I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 3

I svamparnas värld, del 3, en naturkrönika i 3 bilder från Stoarp i
Vaggeryds kommun om en rödlistad och vacker liten svamp.
Text Dan Damberg, Skillingaryd, bild Hans Boberg, Vaggeryd.

Luddfingersvamp, eller som den hette förr, purpurfingersvamp,
”Clavaria purpurea”, är en rödlistad art i hotklass NT och finns i Stoarp i
norra delen av Vaggeryds kommun. Som Ni förstår av ingressen är det
inte jag utan en bekant i Vaggeryd som hade turen att få hitta denna rara
svamp, själv har jag aldrig sett den. Luddfingersvampen är en mycket
ovanlig svamp i våra delar av Sverige och detta föranledde en rapport till
Artdatabanken. Arter som är mer eller mindre ovanliga och hotade till
sin existens delas in i ett antal olika hotkategorier plus ”utdöd”, globalt
eller regionalt samt kategorin ”kunskapsbrist”.

EX. Utdöd, Extinct, en art eller annat taxon (till exempel släkte, familj
eller ordning) är utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista
individen dött, exempelvis vandringsduva och garfågel.

RE.  Nationellt utdöd, Regionally Extinct, en art är Nationellt utdöd när
det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt
kapabel till reproduktion inom regionen, landet, har dött eller försvunnet
från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista
individen har dött eller försvunnit från regionen, i Sverige till exempel
mellanspett och svart stork.

CR. Akut hotad, Critically Endangered, en art är ”Akut hotad” när bästa
tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E, för
Akut hotad, se
http://www.artdata.slu.se/rodlista/filer/Manual-Riktlinjer-rodlista2010.pdf,
och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

EN. Starkt hotad, Endangered, en art är ”Starkt hotad” när bästa
tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för
Starkt hotad, se ovan, och att den därmed bedöms löpa mycket hög
risk att dö ut i vilt tillstånd.

VU. Sårbar, Vulnerable, en art är ”Sårbar” när bästa tillgängliga data
indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar, se ovan,
och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

NT. Nära hotad, Near Threatened, en art förs till kategorin ”Nära hotad”
om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad,
Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon
av dessa kategorier nu eller i en nära framtid, se luddfingersvamp i
Stoarp, Vaggeryds kommun, 2010.

DD. Kunskapsbrist, Data Deficient, en art förs till kategorin
”Kunskapsbrist” när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån
dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller
indirekt bedömning av dess risk att dö ut.

Om man läser Sveriges Lantbruksuniversitets och Johan Nitares
artfaktablad från år 2005 om luddfingersvampen kan man bland annat
konstatera följande.

Luddfingersvampen är en relativt stor marklevande fingersvamp med
cirka 10-12 centimeter höga, ogrenade fruktkroppar vilka oftast växer
tuvade och ofta i stort antal på varje växtplats. Fruktkropparna är mycket
bräckliga, cylindriska eller tillplattade med en längsgående mittfåra,
ihåliga och oftast vridna samt i toppen spetsiga. De är först gråvioletta,
senare ljust gråbruna. Ytan är något rynkad, matt och dagglikt pruinös,
mjölig. Under stark lupp i motljus syns att svampen är fint luden av
mycket stora uppblåsta borst, så kallade cystidier, som kan bli över 100
mikrometer långa.

Svampen är en nordlig, med ett finare ord boreal, barrskogsart som når
sin sydgräns i Svealand och Götaland. I Norrlands inland och mot fjällen
är den inom kalkrika och lokalmaritima områden mindre sällsynt, särskilt
i anslutning till forsar och vattendrag. Utbredningen har en tydligt
nordvästlig, oceanisk-suboceanisk tyngdpunkt. Nedanför fjällskogarna är
arten betydligt mer ovanlig och tydligt minskande. Sydliga fynd har
gjorts ner till en linje Dalsland-norra Småland och det finns bara 150
kända aktuella lokaler i landet 2005 vilket innebär att Stoarp i Vaggeryds
kommun kan vara lokal nummer 151 om inga andra lokaler hittats under
dessa 5 år som gått sedan dess. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms
inte överstiga 5000. Luddfingersvampen är väl eftersökt genom
nyckelbiotopinventeringen och den totala populationen i landet bedöms
genom avverkningar ha minskat med mer än 15 % under den senaste
20-årsperioden.

I Norden är svampen även påträffad i Norge och Finland och artens
utbredning i övrigt omfattar maritimt påverkade barrskogsområden
på norra halvklotet med fynd i Japan och flera delstater i Nordamerika,
mot söder finns den bara på högre höjd i anslutning till barrskogsklädda
bergskedjor. Luddfingersvampen påträffas på mineralrik mark i granskog
med mycket hög luftfuktighet, till exempel vid källflöden, fuktdråg,
bäckar eller i anslutning till vattenfall och forsdimma. Den kan även
påträffas på andra platser med mycket hög luftfuktighet och ytligt, rörligt
markvatten. Ibland växer den i gräsrika skogsgläntor eller i svällande
och fuktiga mossmattor. Den kan eftersökas i till exempel översilade
gransumpskogar och i botten på raviner eller kanjondalar.

Hos oss tycks svampen vara associerad med gran och det är troligt att
den bildar mykorrhiza den med detta trädslag. Arten är påtagligt
kalkgynnad och knuten till näringsrika barrskogar, mest av högörtstyp.
Som regel uppträder fruktkroppar bara på några ställen på varje lokal.
Varje ställe rymmer troligtvis en eller ett fåtal genetiskt unika
svampindivider, så kallade geneter, som alla kan fragmenteras till flera
frilevande men genetiskt identiska mycel, så kallade rameter, vilket
motsvarar IUCN:s definition av en individ. Varje mycel kan ha många
fruktkroppar och fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha
lång livslängd, flera decennier eller mer.

IUCN är en förkortning för ”International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources”, på svenska ”Internationella
naturvårdsunionen”, och är ett internationellt organ för naturskydd med
över 1000 medlemsorganisationer. IUCN samordnar arbetet med att ta
fram den så kallade ”Rödlistan” över hotade växt- och djurarter.

Luddfingersvampen är en mycket uttorkningskänslig art och kräver
granskogsmiljöer med konstant mycket hög luftfuktighet. Den tål inte en
slutavverkning eller någon form av dränering som påverkar växtplatsens
hydrologi. I skogslandskapet i norra Sverige har arten minskat markant
under senare år på grund av skogsavverkningar med ofullständig hänsyn
till källor och vattendrag. Minskningen kan också vara en följd av
nuvarande eller tidigare dikningsverksamhet.

Lokaler med luddfingersvamp bör undantas från allt rationellt skogsbruk
och slutavverkning samt skogsgödsling måste helt undvikas. Svampen
växer även i örtrika bäckdråg som också borde undantas genom generell
hänsyn i skogsbruket. Detta görs dock inte i tillräcklig omfattning, varför
habitatet, växtplatserna, tyvärr är minskande.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer