Gräsmattans objudna gäster

Vår naturkrönikör Dan Damberg har än en gång tittat närmare
på vad man kan hitta i trädgårdens gräsmatta.

Gräsmattans objudna gäster, del 2

Gräsmattans objudna gäster, del 2, en naturkrönika i 4 bilder om växter
på fel plats i livet.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i augusti 2010.

Maskrosor, släktet ”Taraxacum”, dessa gräsmattornas gissel men vad
vackra gissel om man bara ger sig tid att se efter. Maskrosor är fleråriga
örter med en grov pålrot. Stjälken är bladlös, kal till finhårig, ihålig och
med mjölksaftkanaler. Bladen växer i rosett vid basen och är hela till
tandade alternativt djupt flikiga samt ibland fläckiga. Blomkorgen är
ensam i toppen av stjälken och holkfjällen är gröna, örtartade och
tilltryckta medan de yttre holkfjällen är nedböjda eller tilltryckta, släta
eller med hornlik knöl i spetsen. Korgbotten är vitaktig, plan till något
välvd och utan fjäll mellan blommorna. Blommorna är gula, tvåkönade,
tunglika och i spetsen fint femtandade. Ståndarna är gula, ofta med
mycket lite pollen och ibland helt sterila. Stiftet är gult, med hår långt ner
på skaftet. Frukten är gråbrun till rödaktig, spolformig och särskilt upptill
småtaggig samt har en hårpensel i spetsen av ett långt hårfint spröt.
Kromosomtalet varierar.

Maskrosor är en systematiskt problematisk växtgrupp som till stor del
förökar sig utan könlig befruktning, till skillnad från de flesta andra växter.
Frön bildas asexuellt och detta ger upphov till serier av likadana individ
och små förändringar i arvsmassan, så kallade mutationer, kan ge upphov
till nya former som sedan förökar sig. Man talar i detta fall om maskrosorna
som ”apomiktiska småarter” som är mer eller mindre distinkta i utseende,
till skillnad från vanliga korsbefruktade arter där skillnaderna i utseende
oftast är tydliga. Situationen kompliceras ytterligare av att många
maskrossmåarter också kan föröka sig sexuellt. Detta gör att nya anlag
förs in i de normalt asexuella och likformiga populationerna vilket
ytterligare ökar formrikedomen. Skillnaderna mellan de enskilda
småarterna är i regel ytterst subtil och ett par tusen ”arter” har beskrivits i
litteraturen.

Det finns inom släktet ett antal artgrupper, sektioner, som är ganska
distinkta och som omfattar ett varierande antal apomiktiska småarter.
Den utan jämförelse största av sektionerna är de så kallade
ogräsmaskrosorna, sektionen ”Ruderalia”, vilka syns på bilden.

Maskrosor kan användas som sallad, både de unga bladen och
blomkorgarna är ätbara, de har en lätt besk smak men är näringsrika och
vitaminrika. Roten rostades förr till kaffesurrogat och av blommorna kan
man göra maskrosvin. Det var länge olagligt att göra vin på maskrosor
eftersom det jämställdes med mäsk, men det är numera lagligt igen.
Maskrosor ger vart år stora mängder honung, de är nämligen utmärkta
biväxter med högsta betyg på nektar och pollen. Maskrosen är
omsjungen bland annat i Carl Antons visa ”Om maskros och tjärdoft”
med en första strof som möjligen givit maskrosen ett något bättre rykte:

”Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att dom kallas ogräs och
bör rotas ut. Men det är så skönt att sitta och minnas, små solar i gräset
när sommarn är slut”.

Släktnamnet ”Taraxacum” kommer av arabiskans ”Tarakh shaqun”, som
är ett medeltida namn på en bitter korgblommig ört.

Det svenska namnet maskros är tämligen modernt och användes första
gången år 1802 i Svensk botanik och namnet syftar på de små svarta
insekter, tripsar ”Thysanoptera” som alltid brukar finnas i blommorna.
Under 1600-talet kallades maskrosen bland annat för lejontand, och
Carl von Linné angav i Flora Svecica  år 1755 fyra olika provinsialnamn,
kopiss i Västergötland), skallnacke i Östergötland), monkhuvud i
Dalsland) och smörblomster i Österbotten i nuvarande Finland.

Släktet har omkring 60 artgrupper med ett par tusen småarter, mest i
Norra halvklotets tempererade områden. I Sverige förekommer tolv av
fjorton artgrupper eller sektioner med omkring 1000 småarter.

Släktet maskrosor ”Taraxacum” (T) omfattar mer än 900 apomiktiska
småarter och indelas i 14 sektioner (sect.), se nedan.

Atlantmaskrosor, T. sect. ”Spectabilia”, 25 arter.
Atlantmaskrosor är ganska vanliga i fjälltrakterna och i Norrland, men
kan även påträffas längre söderut i de västra delarna av Sverige. De växer
i ängsmark.
Sektionsnamnet ”Spectabilia” kommer av latinets ”spectabilis” för
ansenlig och betyder ståtlig.

Dvärgmaskrosor, T. sect. “Obliqua”, 2 arter.
Dvärgmaskrosor är ovanliga och förekommer bara i södra Sverige, från
Skåne till Östergötland. De växer på torra sandiga ställen.
Sektionsnmanet ”obliqua” kommer av latinets ”obliquus” för sned och
betyder just sned eller böjd.

Fjällmaskrosor, T. sect. ”Taraxacum”, är en art av många dåligt kända
artgrupper. Fjällmaskrosor är vanliga i Norrland och i fjälltrakterna. De
växer vanligen i ängsmarker och nära små vattendrag. Det är ett stort
artkomplex med många, ofta lokala, dåligt kända, arter.
Sektionsnamnet ”Taraxacum” kommer av arabiskans ”Tarakh shaqun”,
och är ett medeltida namn på en bitter korgblommig ört.

Fläckmaskrosor, T. sect. ”Naevosa”, 35 arter.
Fläckmaskrosor är ovanliga och förekommer i betesmarker och fuktiga
ängsmarker från Skåne till fjälltrakterna.
Sektionsnamnet ”Naevosa” kommer av latinets ”naevus” för
födelsemärke och betyder fläckig, vilket syftar på bladens fläckar.

Hornmaskrosor, T. sect. ”Borealia”, 9 arter.
Hornmaskrosor är ovanliga, de har en nordlig utbredning och
förekommer i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. De växer på
ängsmarker i fjällen, men också i kulturskapade miljöer.
Sektionsnamnet ”Borealia” kommer av latinets ”boreus” för nordlig och
syftar på utbredningsområdet.

Kärrmaskrosor, T. sect. ”Celtica”, 10 arter.
Kärrmaskrosor är ganska sällsynta och växer på fuktiga stränder och
betesmarker.
Sektionsnamnet ”Celtica” kommer av latinets ”Celtae” för kelter och
betyder keltisk.

Nordmaskrosor, T. sect. ”Borea”, 60 arter.
Dessa är ganska vanliga på frisk, fuktig mark.
Sektionsnamnet ”Borea” kommer av latinets ”boreus” för nordlig
och syftar på utbredningsområdet.

Norrlandsmaskrosor, T. sect. ”Boreigena”, 20 arter.
Norrlandsmaskrosor har nordlig utbredning och förekommer
huvudsakligen i inre Norrland. De växer i frisk eller fuktig ängsmark.
Sektionsnamnet ”Boreigena” kommer av latinets ”boreus” för nordlig
och betyder ”kommer ifrån nordliga trakter”, vilket syftar på
utbredningen.

Ogräsmaskrosor, T. sect. ”Ruderalia”, se bilderna, 500 arter.
Ogräsmaskrosor är mycket vanliga i nästan hela landet. De
förekommer på all slags kulturpåverkad mark och är en av
människans trognaste följeslagare. I fjälltrakterna finner man vanligen
ogräsmaskrosor längs vägar, stigar och vid bebyggelse, medan de i
naturliga biotoper är mer sällsynta.
Sektionens namn ”Ruderalia” kommer av latinets ”rudera” för ruin
och syftar på att arterna oftast växer på kulturmark och i
ruderatmarker.

Sandmaskrosor, T. sect. “Erythrosperma”, 50 arter.
Sandmaskrosor är ganska vanliga på torr sandig mark, gärna på
kalkgrund. De förekommer i nästan hela landet, men är vanligast i
södra Sverige och är typiska för torra naturbetesmarker, alvar,
torrbackar och strandhedar.
Sektionsnamnet ”Erythrosperma” kommer av grekiskans ”erythros”
för röd och ”sperma” för frö och syftar på de oftast vackert rödaktiga
frukterna.

Strandmaskrosor, T. sect. ”Palustria”, 15 arter.
Strandmaskrosor är ganska ovanliga och förekommer huvudsakligen i
södra och mellersta Sverige. De växer på fuktig, gärna kalkrik mark
med låg vegetation. Oftast påträffas de på betade strandängar och vid
alvarvätar, men även vid älvstränder i Norrland.
Sektionens namn ”Palustria” kommer av latinets ”palus” för kärr och
syftar på att arterna oftast växer på fuktig mark.

Ängsmaskrosor, T. sect. ”Hamata”, 20 arter.
Ängsmaskrosor är ganska vanliga och förekommer i flera olika slags
miljöer, till exempel i betesmarker, ängar, på tomter och liknande.
Sektionsnamnet ”Hamata” kommer av latinets ”hamus” för hake och
betyder hakeformad, vilket syftar på de ofta bakåtböjda bladflikarna.

Ishavsmaskrosor, T. sect. ”Arktica”, 2 arter.
Sektionsnamnet ”Arktica” kommer av Arktis och syftar på växtplatsen.

Grovtandsmaskrosor, T. sect. ”Macrodonta”, 20 arter.
Sektionsnamnet ”Macrodonta” betyder just ”stor tand”.

Avslutningsvis om maskrosor;

”Vid mognaden vika sig blomholkens blad tillbaka och blotta det nu
mycket kullriga fästet, på hvilket frukternas hårkronor, stödda mot
hvarandra, bilda särdeles lätta, vackert genombrutna klot. Dessa
hårkronor göra att de mogna frukterna vid saktaste vind lossna från
fästet, så att man vid starkare blåst strax ser dem företaga den luftsegling,
som vi alla säkerligen mer än en gång roat oss att underlätta. Dit vinden
blåser, dit segla nu också fröen; – så grundar växten, icke sällan långt
bort, ständigt nya kolonier.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Så till gräsmattornas andra gissel, grobladen, ”Plantago major”, och
tyvärr kan jag väl inte säga att de är speciellt vackra heller. Groblad är en
flerårig ört med en basal bladrosett och ett långsmalt mångblommigt ax.
Bladen är brett ovala med grova bågböjda nerver, de är vanligen kala
men kan ibland vara finhåriga.

Groblad är formrika och ett par underarter med delvis olika utseende
och ståndortskrav brukar urskiljas, de är dock inte skarpt och tydligt
avgränsade mot varandra.

Huvudunderarten, gårdsgroblad, ”Plantago major major”, förekommer i
snart sagt alla kulturpåverkade miljöer och brukar följa i människans spår,
ute i mer naturlig vegetation växer den framförallt på gångstigar. Den har
kala, helbräddade och mångnerviga blad, upprätt tätt ax och en frukt med
6-10 frön.

Åkergroblad, ”Plantago major intermedia”, förekommer också på
kulturmark, men skiljer sig genom gleshåriga, något tandade blad som har
något färre nerver. Stjälken är bågböjd och uppstigande och frukten
mångfröig med 15-25 frön.

Den tredje underarten, kustgroblad, ”Plantago major winteri”, växer
huvudsakligen i betesmarker och på stränder. Den har gleshåriga blad
med tre nerver samt ett upprätt ax och frukt med 8-11 frön.

Groblad är en mycket vanlig art med vid utbredning, i Sverige
förekommer den från Skåne till Torne Lappmark. Den första
fynduppgiften är från 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden.

Tilltron till groblad som sårläkande medel är utbredd. Bladen användes
för att läka sår och Nyman, år 1867, uppger att de också lindrar värken
av bi- och getingstick. I ”En myckit nyttigh Örta-Book”, som skrevs av
Arvid Månsson, Rydaholm år 1642, uppges att grobladet har 32 dygder.
Fröna från flera arter är milt laxerande och kallas ”physillium” i handeln.

Denna mycket intressanta bok finns fortfarande till försäljning av
hembygdsföreningen i Rydaholm. Är Ni intresserade kan Ni kontakta
redaktionen eller mig.

Artnamnet ”major” betyder stor medan namnet groblad är ett gammalt
namn som användes redan i de medeltida läkeböckerna, ”Plantago är
wägebrede a dansko ok grobladh pa swensko”, citat Fries år 1904.
Namnet groblad får dock inte förväxlas med grodblad som är ett
gammalt namn på arten dyblad, ”Hydrocharis morsus-ranae”, och det är
något helt annat.

”Vanliga Grobladet är så allmänt, växer så allestädes der odlade
menniskor vistas, att det är svårt att bestämma dess egentliga hem. Det
inkräktar våra trädgårdar och marker, det bosätter sig mellan stenarna
på våra gator och älskar särdeles vägkanter och gångstigar, liksom
önskade det att, såsom en ynnest, bli trampadt af våra fötter. Genom sin
starka rotstock och sina temligen stora, starknerviga blad, är det härdigt
och tål väl den torka och det damm detsamma icke sällan måste uthärda.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman, år
1867.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer