Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö masugn

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Lomsjö.

Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö
masugn

Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö masugn, en natur- och
kulturkrönika i 14 bilder om några av traktens masugnar och
hammarsmedjor.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2014.
Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1288

Det är svårt att tänka sig att detta är rester av den stora och långa
träbro på vilken man körde ner de stora mängder kol som behövdes till
järnframställningsprocessen i masugnen.

Träkolet levererades av traktens bönder medan malmen kom från
Taberg. I början var vägarna inte farbara under sommaren utan
transporterna fick vänta till vintrarna då underlaget var fruset.

Limstenen eller kalkstenen bröts norr om Vättern och skeppades till
Jönköping där den omlastades till oxdragna vagnar, allt för att få
järnet mera lättflytande.

Även fluss eller flussmedel är ämnen som användes för att sänka
järnets smältpunkt och göra det mer lättflytande. Enkelt uttryckt är
flussmedel ämnen som vid bland annat järnframställning, även i små
mängder, sänker smälttemperaturen och smältans trögflutenhet.

Flussmedel och limsten har oftast ett högre pH-värde vilket via slagg
och andra restprodukter i omgivningen ger en speciell flora, så även
här vid Lomsjö.

Oxider av alkalimetaller till exempel natrium och kalium samt
alkaliska jordartsmetaller till exempel kalcium och magnesium är
exempel på flussmedel.

I en rasbrant alldeles väster om Västerån alldeles i närheten av
Lomsjöån i södra delen av Lomsjö masugnsområde ligger stora
mängder av restprodukter från järnframställningen, så kallad slagg,
som gör markens pH-värde högre vilket ger andra förutsättningar för
den biologiska mångfalden.

Jag undrar om det läcker ut miljöfarliga ämnen till Lomsjöån som
sedan rinner ut i Västerån nordväst om Kåveryd, norr om samhället
Nyholm.

2 IMG_1286

Dessa stora mäktiga stenkonstruktioner är basfundamenten på vilken
träbron vilade. Emellan de stora bärande stenpelarna måste det, vad
jag kan förstå, funnits ytterligare bärande träkonstruktioner.

Det färdiga tackjärnet kördes sedan över Åker till Hörle och Lomsjös
behov av transporter gjorde så småningom att vägarna såväl norrut
som söderut upprustades.

Vägen mellan Åker och Bondstorp följer fortfarande samma
sträckning och grusvägen söder och norr om Lomsjö har nu status som
kulturminne.

3 IMG_1197 Masugnsruin

Här ser man i princip vad som finns kvar av den gamla
masugnsepoken i Lomsjö som anlades redan år 1810 av baron Carl
Jakob Lilliecreutz som också var ägare till Hörle bruk.

Malmen tog man från Taberg, kolet fick man från skogarna i Åkers
socken och sedan transporterades det färdiga järnet vidare söderut till
Hörle bruk.

Produktionen kom igång år 1812 och åren 1812-13 producerades här
cirka 100 ton tackjärn. Verksamheten och produktionen i Lomsjö var
igång mellan åren 1811-80, en 69-årig industriepok och det är
verkligen sorgligt att se hur detta kulturarv ser ut idag.

4 IMG_1198 Masugnsruin

Ett bostadhus som byggdes år 1862 står kvar och är fortfarande
vackert med detaljerat hantverk. Man kan bara tänka sig hur vackert
och ståndsmässigt detta hus och dess trädgård en gång var i sin glans
dagar. Mangårdsbyggnaden skymtar upp till höger i bakgrunden.

5 IMG_1200 Masugnsruin

Naturen håller på att ta tillbaka Lomsjö masugn och om några
generationer kan man kanske inte ens skönja de 69 åren av
industrihistoria.

Platsen är värd ett bättre öde än att, som nu, bara sakta försvinna in i
glömskans dimmor och tidens outgrundliga vindlingar och korridorer.

6 IMG_1201 Masugnsruin höjd +5 meter

Det man ser på bilden är den nedre delen av själva masugnen, det vill
säga, nedre delen av en kraftfull skorsten.

7 IMG_1208 Masugnsruinen Lomsjö

Höjden på denna nedre del av masugnen är ungefär någonstans mellan
4-5 meter och synintrycket är mäktigt i allt sitt förfall.

Alldeles nedanför den mäktiga stenväggen rinner den lilla vattenfåran
som bland annat drev vattenhjulet och turbinen.

8 IMG_1206 Vackra fästen i smitt jär

För att garantera att stenkonstruktionen ska hålla ihop finns ett antal
förankringsjärn som, för att inte kunna röra sig, fästes med dessa
vackra ”järnknutar”.

Likadana ”järnknutar finns bland annat på masugnen i Häryd utanför
Gnosjö vilket kanske tyder på att samma konstruktörer varit
inblandade i båda byggnationerna.

9 IMG_1207 Vackra fästen i smitt järn

En närbild på dessa vackra ”järnknutar” som finns i par på alla sidor
av denna nedre del av masugnen.

10 IMG_1199 Masugnsruin vattenfåran

Bönderna i trakten skrev ett avtal där de mot viss ersättning
garanterade Högvälborne Herr Baron Carl Jakob Lilliecreutz att på
vilken sida om ån han så önskade få anlägga masugn och andra
anläggningar.

Bergmästaren som var från Norrköping och hette Geisler gjorde en
utredning där han konstaterade att i närheten av Lomsjö fanns ett
överskott på 1 700 läster kol så Lomsjö fick sitt tillstånd.

Bönderna i närheten gladdes åt man skulle få avsättning för skogen
som annars var nästan värdelös, men ägarna till Rasjöns masugn och
Götaströms bruk protesterade dock utan resultat.

Här ser man vad som är kvar av vattenfåran som bland annat drev
vattenhjulet och turbinen.

11 IMG_1203 Turbin vattenkraft

För att uppnå rätt temperatur i masugnen, behövdes ett stort tillskott
av syre och därför byggdes ofta vattenhjul i åarna bredvid
masugnarna.

Dessa vattenhjul drev sedan vanligtvis en blåsmaskin inne i ett
blåsmaskinhus eller turbinhus där turbinen fanns.

12 IMG_1204 Rester av kraftverk och masugn

Det finns rester av kolladan, en kalkgrav och en såg och en kvarn på
platsen och av detta finns numera bara brädhögar kvar som verkligen
förfular detta annars kulturhistoriskt vackra område.

13 IMG_1195 Slåtterblomma Parnassia palustris Lomsjö

Nedanför slagghögarna alldeles bredvid ån växer slåtterblomman,
vissa år rikligt, i år dock sparsamt.

Slåtterblomma, ”Parnassia palustris”, är en flerårig, lågväxt ört.
Stjälken blir vanligen en eller ett par decimeter hög och har ett
oskaftat stjälkblad, samt en basal bladrosett.

Slåtterblomman blommar från juli till september och blomman sitter
ensam i stjälktoppen samt är skålformad med fem vita kronblad som
har genomskinliga nerver.

Innanför kronbladen sitter en krans med fem sterila ståndare som i
kanten har långskaftade gulgröna körtlar och innanför dessa så kallade
staminodier sitter fem fertila ståndare och längst in sitter det blekröda
fruktämnet med fyra märken.

I Sverige förekommer slåtterblommor med två olika kromosomtal,
vilka tidigare betraktades som två olika underarter, en nordlig
”Parnassia palustris ssp. Neogaea” och en sydlig ”Parnassia palustris
ssp. Palustris” vilket troligtvis är den som ni ser på bilden.

”Blommorna då de först visa sig, antyda det slåttertiden är inne,
hvadan den benämning, hvarunder växten här upptages. Annars kallas
den också i somliga landsorter, för bladens skapnad, Hjertblomma,
Hjertblad; i Bohuslän Hvitvisil (Lilj.), som åter syftar på blommans
färg. – Enligt DYBECK begagna landtflickorna kronbladens saft till
ögonvatten, särdeles i Vermland, men icke endast såsom medel mot
svaghet i ögonen, utan äfven och förnämligast i den öfvertygelsen att
desamma dermed kunna förskönas. Denna tro är väl icke utan
samband med begreppet Hjertblomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

14 IMG_1289 Rödgul trumpetsvmp Cantharellus lutescens

Bilden visar den goda matsvampen rödgul trumpetsvamp,
”Cantharellus lutescens”, som är en svampart som trivs på fuktig,
kalkrik mark och ofta växer vid kärrkanter och i mossa i barrskog. Här
växer den i anslutning till de slagghögar från masugnen som ger
marken ett basiskt pH-värde.

Hatten är tunn och trattformad med krusig kant och fint fjällig
ovansida som är rödbrun till gulbrun i färgen. På undersidan är hatten
rödgul till gråblek och har otydliga längsgående grenade åsar. Detta
gör att den ser lite rynkig ut. Ibland förekommer det att ett
färgpigment saknas och svampen kan därför även uppträda i en helt
gul form.

Svampens fot är ihålig, gulaktig till rödgulaktig i färgen och har en
höjd på 5–9 centimeter och den har en fruktig doft och en mild smak.
Rödgul trumpetsvamp är ätlig och en god matsvamp, och arten
används både som ensam svamp i en anrättning och som blandsvamp.

Den kan förväxlas med trattkantarell, ”Cantharellus tubaeformis”,
vilket inte gör något då båda är bra och goda matsvampar men också
med slemmurkling, ”Leotia lubrica”, vilken inte är giftig men saknar
matvärde.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Niklas Lindberg skriver:

    Mycket intressant och trevlig läsning.

    Niklas Lindberg
    Linto Hook

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer