Grimsholmens naturreservat

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Grimsholmens naturreservat i Halland.

Grimsholmens naturreservat i Halland

Grimsholmens naturreservat i Halland, en naturkrönika i 20 bilder, om
sommarminnen från saltstänkta klippor och kusthedar på Sveriges
västsida mot Kattegatt, vårt Västerhav.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av juli 2012.

Bilderna är klickbara.

 

Långasand, Naturreservatet Suseåns mynning, Långaveka,
Grimsholmen och Bobergs udde, från söder till norr, nästa anhalt
Falkenberg.

Välkomna till Naturreservatet Grimsholmen denna vackra och soliga
julidag, sommaren som gick. Det kanske är på sin plats med lite
sommarminnen nu när höstmörkret och höstregnen är på gång.

Naturreservatet utgör den sydvästligaste delen av Bobergs udde som
sträcker sig ut i Kattegatt. Den nordliga högre delen av naturreservatet
består av blockrika hällmarker inramad av en tidigare strandvall.
Växtligheten består bland annat av den ovanliga och vackra
klockgentianan. Här finner man också en del fornlämningar bland
annat ett bronsåldersröse från tiden 1500-500 före Kristus, med en
diameter på hela 23 meter.

På hedmarkerna nära stranden finner man arter som strandmalört,
smultronklöver och strandkämpar. I den sydliga stora bukten
dominerar ett mäktigt tångvallsbälte där den ibland mer än två meter
höga strandkvannen växer.

Utmed vägen växer bland annat fårtunga, ”Anchusa arvensis”, och
rödplister, ”Lamium purpureum”.

Fårtungan hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet och
Kaukasus men tros ha spritt sig norrut med sädesodlingen tillsammans
med arter som klätt, ”Agrostemma githago” och blåklint, ”Centaurea
cyanus” som för övrigt presenteras längre fram i denna krönika.

Rödplistret förekommer från Skåne till Torne Lappmark, men är
vanlig bara upp till Jämtland. Den är bunden till kulturmiljöer och
växer mest som ogräs i åkrar.

Bilden visar en vacker trädgårdsveronika, ”Veronica persica”, som är
en ettårig ört med nedliggande stjälkar som kan bli flera decimeter
långa. Kronan är nästan en centimeter bred, ljusblå med vit nedre
kronflik, precis som min bild visar. Artnamnet ”persica” betyder ”från
Persien”.

Blåklint, ”Centaurea cyanus”, denna mycket vackra men tyvärr allt
ovanligare blomma är en ett- till tvåårig ört med upprätt stjälk, smala
blad och intensivt blå blommor.

Av blommorna bereddes förr ett slags bläck, men de användes mest
till att blåfärga sockersaker. Torkade blommor brukade också blandas
i tobak, ”mera till prydnad än till smak”, enligt Carl von Linné.
Blåklint är för övrigt Östergötlands landskapsblomma.

”Ännu lite längre fram skall blåklinten stå alldeles i sädesfältets
sirsande yttervägg av strå liksom vore den flydd ut från det inre av en
gul tät och blond sädesdjungel. Den spenslar ut sig, den blå blomman,
böjer sig ut och tittar inbillningsvis sett med skrämsel längs det
ändlösa ledet av uppsträckta strån.”

Ur ”Blomstermånad” av Harry Martinson, ur ”Det enkla och det
svåra” från 1939.

De fyra sädesslagen, från vänster till höger, råg, havre, vete och korn
som har strån långa som torn.

Känner ni sydvästen som med måttlig styrka rullar in över
Grimsholmens naturreservat, efter en stund smakar man salt på
läpparna och håret känns strävt men vad gör väl det när landskapet är
så här vackert och inbjudande. Till vänster på bilden, rakt över viken,
som är Suseåns mynning ligger vårt kära Långasand.

I tångvallarna i söder dominerar bildens strandmålla, ”Atriplex
littoralis”, artnamnet som för övrigt betyder just strand. Strandmållan
är ofta lågvuxen närmast havet och i floran ser man att den ska ha
släta blad men det stämmer sällan tycker jag då de för det mesta har en
tydligt vågig kant.

Havsnarv, ”Spergularia media”, är mycket lik sin släkting saltnarv,
”Spergularia marina”, men bildens havsnarv har bland annat 10
ståndare medan saltnarven bara har 5 ståndare. Dessutom är bildens
havsnarv större och kraftigare med en förvedad stam längst ner mot
roten.

Kaniner, dessa små näpna och gulliga vildkaniner har verkligen ökat i
antal igen. De bygger nätverk av kaninhålor som kan vara upp till 45
meter långa och den djupaste punkten ligger ibland hela 3 meter under
markytan.

Europeisk kanin, ”Oryctolagus cuniculus”, är en art i familjen harar
som har domesticerats som sällskapsdjur, förmodligen av munkar i
franska kloster redan på 500-talet efter Kristus, samt för att användas
som mat. Den europeiska kaninen anses härstamma från Spanien och
spreds över Europa av romarna. I början av 1900-talet inplanterades
europeisk kanin på Gotland av jägare men under 1960-talet drabbades
stammen av virussjukdomen myxomatos, kaninpest, och populationen
minskade, stammen har idag i viss mån återhämtat sig och myxomatos
är inte lika vanligt längre.

Tamfåret, ”Ovis aries”, är ett av de äldsta av våra husdjur, de
domesticerades redan för 9 000 till 11 000 år sedan. På grund av jakt
för hornens skull och konkurrensen med tamfåret är flera vilda arter av
får hotade.

Det är fortfarande omstritt om tamfåret ska räknas som egen art eller
bara som underart till mufflonfåret, ”Ovis orientalis”.

Bildens saltnarv, ”Spergularia marina”, har till skillnad från den
snarlika släktingen havsnarv bara 5 ståndare, se bild 8.

Ett helt bestånd av den vackra och kraftfulla vägtisteln, ”Cirsium
vulgare”, som blommar från juli till september med stora, tre till fem
centimeter breda blommor med utstående och vasst tornspetsade
holkfjäll.

”En allmänt bekant, men för sin taggighet icke omtyckt växt, den
värsta bland våra egentliga Tistlar.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Klockljung, ”Erica tetralix”, blommar under juli-augusti med rosa,
urnformade blommor.  Blommorna sitter dessutom kvar länge efter
blomningen men blir så småningom bruna och pappersartade. Den
växer på fuktiga hedmarker, myrar och kärrkanter och arten har en
utpräglat västlig utbredning.

Tuschlav, ”Lasallia pustulata”, är en bladlav som kan bli upp till 20
centimeter stor men fruktkroppar, apothecier, är sällsynta. Den är en i
södra och mellersta Sverige vanlig art på klippor av sura bergarter,
ofta nära sjöar, vattendrag samt vid kusten. Såsom namnet antyder har
den förr brukats till tusch eller bläck och Carl von Linné kallade laven
för tuschmossa men säger ingenting om hur den användes. Han säger
däremot att den vid färgning ger en röd färg.

I sin bok ”Svenska lafvarnas färghistoria” från 1805 tar J. P. Westring
upp både tuschtillverkning och lavfärgning, citat; ”Ett säkert och
bepröfvadt sätt att tillreda en fin och svart Tusch af denna laf.”

Westring ansåg att tuschlaven kunde användas till annat än tusch och
lavfärgning. Han blandade laven med kakao för att göra, citat; ”ett
chokolad, som borde blifva födande och helsosamt.” Försöket slog
dock inte väl ut. Att göra brännvin och likör försökte han sig också på.
Brännvinet tog dock ingen smak av laven, men likörförsöken tyckte
han gick bättre, citat; ”Efter 8 dagars görning bekom jag verkligen en
likör, som icke var obehaglig.”

Vidare ansåg han att laven kan bli, citat; ”ett helsosamt födoämne och
troligen en verksam medicin i trånsjukdomar”. Dessutom påstod han
att bröd bakat med tuschlav kan bli ett bra nödbröd.

Trånsjukdom är synonymt med lungsot.

Hirsstarr, ”Carex panicea”, är en medelstor starr med krypande
jordstam och skilda han- och honax. Artnamnet ”panicea” kommer av
”Panicum” som är det vetenskapliga namnet på grässläktet hirsar,
”Panicum”.

Namnet betyder sålunda hirsliknande och syftar på fruktgömmenas
likhet med frukterna hos gräset hirs, ”Panicum miliaceum”, som är ett
mycket gammalt sädesslag som anses härstamma från Ostasien. Det
används i matlagning, till exempel till hirsgröt, men framförallt som
kreatursfoder och fågelfrö.

I de norra delarna av naturreservatet hittar man dessa vackra blockrika
hällmarker där bara vinden råder.

I det mättade och sneda kvällsljuset blir färgerna på den lilla
kustarunblomman, ”Centaurium littorale”, så här vacker.

Kustarun blommar i juli-augusti och blommorna sitter i mer eller
mindre täta tvåsidiga knippen, som ibland kan vara mycket täta och
huvudlika.

”Tusendgyllen, Arun. w. wid hafsstrander: Är, som alle Gentianæ,
bäsk, tjenl. i bleksot, mjältsjuka, slapphet: Decokten utwertes för
ohyra och skabb.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

Strandkämpar, ”Plantago coronopus”, är en liten, ofta ettårig art med
en basal bladrosett och uppstigande blomstjälkar med korta ax.

Strandkämpar växer uteslutande i närheten av havet, på
havsstrandängar, klippor och ruderatmark precis som här. Den är
ganska vanlig på Västkusten, men förekommer sällsynt även på
Ostkusten upp till Öland och södra Småland.

Knutnarv, ”Sagina nodosa”, är en lågväxt, flerårig ört som kan bli
drygt en decimeter hög. Stjälken är tunn och upprätt och de översta
bladvecken har ett antal små knutformiga sidogrenar. Knutnarv
blommar från juli till september.

”Bladen äro trådlikt-syllika, trubbiga, de nedersta (knippade) ½ – ¾
tum långa, de andra småningom kortare och de öfre skenbart kransvisa
genom de små bladknippena (korta grenar), som sitta i vecken, och
hvarigenom blomgrenarne bli liksom knutiga.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Jag säger adjö till Er läsare för denna gång med en bild på den för
sandstränderna så typiska sandstarren, ”Carex arenaria”.

Artnamnet ”arenaria” kommer av latinets ”arena” för ”sand” och
betyder ”växer på sandiga ställen”.

”Sandstarren, Carex spica composita, spiculis androgynis, inferioribus
foliolo longiori instructis, ett gräs som tillförna i Sverige intet varit
upptäckt, växte under sanden med några famnars långa krypande
rötter, uppsättandes merendels emellan vart kvarters spatium en liten
stjälk och blad, liksom det hade varit planterat efter snöre.”

Ur ”Carl Linnæi öländska och gotländska resa 1741”, av Carl von
Linné år 1745.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.