Häråns vackra dalgång

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Häråns dalgång.

Häråns vackra dalgång

Häråns vackra dalgång, inte långt från det medeltida Torarp, i
Svenarums socken, en natur- och kulturkrönika i 10 bilder om natur
och kultur när den är som bäst.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i påskens tid 2011.

Det är först långt in på 1200-talet innan Svenarum finns belagt i skrift
och då benämnt ”Swythnarum”. I denna tidiga medeltid dominerades
utvecklingen i socknen av de större gårdsbildningarna som Torarp,
Hook, Hubbestad och Långserum och efterhand övergår de flesta
jordegendomarna i Nydala klosters ägo.

Genom Jönköpings läns museum har arkeologiska undersökningar av
fornlämningar företagits sommaren 1918 vid Torarp i Svenarums
socken och fornlämningsområdet bestod av cirka 15 gravar från
järnåldern samt fyra kokgropar. Gravarna utgjordes av en rund, en
spetsoval samt två kvadratiska ramar av på lågkant ställda stenar, en
domarring, en rektangulär stenpackning över en kista av sten, en
småstenspackning samt bautastenar. Dessutom fanns ett antal
brandgravar, som låg strax utanför de synliga anläggningarna eller var
helt omarkerade i markytan. Anläggningarna visade sig utgöra såväl
brand- som skelettgravar. Fynden utgjordes av två fibulor, två nålar
samt två oidentifierade föremål av brons, ett svärd, en sköldbuckla, två
spjutspetsar samt tolv knivar av järn, keramik samt brända ben.
Fornlämningsområdet undersöktes då med anledning av en planerad
grustäkt.

Det äldsta arkivaliska belägget rörande Torarp är från år 1341, som då
hette ”Thorthathorph”, då utgjordes det av två hemman, 2 mantal,
tillhörande Nydala kloster. Ortnamnet betyder sannolikt ”Tords torp”
alternativt ”Tords nybygge”.

Som klosterhemman drogs gårdarna in till kronan vid reformationen
och enligt en overifierad uppgift skulle gården då ursprungligen ha
varit belägen väster om Vedabäcken. Vidare ska Gamla Torarp ha
bränts ned till grunden antingen år 1521 eller i samband Kalmarkriget
år 1612. Erik Axelsson Hillebard erhöll de båda fastigheterna Torarp
och Svenstorp i förläning år 1646 och lät slå samman dem och bilda ett
säteri. Detta omtalades redan år 1647 samt år 1683, då säteriet
beboddes av sonen Erik Hillebard, och beskrevs samtidigt som
välbyggt.

Vid den stora reduktionen i slutet av l600-talet drogs säteriet åter in till
kronan och blev härefter ett kavallerirusthåll med en bibehållen
säterifrihet. Sätesgården blev härmed officersboställe åt Erik
Axelssons Hildebards dotterson Magnus von Gertten. Efter dennes död
år 1739 övergick säterirusthållet till hans båda söner löjtnanterna Bernt
Conrad von Gertten och Carl Göran von Gertten.  Nästa generation av
von Gertten förvärvade gården år 1770 men år 1828 köpte löjtnanten
Lars Linroth och friherrinnan Hedvig Posse fastigheten och lät stycka
av en fjärdedels mantal.

Lantmätare J E Tellander ägde gården en kort period i början av 1840-
talet men överlät den till brukspatron G A Fagerberg som i samband
med det laga skiftet år 1837 lät stycka av halva fastigheten i mindre
jordegendomar. Huvudgården förvärvades sedan år 1848 av Nils
Bengtsson och har fram till ägarbytet år 2005 stannat inom denna släkt.

Av gårdsanläggningens struktur kan man sluta sig till att det rör sig om
en nyetablering enligt den franska barockens försvenskade ideal kring
1700­-talets mitt och flyglarna bör ha fått sin nuvarande
fasadutformning och brutna tak på 1780-talet. Vid den genomförda
rivningen av den gamla gården framkom inskriptioner vilka sannolikt
kan dateras till år 1741 respektive år 1743. Detta antyder att den nya
gårdsanläggningen uppfördes med en fransk barockplan vid denna
tidpunkt av bröderna von Gertten, alltså strax efter arvskiftet. Den
karolinska huvudbyggnaden ska ha brunnit ned till grunden år 1849
och den numera rivna manbyggnaden uppfördes under åren 1850-51 av
Nils Bengtsson. År 1941 övergav den då ogifta sonsonen Natanel
Torarp huvudbyggnaden och moderniserade istället den östra flygeln
till sin bostad. Enligt uppgifter i ”Sveriges gods och gårdar” ska även
ekonomibyggnaderna vara från 1700-talet och kan därmed, i delar eller
sin helhet, tillhöra 1740-talets gårdsanläggning.

Vid tiden för laga skiftet år 1837 fanns sju större åkergärden uppodlade
och ett betydligt vidare område med slåtterängar och hagar som
indikerade att gården hade en storskalig köttproduktion. Härån
utgjorde tidigare den östliga gränsen för det gamla säteriets ägor
medan det i väster, före år 1837, sträckte sig ända till sockengränsen
mot Tofteryd.

Torarpsområdets stora botaniska raritet är mosippan, ”Pulsatilla
vernalis”, som blommar i april och maj. Blomman är stor och sitter
ensam i toppen av stjälken samt är vit på insidan och rödlila och hårig
på utsidan. Blomstjälken är först upprätt, sedan hängande för att i frukt
åter sträcka på sig. Frukterna är håriga liksom det kvarsittande stiftet.

I år var det dock bara ett fåtal mosippor, och bara på den södra sidan
av vägen, tyvärr.

Lägg märke till den lilla fjortonprickiga nyckelpigan, ”Propylea
quatuordecimpunctata”, i en alldeles egen färgvariant, som sitter inne i
blomman.

Det finns tre andra arter i mosippesläktet, ”Pulsatilla”, nämligen
backsippa, ”Pulsatilla vulgaris”, årets inventerinsart 2011, fältsippa,
”Pulsatilla pratensis” och nipsippa, ”Pulsatilla patens”, dessa tre har
dock violetta blommor. Mosippa kan för övrigt korsa sig med såväl
backsippa som fältsippa.

Mosippan är sällsynt och förekommer sparsamt upp till Jämtland. Den
växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på
ljunghedar. Den första fynduppgiften publicerades av Rudbeck år
1666.

Mosippan är Härjedalens landskapsblomma och artnamnet ”vernalis”
kommer av latinets ”ver” för vår och syftar på blomningstiden. Det
äldre svenska namnet ”gökskälla” har också använts på backsippan.

”När Phoebus skön Flora besöker
vid gökrop från sunnan och väst
från tusen små altar det röker
till lundarnas kärleksfest.

I backen står gökskällan luden
och rör som till högtid sin kläpp,
och brudgummen bidar och bruden
med honung på längtande läpp.”

Ur ”Blommornas kärlek” av Erik Axel Karlfeldt, år 1918.

Alla ”sippor”, utom fjällsippan, ”Dryas octopetala”, som för övrigt
tillhör familjen rosväxter ”Rosaceae”, förs ibland samman i släktet
”Anemone”. Numera delas de ofta upp på de tre släktena backsippor,
”Pulsatilla”, sippor, ”Anemone” och blåsippor, ”Hepatica”.

Hällmarkstallskogen är en typ av hedtallskog som är mycket artfattig,
väl utvecklad är denna vegetationstyp på platser där urberget går i
dagen och där jordmånen är mager. Förutom tall finner man mest
mossor och lavar, till exempel olika arter av renlavar. Bland högre
växter dominerar ljung, lingon, kruståtel, fårsvingel, bergsyra,
kärleksört, stensöta och vårspärgel.
De sällsynta arterna ryl och bildens mosippa hör också till
hedtallskogarnas flora.

Ett påstående att Gamla Torarp blev Kristian Tyranns rov under
dennes hemfärd från Stockholm år 1521, då Nydala kloster brändes
och munkar dränktes i Rusken, kan avskrivas som en myt. Mera troligt
är då att den gamla Tor­arpsgården brändes ner under Kalmarkriget
år 1612, detta är dock heller inte bevisat.

Som boplats var den gamla gården tidigt befolkad och på gårdsägorna
har funnits en hällkista samt ett flertal mindre rösen, möjligen gravar.
En skafthålsyxa hittades i en åker för en mansålder tillbaks.

Enkel skafthålsyxa är en yxa av en bergart, ofta diabas, försedd med
skafthål. Man skiljer mellan enkel skafthålsyxa av en bergart och
massiv skafthålsyxa av metall.

Den enkla skafthålsyxan är jämte trindyxan det vanligaste föremålet i
Sydskandinavien. Den förstnämnda tillhör, till skillnad från den
sistnämnda, den senare delen av yngre stenåldern och den inledande
perioden av bronsåldern, grovt sett runt 2400-1500 före Kristus.

Dess form varierar från långa och kraftiga till korta och klumpiga
exemplar och är ofta skeva och osymmetriska. Antalet funna exemplar
är mycket stort, till exempel har cirka 3000 skafthålsyxor påträffats
bara i Uppland och Västergötland.

Enkelbeckasinen på bilden ackompanjerar ”ka-ka-nde” min väg upp
emot bilen och jag stannar en stund och njuter av den vackra fågeln,
där den sitter på tråden över den vackra Härån.

Avslutningsvis, ett stort tack till familjen Roger Andersson, Södra
Torarp, för alla upplysningar om det medeltida Torarp!

Läs mer om:
3 kommentarer
  1. KerstinKallgren skriver:

    Tusen tack för dina fina bilder och historia om Torarp.Särskilt intressant att läsa efter som min pappas släkt brukat gården norra Torarp under många år.Det finns så mycket vackert att se på nära håll.Du skulle ordna lite utflykter som man kunde delta i.Jag skulle gärna följa med.Hälsningar Kerstin Källgren. 

  2. Tusen tack för mer information om detta, jag har printat hela texten och bilderna och lagt till dem i mitt släktarkiv. Intressant släkten har rakt nedstigande anor till Erik Axelsson Hillebard och von Gertten släkten samt Caspar von Witte man han fanns ju i Sandsjö.

    Skulle vara roligt om du gjorde ett bildreportage om de gamla rustgårdarna Hult och Skog också som drevs av min släkt i massor av generationer fram till modern tid. Sist var min FarFars Farfar Daniel Jonasson (1797-1853)

  3. Dammenssmedjegard skriver:

    fantastiskt fint arbete du har gjort, vackra bilder o intressant text då jag såsom Jeanette härstammar från von gertten o hillebard

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer