I svamparnas värld

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på svamparnas värld.

I svamparnas värld, del 3

I svamparnas värld, del 3, en naturkrönika i 3 bilder från Stoarp i
Vaggeryds kommun om en rödlistad och vacker liten svamp.
Text Dan Damberg, Skillingaryd, bild Hans Boberg, Vaggeryd.

Luddfingersvamp, eller som den hette förr, purpurfingersvamp,
”Clavaria purpurea”, är en rödlistad art i hotklass NT och finns i Stoarp i
norra delen av Vaggeryds kommun. Som Ni förstår av ingressen är det
inte jag utan en bekant i Vaggeryd som hade turen att få hitta denna rara
svamp, själv har jag aldrig sett den. Luddfingersvampen är en mycket
ovanlig svamp i våra delar av Sverige och detta föranledde en rapport till
Artdatabanken. Arter som är mer eller mindre ovanliga och hotade till
sin existens delas in i ett antal olika hotkategorier plus ”utdöd”, globalt
eller regionalt samt kategorin ”kunskapsbrist”.

EX. Utdöd, Extinct, en art eller annat taxon (till exempel släkte, familj
eller ordning) är utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista
individen dött, exempelvis vandringsduva och garfågel.

RE.  Nationellt utdöd, Regionally Extinct, en art är Nationellt utdöd när
det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt
kapabel till reproduktion inom regionen, landet, har dött eller försvunnet
från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista
individen har dött eller försvunnit från regionen, i Sverige till exempel
mellanspett och svart stork.

CR. Akut hotad, Critically Endangered, en art är ”Akut hotad” när bästa
tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E, för
Akut hotad, se
http://www.artdata.slu.se/rodlista/filer/Manual-Riktlinjer-rodlista2010.pdf,
och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

EN. Starkt hotad, Endangered, en art är ”Starkt hotad” när bästa
tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för
Starkt hotad, se ovan, och att den därmed bedöms löpa mycket hög
risk att dö ut i vilt tillstånd.

VU. Sårbar, Vulnerable, en art är ”Sårbar” när bästa tillgängliga data
indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar, se ovan,
och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

NT. Nära hotad, Near Threatened, en art förs till kategorin ”Nära hotad”
om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad,
Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon
av dessa kategorier nu eller i en nära framtid, se luddfingersvamp i
Stoarp, Vaggeryds kommun, 2010.

DD. Kunskapsbrist, Data Deficient, en art förs till kategorin
”Kunskapsbrist” när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån
dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller
indirekt bedömning av dess risk att dö ut.

Om man läser Sveriges Lantbruksuniversitets och Johan Nitares
artfaktablad från år 2005 om luddfingersvampen kan man bland annat
konstatera följande.

Luddfingersvampen är en relativt stor marklevande fingersvamp med
cirka 10-12 centimeter höga, ogrenade fruktkroppar vilka oftast växer
tuvade och ofta i stort antal på varje växtplats. Fruktkropparna är mycket
bräckliga, cylindriska eller tillplattade med en längsgående mittfåra,
ihåliga och oftast vridna samt i toppen spetsiga. De är först gråvioletta,
senare ljust gråbruna. Ytan är något rynkad, matt och dagglikt pruinös,
mjölig. Under stark lupp i motljus syns att svampen är fint luden av
mycket stora uppblåsta borst, så kallade cystidier, som kan bli över 100
mikrometer långa.

Svampen är en nordlig, med ett finare ord boreal, barrskogsart som når
sin sydgräns i Svealand och Götaland. I Norrlands inland och mot fjällen
är den inom kalkrika och lokalmaritima områden mindre sällsynt, särskilt
i anslutning till forsar och vattendrag. Utbredningen har en tydligt
nordvästlig, oceanisk-suboceanisk tyngdpunkt. Nedanför fjällskogarna är
arten betydligt mer ovanlig och tydligt minskande. Sydliga fynd har
gjorts ner till en linje Dalsland-norra Småland och det finns bara 150
kända aktuella lokaler i landet 2005 vilket innebär att Stoarp i Vaggeryds
kommun kan vara lokal nummer 151 om inga andra lokaler hittats under
dessa 5 år som gått sedan dess. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms
inte överstiga 5000. Luddfingersvampen är väl eftersökt genom
nyckelbiotopinventeringen och den totala populationen i landet bedöms
genom avverkningar ha minskat med mer än 15 % under den senaste
20-årsperioden.

I Norden är svampen även påträffad i Norge och Finland och artens
utbredning i övrigt omfattar maritimt påverkade barrskogsområden
på norra halvklotet med fynd i Japan och flera delstater i Nordamerika,
mot söder finns den bara på högre höjd i anslutning till barrskogsklädda
bergskedjor. Luddfingersvampen påträffas på mineralrik mark i granskog
med mycket hög luftfuktighet, till exempel vid källflöden, fuktdråg,
bäckar eller i anslutning till vattenfall och forsdimma. Den kan även
påträffas på andra platser med mycket hög luftfuktighet och ytligt, rörligt
markvatten. Ibland växer den i gräsrika skogsgläntor eller i svällande
och fuktiga mossmattor. Den kan eftersökas i till exempel översilade
gransumpskogar och i botten på raviner eller kanjondalar.

Hos oss tycks svampen vara associerad med gran och det är troligt att
den bildar mykorrhiza den med detta trädslag. Arten är påtagligt
kalkgynnad och knuten till näringsrika barrskogar, mest av högörtstyp.
Som regel uppträder fruktkroppar bara på några ställen på varje lokal.
Varje ställe rymmer troligtvis en eller ett fåtal genetiskt unika
svampindivider, så kallade geneter, som alla kan fragmenteras till flera
frilevande men genetiskt identiska mycel, så kallade rameter, vilket
motsvarar IUCN:s definition av en individ. Varje mycel kan ha många
fruktkroppar och fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha
lång livslängd, flera decennier eller mer.

IUCN är en förkortning för ”International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources”, på svenska ”Internationella
naturvårdsunionen”, och är ett internationellt organ för naturskydd med
över 1000 medlemsorganisationer. IUCN samordnar arbetet med att ta
fram den så kallade ”Rödlistan” över hotade växt- och djurarter.

Luddfingersvampen är en mycket uttorkningskänslig art och kräver
granskogsmiljöer med konstant mycket hög luftfuktighet. Den tål inte en
slutavverkning eller någon form av dränering som påverkar växtplatsens
hydrologi. I skogslandskapet i norra Sverige har arten minskat markant
under senare år på grund av skogsavverkningar med ofullständig hänsyn
till källor och vattendrag. Minskningen kan också vara en följd av
nuvarande eller tidigare dikningsverksamhet.

Lokaler med luddfingersvamp bör undantas från allt rationellt skogsbruk
och slutavverkning samt skogsgödsling måste helt undvikas. Svampen
växer även i örtrika bäckdråg som också borde undantas genom generell
hänsyn i skogsbruket. Detta görs dock inte i tillräcklig omfattning, varför
habitatet, växtplatserna, tyvärr är minskande.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer