Hösten vid Skillingaryds dämme

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 1

Hösten vid Skillingaryds dämme, del 1, en naturkrönika i 10 bilder om
bland annat spännande spillning som kanske kommer från en utter.
Text och foto, Dan Damberg i september 2010.

På stenarna under den lilla träbron mellan fjärde och femte dammen
vid Skillingaryds dämme låg denna mycket spännande spillning för
några veckor sedan. Minns då den trafikdödade utterhonan i Hörle i
somras, den trafikdödade uttern utmed motorvägen söder om
Klevshult för några år sedan och de ”spännande spåren utmed en
bäck” alldeles öster om Skillingaryd i februari 2009. 

Uttrar, ”Lutrinae”, är en underfamilj i familjen mårddjur och vår
utter, ”Lutra lutra”, markerar sitt revir genom att lägga spillning på
strategiskt viktiga platser, ofta i närheten av just broar, precis som
på bilderna. Utterspillningen är vanligtvis grov, faller lätt sönder
och doftar violaktigt. Bildens spillning var grov och föll lätt sönder
när jag petade på den med en pinne, däremot hade jag svårt att
känna någon viollukt, men det luktade inte ”skit” heller.
Minkspillning, vilket kan förväxlas med utterspillning, är mera slät,
håller ihop och doftar mycket illa, rent av vämjelig. Denna
observation gjordes dessutom flera veckor innan minkutsläppet i
Elgebo även om jag vet att det förekommer en förvildad minkstam
även i våra trakter sedan lång tid tillbaka.

Sju underarter av utter har rapporterats; vår utter och vårt
landskapsdjur ”Lutra lutra lutra”, som finns i Europa och norra
Afrika, ”Lutra lutra nair”, som finns i södra Indien och Sri Lanka,
”Lutra lutra monticola”, som finns i norra Indien, dvs. Himachal
Pradesh, Sikkim och Assam samt i Nepal, Bhutan och Myanmar,
”Lutra lutra kutab”, som finns i norra Indien, dvs. Kashmir, ”Lutra
lutra aurobrunnea”, som finns i Garhwal, Himalaya i norra Indien
och på högre höjder i Nepal, ”Lutra lutra barang”, som finns i
sydöstra Asien, dvs. Thailand, Indonesien och Malaysia samt ”Lutra
lutra chiensis”, som finns i södra Kina och på Taiwan. En del
forskare anser att den utter som lever i Japan borde utgöra en egen
art som ”Lutra nippon”.

Födan hos uttern är huvudsakligen fisk men den äter också sjöfåglar,
främst ungar, små däggdjur, groddjur och kräftdjur och det dagliga
behovet av föda för vuxna individer ligger på 1 kg/individ vilket
motsvarar cirka 15 % av kroppsvikten. Uttern drar i regel upp bytena
på land, men stora byten kan ätas direkt i vattnet. Vid en
vattentemperatur av 10° C behöver djuret varje timme cirka 100
gram fisk för att kunna överleva. De flesta jagar tre till fem timmar
per dag och honor som diar sina ungar kan jaga ända upp till åtta
timmar per dag.

Spillningen på bilden innehöll många fiskfjäll.

Uttern betraktas globalt som missgynnad av IUCN och i Sverige är
den rödlistad som sårbar och helt fridlyst sedan 1969. För att försöka
rädda arten i Sverige har ett åtgärdsprogram tagits fram av
Naturvårdsverket. Bestånden av utter i framför allt norra men även i
södra Sverige återhämtar sig och antalet uttrar i Sverige uppskattas
idag till mellan 1 500 och 2 000 individer.

Röksvampar är en grupp av ätliga svampar med vanligen mer eller
mindre päronformad fruktkropp som inkluderar de båda släktena
”Lycoperdon och Calvatia”, som båda tillhör familjen
”Lycoperdaceae”. Röksvamparna tillhör gruppen basidiesvampar och
gemensamt för alla röksvampar är att basidier och sporer anläggs
inuti fruktkroppens håligheter.

När en röksvamp når sin mognad, brister den hårda huden och
miljarder sporer släpps ut i ett rökliknande moln därav namnet
röksvamp.

Vårtig röksvamp, ”Lycoperdon perlatum”, långfotad röksvamp,
”Calvatia exipuliformis” och jätteröksvamp, ”Calvatia gigantea”,
vilken jag ber att få återkomma till i en senare naturkrönika, är några
vanliga röksvampar som förekommer i Sverige. Vilken art som Ni
ser på bilden är jag lite osäker på, å ena sidan en något atypisk vårtig
röksvamp, å andra sidan en ännu inte utvuxen långfotad röksvamp.

Detta är i alla fall ett par vårtiga röksvampar, ”Lycoperdon
perlatum”, och dessa är en av de vanligaste röksvamparna. Den
förekommer mellan juni och november i löv- och barrskogar och
anses i de flesta svenska svampböcker vara en trestjärnig matsvamp.
Den måste dock plockas ung, medan svampköttet fortfarande är vitt.

Det har faktiskt förekommit att bland annat bildens vårtiga röksvamp
har förväxlats med outvecklade exemplar av den dödligt giftiga vita
flugsvampen. Vid genomskärning av svampen är röksvampen dock
homogen, medan man hos den vita flugsvampen kan se anlag till
skivor, hatt och fot.

Detta gulgröna hav av örter i tredje dammen vid Skillingaryds
dämme är sumpfräne, ”Rorippa palustris”, som är en vanligen ettårig
ört med flikiga blad och gula blommor. Stjälkarna är greniga,
nedliggande eller upprätta och upp till sex decimeter höga. Sumpfränen
blommar hela sommaren, från juni till september, och blommorna är
små med gula kronblad som är ungefär lika långa som fodret.
Fruktskidorna är korta och tjocka samt korvformiga med ett kort stift
och fruktskaften är korta och utstående. Sumpfräne är allmän i hela
landet och den växer på fuktig, näringsrik mark, till exempel vid
stränder, diken, i nyanlagda rabatter och på annan kulturmark som till
exempel vid Skillingaryds dämme. Den första fynduppgiften är från
Uppland och publicerades av Anders Celsius år 1732. Artnamnet
”palustris” kommer av latinets ”palus” för kärr och betyder
”växer i kärr”.

Prästkragen, ”Leucanthemum vulgare” är Skånes landskapsblomma
och det svenska namnet anspelar på den typ av krage som prästerna
bar på 1700-talet, en så kallad ring- eller pipkrage.

”Kragblomman är en bland våra vackrare och mest bekanta
ängsblommor. Icke sällan ser man den växa blandad med det täcka
Darrgräset eller den rödaktiga Ängssyran; stundom är den så ymnig
att den bildar nästan alldeles hvita mattor…
…Blomstrens användande såsom ett slags orakel (då en strålblomma i
sender bortryckes under det orden ja eller nej, eller får – inte,
vexelvis yttras) är allmänt kändt.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

I det näringsrika vattnet vid Skillingaryds dämme trivs naturligtvis
alger och nödvändiga nedbrytande bakterier av olika slag och
stundtals ser det riktigt ”gäggigt” ut i dammarna.

Alger är flera grupper en- och flercelliga fotosyntetiserande, så
kallade, bålväxter i fuktiga miljöer med cirka 30 000 kända nu
levande arter, varav 8 000-10 000 i våra nordiska vattenmiljöer.
Alger varierar från mikroskopisk storlek upp till 60–70 meter i längd.
De delas upp i rödalger, brunalger, grönalger, kiselalger, guldalger,
gulgrönalger och ögondjur (vilka namnet till trots är växter). Flera
arter utnyttjas inom livsmedels- och annan industri och av rödalger
och brunalger tillverkas agar, alginater och karagen dvs.
konsistensgivare medan kiselalgernas skal används som slipmedel.
Alger kan också orsaka skador på material, och många arter kan
producera giftiga ämnen, som kan förgifta till exempel dricksvatten
och ge hud- och magbesvär, läs mer om bland annat algblomning.

Bakterier är ett samlingsnamn för de prokaryota (utan cellkärna)
organismgrupperna eubakterier och arkebakterier med totalt
uppskattningsvis mellan 20–30 miljoner olika arter. Bakterier är
mikroskopiskt små, encelliga organismer utan cellkärna och de finns
i alla miljöer på jorden som har en temperatur mellan minus 15°C
och plus 113°C, vatten samt en lämplig energikälla.

Dessutom finns de i Arktis och Antarktis ismassor, i varma källor på
land och havsbottnar, på land, i hav, i grundvatten, i sediment på
flera kilometers djup under världshavens bottnar och under
kontinenterna samt i och på olika levande och döda organismer.

Bakterierna har avgörande funktioner i alla ekosystem och i de
biogeokemiska kretsloppen av kol, kväve och svavel. Fototrofa
bakterier får likt växterna energi från solen, medan kemotrofa
bakterier utnyttjar energin i organiska eller oorganiska ämnen.

Sov, du lilla talleung, än så är det vila.
Än så sova björk och ljung, ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår, innan vi i blomma står.
Sov du lilla fura, än så är det vila.
Solskensöga ser på dig, solskensfamn dig vaggar.
Snart blir grönt på skogens stig, och var blomma flaggar.
Än en liten solskensbön, fura liten blir så grön.
Solskensöga ser dig, solskensfamn dig vaggar.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer