Gräsmattans objudna gäster

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vad man kan hitta i gräsmattan.

Gräsmattans objudna gäster, del 1

Gräsmattans objudna gäster, del 1, en naturkrönika i 10 bilder om små
vackra växter på fel plats i livet.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i augusti 2010.

Ogräs är benämning på olika arter av kärlväxter som uppträder på
platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält,
trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar, gräsmattor, golfbanor
samt gator och torg. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt
beroende på var den växer. Ogräs kallas vanligtvis oönskade växter i
markskikt och fältskikt medan det i buskskikt och trädskikt ofta används
benämningen sly för samma fenomen.

Det råder delade meningar om vad som är ogräs och vad som inte är det,
på samma sätt som med skadedjur. Vid 1900-talets början betraktades i
stort sett allt som människan inte själv sått som ogräs. I våra dagar är
många av dåtidens ”ogräs” mer eller mindre hotade av utrotning.

En intressant bok i ämnet ogräs är ”Hotade åkerogräs, biologi och
bevarande i allmogeåkrar från 1993 av Roger Svensson, Marita
Wigren-Svensson och Torleif Ingelög.

Bilden visar hönsarv, ”Cerastium fontanum”, som är en mycket vanlig art
som förekommer i hela landet, den växer i snart sagt alla slags biotoper, i
skogar, ängsmark, torrbackar, gräsmattor och andra kulturpåverkade
miljöer.

Hönsarv är en mycket variabel art som uppträder i ett flertal olika
skepnader. I Sverige förekommer det två underarter, den vanligaste är
bildens hönsarv, ”Cerastium fontanum vulgare”, som har foderblad som
blir omkring fem millimeter långa och frön med höga vårtor.
Huvudunderarten kallas dock riparv, ”Cerastium fontanum fontanum”,
och är till alla delar grövre, med längre kronblad och foderblad som blir
upp till nio millimeter långa, samt frön med låga vårtor. Underarten och
bildens hönsarv delas dessutom ibland in i tre olika varieteter, vanlig
hönsarv, kal hönsarv och smal hönsarv. Bilden visar varken kal eller smal
utan vanlig hönsarv.

Vitklöver, ”Trifolium repens”, finns över hela landet, den är mycket
vanlig överallt utom i fjälltrakterna och den första fynduppgiften
publicerades redan på 1600-talet.

Vitklöver används ibland i gräsfröblandningar och den är också en viktig
betesväxt och bifoderväxt. Blommorna kan enligt Nyman, år 1868, tjäna
som nödbrödsämne och arten färgar alunbetat ylle gult. Artnamnet
”repens” kommer av latinets ”repere” för krypa och betyder krypande
samt syftar på växtsättet.

”Krypklöverns småblad, hvilka under vackert väder äro utbredda, resa
upp sig då regn tillstundar, hvilket beror på luftens då större fuktighet
och lärer anmärkts redan af Plinius. Om morgonen, mycket tidigt, äro
dessa blad ännu slutna till hvarandra – växten sofver. Men med solen
vaknar den och några dess blommor öppnas och börjar sprida sin milda
vällukt.”

Ur ”De svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman, år 1868.

En av gräsklipparen något tilltufsad ärenpris, ”Veronica officinalis”, som
förr var en läkeväxt med lindrigt sammandragande effekt.

”Personer som här i Sverige stå i bildning närmaste trappsteg öfver den
stora hopen, skatta en infusion på denna växt, liksom FRANKUS en sådan
på sin Veronica theezans, mycket högt och dricka den med god smak i
stället för te – sannerligen ett dåligt och till smaken helt afvikande
surrogat, för att ej säga ett för normala människor motbjudande
njutningsmedel.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné, år 1737, i svensk översättning
av T. M. Fries, år 1905.

Den vackra mattfibblan, ”Pilosella peleteriana”, är en art som gärna
breder ut sig och tar utrymme. Mattfibblan kan lätt förväxlas med
gråfibblan, ”Pilosella officinarum”, och hybridiserar lätt med revfibblan,
”Pilosella lactucella”.

Den förekommer i nästan hela landet och är ganska vanlig i södra Sverige
samt växer på torra soliga ställen, som grusåsar, torrbackar och
gräsmattor på sandjord. Artnamnet ”peleteriana” hedrar den franske
kemisten Pierre Joseph Pelletier, 1788-1842.

Att luka brunört är inte lätt ety de sitter med ett kraftfullt rotsystem fast i
jorden. Brunört är vanlig i hela landet utom i de allra nordligaste
fjälltrakterna. Den växer på nästan alla typer av marker. Den första
fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet, men arten är känd sedan
medeltiden.

Artnamnet ”vulgaris” kommer av latinets ”vulgus” för hop, allmänhet och
betyder vanlig. Svenska namnet brunört syftar på blommornas ofta
brunaktiga stödblad och det äldre namnet skogshumle syftar på
blomställningens likhet med humlets honblomställningar.

”Bien söka blommorne, och Koen, Fåret och Geten äta Örten, men Hästen
ratar den så wäl som Swinet. Allmogen nyttjar den på en del ställen färsk
krossad at lägga på sår, med hwad nytta känner jag icke.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, år 1806.

Revsmörblomman, ”Ranunculus repens”, är vanlig i hela landet och den
växer på alla slags fuktiga jordar, som stränder, diken, hyggen och
fuktängar men lika ofta på kulturmark, i åkrar, trädgårdsland, rabatter
och vägkanter och kan bli ett svårutrotligt ogräs genom sin förmåga att
bilda utlöpare.

Revsmörblomman är oftast en lågväxt ört och stjälken är något köttig
samt bildar talrika ovanjordiska utlöpare som rotar sig och bildar nya
plantor. På bilder ser man en utlöpare där en rot växer ut.

”I Trägårdar och planteringar är den et förtretligt ogräs, ty stamroten
widgar sig icke allenast mycket, utan dess krypande grenar slå rötter, och
blifwa til nya stamplantor, så at innan korrt et enda stånd kan intaga en
wid plats.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, år 1806.

Hakmossor, Rhytidiadelphus, är ett släkte bladmossor med fyra arter i
Sverige, dessa är bildens gräshakmossa, ”Rhytidiadelphus squarrosus”
som allt som oftast tar över våra gräsmattor samt kranshakmossa,
”Rhytidiadelphus triquetrus”, skogshakmossa, ”Rhytidiadelphus
subpinnatus” och västlig hakmossa, ”Rhytidiadelphus loreus”.

Mossorna är grova och växer i mattor oftast på marken, ibland på stenar,
klippor och trädbaser. De har greniga skott och utspärrade, ofta
längsveckade stamblad, som till formen är mer eller mindre hjärtlika och
har en dubbel nerv.

Bildens gräshakmossa, ”Rhytidiadelphus squarrosus”, är troligen den
vanligaste bladmossan i alla kulturpåverkade gräsmarker vilkas
pH-värde är lågt. Inte minst i näringsfattiga gräsmattor uppträder
gräshakmossan i stor mängd då surhetsgraden ökar. Kalkning är då en
metod med vilken man kan eliminera dem, dvs. man höjer pH-värdet.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer