Högakull naturreservat i kallt vårregn

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Högakull naturreservat.

Högakull naturreservat i kallt vårregn

Högakull naturreservat i kallt vårregn, en natur- och kulturkrönika i 24
bilder från de vackra lövängarna och ett stycke jordbruksmark från det
gamla bondebruket med odlaranor kanske ända från järnåldern, vid
sjön Rymmens västra strand i Värnamo kommun.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av april anno 2014.

 

1 IMG_0575

Vid Rymmens västra strand nordost om Rydaholm ligger
naturreservatet Högakull, en slåtteräng som är mycket vackert belägen
i en kraftig sluttning ner emot sjön.

Utsikten över sjön Rymmen är verkligen hänförande och slåtterängen
har slagits under mycket lång tid, troligen ända sedan järnåldern. Det
är en tilltalande öppen löväng med dungar av lövträd som ask, alm,
björk, lind, oxel, rönn och hassel, även en och annan asp finns inom
området men bör tas bort snarast.

Runt gården finns också vackra betesmarker med ängsväxter och äldre
träd och enligt traditionen finns en ättestupa inom reservatet och det
sägs att de som tyngdes av sorger eller hög ålder kastade sig ut från
klippan för att hastigt få lämna livet.

2 IMG_0576

Högakull är ett uråldrigt landskap som vittnar om gamla tiders
lantbruk då ”ängen var åkerns moder”. Fodret som lantbrukarna fick
från ängen var livsviktigt för att djuren skulle överleva vintern. Ju mer
ängsfoder som djuren fick, desto mer gödsel producerades som spreds
på åkrarna.

Slåttern av ängarna är en förutsättning för att många växtarter ska
kunna finnas kvar. Slåtterängen har slagits och betats under väldigt
lång tid, troligen ända sedan järnåldern.

Träd och buskar växlar med solbelysta ytor vilket främjar
artrikedomen. Hasseldungar, hagtorn, nypon, ek och björk är några
exempel. En naturminnesmärkt lind är det äldsta trädet.

I den välskötta ängen finns många växter som är beroende av slåtter
och bete, exempelvis stor blåklocka, svinrot, nattviol, slåttergubbe och
darrgräs. Många fågelarter trivs också i området, exempelvis
lövsångare och svartvit flugsnappare.

Reservatet sköts till stor del av de boende på gården och även ytor
utanför reservatsgränsen slås med lie. Skötseln av en löväng kräver
arbetsinsatser under flera av årets årstider.

Marken i reservatet brukas fortfarande som förr i tiden, även om
redskapen blivit modernare. På våren utförs fagning då gamla löv och
kvistar bränns. Ängen slås sedan någon gång efter midsommar.

Vid slåttern beskärs, hamlas, buskar och träd vars grenar och löv
utnyttjas som vinterfoder. Ett tag efter slåttern får kor och hästar beta
den nya växtligheten.

3 IMG_0577

Här ser man en rejäl ringbarkning av en asp, allt för att förhindra
slyuppslag när man om några år beslutar att ta ner trädet.

Ringbarkning betyder bortskalning av all bark i en ring runt stammen
på ett träd med syfte att döda trädet. Eftersom innerbarken med
floemet leder näring från trädkronan till rötterna svälter ett ringbarkat
träd ihjäl efter ett par år. För att få avsedd effekt av ringbarkningen
måste all bark i ringen avlägsnas, även levande grenar under
barkringen måste huggas bort i annat fall överlever trädet.

Floem, eller silvävnad, är ledningsvävnad i växter som svarar för
fjärrtransport av organiska ämnen inom växten. Floemet innehåller
långsträckta silceller eller silrör förenade med varandra, genom vilka
ämnestransporten sker, samt parenkymceller.

Xylem, eller ved, är ledningsvävnad i växter vilken transporterar
vatten och oorganiska ämnen samt bidrar till stadgan i växten.
Xylemet innehåller långsträckta trakeidceller som består av enbart
cellvägg och fungerar som ett rör vilket genom porer står i förbindelse
med andra trakeider. Hos gömfröiga växter finns, förutom trakeider,
även vedfibrer, som ger mekanisk stadga, och kärlelement, som
många i rad bildar öppna rör. Vattenlösningen drivs fram igenom
xylemet av transpirationen som ”drar” uppifrån och rottrycket som
”skjuter på” underifrån.

4 IMG_0578

Denna kyliga och regniga dag var till och med vitsipporna ledsna och
syntes huka sig i vätan från ovan.

5 IMG_0589

Inte var det mycket bättre för de fåtaliga blåsipporna ty även dessa
hukande sig i det kalla vårregnet.

6 IMG_0579

Det finns mycket sten i marken vid Höga kull, och det ”steniga
Småland” får väl här anses som bevisat.

7 IMG_0580

Det är vackra utsikter från Högakull över sjön Rymmen med alla dess
öar, nästan som skärgården utmed östkusten.

8 IMG_0581

Sälgen blommar just nu som bäst, och benämns som livets viktigaste
frukost, ett uttryck som också tipsar om en lärorik bok av
entomologen Bengt Ehnström som just heter ”Sälg – livets viktigaste
frukost”.

Sälgar är oerhört viktiga för att vi ska få frukt och bär på hösten och
många av de insekter som vi känner som pollinatörer, det vill säga,
bin, humlor och fjärilar. Dessa insekter har sälgpollen och nektar som
första mål mat när de vaknar ur vinterdvalan.

Flera av dem är helt anpassade till sälgen och dör om de inte hittar en
blommande sälg på våren. Därmed är sälgen också viktig för oss,
eftersom vi är beroende av pollinatörer för att få bra skördar. Det här
är en så kallad ekosystemtjänst sälgen bjuder oss på, något biodlarna
har vetat länge.

9 IMG_0582

Sälgen förser humledrottningarna med mat så att de kan föda upp sin
avkomma på våren. Det bidrar till att vi kan skörda många frukter och
grödor senare på året. Sälgen är en resurs att vårda nu och i framtiden.

En stor andel av våra sälgar påträffas idag i skogsbryn som vetter mot
jordbruksmark. När man gallrar i dessa zoner är det nästan en regel att
sälgarna fälls, medan andra trädslag sparas.

Om det är någonstans sälgen borde sparas, så är det just i
skogsbrynen. Där har sälgens pollen och nektar stor betydelse för de
insekter som påverkar skörden hos den omgivande åkermarken och
för den i många fall utarmade kulturskogen innanför skogsbrynet.

Ställ dig under en sälg en solig vårdag och njut av surret från alla
insekter som tar sig ett skrovmål och gör vad du kan för att gynna
sälgarna!

10 IMG_0584

Ytterligare en bild över Rymmenarkipelagen, det är även en grå och
regnig dag som denna en stor naturupplevelse att besöka Högakull.

11 IMG_0585

När man sätter sig för att fika är bordet en gammal kvarnsten som
förmodligen malt många kilo mjöl i sina aktiva dagar.

Kvarnsten, benämning på de två stenar mellan vilka säden maldes i
äldre kvarnar. De är i moderna kvarnar ersatta av stålcylindrar, eller
valsar. Biodynamiskt odlad spannmål mals dock även numera med
kvarnstenar av natursten.

12 IMG_0586

Jag kan inre riktigt se mig mätt på de fantastiska naturscenerier som
utspelar sig vid naturreservatet Högakull, visst påminner det väl om en
vacker skärgård.

13 IMG_0587

Tänk er när solen skiner och när vindarna är ljumma, när fåglarna
sjunger och humlorna surrar, då är denna plats ännu vackrare och mer
tillmötesgående.

14 IMG_0588

Den gamla vägvisaren säger ”Ättestupa” även om det inte är lätt att se,
kanske ska den bytas ut mot en nyare och tydligare.

15 IMG_0590

Ättestupa, är en hög, brant klippa där enligt traditionen eller legenden
orkeslösa åldringar kastades eller kastade sig ner. Sägner eller
påståenden om detta har förekommit i Norden, särskilt talrikt i
Västergötland. Ordet brukar anses introducerat i svenska språket först
år 1662 genom en översättning av en isländsk saga. Att hästar avlivats
på detta sätt är väl belagt, liksom att man vid jakt hetsat till exempel
älgar utför stup.

16 IMG_0591

Det var mycket halt på klippan på grund av regnet så närmre än så här
vågade jag inte gå ety det är 6 meter ner till Rymmens vatten.

17 IMG_0592

Ytterligare en mycket vacker bild över det örike som sjön Rymmen
utgör, denna gång från den så kallade ättestupan.

18 IMG_0594

Det är verkligen en märklig händelse att tallen kan ha funnit plats för
sina rötter mitt ute på hälleberget.

19 IMG_0595

Även den lilla rönnen har funnit en plats mitt i ättestupan och som
sagt, närmre än så här vågade jag inte gå på grund av de såphala och
mossbevuxna klipporna, det är trots allt 6 meter ner till vattnet.

20 IMG_0596

En liten björk och en enebuske växer i princip ut från den lodräta
klippan som ättestupan utgör ner emot Rymmens vattenyta.

21 IMG_0599

Ättestupan även ättestörta eller ättestapul, nämns i flera äldre källor,
exempelvis Prokopios i sin beskrivning av herulerna från 500-talet.

Prokopios från Caesarea, historiker från Östromerska riket. Han var
jurist, blev Belisarius sekreterare och rådgivare och följde honom i
fälttågen mot perserna, vandalerna i Africa och östgoterna i Italien.

Flavius Belisarius var en bysantinsk general under kejsar Justinianus
den förste. Belisarius var kejsarens främste militärstrateg och är en av
de mest berömda militärerna genom tiderna.

Solinus skriver om de lyckliga hyperboréerna vid nordpolen där det är
dag i ett halvår från vårdagjämningen till höstdagjämning och
beskriver klimatet som så hälsosamt att människorna där inte dör utan
kastar sig från en ättestupa ner i havet.

Caius Julius Solinus var en romersk författare, som sannolikt på 200-
talet efter Kristus kompilerade, det vill säga, sammanställde, material
ur andras arbeten, då främst ett geografiskt uppställt kompendium
över märkvärdigheter kallat ”Collectanea rerum memorabilium”.

En variant av myten är ”ätteklubban”, som skulle ha varit en speciell
klubba som använts för att slå ihjäl generation efter generation av
åldringar.

22 IMG_0598

Legender som säger att åldringar under nordisk forntid har kastat sig,
eller blivit kastade, mot sin död utför ett brant stup anses idag som just
myter och legender. Enligt myten gjordes detta då den äldre blivit
oförmögen att försörja sig själv eller bidra till arbetet på gården.

I Sverige blev som redan nämnts ättestupan nyupptäckt på 1600-talet i
och med att den gamla isländska sagan Götrikssagan översattes till
svenska och gavs ut, där det berättas nämligen om ”Ætternisstapi”, på
svenska, ”Släktklippan”.

Sagan ska vara det enda stället i litteraturen där ordet ”ætternisstapi”
förekommer. Den svenske språkforskaren Adolf Noreen ifrågasatte
myten redan under sent 1800-tal, och det är numera som sagt
accepterat bland forskare att ättestupan faktiskt aldrig funnits.

23 IMG_0593 Skålgrop eller antydd jättegryta vid Ättestupan

Bara någon meter från den branta klippkanten hittade jag denna
skålgropsliknande formation. Är det måhända en skålgrop eller kanske
ett litet embryo till en jättegryta. Jag har inte funnit någon information
om denna fördjupning i berget vid ättestupan här vid Högakull, om
någon vet, hör gärna av er.

Förr fanns här på platsen enligt uppgift en skylt med en sägen som
berättade att gropen i klippan skulle vara ett avtryck från Odens häst
Sleipner som trampat där, tyvärr är denna skylt borta sedan flera år
tillbaka men borde åter komma på plats.

Sedan finns det en obekräftad historia som säger att Tage Danielsson och
Astrid Lindgren skulle ha varit här och ”provskrikigt” för att få ekot till
filmen om Ronja Rövardotter, men det blev uppenbarligen en annan plats
som avvändes för inspelningen av detta ljud.

Skålgroparna, i folktron även kallade för älvkvarnar, är ett fornminne i
form av en i sten huggen grop i storlekar från 5-10 millimeters
diameter ända upp till över 300 millimeters diameter. Denna skål på
bilden var mellan 100-150 millimeter i diameter.

Dessa höggs med hjälp av en knacksten eller en mejsel. De kan finnas
ensamma men också i grupper. En vanlig tolkning är att de har
använts i någon form av fruktbarhets- eller offerriter. Kanske lade man
sädeskorn i dem som sedan maldes under någon ritual eller fest.

Jättegrytor är hål i fast berg eller lösa block, bildat genom naturliga
processer. Grytorna är runda till ovala i tvärsnitt och kan bli flera
meter breda och djupa. Man kan urskilja fyra olika slag, såsom
älvgrytor som bildas i vattenfall eller forsar, glaciala jättegrytor som
har bildats under inlandsisen med hjälp av starkt strömmande
smältvatten som satt stenar i rotation, strandgrytor som har skulpterats
ut av havsvågor med hjälp av strandklapper och vittringsgrytor som är
vanliga i graniter och sandstenar i hela världen.

24 IMG_0597

Avslutningsbilden för denna gång blir en bild på en liten klippö mitt
ute i sjön Rymmen, likt en liten farkost ensam på ett öde hav, en grå,
disig och regnig dag i månaden april när våren trots allt är på gång.

På återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
 1. Eva Reén skriver:

  Åh…. va kul att se och läsa om detta, jag var på detta UNDERBARA Högakull mycket när jag var ”ung” känner dom på gården där detta naturreservat ligger.
  Så jag har varit med när dom ”liade” och räfsa dessa marker, det är ett underbart ställe. En riktig pärla som jag tycker ni ska besöka.
  Blir alldeles varm i hjärtat att se detta. Måste ta en runda dit mycket snart.
  Tack tack!! för att ni publicerades detta och mycket intressant läsning.

  // Eva Reén Korsberga

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer