Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö masugn

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Lomsjö.

Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö
masugn

Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö masugn, en natur- och
kulturkrönika i 14 bilder om några av traktens masugnar och
hammarsmedjor.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2014.
Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1288

Det är svårt att tänka sig att detta är rester av den stora och långa
träbro på vilken man körde ner de stora mängder kol som behövdes till
järnframställningsprocessen i masugnen.

Träkolet levererades av traktens bönder medan malmen kom från
Taberg. I början var vägarna inte farbara under sommaren utan
transporterna fick vänta till vintrarna då underlaget var fruset.

Limstenen eller kalkstenen bröts norr om Vättern och skeppades till
Jönköping där den omlastades till oxdragna vagnar, allt för att få
järnet mera lättflytande.

Även fluss eller flussmedel är ämnen som användes för att sänka
järnets smältpunkt och göra det mer lättflytande. Enkelt uttryckt är
flussmedel ämnen som vid bland annat järnframställning, även i små
mängder, sänker smälttemperaturen och smältans trögflutenhet.

Flussmedel och limsten har oftast ett högre pH-värde vilket via slagg
och andra restprodukter i omgivningen ger en speciell flora, så även
här vid Lomsjö.

Oxider av alkalimetaller till exempel natrium och kalium samt
alkaliska jordartsmetaller till exempel kalcium och magnesium är
exempel på flussmedel.

I en rasbrant alldeles väster om Västerån alldeles i närheten av
Lomsjöån i södra delen av Lomsjö masugnsområde ligger stora
mängder av restprodukter från järnframställningen, så kallad slagg,
som gör markens pH-värde högre vilket ger andra förutsättningar för
den biologiska mångfalden.

Jag undrar om det läcker ut miljöfarliga ämnen till Lomsjöån som
sedan rinner ut i Västerån nordväst om Kåveryd, norr om samhället
Nyholm.

2 IMG_1286

Dessa stora mäktiga stenkonstruktioner är basfundamenten på vilken
träbron vilade. Emellan de stora bärande stenpelarna måste det, vad
jag kan förstå, funnits ytterligare bärande träkonstruktioner.

Det färdiga tackjärnet kördes sedan över Åker till Hörle och Lomsjös
behov av transporter gjorde så småningom att vägarna såväl norrut
som söderut upprustades.

Vägen mellan Åker och Bondstorp följer fortfarande samma
sträckning och grusvägen söder och norr om Lomsjö har nu status som
kulturminne.

3 IMG_1197 Masugnsruin

Här ser man i princip vad som finns kvar av den gamla
masugnsepoken i Lomsjö som anlades redan år 1810 av baron Carl
Jakob Lilliecreutz som också var ägare till Hörle bruk.

Malmen tog man från Taberg, kolet fick man från skogarna i Åkers
socken och sedan transporterades det färdiga järnet vidare söderut till
Hörle bruk.

Produktionen kom igång år 1812 och åren 1812-13 producerades här
cirka 100 ton tackjärn. Verksamheten och produktionen i Lomsjö var
igång mellan åren 1811-80, en 69-årig industriepok och det är
verkligen sorgligt att se hur detta kulturarv ser ut idag.

4 IMG_1198 Masugnsruin

Ett bostadhus som byggdes år 1862 står kvar och är fortfarande
vackert med detaljerat hantverk. Man kan bara tänka sig hur vackert
och ståndsmässigt detta hus och dess trädgård en gång var i sin glans
dagar. Mangårdsbyggnaden skymtar upp till höger i bakgrunden.

5 IMG_1200 Masugnsruin

Naturen håller på att ta tillbaka Lomsjö masugn och om några
generationer kan man kanske inte ens skönja de 69 åren av
industrihistoria.

Platsen är värd ett bättre öde än att, som nu, bara sakta försvinna in i
glömskans dimmor och tidens outgrundliga vindlingar och korridorer.

6 IMG_1201 Masugnsruin höjd +5 meter

Det man ser på bilden är den nedre delen av själva masugnen, det vill
säga, nedre delen av en kraftfull skorsten.

7 IMG_1208 Masugnsruinen Lomsjö

Höjden på denna nedre del av masugnen är ungefär någonstans mellan
4-5 meter och synintrycket är mäktigt i allt sitt förfall.

Alldeles nedanför den mäktiga stenväggen rinner den lilla vattenfåran
som bland annat drev vattenhjulet och turbinen.

8 IMG_1206 Vackra fästen i smitt jär

För att garantera att stenkonstruktionen ska hålla ihop finns ett antal
förankringsjärn som, för att inte kunna röra sig, fästes med dessa
vackra ”järnknutar”.

Likadana ”järnknutar finns bland annat på masugnen i Häryd utanför
Gnosjö vilket kanske tyder på att samma konstruktörer varit
inblandade i båda byggnationerna.

9 IMG_1207 Vackra fästen i smitt järn

En närbild på dessa vackra ”järnknutar” som finns i par på alla sidor
av denna nedre del av masugnen.

10 IMG_1199 Masugnsruin vattenfåran

Bönderna i trakten skrev ett avtal där de mot viss ersättning
garanterade Högvälborne Herr Baron Carl Jakob Lilliecreutz att på
vilken sida om ån han så önskade få anlägga masugn och andra
anläggningar.

Bergmästaren som var från Norrköping och hette Geisler gjorde en
utredning där han konstaterade att i närheten av Lomsjö fanns ett
överskott på 1 700 läster kol så Lomsjö fick sitt tillstånd.

Bönderna i närheten gladdes åt man skulle få avsättning för skogen
som annars var nästan värdelös, men ägarna till Rasjöns masugn och
Götaströms bruk protesterade dock utan resultat.

Här ser man vad som är kvar av vattenfåran som bland annat drev
vattenhjulet och turbinen.

11 IMG_1203 Turbin vattenkraft

För att uppnå rätt temperatur i masugnen, behövdes ett stort tillskott
av syre och därför byggdes ofta vattenhjul i åarna bredvid
masugnarna.

Dessa vattenhjul drev sedan vanligtvis en blåsmaskin inne i ett
blåsmaskinhus eller turbinhus där turbinen fanns.

12 IMG_1204 Rester av kraftverk och masugn

Det finns rester av kolladan, en kalkgrav och en såg och en kvarn på
platsen och av detta finns numera bara brädhögar kvar som verkligen
förfular detta annars kulturhistoriskt vackra område.

13 IMG_1195 Slåtterblomma Parnassia palustris Lomsjö

Nedanför slagghögarna alldeles bredvid ån växer slåtterblomman,
vissa år rikligt, i år dock sparsamt.

Slåtterblomma, ”Parnassia palustris”, är en flerårig, lågväxt ört.
Stjälken blir vanligen en eller ett par decimeter hög och har ett
oskaftat stjälkblad, samt en basal bladrosett.

Slåtterblomman blommar från juli till september och blomman sitter
ensam i stjälktoppen samt är skålformad med fem vita kronblad som
har genomskinliga nerver.

Innanför kronbladen sitter en krans med fem sterila ståndare som i
kanten har långskaftade gulgröna körtlar och innanför dessa så kallade
staminodier sitter fem fertila ståndare och längst in sitter det blekröda
fruktämnet med fyra märken.

I Sverige förekommer slåtterblommor med två olika kromosomtal,
vilka tidigare betraktades som två olika underarter, en nordlig
”Parnassia palustris ssp. Neogaea” och en sydlig ”Parnassia palustris
ssp. Palustris” vilket troligtvis är den som ni ser på bilden.

”Blommorna då de först visa sig, antyda det slåttertiden är inne,
hvadan den benämning, hvarunder växten här upptages. Annars kallas
den också i somliga landsorter, för bladens skapnad, Hjertblomma,
Hjertblad; i Bohuslän Hvitvisil (Lilj.), som åter syftar på blommans
färg. – Enligt DYBECK begagna landtflickorna kronbladens saft till
ögonvatten, särdeles i Vermland, men icke endast såsom medel mot
svaghet i ögonen, utan äfven och förnämligast i den öfvertygelsen att
desamma dermed kunna förskönas. Denna tro är väl icke utan
samband med begreppet Hjertblomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

14 IMG_1289 Rödgul trumpetsvmp Cantharellus lutescens

Bilden visar den goda matsvampen rödgul trumpetsvamp,
”Cantharellus lutescens”, som är en svampart som trivs på fuktig,
kalkrik mark och ofta växer vid kärrkanter och i mossa i barrskog. Här
växer den i anslutning till de slagghögar från masugnen som ger
marken ett basiskt pH-värde.

Hatten är tunn och trattformad med krusig kant och fint fjällig
ovansida som är rödbrun till gulbrun i färgen. På undersidan är hatten
rödgul till gråblek och har otydliga längsgående grenade åsar. Detta
gör att den ser lite rynkig ut. Ibland förekommer det att ett
färgpigment saknas och svampen kan därför även uppträda i en helt
gul form.

Svampens fot är ihålig, gulaktig till rödgulaktig i färgen och har en
höjd på 5–9 centimeter och den har en fruktig doft och en mild smak.
Rödgul trumpetsvamp är ätlig och en god matsvamp, och arten
används både som ensam svamp i en anrättning och som blandsvamp.

Den kan förväxlas med trattkantarell, ”Cantharellus tubaeformis”,
vilket inte gör något då båda är bra och goda matsvampar men också
med slemmurkling, ”Leotia lubrica”, vilken inte är giftig men saknar
matvärde.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Niklas Lindberg skriver:

    Mycket intressant och trevlig läsning.

    Niklas Lindberg
    Linto Hook

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer