Gå över ån efter den biologiska mångfalden

Vår natur- och kulturkrönikör har tittat närmare på vår biologiska mångfald.

Gå över ån efter den biologiska mångfalden

Gå över ån efter den biologiska mångfalden, en natur- och
kulturkrönika i 16 bilder om att det är i den nära naturen som ett
naturintresse skapas och respekten för den biologiska mångfalden
föds.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början och slutet av juli
2014.

 

1 IMG_0532

Gå över ån efter vatten är vanligtvis att göra någonting på ett
krångligare sätt än det behöver vara, men i detta fall menar jag precis
tvärt om när det gäller mötet med den biologiska mångfalden.

Det är i närmiljön, i hemmamarkerna, i lek- och ”bygga hydda”-
skogen som ett naturintresse föds och respekten för den biologiska
mångfalden grundläggs.

Respekten för livet och det levande inklusive det mänskliga livet
danas i tidiga år i möten med djur och natur, ett intresse och en insikt
som följer en människa genom livet och som innebär så mycket glädje
och kunskap.

I dagens krönikerubrik ”Gå över ån efter den biologiska mångfalden”
gjorde jag bokstavligen så att jag bara gick över ån Lagan i
Skillingaryd efter den rika biologiska mångfalden i den vardagsnära
närmiljön och följde ån upp till Fågelforsdammen.

Bilden visar den vanliga älgörten, älggräset eller varför inte mjödört,
”Filipendula ulmaria”, som är vanlig i hela landet.

2 IMG_0534

Älggräsets blommor och blomställning liknar dem hos släktingen
brudbröd, ”Filipendula vulgaris”, den senare är dock en mer lågväxt
torrmarksväxt med nästan bladlös stjälk och mångpariga blad som
sitter samlade i en basal rosett.

Carl von Linné omtalar att man strör ut älggräs på golvet vid högtider,
en sed som fortsätter långt in på 1800-talet, och C. F Nyman skriver år
1868 att ”Numera användes växten nästan endast, men mycket
allmänt, i synnerhet på landet midsommartiden och andra helgdagar,
att för sin goda lukt och friska grönska strö på golfvet eller uppsätta på
väggar o. d”.

Älgört såväl bladen som blommorna har använts inom farmakologin
bland annat som svettdrivande medel, den innehåller salicylsyra ett
ämne som är smärtstillande och febernedsättande och som också
återfinns hos viden i släktet ”Salix”.

Förr användes den också för att krydda öl och mjöd och man brukade
då gnida in kärlen med älggräs för att ge drycken en god smak.

Blommor eller blad kan också användas till örtte.

Trots att ett av namnen på örten är älggräs hör arten inte till familjen
gräs ”Poaceae” utan till familjen rosväxter ”Rosaceae”.

”Lukten af denna växt är den allra mest intensiva. Till följe häraf är
det i Sverige ett bruk bland bönderna att på helgdagar och vid
gästabud strö friska blad af densamma på golfvet, på det att lukten
däraf må fylla hela huset, och denna blir ofta så stark, att den knappt
kan uthärdas.

Om vintern däremot strör man på liknande sätt grankvistar på golfvet.
Se där ett medel till beredande af trefnad i hemmet, som naturen själf
bekostar!”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

3 IMG_0535

Bilden på dessa vackra blommor visar arten flädervänderot,
”Valeriana sambucifolia”, som är en ganska högväxt, flerårig ört med
djupt parflikiga blad och vita eller som på bilden rosa blommor.

Flädervänderot har använts bland annat mot olika nervsjukdomar och
Hoffberg, år 1792, konstaterar att den ”beröms i Fallandesot, långsam
hufwudwärk och nerfsjuka”.

Dess starka lukt är omtyckt av katter, liksom lukten hos kattmynta,
”Nepeta cataria”, och enligt Anders Jahan Retzius är också råttor
attraherade av doften och han skriver att den ”skall ock behaga Rottor,
och nyttjas derföre af Rottefångare i luder”.

”Vendelörtens rot har obehaglig, något besk, i början skarp, smak och
egendomlig, genomträngande, vidrig lukt, som kan orsaka yrsel och
hufvudvärk, men som behagar kattor mycket…

…Roten användes i medicinen (Radix Valerianæ minoris Pharm.) Och
utgör ett verksamt nervmedel. Nyttjas – såsom pulver, tinctur eller
extract – mot epilepsi, spasmer o. s. v. och dessutom, jemte andra
medel, mot paralysi och katalepsi. Bör samlas om våren (innan
stjelken utväxt), torkas långsamt och förvaras i slutet kärl; den
bibehåller då sina egenskaper under flera år…

…I flera landsorter nyttjar allmogen denna ört mot åkommor hos
boskapen, och ännu allmännare är den ansedd såsom ett medel mot
troll och trolldom (DYBECK).”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Då man förr inte särskilde flädervänderot och läkevänderot kan man
anta att båda arterna användes på samma sätt.

Frossört, ”Scutellaria galericulata”, är en flerårig ört som kan bli upp
till en halv meter hög. Arten är vanlig i hela landet, i fjälltrakterna
förekommer den dock mer sparsamt. Den växer alltid på fuktig mark,
till exempel i kärrkanter och på stränder.

4 IMG_0540

Frossört ansågs förr vara verksam mot frossa och såldes på apotek
under namnet ”Tertianaria herba”, enligt C. F Nyman år 1867.

”De gamle botanisterna (DALECHAMP) kallade örten Lysimachia
galericulata, troligen med hänsyn till blombihanget (liksom en slags
hjelmmössa, galera), hvilket namn den sedan bibehållit (slägtnamnet
påminner om samma bihang såsom en liten ryggsköld, scutellum, åt
fodret). Fordom ansågs den mycket verksam mot tredjedags-frossan,
och benämndes på apoteken Tertianaria herba (Frossört). Dess vanliga
folknamn är Getnos.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

5 IMG_0542

Bildens flenört eller torsnässla, ”Scrophularia nodosa”, är en flerårig,
vanligen högväxt, illaluktande ört som kan bli upp till en meter hög.

”Den har en nog stark och wederwärdig luckt, och ätes endast af
Geten, och Bien söka dess blommor. I Norrige dricker allmogen Thee
på bladen, såsom swettdrifwande i halssjuka; men Fläder Thee och
Mos äro både säkrare och angenämare.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

6 IMG_0543

Äkta förgätmigej, ”Myosotis scorpioides”, har blommor med ett platt
kronbräm och är upp till en centimeter breda samt är Dalslands
landskapsblomma.

”Denna täcka blomma betraktas sedan gammalt såsom en kärlekens
eller vänskapens minnesblomma. Men, anmärker DYBECK, de
prunkande namn, som man utomlands slösat på växten, ha ej vunnit
insteg hos svenska allmogen, icke ens ”Förgät-mig-ej”, hvilket ännu
idag icke är folknamn. Ej heller, säger DYBECK, är blomman i
särdeles tycke, utom i eller nära städerna, der den, såsom bekant,
bindes till kransar att lägga i vatten. ”Med säkerhet kan deremot
antagas att blommans benämningar Fiskögon (Nerike) och Fansögon
(Skåne) äro inhemska ehuru knappt urgamla.” Denna brist på allmoge-
namn står säkerligen i samband med växtens brist på nyttiga eller
annars märkliga egenskaper.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

7 IMG_0546

Skogssallat, ”Mycelis muralis”, blommar i juli-augusti, blomkorgarna
är bara en centimeter breda och har en smalt cylindrisk holk och
vanligen bara fem tunglika blommor.

Artnamnet ”muralis” kommer av latinets ”murus” för ”mur” och
betyder ”som växer på murar”.

8 IMG_0547

Smultron, ”Fragaria vesca”, blommar från maj till juli och blommorna
är vita och tvåkönade. Smultronen är så kallade skenfrukter och
mognar vanligen i juli-augusti.

Skenfrukten lossnar lätt och består av en uppsvälld, köttig, oftast röd
blomaxel och de egentliga frukterna är de små nötterna som sitter
fästade på ytan, precis som hos jordgubbar.

Smultronets skenfrukter äts färska och är enligt C. F. Nyman år 1868,
”såsom bekant, behagligt syrliga, både välluktande och välsmakande
(aromatiska), de läckraste bland våra vanliga vilda ‘bärsorter’. De äro
också helsosamma, nemligen lösande, kylande och antiseptiska
(endast undantagsvis och individuelt kunna de orsaka knip och
nässelartadt utslag)”.

Späda blad utnyttjades förr även som tesurrogat.

”Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda
rödaste smultron i mjölk och vin
Eller ur sumpen en sprittande ruda,
Eller från källan en vattenterrin?”

Ur ”Fredmans epistlar N:o 71 av Carl Michael Bellman år 1790.

9 IMG_0549

Bergdunört, ”Epilobium montanum”, blommar från juni till augusti
med rosa eller sällan vita blommor. Blommorna är ganska stora,
ungefär en centimeter breda, och har kronblad som är urnupna i
spetsen. Stiftet har fyrflikigt märke vilket är ovanligt i släktet
”Epilobium”.

10 IMG_0550

Skogskovall eller skogsskepling, ”Melampyrum sylvaticum”,
blommar från juni till augusti med små gula blommor som sitter
ensidigt vända, i bladvecken.

I ett citat från Carl von Linné i ”Flora Lapponica” år 1737, omtalar
han att skogskovall och släktingen ängskovall var bra betesväxter som
gav ett utmärkt smör.

”Skogsskeplingen bosätter och utvecklar sig i skuggan, men vänder
sig mot dagern för att utslå sina blommor. Man ser icke sällan talrika,
i grupper samlade stånd, alla vändande sina blommor i en och samma
riktning, som således utvisar från hvilket håll de mottaga det mesta
ljuset.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

11 IMG_0551

Men vad står väl där, halvt dolda av blåbärsriset, om inte två ätliga
klumpar av arten stensopp på latin ”Boletus edulis”.

12 IMG_0552

Visst var det så, förra bilden visade två Karl-Johan eller stensoppar, de
var dessutom helt ”oangripna” av diverse insekter.

Stensopp eller Karl-Johan är en ätlig svamp som förekommer i både
löv- och barrskog. Den förekommer talrikt särskilt efter varma somrar
och är en god matsvamp, som med fördel kan torkas på grund sin
starka smak och arom.

13 IMG_0561

Drillsnäppa, ”Actitis hypoleucos”, är en art i fågelfamiljen snäppor.
Den blir 20 centimeter lång, är gråbrun ovan och vit under samt har
distinkta vita vingband, som syns i flykten.

Den flyger på ett karakteristiskt sätt med ryckiga vingslag och låter då
ofta också höra en kort räcka av fina men skarpa visslingar.

14 IMG_0559

Drillsnäppan häckar vid steniga, vegetationsfattiga sjöar och åar och i
skärgården. Man ser den ofta trippa omkring och gunga karakteristiskt
med bakkroppen.

Drillsnäppa häckar i hela Sverige, i nästan hela Europa och vidare
österut genom norra och centrala Asien till Japan.

15 IMG_0564

Först efter konsultationer med en mycket duktig mykolog och
svampkännare har jag bestämt denna vackert brunröda ticka till den
mindre allmänna rävtickan, ”Inonotus rheades”.

Rävtickan finns både i slutna och mer öppna miljöer, gärna i blandskogar
med relativt stort inslag av barrträd, här växer den på en klen asp endast
några meter från ån Lagan strax nordväst om Östra lägret på
Skillingaryds skjutfält.

Den kan i första hand förväxlas med sin släkting altickan, ”Inonotus
radiatus”, som dock vanligen är mindre, mer utpräglat taktegellagd i sitt
växtsätt och växer på framför allt klibbal och hassel.

16 IMG_0566

Som ung är rävtickan, som ni ser på bilden, tufsigt hårig på ovansidan för
att senare bli kal och den växer nästan uteslutande på såväl grov som klen
asp, ibland på liggande stammar, men oftast som på bilden, på stående
träd, dock sällsynt även på björk, poppel, körsbär och viden.

Rävtickan klassas som redan nämnts som mindre allmän och hittas mest
i östra Sverige.

Tack för idag, slut för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer