I sydvästerled, till Ljussegren och Lomsjö

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Ljussegren och Lomsjö.

I sydvästerled, till Ljussegren och Lomsjö

I sydvästerled, till Ljussegren och Lomsjö, en natur- och kulturkrönika
i 17 bilder, om en historiskt och biologiskt intressant del av Vaggeryds
kommun.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, sommarminnen från mitten
av augusti 2012, den sommaren som inte längre finns mer än i
minnen, texter och bilder.

 

Det är en rejäl cykeltur att ta sig från Skillingaryd till Nyholm,
Lomsjö, Ugglekull och Ljussegren samt tillbaka till Skillingaryd igen.
Det är krokigt och rejält backigt men på sina ställen bedövande
vackert med en fantastisk biologisk mångfald utmed den cirka 20
kilometer långa vägen.

Bilden visar en liten våtmark alldeles bredvid vägen strax innan Nyholm
som var gul av vackert blommande myrliljor.

Myrlilja, ”Narthecium ossifragum”, är en flerårig ört som har
krypande jordstammar och som ofta bildar stora bestånd. Stjälken är
upprätt och kan bli upp till fyra decimeter hög.

Myrlilja har en utpräglat västlig utbredning och förekommer allmänt i
sydvästra Sverige. Arten växer på fuktig mark, i kärr, mossekanter och
stränder, vanligen på kalkfattig mark.

Artnamnet ossifragum kommer av latinets ”ossa” för ”ben” och
”fraga” för ”bryta” och betyder ”krossar ben”. Detta har att göra med
att man i äldre tid trodde att boskap som åt växten fick skör
benstomme. Man hade också för sig att de får som åt myrliljor fick
maskar i levern. Benskörheten hos boskapen kan bero på att myrlilja
växer på kalkfattiga marker och att betet ger boskapen kalkbrist.
Levermaskarna är leverflundror, en inälvsparasit hos får, vars
larvstadium lever i snäckor som fåren betar i sig tillsammans med
växterna när de går på fuktiga marker.

”Bönderna kalla detta Ilagräs, tro at där det mycket wäxer skola Fåren
ei trifwas, utan at matskar skola wäxa i deras lefwer, dem de kalla
ilar…”

Ur ”Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland
och Småland” av Carl von Linné, Kongliga Swenska
Wetenskapsacademiens Handlingar år 1741.

Efter en stunds cyklande passerar jag Västeråns mörka och humusrika
vatten som är en livgivande ”blodåder” och rörelseenergigivande kraft
genom detta geologiskt dramatiska landskap.

Väl framme i Lomsjö möter mig den mycket vackra och säregna
slåtterblomman som växer i stora antal alldeles invid Västeråns vatten.

Slåtterblomma, ”Parnassia palustris”, är en flerårig, lågväxt ört.
Stjälken blir vanligen en eller ett par decimeter hög och har ett
oskaftat stjälkblad, samt en basal bladrosett.

Innanför kronbladen sitter en krans med fem sterila ståndare som i
kanten har långskaftade gulgröna körtlar och innanför dessa så kallade
staminodier sitter fem fertila ståndare och längst in sitter det blekröda
fruktämnet med fyra märken.

I Sverige förekommer slåtterblommor med två olika kromosomtal,
vilka tidigare betraktades som två olika underarter, en nordlig arktiskt
och en sydlig låglandstyp vilket är den som bilden visar.

”Blommorna då de först visa sig, antyda det slåttertiden är inne,
hvadan den benämning, hvarunder växten här upptages. Annars kallas
den också i somliga landsorter, för bladens skapnad, Hjertblomma,
Hjertblad; i Bohuslän Hvitvisil (Lilj.), som åter syftar på blommans
färg. – Enligt DYBECK begagna landtflickorna kronbladens saft till
ögonvatten, särdeles i Vermland, men icke endast såsom medel mot
svaghet i ögonen, utan äfven och förnämligast i den öfvertygelsen att
desamma dermed kunna förskönas. Denna tro är väl icke utan
samband med begreppet Hjertblomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Bilden visar en överblommad kärrsälting, ”Triglochin palustre”, som
stod bara någon meter från förra bildens slåtterblomma.

Kärrsältingen tillhör familjen ”Juncaginaceae” eller på svenska
”Sältingväxter. Familjen har fyra släkten och knappt 20 arter som alla
förekommer i tempererade och kalla områden. I Sverige finns dock
endast släktet sältingar, ”Triglochin” med arterna havssälting och
bildens kärrsälting.

Ärtstarr, ”Carex viridula”, är en lågväxt, tuvad starr med smala
ljusgröna blad och skilda han- och honax som växer utmed Västeråns
stränder. Axsamlingen består av ett hanax och två till fyra honax.

Ärtstarr tillhör den så kallade ”flava-gruppen”, en grupp starrarter med
delvis svårskilda arter vilka ofta korsar sig och bildar hybrider om de
växer tillsammans.

Utmed Västerån växer även flaskstarren, ”Carex rostrata”, som är en
medelstor starr med enstaka strån från en krypande jordstam.

Den växer i alla slags fuktiga miljöer, som myrar, diken och stränder
och är en av de arter som kan förekomma talrikt även i de allra
näringsfattigaste miljöer. Flaskstarr är mycket vanlig i hela landet.

I denna rasbrant alldeles väster om Västerån i södra delen av Lomsjö
masugnsområde ligger stora mängder av restprodukter från
järnframställningen, så kallad slagg med flussmedelsrester, som gör
marken mindre sur, det vill säga, inte torrare utan mer basisk, det vill
säga igen, med ett högre pH-värde.

Enkelt uttryckt är flussmedel ämnen som vid bland annat
järnframställning, även i små mängder, sänker smälttemperaturen och
smältans trögflutenhet. Oxider av alkalimetaller till exempel natrium
och kalium samt alkaliska jordartsmetaller till exempel kalcium och
magnesium är exempel på flussmedel.

Här ser man i princip vad som finns kvar av den gamla
masugnsepoken i Lomsjö som anlades redan år 1810 av baron Carl
Jakob Lilliecreutz som var ägare till Hörle bruk. Malmen tog man från
Taberg, kolet fick man från skogarna i Åkers socken och sedan
transporterades det färdiga järnet vidare söderut till Hörle bruk.
Produktionen kom igång år 1812 och åren 1812-13 producerades här
cirka 100 ton tackjärn. Verksamheten och produktionen i Lomsjö var
igång mellan åren 1811-80.

För att uppnå rätt temperatur i masugnen, behövdes ett stort tillskott
av syre. Därför byggdes ofta vattenhjul i åarna bredvid masugnarna.
Dessa vattenhjul drev sedan vanligtvis en blåsmaskin inne i ett
blåsmaskinhus eller turbinhus.

Det finns rester av kolladan, en kalkgrav och en såg och en kvarn på
platsen och av detta finns numera bara brädhögar kvar som verkligen
förfular detta annars kulturhistoriskt vackra område.

Högvälborne Herr Baron Carl Jakob Lilliecreutz fick av bönderna
även rätt att bygga Lomsjödammen och översvämma slåtterängarna
uppströms, vilket så också gjordes som bilden tydligt visar.

Här ligger mycket stora mängder lägesenergi uppdämt i vattnet och
bara väntar på att få släppas lös i forsen.

Bönderna i trakten skrev ett avtal där de mot viss ersättning
garanterade Högvälborne Herr Baron Carl Jakob Lilliecreutz att på
vilken sida om ån han så önskade få anlägga masugn och andra
anläggningar.

Bilden visar den ursprungliga forsen i Västerån vid Lomsjö, ett
stenkast från det vackra boningshuset.

Ett bostadhus som byggdes år 1862 står kvar och är fortfarande
vackert med detaljerat hantverk. Man kan bara tänka sig hur vackert
och ståndsmässigt detta hus och dess trädgård en gång var i sin glans
dagar.

Detta är rester av den stora och långa träbro på vilken man körde ner
de stora mängder kol som behövdes till järnframställningsprocessen.

Vid Lomsjö finns en rik flora och fauna och som ett exempel på denna
ser ni en bredbrämad bastardsvärmare, ”Zygaena lonicerae”, som är
rödlistad som NT. Denna art har bara 5 röda fläckar på de annars
svarta framvingarna med metallisk glans i grönt och blått.
Minskningstakten för den svenska populationen av bredbrämad
bastardsvärmare bedöms tyvärr vara nära gränsvärdet för Sårbar, VU.

Arten förekommer som här på blomrika ängsmarker, både friskare och
torrare marker. Denna biotoptyp måste därför hållas öppna och väl
hävdade för artens överlevnad.

Tyvärr hittade jag inga fältgentianor i år, ängsmarken måste hävdas,
det finns inget alternativ för annars försvinner mer och mer av den
unika biologiska mångfalden. Låt inte både naturen och kulturen
förfalla i gamla anrika Lomsjö!

Gråstarr, ”Carex canescens”, är en tuvbildande starrart med raka strån
och platta grågröna blad samt med hanblommor vid basen och
honblommor i toppen, vilket är något ovanligt hos starrarna.

Denna sten står alldeles bredvid vägen mellan Lomsjö och Nyholm och säger
”Åkers kommuns skogsallmänning bildad år 1929”.

När jag avslutningsvis i denna krönika kommer fram till Nyholms
samhälle fick jag för första gången se hur dammen ser ut när den
nästan är torrlagd, lanskapet förändrades.

På återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Hille Persson skriver:

    Tack för ännu en fin naturskildring och historiebeskrivning.

    Hille Persson
    jönköping

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer