Fallåsängen vid Bratteborgs gård

Vår naturkrönikör Dan Damberg presenterar här sin 300:e krönika sedan starten 2007 och han har då tittat närmare på bland annat vaxskivlingar på Fallåsängen vid Bratteborgs gård.

Fallåsängen vid Bratteborgs gård

Fallåsängen vid Bratteborgs gård, en naturkrönika i 24 bilder om
ängssvampar och om några av årets sista blommor samt om gammal
ovärderlig kulturbygd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, lördagen den 1 oktober
2011, dagen då det var både sommar och Skillingaryds höstmarknad,
samtidigt.

Området och ängsmarkerna runt Bratteborgs gård i Byarums socken,
nordväst om Vaggeryd, är en av Vaggeryds kommuns mest värdefulla
biotoper med en fantastisk biologisk mångfald av både svamp, växter
och fåglar.

Ängarna utgörs av artrika torra till friska låglandsgräsmarker av så
kallat fennoskandisk typ och är ett småkulligt moränlandskap tillika
betesmark med inslag av asp, björk och enbuskage med varierande
hävd.

Betesmarken är en av vårt läns största med en rik förekomst av
ängssvampar och kallas också för Bratteborgsbetet.

För er som vill läsa mera, se Länsstyrelsens meddelande nummer
2010:04 ”Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Jönköpings
län”, sidan 36.

Alldeles till vänster på bilden ligger Bratteborgs herrgård som blev
säteri vid 1600-talets mitt. Egendomen har en timrad huvudbyggnad
som är av karolinsk stil och den har en våning och är byggd omkring år
1720.

Bilden visar delar av den biologiskt rika och vackra Fallåsängen som
håller högsta klass i kommunens ängs- och hagmarksinventering.

Gården Bratteborg köptes år 1630 från kronan av borgmästaren i
Jönköping Peder Gudmundsson, som sedermera blev adlad Strömberg.

I dessa ogödslade ängs- och hagmarker finns en rik och varierad
svampflora med vackra och ovanliga ängssvampar.

Bratteborgs gård kom genom gifte år 1743 i greve Gabriel von Seths
ägo och denne gjorde gården år 1773 till fideikommiss inom den
grevliga ätten von Seth. Fideikommisset upphörde år 1989 efter att den
siste fideikommissarien ryttmästare Torgil von Seth avlidit.

En sensommar och höst i dessa vackra marker bjuder på en makalös
rikedom av ängssvampar som ni kommer att få se i fortsättningen av
denna naturkrönika.

Scharlakansröd vaxskivling, ”Hygrocybe punicea”, är en svampart i
ordningen skivlingar. I Sverige är den rödlistad som missgynnad och är
Västergötlands landskapssvamp.

Fruktkroppen uppträder under hösten och hatten har som svampens
namn antyder en uppseendeväckande scharlakansröd till närmast
blodröd färg. Mitten på hatten kan vara urblekt och ha mer rödgulaktig
färg.

Till formen är hatten på den scharlakansröda vaxskivlingen först
klocklik, men äldre exemplar får en mer utbredd hatt. Kanten på hatten
är buktad och mitt på hatten finns en bred puckel. Bredden på hatten är
4-12 centimeter. Skivorna sitter glest och är gulröda i färgen.
Svampens fot blir 4-10 centimeter hög och dess diameter är cirka
1-2 centimeter. Fotbasen är vit, annars är foten gul till gulröd med
längsgående rödaktiga strimmor.

Varken doft eller smak är särskilt framträdande hos den
scharlakansröda vaxskivlingen, utan den är i båda avseenden en mild
art. Den växer främst i hagmarker och på andra liknande magra
gräsmarker.

Blodvaxskivling, ”Hygrocybe coccinea”, denna svamp och dess
släktingar, vaxskivlingar eller numera vaxingar, har fått sitt namn av
sina tjocka, glesa, vaxartade skivor. Skivorna kan vara nedlöpande,
vidväxta, något uppåtriktade eller nästan fria. Oftast del av skivor är
halvlånga och börjar då från hattkanten. Hattöversida kan vara torr, fet
eller klibbig, fjällig eller kal. Foten kan vara slät eller mycket klibbig. I
släktet Hygrocybe finns, som ni kan se i denna naturkrönika, mycket
färgstarka och vackra arter.

Ängsvaxskivling, ”Hygrocybe pratensis,”, förekommer i hagar, på
ängar och i parker på gräsbevuxna backsluttningar under september till
och med november.

Hatten är 4-8 centimeter i diameter, slät och har en gulröd till
bleknande gulaktig färg och krusig kant. Skivorna är glest sittande och
av nedlöpande typ. Foten har en höjd på 4-8 centimeter och en
diameter på 1-2 centimeter.

Ängsvaxskivlingen är ätlig och har blekt kött med mild smak och den
väl kan närmast förväxlas med lundvaxskivlingen, ”Hygrophorus
nemoreus”.

Ängsvaxskivlingen var Bohusläns landskapssvamp fram till år 1999,
då det beslutades att det istället skulle vara öronmussling.

Broskvaxskivling, ”Hygrocybe laeta”, är ännu en så kallad ängssvamp,
som trivs bäst på öppen och mager mark. Många av våra ängssvampar,
till exempel vaxskivlingarna har minskat kraftigt under senare år och
det beror på den igenväxning som sker när näringstillgången ökar och
de fuktighetsbevarande mossorna försvinner.

Broskvaxskivling, ”Hygrocybe laeta”, är trots texten under bild 11,
fortfarande tämligen allmän åtminstone här i den vackra Fallåsängen.

Sepiavaxskivling, ”Hygrocybe ovina”, är rödlistad som sårbar, VU,
och är en medelstor och relativt kraftig, 6–8 cm hög, mycket
karakteristisk vaxskivling. Den är mörkt gråbrun till gråsvart på hatt,
skivor och fot. Köttet rodnar vid brottytor eller vid skrapning, speciellt
på skivor och i hattkanten och denna rodnad försvinner efter en stund.
Det är verkligen inte många gånger genom åren som jag haft turen att
hitta denna ovanliga svamp.

Svampens dystra färger gör den svår att upptäcka, eller så undgår den
plockning då den vid ett hastigt påseende ser gammal och rutten ut.
Artens vetenskapliga namn syftar på att den till färgen liknar
fårspillning.

Sepiavaxskivlingen är sannolikt sydlig i vårt land och den är funnen i
elva landskap från Skåne till Dalarna. Svampen är även känd från
övriga nordiska länder och är där, liksom hos oss, sällsynt eller mycket
sällsynt och överallt rödlistad. Arten är uppgiven från ett flertal länder
i Europa och den är rödlistan även i Polen och Tyskland.

Den växer i mager, oftast hedartad grässvål. De flesta lokalerna är
öppna, kväve- och fosforfattiga naturbetesmarker och hackslåttängar,
där den växer bland stagg och dylikt. Den är hos oss vid något tillfälle
även funnen i en ljuslucka i en rik blandskog på kalkberggrund och i
Mellaneuropa anges den växa även på hedar och i ljusa barrskogar.

Det främsta hotet är att slåtter- eller beteshävden upphör så att
lokalerna växer igen och användningen av gödning på lokalerna samt
på lång sikt även luftföroreningar som ger kvävenedfall.

Samtliga lokaler med sepiavaxskivling måste skyddas och hävdas på
traditionellt sätt med bete eller slåtter. Gödsling måste undvikas och
för att på sikt gynna arten bör fler av de kvarvarande, ogödslade
fodermarkerna, vilka hävdats kontinuerligt genom slåtter eller bete,
skyddas och skötas på ett mer traditionellt sätt.

Gul vaxskivling, eller som den heter idag gul vaxing, ”Hygrocybe
chlorophana”, växer relativt vanligt i ängsmarkerna runt Bratteborgs
gård.

Björkvaxskivling, ”Hygrophorus melizeus”, heter idag björkvaxing
och hittades bara i enstaka exemplar i Fallåsängen

Dagens riktiga fynd blev en violnopping, ”Entoloma cyanulum”, som
är sällsynt eller är det bara en atypisk naggnopping, ”Entoloma
serrulatum”, trots allt.

Björkmusslingen, ”Lenzites betulina”, växte rikligt på björkved i
ängsmarkerna runt Bratteborgs gård.

Mjölskivlingen, ”Clitopilus prunulus”, är en läcker matsvamp med
nedlöpande skivor och rosa sporpulver. Den doftar starkt av mjöl men
se upp för giftiga förväxlingssvampar som exempelvis
bolmörtsskivlingen, ”Entoloma sinuatum”, vilken är en klassisk
giftsvamp som kan orsaka kraftiga magsmärtor, illamående och
kräkningar då den innehåller kraftiga mag-tarm-retande gifter.

Mjölskivlingen är en allmänt förekommande svamp i hösttider. Den
växer i öppen lövskog och blandskog men också i parker på
gräsmattor. Den har en gråvit hatt med mattskiftande ”pruinös textur”,
det vill säga, puderlikt mönster som ger ett intryck av frostighet, på
vanlig svenska.

Jag får säga som Gunnar Sträng sa en gång; ”Jag använder inte
utrikiska ord när det finns adekvat svensk vokabulär”.

Likt tre små fågelägg ligger hasselnötterna i min hand och det var gott
om dem i Fallåsängen. Det bör dock nämnas att skörd av hasselnötter,
liksom granskott och björksav, inte ingår i allemansrätten. Enligt
regelverket måste markägaren kontaktas innan skörd.

Kanske höstens sista blommande fägring, tjärblomster, ”Lychnis
viscaria”, där det svenska namnet tjärblomster anknyter till det
tjärliknande klibbiga ”limmet” under bladfästena.

”Tjärlysan utmärker sig särdeles genom den nästan tjärlika klibbighet,
som stjelken utsvettar, och hvarpå mindre insekter, som ämna sig upp
till blommorna, icke sällan fastna, hvadan också växten utom
Tjärblomma, Tjärört kallats både Beckblomster och Flugfånga.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Även en mycket sen väddklint, ”Centaurea scabiosa”, blommade i
änget. Den ska normalt blomma i juli-augusti… och över mitt huvud i
de stora, ännu lövklädda, ekarna ”pixade” ett flertal stenknäckar,
”Coccothraustes coccothraustes”.

Enlig Carl von Linné förefaller det som om stenknäcken etablerade sig
i Sverige någon gång på 1700-talet med början i Skåne.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer