Fallåsängen vid Bratteborgs gård

Vår naturkrönikör Dan Damberg presenterar här sin 300:e krönika sedan starten 2007 och han har då tittat närmare på bland annat vaxskivlingar på Fallåsängen vid Bratteborgs gård.

Fallåsängen vid Bratteborgs gård

Fallåsängen vid Bratteborgs gård, en naturkrönika i 24 bilder om
ängssvampar och om några av årets sista blommor samt om gammal
ovärderlig kulturbygd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, lördagen den 1 oktober
2011, dagen då det var både sommar och Skillingaryds höstmarknad,
samtidigt.

Området och ängsmarkerna runt Bratteborgs gård i Byarums socken,
nordväst om Vaggeryd, är en av Vaggeryds kommuns mest värdefulla
biotoper med en fantastisk biologisk mångfald av både svamp, växter
och fåglar.

Ängarna utgörs av artrika torra till friska låglandsgräsmarker av så
kallat fennoskandisk typ och är ett småkulligt moränlandskap tillika
betesmark med inslag av asp, björk och enbuskage med varierande
hävd.

Betesmarken är en av vårt läns största med en rik förekomst av
ängssvampar och kallas också för Bratteborgsbetet.

För er som vill läsa mera, se Länsstyrelsens meddelande nummer
2010:04 ”Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Jönköpings
län”, sidan 36.

Alldeles till vänster på bilden ligger Bratteborgs herrgård som blev
säteri vid 1600-talets mitt. Egendomen har en timrad huvudbyggnad
som är av karolinsk stil och den har en våning och är byggd omkring år
1720.

Bilden visar delar av den biologiskt rika och vackra Fallåsängen som
håller högsta klass i kommunens ängs- och hagmarksinventering.

Gården Bratteborg köptes år 1630 från kronan av borgmästaren i
Jönköping Peder Gudmundsson, som sedermera blev adlad Strömberg.

I dessa ogödslade ängs- och hagmarker finns en rik och varierad
svampflora med vackra och ovanliga ängssvampar.

Bratteborgs gård kom genom gifte år 1743 i greve Gabriel von Seths
ägo och denne gjorde gården år 1773 till fideikommiss inom den
grevliga ätten von Seth. Fideikommisset upphörde år 1989 efter att den
siste fideikommissarien ryttmästare Torgil von Seth avlidit.

En sensommar och höst i dessa vackra marker bjuder på en makalös
rikedom av ängssvampar som ni kommer att få se i fortsättningen av
denna naturkrönika.

Scharlakansröd vaxskivling, ”Hygrocybe punicea”, är en svampart i
ordningen skivlingar. I Sverige är den rödlistad som missgynnad och är
Västergötlands landskapssvamp.

Fruktkroppen uppträder under hösten och hatten har som svampens
namn antyder en uppseendeväckande scharlakansröd till närmast
blodröd färg. Mitten på hatten kan vara urblekt och ha mer rödgulaktig
färg.

Till formen är hatten på den scharlakansröda vaxskivlingen först
klocklik, men äldre exemplar får en mer utbredd hatt. Kanten på hatten
är buktad och mitt på hatten finns en bred puckel. Bredden på hatten är
4-12 centimeter. Skivorna sitter glest och är gulröda i färgen.
Svampens fot blir 4-10 centimeter hög och dess diameter är cirka
1-2 centimeter. Fotbasen är vit, annars är foten gul till gulröd med
längsgående rödaktiga strimmor.

Varken doft eller smak är särskilt framträdande hos den
scharlakansröda vaxskivlingen, utan den är i båda avseenden en mild
art. Den växer främst i hagmarker och på andra liknande magra
gräsmarker.

Blodvaxskivling, ”Hygrocybe coccinea”, denna svamp och dess
släktingar, vaxskivlingar eller numera vaxingar, har fått sitt namn av
sina tjocka, glesa, vaxartade skivor. Skivorna kan vara nedlöpande,
vidväxta, något uppåtriktade eller nästan fria. Oftast del av skivor är
halvlånga och börjar då från hattkanten. Hattöversida kan vara torr, fet
eller klibbig, fjällig eller kal. Foten kan vara slät eller mycket klibbig. I
släktet Hygrocybe finns, som ni kan se i denna naturkrönika, mycket
färgstarka och vackra arter.

Ängsvaxskivling, ”Hygrocybe pratensis,”, förekommer i hagar, på
ängar och i parker på gräsbevuxna backsluttningar under september till
och med november.

Hatten är 4-8 centimeter i diameter, slät och har en gulröd till
bleknande gulaktig färg och krusig kant. Skivorna är glest sittande och
av nedlöpande typ. Foten har en höjd på 4-8 centimeter och en
diameter på 1-2 centimeter.

Ängsvaxskivlingen är ätlig och har blekt kött med mild smak och den
väl kan närmast förväxlas med lundvaxskivlingen, ”Hygrophorus
nemoreus”.

Ängsvaxskivlingen var Bohusläns landskapssvamp fram till år 1999,
då det beslutades att det istället skulle vara öronmussling.

Broskvaxskivling, ”Hygrocybe laeta”, är ännu en så kallad ängssvamp,
som trivs bäst på öppen och mager mark. Många av våra ängssvampar,
till exempel vaxskivlingarna har minskat kraftigt under senare år och
det beror på den igenväxning som sker när näringstillgången ökar och
de fuktighetsbevarande mossorna försvinner.

Broskvaxskivling, ”Hygrocybe laeta”, är trots texten under bild 11,
fortfarande tämligen allmän åtminstone här i den vackra Fallåsängen.

Sepiavaxskivling, ”Hygrocybe ovina”, är rödlistad som sårbar, VU,
och är en medelstor och relativt kraftig, 6–8 cm hög, mycket
karakteristisk vaxskivling. Den är mörkt gråbrun till gråsvart på hatt,
skivor och fot. Köttet rodnar vid brottytor eller vid skrapning, speciellt
på skivor och i hattkanten och denna rodnad försvinner efter en stund.
Det är verkligen inte många gånger genom åren som jag haft turen att
hitta denna ovanliga svamp.

Svampens dystra färger gör den svår att upptäcka, eller så undgår den
plockning då den vid ett hastigt påseende ser gammal och rutten ut.
Artens vetenskapliga namn syftar på att den till färgen liknar
fårspillning.

Sepiavaxskivlingen är sannolikt sydlig i vårt land och den är funnen i
elva landskap från Skåne till Dalarna. Svampen är även känd från
övriga nordiska länder och är där, liksom hos oss, sällsynt eller mycket
sällsynt och överallt rödlistad. Arten är uppgiven från ett flertal länder
i Europa och den är rödlistan även i Polen och Tyskland.

Den växer i mager, oftast hedartad grässvål. De flesta lokalerna är
öppna, kväve- och fosforfattiga naturbetesmarker och hackslåttängar,
där den växer bland stagg och dylikt. Den är hos oss vid något tillfälle
även funnen i en ljuslucka i en rik blandskog på kalkberggrund och i
Mellaneuropa anges den växa även på hedar och i ljusa barrskogar.

Det främsta hotet är att slåtter- eller beteshävden upphör så att
lokalerna växer igen och användningen av gödning på lokalerna samt
på lång sikt även luftföroreningar som ger kvävenedfall.

Samtliga lokaler med sepiavaxskivling måste skyddas och hävdas på
traditionellt sätt med bete eller slåtter. Gödsling måste undvikas och
för att på sikt gynna arten bör fler av de kvarvarande, ogödslade
fodermarkerna, vilka hävdats kontinuerligt genom slåtter eller bete,
skyddas och skötas på ett mer traditionellt sätt.

Gul vaxskivling, eller som den heter idag gul vaxing, ”Hygrocybe
chlorophana”, växer relativt vanligt i ängsmarkerna runt Bratteborgs
gård.

Björkvaxskivling, ”Hygrophorus melizeus”, heter idag björkvaxing
och hittades bara i enstaka exemplar i Fallåsängen

Dagens riktiga fynd blev en violnopping, ”Entoloma cyanulum”, som
är sällsynt eller är det bara en atypisk naggnopping, ”Entoloma
serrulatum”, trots allt.

Björkmusslingen, ”Lenzites betulina”, växte rikligt på björkved i
ängsmarkerna runt Bratteborgs gård.

Mjölskivlingen, ”Clitopilus prunulus”, är en läcker matsvamp med
nedlöpande skivor och rosa sporpulver. Den doftar starkt av mjöl men
se upp för giftiga förväxlingssvampar som exempelvis
bolmörtsskivlingen, ”Entoloma sinuatum”, vilken är en klassisk
giftsvamp som kan orsaka kraftiga magsmärtor, illamående och
kräkningar då den innehåller kraftiga mag-tarm-retande gifter.

Mjölskivlingen är en allmänt förekommande svamp i hösttider. Den
växer i öppen lövskog och blandskog men också i parker på
gräsmattor. Den har en gråvit hatt med mattskiftande ”pruinös textur”,
det vill säga, puderlikt mönster som ger ett intryck av frostighet, på
vanlig svenska.

Jag får säga som Gunnar Sträng sa en gång; ”Jag använder inte
utrikiska ord när det finns adekvat svensk vokabulär”.

Likt tre små fågelägg ligger hasselnötterna i min hand och det var gott
om dem i Fallåsängen. Det bör dock nämnas att skörd av hasselnötter,
liksom granskott och björksav, inte ingår i allemansrätten. Enligt
regelverket måste markägaren kontaktas innan skörd.

Kanske höstens sista blommande fägring, tjärblomster, ”Lychnis
viscaria”, där det svenska namnet tjärblomster anknyter till det
tjärliknande klibbiga ”limmet” under bladfästena.

”Tjärlysan utmärker sig särdeles genom den nästan tjärlika klibbighet,
som stjelken utsvettar, och hvarpå mindre insekter, som ämna sig upp
till blommorna, icke sällan fastna, hvadan också växten utom
Tjärblomma, Tjärört kallats både Beckblomster och Flugfånga.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Även en mycket sen väddklint, ”Centaurea scabiosa”, blommade i
änget. Den ska normalt blomma i juli-augusti… och över mitt huvud i
de stora, ännu lövklädda, ekarna ”pixade” ett flertal stenknäckar,
”Coccothraustes coccothraustes”.

Enlig Carl von Linné förefaller det som om stenknäcken etablerade sig
i Sverige någon gång på 1700-talet med början i Skåne.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.