I en glänta i den småländska storskogen

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Jutabygget.

I en glänta i den småländska storskogen,
del 8, Jutabygget

I en glänta i den småländska storskogen, del 8, Jutabygget, en
naturkrönika i 21 bilder från en unik ängsmark på vägen mellan
Tofteryd och Svenarum i Vaggeryds kommuns östra delar.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i juni månads sista dag
2012.

Bilderna är klickbara.

 

Den vackra och botaniskt unika ängsmarken öster om vägen mellan
Tofteryd och Svenarum vid Jutabygget innehåller bland annat den
rara fältgentianan, förmodligen den tidigblommande variteten
”suecica”.

Här skulle behöva betas eller slås då gräset vid mitt besök den
30 juni var både högt och tätt, det tål inte fältgentianan med flera
arter.

Här ser ni ett ståtligt exemplar av den numera ovanliga ”vanliga”
nattviolen, ”Platanthera bifolia”.

Den vanliga nattviolen delas dock numera upp i två underarter,
ängsnattviol, ” ”Platanthera bifolia bifolia” och skogsnattviol,
”Platanthera bifolia latiflora”. Skogsnattviol är grövre med glesare
blomställning och längre sporre som då är omkring tre centimeter
lång. Hos ängsnattviol däremot är sporren bara ungefär två
centimeter lång.

Detta är då med den glesa blomställningen och den minst tre
centimeter långa sporren definitivt en skogsnattviol som här står på
gränsen mellan skogen och ängen.

Den ovanliga ”vanliga” nattviolen skiljs från den numera vanliga
”ovanliga” grönvita nattviolen (hänger ni med, jag gör det
knappt) bland annat på de nästan parallella pollenpaketen, de så
kallade pollinierna, som ni ser som bruna stående ovaler mitt i
kalken, det vill säga blomman.

Detta är en bild på den nära släktingen grönvit nattviol, ”Platanthera
chlorantha”, bilden är visserligen inte tagen här vid Jutabygget men
medtagen för att visa hur man skiljer de snarlika arterna åt.

Här ser man tydligt de mer eller mindre 45-gradersvinklade ljusa
pollinierna hos den grönvita nattviolen till skillnad från förra bildens
parallella pollinier hos skogs- och ängsnattviolen.

En mycket vacker skogsnätfjäril har slagits sig ner på en slåttergubbe
och genast bildar naturen stor konst.

Skogsnätfjärilen, ”Melitaea athalia”, lever i all slags mark där
värdväxterna finns, bland annat i skogsgläntor, skogsbryn och
parker. Värdväxter, med andra ord, de växter larven lever på och äter
av, är olika arter kovaller och veronikor samt groblad.

Bilden visar ett jungfrulin, ”Polygala vulgaris”, som är en lågväxt,
flerårig ört med långsmala strödda blad och vanligen blå blommor
som sitter i toppställda klasar.

”Enligt LECOQ sluta sig Fogelörternas blomfransar och vingar om
qvällen; blomman somnar och vaknar åter nästa morgon. ‘Men efter
två eller tre sådana vexlingar mellan sömn och vaka, har den slutat
sin bestämmelse. Fodret bortlägger då den högre färgade klädnad,
som det påtagit för att bivista blommans bröllop och blir åter nästan
grönt; det anlägger en drägt, som bättre kan gagna och skydda den
mognande frukten’.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Om ni undrar vem LECOQ är, eller snarare var, så var han en
berömd och duktig fransk botanist vars fullständiga namn var Henri
Lecoq. Han levde mellan åren 1802-1871 och omnämndes med stor
respekt av självaste Charles Darwin i förordet till hans klassiska och
berömda bok från 1859 ”Om arternas uppkomst” som en person som
trodde på att artbegreppet var föränderligt och inte statiskt.

Detta är bladskaftsgaller på en liten aspplanta som förorsakats av en
gallmygga som på latin heter ”Contarinia petioli”.

Det finns en eller flera larvkammare i varje gall och inuti dessa finns
en rödgul larv som är fullväxt under högsommaren. Denna äter sig då
ut ur gallen och faller till marken där den förpuppar sig och
övervintrar för att kläckas som en ny mygga följande vår. På två av
gallerna kan man tydligt se att larven, larverna lämnat ”bona” och på
en av gallerna har någon varit och gnagt.

Tyvärr för fältgentianorna en till synes tynande tillvaro i det höga
gräset på ängen vid Jutabygget och jag kunde bara hitta dessa tre
exemplar vid mitt besök den 30 juni.

”Denna växt, som annars är mycket allmän i hela Sverige, såg jag
blott en enda gång i Umeå lappmark…

…Några gånger har jag i Sverige sett, att en dekokt på denna lilla,
beska växt af några prester blifvit ordinerad åt bönder, som lidit af
frossa, och detta stundom med lyckligt resultat. På grund häraf är
den ock hos dem känd under namnet: statt upp och gack.

Att denna växt i stället för humle i Sverige användes vid ölbrygd,
angiver BROMELIUS i sin Lupulologia.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

Äldre namn på fältgentiana är stålört och backsöta.

Fältgentiana, ”Gentianella campestris”, är en lågväxt, tvåårig ört där
stjälken ofta är grenig nästan från basen. Arten blommar under en
lång tidsperiod, från juni till september, och har bland annat därför
delats upp i tre varieteter med de svenska namnen, sen fältgentiana,
tidig fältgentiana (som dessa i Jutabygget bör tillhöra) samt
sätergentiana, som för övrigt är fridlyst.

Fältgentianan förekommer i stora delar av Syd- och Mellansverige,
men är sällsynt nästan överallt. Arten växer i naturbetesmarker,
slåttermarker och hedar och var tidigare ganska vanlig, men har på
senare år minskat kraftfullt på grund av minskad hävd och detta kan
vara orsaken även här.

Carl von Linné skriver i sin ”Flora Lapponica” från år 1737 att
Magnus Bromelius uppgivit att den använts som ersättning för humle
vid ölbrygd. En dekokt av arten har enligt Carl von Linné även
använts mot frossa, och C. F. Nyman berättar år 1867 att den kokad i
vin eller öl använts mot ”håll och sting”.

Magnus Bromelius, senare adlad von Bromell, föddes i Stockholm år
1679 och avled år 1731. Han var en svensk läkare och professor och
son till läkaren och botanikern Olof Bromelius och hans hustru
Agnes Svinhufvud af Qvalstad.

Bromelius promoverades år 1703 i Reims till medicine doktor och
utnämndes år 1705 till medlem av ”Collegium medicum”. År
1716 förordnades han till professor i anatomi i Stockholm, men
lämnade snart denna befattning för att motta ett assessorsämbete i
”Collegium medicum”.

Bakom krönet på denna lilla backe ligger den vackra gölen där bland
annat den grå hägern brukar stå och fiska.

Jag skulle så gärna se att de små granarna som sakta men säkert
vandrar in på ängen från öster försvann.

Att lägga ut en filt i gräset, sätta sig ner och dricka sitt kaffe med en
vy som denna lämnar outplånliga och härliga minnen. Prova gärna!

Blekstarr, ”Carex pallescens”, är vanlig i hela landet utom i norra
Norrland och den växer i frisk ängsmark, i örtrika skogar och längs
stigar och i vägkanter precis som här.

En typisk artkaraktär hos blekstarren är att stödbladet är långt och
ofta veckat vid basen, vilket syns tydligt på bilden.

Den vackra solvändan växer tämligen allmänt på ängen och detta är
ingen ört utan en så kallad dvärgbuske. Den är nämligen vedartad
nedtill med krypande grenar, dock är årsskotten upprätta och
örtartade.

Hos bildens solvända, ”Helianthemum nummularium”, brukar två
underarter urskiljas, huvudunderarten ljus solvända ”Helianthemum
nummularium nummularium”, har blad som är ljust filtludna på
undersidan, medan de hos underarten mörk solvända ”Helianthemum
nummularium obscurum” är gröna och borsthåriga. Detta är en ljus
solvända.

”Om ståndarsträngarne vidröras med någon spets nedtill, isynnerhet
om morgnarne eller vid fuktig väderlek, böja de sig strax utåt mot
kronbladen, hvilket redan KOELREUTER (1766) och PERSOON
(1797) iakttogo. Blommorna äro ganska täcka, men växten antyder
mager jordmon. Den är lindrigt adstringerande och räknades i äldre
tider till ”sårläkande” medel.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Även kattfoten för, tyvärr, en tynande tillvaro här vid Jutabygget,
den är så kallat konkurrenssvag och förlorar kampen mot en tät och
hög grässvål, så gör även det lilla jungfrulinet som också syns på
denna bild.

Detta var nog den största broms som jag någonsin sett, cirka 30
millimeter, och plötsligt satt den på min underarm. Bit du din …, tänkte
jag så att jag kan få några bra bilder. Bet gjorde den och några
hyfsade bilder fick jag men till priset av ”lite smärta och en kula stor
som en rejäl ärta” som ”sitter kvar efter tjugoåtta hela dar”. Märkligt
nog har kulan inte kliat.

Detta är förmodligen en boskapsbroms, även kallad fäbroms,
”Tabanus bovinus”, och är en art i insektsordningen tvåvingar som
tillhör familjen bromsar. Fäbromsen är en stor broms och till skillnad
från vissa andra bromsar så flyger den med ett högt brummande ljud.
Hos honorna är mundelarna omvandlade till bladlika stiletter, och
med dem biter de hål på huden hos däggdjur. Betten är därför
smärtsamma vilket jag kan intyga.

Flygtiden är från juni till och med augusti och larven lever i jord
eller vatten och är ett rovdjur som livnär sig på insektslarver och
maskar. I Sverige förekommer den i Götaland och Svealand.

Om evolutionen gjort den två meter lång och en halvmeter hög hade
jag sprungit men till ingen nytta, för fäbromsen kan uppnå
hastigheter på 60 kilometer per timme vilket är nästan 17 meter i
sekunden, vilket i sin tur är en tid på 60 meter på cirka
3,52 sekunder.

När jag var ung och gick i grundskolan i början på 1970-talet har jag
för mig att jag gjorde 9,5 sekunder på 60 meter som bäst, vad denna
tid skulle vara nu så här 40 år senare vill jag inte ens spekulera i.

Precis när jag cyklat ett hundratal meter hemåt fladdrade något
välkänt och vackert över vägen som jag inte sett på ”eviga tider”
vilket gjorde att jag tvärstannade och startade en jakt fram och
tillbaka över ängen till väster med kameran i högsta hugg. Detta kan
faktiskt ha sett ganska dråpligt ut kan jag tänka. Makaonen först och
jag efter i en för mig rasande fart.

Det var faktiskt fullständigt omöjligt att komma makaonfjärilen nära,
den satt bara någon sekund på samma ställe och då aldrig med
vingarna stilla, dock är det en bild på den mycket vackra och för mig
mycket ovanliga makaonfjärilen. Senaste mötet var på Södra Svänö
inom Store mosse nationalpark för mer än 10 år sedan.

Makaonfjäril, ”Papilio machaon”, är ett namn som den fått efter
”Machaon” som var son till den grekiske läkedomsguden
”Asklepios”. Den är en art i familjen riddarfjärilar och har ett
vingspann på 58–88 millimeter och är gul med svarta teckningar och
en bård av blå fläckar innanför kanten på bakvingarna.

Makaonfjärilen är utbredd i hela landet och är lokalt till och med
allmän, vilket förvånar mig något. Den finns på myrar och vid
stränder, där honan i juni lägger ägg på flockblomstriga växter.
Larven äter sedan bladen och blir 4–5 centimeter lång och är vackert
grön med svarta, orangefläckiga tvärband och då larven oroas skjuter
den ut en rödgul, illaluktande nackgaffel. Arten övervintrar för övrigt
som puppa.

För att ni riktig ska få se hur vacker en makaonfjäril är så har jag
lånat denna bild från Wikipedia Commons, fria bilder. Fotograf är
Simon Eugster från Schweiz. Tack Simon!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer