Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 1

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 1, en naturkrönika i 10 bilder om
bland annat spännande spillning som kanske kommer från en utter.
Text och foto, Dan Damberg i september 2010.

På stenarna under den lilla träbron mellan fjärde och femte dammen
vid Skillingaryds dämme låg denna mycket spännande spillning för
några veckor sedan. Minns då den trafikdödade utterhonan i Hörle i
somras, den trafikdödade uttern utmed motorvägen söder om
Klevshult för några år sedan och de ”spännande spåren utmed en
bäck” alldeles öster om Skillingaryd i februari 2009. 

Uttrar, ”Lutrinae”, är en underfamilj i familjen mårddjur och vår
utter, ”Lutra lutra”, markerar sitt revir genom att lägga spillning på
strategiskt viktiga platser, ofta i närheten av just broar, precis som
på bilderna. Utterspillningen är vanligtvis grov, faller lätt sönder
och doftar violaktigt. Bildens spillning var grov och föll lätt sönder
när jag petade på den med en pinne, däremot hade jag svårt att
känna någon viollukt, men det luktade inte ”skit” heller.
Minkspillning, vilket kan förväxlas med utterspillning, är mera slät,
håller ihop och doftar mycket illa, rent av vämjelig. Denna
observation gjordes dessutom flera veckor innan minkutsläppet i
Elgebo även om jag vet att det förekommer en förvildad minkstam
även i våra trakter sedan lång tid tillbaka.

Sju underarter av utter har rapporterats; vår utter och vårt
landskapsdjur ”Lutra lutra lutra”, som finns i Europa och norra
Afrika, ”Lutra lutra nair”, som finns i södra Indien och Sri Lanka,
”Lutra lutra monticola”, som finns i norra Indien, dvs. Himachal
Pradesh, Sikkim och Assam samt i Nepal, Bhutan och Myanmar,
”Lutra lutra kutab”, som finns i norra Indien, dvs. Kashmir, ”Lutra
lutra aurobrunnea”, som finns i Garhwal, Himalaya i norra Indien
och på högre höjder i Nepal, ”Lutra lutra barang”, som finns i
sydöstra Asien, dvs. Thailand, Indonesien och Malaysia samt ”Lutra
lutra chiensis”, som finns i södra Kina och på Taiwan. En del
forskare anser att den utter som lever i Japan borde utgöra en egen
art som ”Lutra nippon”.

Födan hos uttern är huvudsakligen fisk men den äter också sjöfåglar,
främst ungar, små däggdjur, groddjur och kräftdjur och det dagliga
behovet av föda för vuxna individer ligger på 1 kg/individ vilket
motsvarar cirka 15 % av kroppsvikten. Uttern drar i regel upp bytena
på land, men stora byten kan ätas direkt i vattnet. Vid en
vattentemperatur av 10° C behöver djuret varje timme cirka 100
gram fisk för att kunna överleva. De flesta jagar tre till fem timmar
per dag och honor som diar sina ungar kan jaga ända upp till åtta
timmar per dag.

Spillningen på bilden innehöll många fiskfjäll.

Uttern betraktas globalt som missgynnad av IUCN och i Sverige är
den rödlistad som sårbar och helt fridlyst sedan 1969. För att försöka
rädda arten i Sverige har ett åtgärdsprogram tagits fram av
Naturvårdsverket. Bestånden av utter i framför allt norra men även i
södra Sverige återhämtar sig och antalet uttrar i Sverige uppskattas
idag till mellan 1 500 och 2 000 individer.

Röksvampar är en grupp av ätliga svampar med vanligen mer eller
mindre päronformad fruktkropp som inkluderar de båda släktena
”Lycoperdon och Calvatia”, som båda tillhör familjen
”Lycoperdaceae”. Röksvamparna tillhör gruppen basidiesvampar och
gemensamt för alla röksvampar är att basidier och sporer anläggs
inuti fruktkroppens håligheter.

När en röksvamp når sin mognad, brister den hårda huden och
miljarder sporer släpps ut i ett rökliknande moln därav namnet
röksvamp.

Vårtig röksvamp, ”Lycoperdon perlatum”, långfotad röksvamp,
”Calvatia exipuliformis” och jätteröksvamp, ”Calvatia gigantea”,
vilken jag ber att få återkomma till i en senare naturkrönika, är några
vanliga röksvampar som förekommer i Sverige. Vilken art som Ni
ser på bilden är jag lite osäker på, å ena sidan en något atypisk vårtig
röksvamp, å andra sidan en ännu inte utvuxen långfotad röksvamp.

Detta är i alla fall ett par vårtiga röksvampar, ”Lycoperdon
perlatum”, och dessa är en av de vanligaste röksvamparna. Den
förekommer mellan juni och november i löv- och barrskogar och
anses i de flesta svenska svampböcker vara en trestjärnig matsvamp.
Den måste dock plockas ung, medan svampköttet fortfarande är vitt.

Det har faktiskt förekommit att bland annat bildens vårtiga röksvamp
har förväxlats med outvecklade exemplar av den dödligt giftiga vita
flugsvampen. Vid genomskärning av svampen är röksvampen dock
homogen, medan man hos den vita flugsvampen kan se anlag till
skivor, hatt och fot.

Detta gulgröna hav av örter i tredje dammen vid Skillingaryds
dämme är sumpfräne, ”Rorippa palustris”, som är en vanligen ettårig
ört med flikiga blad och gula blommor. Stjälkarna är greniga,
nedliggande eller upprätta och upp till sex decimeter höga. Sumpfränen
blommar hela sommaren, från juni till september, och blommorna är
små med gula kronblad som är ungefär lika långa som fodret.
Fruktskidorna är korta och tjocka samt korvformiga med ett kort stift
och fruktskaften är korta och utstående. Sumpfräne är allmän i hela
landet och den växer på fuktig, näringsrik mark, till exempel vid
stränder, diken, i nyanlagda rabatter och på annan kulturmark som till
exempel vid Skillingaryds dämme. Den första fynduppgiften är från
Uppland och publicerades av Anders Celsius år 1732. Artnamnet
”palustris” kommer av latinets ”palus” för kärr och betyder
”växer i kärr”.

Prästkragen, ”Leucanthemum vulgare” är Skånes landskapsblomma
och det svenska namnet anspelar på den typ av krage som prästerna
bar på 1700-talet, en så kallad ring- eller pipkrage.

”Kragblomman är en bland våra vackrare och mest bekanta
ängsblommor. Icke sällan ser man den växa blandad med det täcka
Darrgräset eller den rödaktiga Ängssyran; stundom är den så ymnig
att den bildar nästan alldeles hvita mattor…
…Blomstrens användande såsom ett slags orakel (då en strålblomma i
sender bortryckes under det orden ja eller nej, eller får – inte,
vexelvis yttras) är allmänt kändt.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

I det näringsrika vattnet vid Skillingaryds dämme trivs naturligtvis
alger och nödvändiga nedbrytande bakterier av olika slag och
stundtals ser det riktigt ”gäggigt” ut i dammarna.

Alger är flera grupper en- och flercelliga fotosyntetiserande, så
kallade, bålväxter i fuktiga miljöer med cirka 30 000 kända nu
levande arter, varav 8 000-10 000 i våra nordiska vattenmiljöer.
Alger varierar från mikroskopisk storlek upp till 60–70 meter i längd.
De delas upp i rödalger, brunalger, grönalger, kiselalger, guldalger,
gulgrönalger och ögondjur (vilka namnet till trots är växter). Flera
arter utnyttjas inom livsmedels- och annan industri och av rödalger
och brunalger tillverkas agar, alginater och karagen dvs.
konsistensgivare medan kiselalgernas skal används som slipmedel.
Alger kan också orsaka skador på material, och många arter kan
producera giftiga ämnen, som kan förgifta till exempel dricksvatten
och ge hud- och magbesvär, läs mer om bland annat algblomning.

Bakterier är ett samlingsnamn för de prokaryota (utan cellkärna)
organismgrupperna eubakterier och arkebakterier med totalt
uppskattningsvis mellan 20–30 miljoner olika arter. Bakterier är
mikroskopiskt små, encelliga organismer utan cellkärna och de finns
i alla miljöer på jorden som har en temperatur mellan minus 15°C
och plus 113°C, vatten samt en lämplig energikälla.

Dessutom finns de i Arktis och Antarktis ismassor, i varma källor på
land och havsbottnar, på land, i hav, i grundvatten, i sediment på
flera kilometers djup under världshavens bottnar och under
kontinenterna samt i och på olika levande och döda organismer.

Bakterierna har avgörande funktioner i alla ekosystem och i de
biogeokemiska kretsloppen av kol, kväve och svavel. Fototrofa
bakterier får likt växterna energi från solen, medan kemotrofa
bakterier utnyttjar energin i organiska eller oorganiska ämnen.

Sov, du lilla talleung, än så är det vila.
Än så sova björk och ljung, ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår, innan vi i blomma står.
Sov du lilla fura, än så är det vila.
Solskensöga ser på dig, solskensfamn dig vaggar.
Snart blir grönt på skogens stig, och var blomma flaggar.
Än en liten solskensbön, fura liten blir så grön.
Solskensöga ser dig, solskensfamn dig vaggar.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer