläcks efter ungefär en vecka.

Larven är pelagisk i omkring 2 till 3 månader, under vilken tid den
lever av djurplankton. Fisken blir könsmogen vid ungefär 2 års ålder,
och kan bli upp till 6 år gammal.

2 IMG_0742

Fågelforsdammen ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar
för ”Utloppet av Fågelforsdammen”. Avrinningsområdets medelhöjd
är 211 meter över havet och ytan är 13,92 kvadratkilometer men
räknas de 16 delavrinningsområdena uppströms in blir den
ackumulerade arean hela 276,48 kvadratkilometer.

I söder ser man de två utloppen från Fågelforsdammen, till vänster den
”fria forsen” och till höger utloppet till de tre turbinerna, här ser man
också taket på turbinbyggnaden.

3 IMG_0740

Lagan som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket
innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet
efter 198 kilometer.

Delavrinningsområdet består mestadels av skog, cirka 63 %.
Avrinningsområdet har 0,55 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det
en sjöprocent på 2,7 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 2,68
kvadratkilometer eller 13 % av avrinningsområdet.

Bilden är tagen åt norr och visar en sedan länge död pil, i bakgrunden
till vänster skönjer man Götaström och den lilla badplatsen.

4 IMG_0777

Bilden visar tre vårtiga röksvampar, brunpudrade av sina egna sporer,
väl inbäddade i hakmossa, björklöv och visset fjolårslöv.

5 IMG_0753

På östra sidan av Fågelforsdammen, mitt emot Götaströms Golfklubb,
finns några mycket vackra små sandkullar bevuxna med tallar där
”sydvästen” blåst bort stora delar av rotsystemens skyddande
sandlager.

6 IMG_0755

Hade inte tallen haft sin kraftfulla pålrot så hade flertalet av dessa
tallar med sina vackert skulpterade rotsystem för länge sedan fallit ner
i dammens vatten.

Angående de svenska namnen tall och fur anger C. F Nyman redan år
1868, att på marker där pålroten fritt kan utvecklas blir,

”Furan hög och rak, medan der berg eller styf lera icke tillåter sådant,
uppkommer en kortare, marigare och krokigare Tall. Det är detta det
olika utseendet hos trädet som de båda olika benämningarna i
allmänhet motsvara”.

7 IMG_0756

”Furan det högresta mastträdet

med kronan som en utsiktskorg i toppen

spanar över vårt ändlösa innanhav av gran

där vi år från år och våg för våg

intill döddagar kan räkna hur gran försvinner bland gran.”

Ur ”Furan” av Harry Martinson, Tuvor, år 1973.

8 IMG_0759

Denna fura sträcker ut en ”arm och hand” och ser ut som om den
behöver hjälp av en närstående tall för att kunna stå kvar och inte
försvinna ner i dammens mörka vatten.

9 IMG_0751 Violticka

Bildens violticka, ”Trichaptum abietinum”, är en art i
basidiesvampsordningen ”Polyporales”. Dess läderaktiga fruktkropp
kännetecknas av porskiktets violetta färg. Fruktkroppen kan breda ut
sig som en tunn skorpa över ved eller vanligen, som här, bilda tunna
hattar, vilkas ovansida är ljust gråbruna.

Violticka är en tidig så kallad rötare på främst fallna granar, men kan
även angripa länge lagrad ved. Dess mycel bryter ned splintvedens
lignin och cellulosa och bildar så kallad fläck- eller hålröta. Arten är
vanlig i hela Sverige.

10 IMG_0764

Här tränar ingenjörstrupperna på att lägga ut pontonbroar, enligt
principen ”Fatta, säkra, lyft”. Pontonbro är en bro bestående av en
brobana av trä eller metall som stöder på ett antal pontoner, till
exempel flottar eller timmerbäddar.

Brotypen används för enklare broar för gångtrafik och för tillfälliga,
vanligen militära, broar för fordonstrafik.

11 IMG_0765

Det är ingen brandrök utan istället rök från fabriksskorstenarna på
Götafors industriområde söder om Vaggeryd.

12 IMG_0768

Platsen kallar jag Götarp och den ligger alldeles söder om Södra park i
södra delen av Vaggeryds samhälle.

De tre stenarna har inhuggna mer eller mindre kvadratiska tecken
inhuggna, gammalt eller nytt, tyvärr vet jag inte, notera särskilt den
högra stenens stora kvadrat. Hör av Er ni som vet mer!

13 IMG_0767

Den gamla torpskylten i koppar, bara några meter från förra bildens
stenar, säger

”123 Vägabo 1.14 III”.

14 IMG_0769

Götarp bjuder på mycket vackra naturmiljöer med en rik flora och
fauna. En vandring här i vårens och sommarens tider erbjuder den stor
biologisk mångfald.

15 IMG_0771 Kakmossa Hedwigia ciliata

Att studera stenarnas skorplavsflora och mossflora är riktigt roligt
men ha tålamod för det är minsann inte en lätt uppgift, ibland ”lyckas
man arta, ibland inte”.

16 IMG_0770 Kakmossa Hedwigia ciliata

Mossorna har förmodligen utvecklats tidigt i landväxternas historia,
men är ändå sällsynta som fossil. De äldsta kända mossorna är
levermossor från yngre devon för cirka 375 miljoner år sedan. De är
besläktade med bållevermossor i den nulevande ordningen
”Metzgeriales”.

De äldsta säkra fynden av nålfruktmossor är från krita för 145-100
miljoner år sedan. Vissa sporer från silur, 444–416 miljoner år före
nutid, och devon, 359-416 miljoner år före nutid, har jämförts med
sporer av det nu levande släktet ”Anthoceros”.

De tidigaste formerna av bladmossor är från karbon för cirka 360
miljoner år sedan. Fossil från Asien visar att ordningarna ”Bryales”
och ”Sphagnales” var väletablerade under perm för cirka 260 miljoner
år sedan.

I yngre avlagringar från tertiär och kvartär, vilket är de senaste 65
miljoner åren, är bladmossor relativt vanliga.

Bildens något gulgröna mossa som mycket effektfullt fyller ut
sprickor och ojämnheter i stenen heter kakmossa, ”Hedwigia ciliata”.

17 IMG_0774

Den gamla holken har förmodligen haft många hyresgäster genom
åren, kanske både knipa och kattuggla eller varför inte en ekorre. Se
min krönika ”Duger det åt fåglar så duger det åt mig, sa ekorren, en
naturkrönika i 4 bilder om en inte så vanlig hyresgäst, Skillingaryd i
juli 2009”.

18 IMG_0775 Vedplätt

Bilden visar svampen vedplätt, ”Dacrymyces stillatus”.
Fruktkropparna är kuddlika och 1-5 millimeter breda. Dessa är
orangegula och geléartade i väta, mörkare gulröda och fasta i torka.
Svampen bildar ofta täta samlingar på multnande barr- och lövved
under hela året. Vedplätten är mycket allmän i hela landet och är ingen
matsvamp.

19 IMG_0760 Mjöltrattskivling

Avslutningsbilden för denna gång visar troligtvis svampen
mjöltrattskivling, ”Clitocybe ditopus”, som eventuellt kan utgöra en
förväxlingsrisk till trattkantarellen men trattskivlingen har tunna
skivor och inte åsar på undersidan som trattkantarellen.

Mjöltrattskivlingen växer i blandskog ofta sent på säsongen, här är det
den 2 januari 2014 vilket väl får betraktas som sent på säsongen, eller
kanske till och med tidigt på nästkommande säsong.

Slut för idag, tack för idag!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer