I ljunghonungens tid, del 2

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt ljungheden.

I ljunghonungens tid, del 2

I ljunghonungens tid, del 2, en natur- och kulturkrönika i 26 bilder
från ljungheden på Skillingaryds skjutfält när ljungen blommar och
doften av honung är stark och tydlig.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på Olof-dagen i slutet av
juli 2014.

 

1 IMG_1325

Ljunghedar finner man vanligen i västra Sverige på sandiga och
grusiga marker med lågt näringsinnehåll.

I äldre tid brukades ljunghedarna som betesmarker och de brändes
regelbundet för att ljungplantorna skulle skjuta nya unga skott och för
att askan från de brända växterna skulle ge näring åt den magra
marken.

Bruket att bränna ljungen och att låta djuren beta den var den
förutsättning som skapade vegetationstypen.

Förr var ljungheden ett typiskt inslag i det sydvästsvenska landskapet,
men idag finns inte många hävdade ljunghedar kvar.

Ljungheden på Skillingaryds skjutfält, Mästocka ljunghed i Halland
och Skanörs ljung i Skåne är exempel på tre stora och viktiga
ljunghedar med en speciell och viktig biologisk mångfald.

Den typiska ljungheden är artfattig och hyser, förutom ljung, mest
allmänna arter som kruståtel, lingon, mjölon, pillerstarr, blodrot och
stagg.

Det finns även ett par, nu mycket sällsynta, arter som är beroende av
hävdade ljunghedar för sin fortlevnad och dessa är nu i stort sett
försvunna ur den svenska floran.

Till denna kategori hör bland annat ljungögontröst, nålginst och tysk
ginst och av dessa tre arter finns endast ljungögontröst på
Skillingaryds skjutfält.

2 IMG_1413 Husflugan Musca domestica

Ljung är en starkt förgrenad dvärgbuske med 15–80 centimeter höga,
upprätta grenar. Bladen är mattgröna, små, nålformiga och korsvis
motsatta.

De rödvioletta, sällan vita blommorna, tycks sitta i en ensidig,
toppställd klase och blomningen inträffar under eftersommaren.

Arten är till sin utbredning amfiatlantisk men är framför allt en
karaktärsväxt för västeuropeiska ljunghedar. Den växer vanligen på
kalkfattig hed-, myr- och skogsmark och bildar mykorrhiza med vissa
svampar samt är allmän i nästan hela Sverige.

Amfiatlantisk är en biogeografisk beteckning för arter som
förekommer på ömse sidor om den geografiska barriären Atlanten, det
vill säga, i både Nordamerika och Europa.

Särskilt i områden med dominerande ljunghedar spelade ljungen förr
en viktig roll som foder och bränsle men den kunde också användas
som färgväxt som då ger gult och brunt.

Ljungen främjades med svedjning och skogsavverkning och
planterades som sandbindare och utnyttjades vid tillverkning av
kvastar samt vid garvning av hudar till läder.

Ljungfröna har använts för att dryga ut mjölet vid brödbakning och en
vanlig föreställning har varit att man inte ska ta in blommande ljung
som prydnad, ety det bådade fattigdom eller död.

Flugan på bilden är kanske en husfluga, ”Musca domestica”, som är
en art i insektsfamiljen egentliga flugor. Husflugan är 8–9 millimeter
lång och grå med mörka längsstrimmor.

Larverna lever i gödsel eller multnande material och den fullbildade
flugan äter bland annat exkrementer och matvaror samt kan sprida
smitta.

Arten är mycket vanlig och en av jordens mest spridda insekter. Den
finns i hela Sverige, men är särskilt talrik i jordbruksområden och på
soptippar.

3 IMG_0824

I slutet av juli och under augusti är det vanligt att kopparödlan ligger
och samlar värme på de solbelysta små grusvägarna på Skillingaryds
skjutfält. Jag ha vid ett flertal tillfällen försiktigt burit ner dem i diket
för att de inte ska bli överkörda.

OBS! Ta dem bara inte i svansen för då släpper de denna för att kunna
komma undan. Att sedan återbilda svansen tar mycket energi som
kunde användas till annat hos kopparödlan.

4 IMG_0825

Kopparödla, kopparorm, ormslå, på latin ”Anguis fragilis, är en art i
familjen kopparödlor. Den förekommer i stora delar av Europa,
österut till Uralbergen, i Kaukasus, i delar av sydvästra Asien samt
eventuellt i norra Afrika.

I Sverige förekommer den i Götaland och Svealand och längs
norrlandskusten norrut till Västerbotten.

Kopparödlan saknar ben och kan bli upp till 50 centimeter lång och är
i regel brun, oftast honor, eller grå, oftast hanar.

Kopparödla lever ett undanskymt liv och påträffas bland annat som
här på ljunghedar eller på betesmarker och i skogsgläntor.

Den lever i huvudsak av sniglar och kan i fångenskap bli över 50 år
gammal. Den föder utvecklade ungar, efter 2–3 månaders
”dräktighet”.

Kroppen hos kopparödlan är ganska styv om man jämför med en orm
och svansen kan som sagt gå av om ödlan angrips av ett rovdjur.

Svanstippen fortsätter att röra sig en stund så att rovdjuret ibland tar
svansen och lämnar resten av ödlan i fred. Svansen växer snart ut igen
men det kosta energi.

Tänk om vi kunde komma på mekanismen bakom detta fenomen och
kunde använda det på oss människor som av olika anledningar har
förlorat kroppsdelar.

5 IMG_1179 Slåttergubbe

Bilden visar en närbild på slåttergubbens fröställning där fröna är
avlångt svarta och ”fallskärmen” eller ”paraplyet”, hårpenseln, med ett
finare ord pappus, som ska se till att vinden sprider fröna är ljus eller
vit och saknar sidoförgreningar. ”Paraply” med sidoförgreningar
kallas för fjäderpensel.

6 IMG_0914 Slåttergubbe

Det har varit ett mycket gott år för slåttergubbarna på skjutfältet och
frösättningen har fungerat bra, jag har inte hittat en enda blomma som
varit svampangripen.

7 IMG_1165 Äkta johannesört

Bilden visar en närbild på arten äkta johannesört, ”Hypericum
perforatum”, som växer rikligt utmed vägrenarna norr om ljungheden
och söder om Spännebergen.

”Fordom ägde Hyperiken stort anseende, och man omtalade den som
ett säkert medel för dem, som af onda andar troddes vara besatta (en
art galenskap eller mani), hvarföre den fick namnet Fuga Dæmonum.
Nu för tiden nyttjas den sällan i sjukdomar, och förmodligen aldrig
emot onda andar.”

Ur ”Svensk Botanik II” av J. W. Palmstruch år 1803.

8 IMG_1361

Bildens bläddror är ”vattenlevande, köttätande örter utan rötter. Stjälk
är tunn, nedliggande eller flytande, om hösten med kottelika
övervintringsskott, så kallade turioner. Blad strödda, finflikiga, med
fångstblåsor, blåsor på insidan med fyrgrenade hår. Blommor i
fåblommig klase i toppen av bladlös stängel. Foder tvåläppigt. Krona
gul, tvåläppig, med sporre, mynning sluten. Ståndare två. Stift ett.
Frukt en kapsel”.

Inte en enda blomma stod ännu att finna, men arten på bilden är
dybläddra, ”Utricularia intermedia”.

9 IMG_1334 Ängschampinjon Agaricus campestris

Ängschampinjon, ”Agaricus campestris”, är en matsvamp som är
allmänt förekommande i hela Sverige. Den har en mild smak och lukt
och dess kött är vitt med svag rodnad.

Som matsvamp används den bland annat i stuvningar och soppor och
unga svampar kan också användas i sallader. Den är landskapssvamp i
Skåne.

10 IMG_1337 Ängschampinjon Agaricus campestris

På sommaren och på hösten kan ängschampinjonen anträffas i öppen
mark, särskilt i hästhagar eller som här i kanten av ljungheden.
Svampens fruktkroppar uppträder ofta många tillsammans och den hör
till de svampar som kan ingå i så kallade häxringar eller älvringar.

Hatten är välvd och har en vitaktig färg och blir cirka 5–10 centimeter
bred. Kanten på hatten kan ibland vara lite rosatonad. Skivorna är hos
unga exemplar rosaktiga, men efterhand övergår de till att bli allt mer
svartbruna.

Även svampens sporer är svartbruna. Foten är vitaktig, men gulnar
ofta mot basen och dess höjd är cirka 3–6 centimeter.

På foten finns som hos andra champinjoner en ring, som är tunn och
skör men strumpa saknas.

11 IMG_1415 Svartnande äggsvamp Bovista nigrescens

På den sandiga heden i nordöstra delen av ljungheden upp emot
Spännebergen växer ett antal äggsvampar av arten svartnande
äggsvamp, på latin ”Bovista nigrescens”.

12 IMG_1416 Svartnande äggsvamp Bovista nigrescens

Bildens svartnande äggsvamp, ”Bovista nigrescens”, tillhör släktet
äggsvampar, på latin ”Bovista”, som ingår i basidiesvampsordningen
”Agaricales”, med andra ord skivlingar, hur konstigt det än kan låta.

Äggsvampar är marklevande och mer eller mindre klotrunda och har
slät eller smågrynig yta. De fäster mot marken, ibland med ett sterilt
basparti.

Beroende på art varierar fruktkropparna i storlek mellan 0,5 och 10
centimeter i diameter och vid mognaden lossnar de från underlaget.

De öppnar sig i toppen med en por, genom vilken sporerna sprids.
Svamparna är ätliga som unga bland arter kan nämnas förutom bildens
svartnande äggsvamp även blygrå äggsvamp, ”Bovista plumbea”.

13 IMG_0916

Bilden visar arten aspglansbagge, ”Chrysomela populi”, som är en art
inom familjen bladbaggar. Den blir 10–12 millimeter lång och har
täckvingar som är röda, medan huvud och halssköld är mörka. Arten
förekommer allmänt på unga aspskott i nästan hela landet, precis som
min bild visar.

14 IMG_1340 Tenthredo sp

Bilden visar en art av bladstekel i släktet ”Tenthredo”, kanske är det
arten ”Tenthredo mesomela”. På bilden har den landat på en
åkerväddblomma, ”Knautia arvensis”, som i sin tur är en art i familjen
kaprifolväxter, ”Caprifoliaceae”.

15 IMG_0817

Myror som konstnärer, i vägkanten har deras gångar fått utseendet av
ett huvud av häst eller älg, nåja, lite fantasi måste man kanske ha för
att se detta.

16 IMG_0942

Branden som en konstnär, detta brända stycke av en liten tall tycker
jag liknar ett ansikte i profil med lång näsa, ledset öga och en sur eller
ledsen utskutande underläpp, eller vad ser ni, kanske bara ett stycke
bränd och död ved.

17 IMG_1344

Den var alldeles nyss död, orsak okänd, art mullvad, ”Talpa
europaea”, plats Prästgårdsvägen på Skillingaryds skjutfält.

18 IMG_1343

Mullvaden är en art i familjen mullvadsdjur och är mellan 11–16
centimete lång, med 2–5 centimeter lång svans därtill, och har kort,
sammetsmjuk och helt svart päls.

Som anpassning till liv nere i marken saknas ytteröron, ögonen är
mycket små och framfötterna är kraftigt förstorade till skovlar och
utrustade med långa klor för att underlätta grävning, vilket syns tydligt
på bilden.

Arten finns i stora delar av Europa, i Sverige i Götaland, utom Öland
och Gotland, och i västra Asien. Den finns mest i lövskog och
gräsmarker och ofta i trädgårdar, där dess gångsystem kan
underminera marken.

Överflödig jord från gångarna föses upp till markytan genom en lodrät
gång, så att en mullhög med hål i mitten bildas.

Mullvad livnär sig av ryggradslösa djur, mest daggmaskar, av vilka
den lägger upp vinterförråd.

19 IMG_1345

Folktron har haft många förslag till hur mullvadar kan fördrivas, och
på större gods med trädgårdar hade man ibland särskilda
mullvadsjägare anställda. Mullvaden figurerar i många dödsvarsel, på
grund av sitt underjordiska leverne, och bland annat ansågs det båda
dödsfall om en mullvad ”sköt upp” inomhus där man hade jordgolv.

20 IMG_0813

Bildens törnskata, ”Lanius collurio”, är en art i fågelfamiljen
törnskator. Den är 16–18 centimeter lång, med andra ord, något större
än en sparv. Den har även i år häckat framgångsrikt utmed
”Movadsbäckadråget”.

Näbben är kort med hake i spetsen och anpassad för jakt på insekter
och andra små djur som ofta spetsas på taggar i buskar.

21 IMG_0816

Törnskatan häckar i öppet landskap med buskage, speciellt i
enbuskmarker och på hyggen men även på norra delen av ljungheden
på Skillingaryd.

Den finns i större delen av Europa och västra Asien, i Sverige i södra
och mellersta delarna samt i Norrlands kustland. Den tillbringar
vintern i tropiska Afrika och tyvärr är arten är på kraftig tillbakagång.

Dess nära släkting varfågeln, ”Lanius excubitor”, har mycket sällsynt
häckat en gång på ljungheden i början på 1970-talet, vilket då var
mycket sensationellt och första gången i Jönköpings län.

22 IMG_1363

Namnet törnskata nämns första gången år 1800 och är kanske av
skånskt ursprung där ”Törn” syftar antingen på att arten gärna håller
till i taggiga snår eller på dess vana att spetsa bytet på någon vass
tagg.

”Skata” hör ihop med skate för ”topp” eller ”spets”, ett ord som väl
numera är ganska ovanligt. Arten har också kallats för vanlig
törnskata, brunryggad törnskata och hanvark.

I slutet av augusti och under september flyttar törnskatan långt söderut
och övervintringsområderna är långt ner i södra Afrika.

23 IMG_1350

En sångare i släktet ”Phylloscopus” tittar för ett kort ögonblick fram
ur den lilla tallen, den är tyvärr helt tyst varvid två rimliga arter finns
att föreslå, lövsångare, ”Phylloscopus trochilus” eller gransångare,
”Phylloscopus collybita”.

Jag tippar på en lövsångare tack vare det gula inslaget i fjäderdräkten
då gransångaren är gråare men är det ungfåglar, vilket är mycket
troligt vid tillfället på året, då faller det tipset och jag ber att få passa.

24 IMG_1352

Bildens stjärtmes eller altita, ”Aegithalos caudatus, är en art i
fågelfamiljen stjärtmesar. Stjärtmesen häckar i löv- och blandskog i
nästan hela Eurasien, och i hela Sverige utom längst i norr.

Den är 12–14 centimeter lång med kort näbb och mycket lång stjärt.
Fjäderdräkten är brokig i svart och vitt.

Den underart som förekommer i norra Europa inklusive Sverige har
helvitt huvud, medan andra europeiska underarter har svart streck över
ögat.

Arten livnär sig av insekter och håller utanför häckningstid samman i
småflockar. De bygger mycket vackra och välgjorda klotformiga bon
och lägger mellan 6–15 ägg.

Under vintern övernattar de tillsammans, tätt tryckta intill varandra,
för att hålla värmen.

25 IMG_0926

Ängspiplärkan, ”Anthus pratensis”, sitter i tallen strax nordväst om
Älgberget på ljunghedens nordöstra del. Den varnade sitt typiska läte
”ist-ist-ist” när den flög sin väg sekunden senare.

26 IMG_1360 Trädpiplärka rosa näbb kortare bakklo ljusare ansikte och bröst

En halvannan timma senare, från ängspiplärkan på förra bilden räknat,
och cirka 200 meter längre åt nordväst satt denna trädpiplärka,
”Anthus trivialis”.

Tysta trädpiplärkor och tysta ängspiplärkor är ibland svåra att skilja åt
och är ett klassiskt ornitologiskt problem. Om de däremot hörs är det
vanligtvis inget problem

Detta får bli min avslutningsbild för denna gång men på återseende.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer