Från Slättösand

Dan Damberg har besökt Slättösand norr om Bolmsö.

En naturkrönika i 8 bilder om ett småländskt sanddynslandskap, en småländsk öken.
Slättösand är ett naturreservat beläget cirka tre kilometer norr om Bolmen.
Text, Dan Damberg, Skillingaryd, bild, Daniel Damberg, Skillingaryd, Kristi himmelsfärdshelgen, 2010.

”Det ligger en öken djupt inne i Smålandsskogarna. Över markerna och mossarna lyser den med skimrande ökensken och om kvällarna får den dunkel glöd”.

Erik Palms ord ovan kommer från årsskrift för Sveriges Natur, år 1919.

Ännu vid sekelskiftet 1800–1900 var Slättösand ett egenartat, trädlöst område, där sanden flög fritt omkring. Sedan dess har trädplanteringar helt förändrat områdets karaktär. Från den högsta punkten ser man ett mjukt böljande landskap som just nu genomgår en omfattande restaurering. Först när man försöker ta sig igenom den återstående nästan ogenomträngliga, lågväxande bergtallen upptäcker man stensamlingar, branter, mindre sanddyner och stora stenblock.

Området är bevuxet med vanlig tall och två slags bergtall, en låg och bredväxande och en upprättväxande smalstammig. Arternas skilda växtsätt förklarar hur skogen så effektivt kan dölja markkonturerna. Bilden visar blommande krypvide.

Mossfloran i området kännetecknas av den så kallade hedseriens mossor. Lavfloran består till största delen av ren-, syl- och bägarlavar men på klippblock förekommer navellavar som snabellav och siktlav, vilka annars har en nordlig utbredning i landet. Bilden visar sporkapslar från enbjörnmossa.

Kärlväxtfloran vid Slättösand är till stora delar trivial men förekomst av dvärglin har rapporterats i reservatets östra del. Dvärglin är en rödlistad samt mycket småvuxen, ettårig växt som växer i sandiga miljöer och gynnas av måttlig markstörning.

Förutom vanlig tall och olika former av bergtall förekommer i trädskiktet bland annat vårtbjörk, gran, al och inplanterad vitgran. Fältskiktet är inte alltid sammanhängande, men domineras av torr ristyp, med bland annat kråkbär, blåbär, lingon och kruståtel. Utmed diket i västra delen av reservatet och i reservatets sydöstra hörn återfinns fuktiga områden med bland annat tuvull samt olika tåg- och starrarter. Längst i norr finns ett litet område frisk rished, med skogskovall och enstaka rönn, ek och bok. Inom reservatet har flera arter lummer påträffats däribland den mindre vanliga plattlummern. I den betade tallskogen på sanddynen längst i väst återfinns en hävdgynnad flora med förekomst av bland annat backsippa, svinrot och ängsvädd.

De solstekta sandbackarna har ett häpnadsväckande varmt klimat. Marktemperaturer på över 40 grader är inte ovanliga. Detta är en miljö som passar steklar samt andra sandlevande insekter såsom olika arter solitärbin.

Här ser vi ett hål i sanden som leder ner till en bokammare och detta hål är gjort av ett vårsidenbi. Detta lilla flitiga bi kan Ni se på kommande bilder.

Sandknutstekeln har även gjort många av de små hål i sanden som man träffat på främst kring stigen upp till utsiktspunkten. Dessa hål är mellan 10–15 centimeter djupa och mynnar i små kammare. Där lagrar steklarna mat till sina larver. Sandknutstekeln fångar stora vivlar, till exempel den av skogsbruket så fruktade snytbaggen.

Den vinglösa spindelstekeln kan man ibland se komma springande på sanden. Den lägger ägg i humlebon och larverna äter sedan upp humlornas larver. Honan kan stickas rätt ordentligt, så låt spindelstekeln vara ifred.

Vårsidenbiet, ”Colletes cunicularius”, är ett bi som trivs på solbelyst och vindskyddad sand. Det lever i gångar som det gräver i sanden. Vårsidenbiet är specialiserat på att samla pollen och nektar på sälg och är följaktligen aktivt vid den tiden när sälgen blommar.
Sälgen är för övrigt en mycket viktig nektarkälla för insekter som är aktiva tidigt på året, då det finns få andra växter som blommar.
Vårsidenbiet fungerar som värd för den hotade bibaggen. Bibaggens larver växer nämligen upp nere i vårsidenbinas bon och äter ur deras matförråd. Utan vårsidenbiet har bibaggen mycket svårt att överleva. Länsstyrelsen arbetar för att vårda de livsmiljöer där bibaggen och många andra sandgynnade arter trivs.

Öppna solbelysta grus- och sandmarker som till exempel Slättösand är miljöer som många hotade arter behöver, men som det råder brist på i dagens landskap. Antalet lämpliga sandmiljöer minskar bland annat på grund av minskat bete och att sandtäkter läggs ner.
Exempel på växter som ger höga biologiska värden då de växer i öppna sandmiljöer är skogsklöver, tjärblomster, käringtand, backsippa och kattfot. Många små fjärilar är knutna till dem eftersom deras larver lever på växten. Den solvarma sanden med sällsynta växter lockar även till sig många olika bin, skalbaggar och steklar.
Idag är det i många fall människoskapade sandmiljöer som grusgropar, vägslänter, husbehovstäkter och skjutfält som är de sandkrävande arternas sista tillflyktsorter.
Dessa till synes karga platser är en värdefull naturtyp med en mängd sällsynta småkryp och örter. Värnar man en lokal för en art värnar man därför samtidigt ett helt ekosystem.

Enkelfotingar är en klass i stammen leddjur. Klassen omfattar idag cirka 3.300 arter och bland dessa återfinns 38 stycken, fördelade på fyra ordningar, i Norden. Enkelfotingar har bara ett par ben per segment och är långsmala tillplattade djur med ett stort antal ben. Antalet ben hos vuxna djur varierar mellan 15 och 181 benpar, i Norden dock högst 83 benpar. Varje segment har, som sagt, ett benpar, till skillnad från dubbelfotingarna som har två och karakteristiskt är att det främsta benparet är omvandlat till käkfötter med giftklor.

Enkelfotingarna trivs bäst i fuktiga och relativt mörka miljöer och påträffas till exempel under stenar, under bark, i förna eller i jorden. De är rovdjur som mestadels jagar på natten och använder sina giftklor för att döda sitt byte, framförallt andra ryggradslösa djur. De stora tropiska arterna kan dock ta så stora djur som grodor, ödlor och möss. Parningen är vanligtvis indirekt, hanen avger spermiepaket som honan sedan plockar upp men undantag finns. Även jungfrufödsel förekommer varvid avkomman enbart blir honor.

Enkelfotingarna, framför allt skolopendrarna, kan ge kännbara bett på människor. Några säkra dödsfall finns dock inte och inga nordiska arter kan anses vara farliga. Giftet innehåller bland annat serotonin som är en nedbrytningsprodukt av tryptofan som djurens föregångare började använda som signalsubstans för att indikera näringstillgången. Cirka 90 % av människans serotonin finns i mag-tarmkanalen där det reglerar tarmrörelserna. Resten används i huvudsak som mättnadssignal i hjärnan och som tillväxtsignal ute i kroppen. Blodplättar kan exempelvis utsöndra serotonin vid skada för att stimulera reparation.

Någon artbestämning av denna enkelfoting ger jag mig inte på men om är det någon som vet så hör av Er!

Marksvamparna har en intressant artsammansättning på Slättösand. Här finns olika arter musseroner såsom till exempel riddarmusseron samt fjällig taggsvamp och annan svamp som är beroende av tall. Exklusivast är droppfläckig musseron och halskråsskivling, skarp dropptaggsvamp, tratt-taggsvamp, talltaggsvamp och hedfingersvamp. Bilden visar en grupp med svampen älglegeskål, ”Byssonectria terrestris” som bara växer där älgar legat och hår och kanske urin finns kvar på marken. Vi hittade för övrigt mycket spillning efter just älg inom området.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
2 kommentarer
  1. Gunnel Johansson skriver:

    Dan jag beundrar dig. Har alltid gjort det. Hur hinner du med att vara fotograf,författare, en god far och förhoppningsvis en god make.Det är väl lite Bodström s över dig. Han hinner med allt också fast han lirar boll, sköter riksdagen och sin adviokatfirma.Sparka boll tror jag att du är kass på.Rätt mig om jag har fel.
    Ha en trevlig somrar med kameran i högsta hugg, tycker Gunnel Johansson

  2. Gunnel Johansson skriver:

    Dan jag beundrar dig. Har alltid gjort det. Hur hinner du med att vara fotograf,författare, en god far och förhoppningsvis en god make.Det är väl lite Bodström s över dig. Han hinner med allt också fast han lirar boll, sköter riksdagen och sin adviokatfirma.Sparka boll tror jag att du är kass på.Rätt mig om jag har fel.
    Ha en trevlig somrar med kameran i högsta hugg, tycker Gunnel Johansson

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer