För länge, länge sedan, ändå alldeles nyss

Vår naturkrönikör Dan Damberg  har besökt Fryele socken.

För länge, länge sedan, ändå alldeles nyss

För länge, länge sedan, ändå alldeles nyss, en kulturkrönika i 10 bilder
om tider som försvunnit men ändå lämnat tydliga spår.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i medio januari år 2014.

 

1 IMG_0224

En mycket misshandlad informationstavla vilken därför är svårläst
beskriver dessa gravhögar som ni ser på mina bilder som Frös högar.

Frö eller Frej är en fruktbarhetsgud i nordisk mytologi. Frej är son till
Njord, bror till Freja som även kallas Fröja, far till Fjölner med
jättinnan Gerd. Namnet betyder herren eller härskaren.

Frej bor på Alfhem i Asgård och hans skepp Skidbladner, byggt av
Ivaldesönerna, kan segla på land, har alltid medvind och går att vika
ihop. Han äger galten Slidrugtanne eller Gyllenborste, som kan
springa på land eller luft bättre än någon häst, samt hästen
Blodighove. Han har två namngivna tjänare, Byggve och Bejla som
förknippas med skörden.

Frej tillhörde liksom sin syster och far vanerna, men bodde hos asarna
som fredsgisslan efter kriget mellan de båda gudagrupperna. Att Frejs
boning dessutom heter Alfhem tyder på ett samband mellan vaner och
alver, båda är dessutom förknippade med fruktbarheten. Jämte Oden
och Tor var Frej, Frö främst i kulten.

Adam av Bremen uppger att Oden, Tor och Frej hade var sin bild i
templet i Uppsala. Adam hade fått sin information i andra hand från
kristna resenärer, själv satte han aldrig sin fot i Uppsala. Som
fruktbarhetsgud framställdes Frej ofta med framträdande fallos, enligt
Adam.

I mytologin framträder Frej däremot mycket sparsamt och den mest
framträdande berättelsen är den om honom och Gerd. Snorre beskriver
honom som skön, kraftfull och barmhärtig, och kallar honom
”världens gud” och Gerd som ”en strålande vacker mö”.

På sin tjänare Skirners initiativ sänder Frej sitt svärd och en häst till
Jotunheim, jättarnas land, för att fria till Gerd, men gåvorna avvisas av
gudinnan. Först när Skirner hotar henne med förbannelser accepterar
hon att möta Frej vid Barrö efter nio nätter.

Frej nedgörs till slut av jätten Surt med sitt brinnande svärd under
Ragnarök.

Frej omnämns också som stamfader till den svenska kungaätten
Ynglingaätten och kallas då för Yngve-Frej av Snorre, vilket antyder
att Yngve eller Yngvi kan ha varit ett äldre namn på Frej.

Möjligen kan en sådan kung ha existerat, och utgjort någon sorts
grund för myten om Frej, men om guden Frej eller kungen Yngve är
den mest reella av de båda kan man idag inte reda ut
historievetenskapligt.

2 IMG_0225

Fryele socken ligger i Östbo härad och den omtalas som socken i
skrift redan år 1202. Fryele utgörs av en mossrik skogsbygd med en
spridd bebyggelse och odlingsmark. Ungefär 225 olika fornlämningar
är kända inom området.

Förutom spridda fynd och en boplats märks fem hällkistor från
stenåldern, några rösen är från bronsåldern och från äldre järnåldern
dominerar domarringar, bland annat på fem gravfält.

Fryele gravfält, på bilden, är ett höggravfält från yngre järnåldern,
tiden omkring 500-1050 efter Kristus. Här finns närmare 50 gravhögar
och en rest sten. Gravhögarna har varit kända länge och beskrevs
redan på 1800-talet av fornforskare.

Gravfältets läge är ovanligt eftersom forntida gravar oftast lades på
höjder och krön. Här är dock marken flack och man har fått rätta sig
därefter.

Inga arkeologiska utgrävningar har utförts här men av gravfältets
sammansättning kan man ändå dra slutsatsen om dateringen till yngre
järnålder.

3 IMG_0226

Högarna har tydliga kanter och många har en grävd ränna
runtomkring, en så kallad kantränna. Kantränna förekommer ibland
som begränsning i stället för kantkedja av stenar.

De tydliga kantrännorna tolkades då som dräneringar eftersom man
tyckte att gravfältet låg så nära vattendränkta mossmarker.

Fynd i sådana här gravar kan vara brända ben, fragment av personliga
tillhörigheter och kanske keramik. De döda brändes i regel på gravbål,
sedan lades bålresterna på marken eller i en gravurna och högen
byggdes över detta.

Fler högar bör ha funnits men åkerbruk har sannolikt skadat och
utplånat en del. Ytterligare två resta stenar omnämns för övrigt på
1800-talet

4 IMG_0227

Här, inte långt söder om Hemmershult, norr om Fryele, ligger ett stort
gravröse från bronsåldern som kallas ”Stora Rör”. Det är tyvärr skadat
och omplockat men är fortfarande ett mäktigt monument.

Bronsålder kallas den del av förhistorien som är från tiden mellan år
1700 före Kristus till år 500 före Kristus. Den brukar delas in i äldre
och yngre bronsålder och tidsperioden mellan 1700 och 1100 före
Kristus kallar arkeologerna för äldre bronsålder, resterande tid kallas
för yngre bronsålder.

Bronsålderns människor skapade imponerande gravhögar i landskapet
samt vackra ristningar på bergshällar, så kallade hällristningar.

5 IMG_0229

Man kan i regel avgöra en fornlämnings ålder utifrån dess utförande
och storlek och under bronsåldern lade man ofta gravrösen liksom här
på krön i landskapet.

Namnet bronsålder kommer från metall-legeringen brons som började
bli allmänt känd i nuvarande Skandinavien. Brytning av kopparmalm
var känt sedan länge på kontinenten och enstaka föremål är hittade i
Norden redan i slutet av stenåldern.

Bronsålderns människor skapade ett stort kontaktnät inom olika delar
av Europa och angränsande områden där guld, brons, bärnsten och
andra prestigevaror drogs in i en utbytes- eller varucirkulation.

6 IMG_0232

Stora Rör ligger idag i skogsmark men under bronsåldern såg
landskapet annorlunda ut. Småland var då täckt av övervägande
ädellövskog och tall på magrare marker. Man kan se på en kartas
höjdkurvor att här var då ett typiskt utsiktsläge.

7 IMG_0234

Det här röset är skadat genom skattgrävning i äldre tid och en stor
grop syns i mittenpartiet. I denna grop kan man skymta hällar som är
rester av en ursprunglig kista. Stenkistor i stora rösen tyder på att de
byggdes under äldre bronsålder.

8 IMG_0233

Under tiden för rösets tillblivelse lade man den döde obränd i en kista
av trä eller sten. Under bronsålderns slutskede övergick man till att
kremera de döda och lägga askan i urnor.

Dessa kunde ställas i rösets yttre delar i mindre kistor men här är dock
inga sådana kända. I Jönköpings län finns omkring 1000 stora
gravrösen av det här slaget. Många påträffas i Njudung som är ett av
de tre stora gamla smålanden.

Under tidig medeltid bestod det nuvarande Småland av 12 mindre och
troligen ganska självständiga hövdigadömen.

9 IMG_0231

Allmogen förundrades över röset och genom bitter erfarenhet visste
man att odlingssten var ojämn och plockad ur åkrar under svett och
möda.

Därför förknippades sådana här stora rösen med det övernaturliga och
från 1800-talets mitt finns en berättelse om hur man på en
tiggarpojkes initiativ skulle leta efter en skatt.

10 IMG_0235

I denna 1800-talsskröna nämns rösets stenkista och att där skulle
funnits svart mull. Under skattgrävningen måste man hålla tyst annars
kom oknytt fram, men som vanligt i traditioner av detta slag kunde en
av skattletarna naturligtvis inte hålla tyst och därför misslyckas de och
fick springa för sina liv.

Tro´t om Ni vill och tack för idag!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer