Gräsmattans objudna gäster

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vad man kan hitta i gräsmattan.

Gräsmattans objudna gäster, del 1

Gräsmattans objudna gäster, del 1, en naturkrönika i 10 bilder om små
vackra växter på fel plats i livet.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i augusti 2010.

Ogräs är benämning på olika arter av kärlväxter som uppträder på
platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält,
trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar, gräsmattor, golfbanor
samt gator och torg. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt
beroende på var den växer. Ogräs kallas vanligtvis oönskade växter i
markskikt och fältskikt medan det i buskskikt och trädskikt ofta används
benämningen sly för samma fenomen.

Det råder delade meningar om vad som är ogräs och vad som inte är det,
på samma sätt som med skadedjur. Vid 1900-talets början betraktades i
stort sett allt som människan inte själv sått som ogräs. I våra dagar är
många av dåtidens ”ogräs” mer eller mindre hotade av utrotning.

En intressant bok i ämnet ogräs är ”Hotade åkerogräs, biologi och
bevarande i allmogeåkrar från 1993 av Roger Svensson, Marita
Wigren-Svensson och Torleif Ingelög.

Bilden visar hönsarv, ”Cerastium fontanum”, som är en mycket vanlig art
som förekommer i hela landet, den växer i snart sagt alla slags biotoper, i
skogar, ängsmark, torrbackar, gräsmattor och andra kulturpåverkade
miljöer.

Hönsarv är en mycket variabel art som uppträder i ett flertal olika
skepnader. I Sverige förekommer det två underarter, den vanligaste är
bildens hönsarv, ”Cerastium fontanum vulgare”, som har foderblad som
blir omkring fem millimeter långa och frön med höga vårtor.
Huvudunderarten kallas dock riparv, ”Cerastium fontanum fontanum”,
och är till alla delar grövre, med längre kronblad och foderblad som blir
upp till nio millimeter långa, samt frön med låga vårtor. Underarten och
bildens hönsarv delas dessutom ibland in i tre olika varieteter, vanlig
hönsarv, kal hönsarv och smal hönsarv. Bilden visar varken kal eller smal
utan vanlig hönsarv.

Vitklöver, ”Trifolium repens”, finns över hela landet, den är mycket
vanlig överallt utom i fjälltrakterna och den första fynduppgiften
publicerades redan på 1600-talet.

Vitklöver används ibland i gräsfröblandningar och den är också en viktig
betesväxt och bifoderväxt. Blommorna kan enligt Nyman, år 1868, tjäna
som nödbrödsämne och arten färgar alunbetat ylle gult. Artnamnet
”repens” kommer av latinets ”repere” för krypa och betyder krypande
samt syftar på växtsättet.

”Krypklöverns småblad, hvilka under vackert väder äro utbredda, resa
upp sig då regn tillstundar, hvilket beror på luftens då större fuktighet
och lärer anmärkts redan af Plinius. Om morgonen, mycket tidigt, äro
dessa blad ännu slutna till hvarandra – växten sofver. Men med solen
vaknar den och några dess blommor öppnas och börjar sprida sin milda
vällukt.”

Ur ”De svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman, år 1868.

En av gräsklipparen något tilltufsad ärenpris, ”Veronica officinalis”, som
förr var en läkeväxt med lindrigt sammandragande effekt.

”Personer som här i Sverige stå i bildning närmaste trappsteg öfver den
stora hopen, skatta en infusion på denna växt, liksom FRANKUS en sådan
på sin Veronica theezans, mycket högt och dricka den med god smak i
stället för te – sannerligen ett dåligt och till smaken helt afvikande
surrogat, för att ej säga ett för normala människor motbjudande
njutningsmedel.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné, år 1737, i svensk översättning
av T. M. Fries, år 1905.

Den vackra mattfibblan, ”Pilosella peleteriana”, är en art som gärna
breder ut sig och tar utrymme. Mattfibblan kan lätt förväxlas med
gråfibblan, ”Pilosella officinarum”, och hybridiserar lätt med revfibblan,
”Pilosella lactucella”.

Den förekommer i nästan hela landet och är ganska vanlig i södra Sverige
samt växer på torra soliga ställen, som grusåsar, torrbackar och
gräsmattor på sandjord. Artnamnet ”peleteriana” hedrar den franske
kemisten Pierre Joseph Pelletier, 1788-1842.

Att luka brunört är inte lätt ety de sitter med ett kraftfullt rotsystem fast i
jorden. Brunört är vanlig i hela landet utom i de allra nordligaste
fjälltrakterna. Den växer på nästan alla typer av marker. Den första
fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet, men arten är känd sedan
medeltiden.

Artnamnet ”vulgaris” kommer av latinets ”vulgus” för hop, allmänhet och
betyder vanlig. Svenska namnet brunört syftar på blommornas ofta
brunaktiga stödblad och det äldre namnet skogshumle syftar på
blomställningens likhet med humlets honblomställningar.

”Bien söka blommorne, och Koen, Fåret och Geten äta Örten, men Hästen
ratar den så wäl som Swinet. Allmogen nyttjar den på en del ställen färsk
krossad at lägga på sår, med hwad nytta känner jag icke.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, år 1806.

Revsmörblomman, ”Ranunculus repens”, är vanlig i hela landet och den
växer på alla slags fuktiga jordar, som stränder, diken, hyggen och
fuktängar men lika ofta på kulturmark, i åkrar, trädgårdsland, rabatter
och vägkanter och kan bli ett svårutrotligt ogräs genom sin förmåga att
bilda utlöpare.

Revsmörblomman är oftast en lågväxt ört och stjälken är något köttig
samt bildar talrika ovanjordiska utlöpare som rotar sig och bildar nya
plantor. På bilder ser man en utlöpare där en rot växer ut.

”I Trägårdar och planteringar är den et förtretligt ogräs, ty stamroten
widgar sig icke allenast mycket, utan dess krypande grenar slå rötter, och
blifwa til nya stamplantor, så at innan korrt et enda stånd kan intaga en
wid plats.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, år 1806.

Hakmossor, Rhytidiadelphus, är ett släkte bladmossor med fyra arter i
Sverige, dessa är bildens gräshakmossa, ”Rhytidiadelphus squarrosus”
som allt som oftast tar över våra gräsmattor samt kranshakmossa,
”Rhytidiadelphus triquetrus”, skogshakmossa, ”Rhytidiadelphus
subpinnatus” och västlig hakmossa, ”Rhytidiadelphus loreus”.

Mossorna är grova och växer i mattor oftast på marken, ibland på stenar,
klippor och trädbaser. De har greniga skott och utspärrade, ofta
längsveckade stamblad, som till formen är mer eller mindre hjärtlika och
har en dubbel nerv.

Bildens gräshakmossa, ”Rhytidiadelphus squarrosus”, är troligen den
vanligaste bladmossan i alla kulturpåverkade gräsmarker vilkas
pH-värde är lågt. Inte minst i näringsfattiga gräsmattor uppträder
gräshakmossan i stor mängd då surhetsgraden ökar. Kalkning är då en
metod med vilken man kan eliminera dem, dvs. man höjer pH-värdet.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer