Kung Karls spira

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Kung Karls Spira.

Kung Karls spira

Kung Karls spira, en naturkrönika i 9 bilder från Brunnsekärret, och
samtidigt en resa i tiden för en nordlig skönhets skull.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i juli månads sista dagar 2010.

Naturreservatet Brunnsekärret, mellan Vrigstad och Sävsjö, är en så
kallad översilningsmark, det vill säga ett sluttande markområde där
grundvattnet tränger upp till ytan. Översilningsmarker har en mycket
frodig växtlighet och därför har Brunnsekärret tidigare använts för
slåtter. Detta bidrog till att området hölls öppet och att Kung Karls spira
kunde leva kvar.

I början av 1960-talet grävdes diken i delar av området och detta gjorde
att björken kunde breda ut sig. Igenväxningen och de förändrade
vattenförhållandena gjorde att Kung Karls spira minskade i antal. Efter att
Brunnsekärret blev naturreservat har några diken fyllts igen och
växtligheten hålls regelbundet efter genom bete och slåtter. Det har gjort
att Kung Karls spira åter har ökat i antal. Andra växter som finns i
reservatet är smörbollar, brudborste, korallrot, Jungfru Marie Nycklar,
kärrvial och myskgräs samt en mängd olika starrarter, bland annat
hartmansstarr.

Nu är det några år sedan vi var här senast och inte heller då fann vi några
Kung Karls spiror vilket betyder att jag fick skanna av några av mina
gamla diabilder från den 15 augusti 1998, vilket får förklara ordvalet i
ingressen. När jag hittade diabilderna från augusti 1998 så tänkte jag
spontant, ”Är der verkligen så länge sedan, vart tog dessa 12 år vägen?”.

Den gamla naturreservatsskylten såg ut såhär i augusti 1998 och är, som
sagt, en skannad diabild från en tid som flytt.

Sävsjö kommuns miljöpris för året 2008 tilldelades för övrigt Stig och
Irene Karlsson för deras arbete med slåtter respektive betesdrift i
Brunnsekärret som bidragit till att miljömålen
”Ett rikare odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” uppfyllts
samt att naturreservatet har kunnat bevaras i sin nuvarande form.

Här ser vi en vacker vy över Brunnsekärret från väster mot öster tagen i
slutet av juli 2010. Syftet med naturreservatet Brunnsekärret är att
bevara den biologiska mångfalden som är knuten till ett hävdat
medelrikkärr och att bevara och skapa gynnsamma förutsättningar för
Kung Karls spira samt att bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och
habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Brunnsekärret hävdades som ängsmarker fram till år 1930. Kärret var då
helt öppet och Kung Karls spira förekom redan då. Spiran sätter frö i
augusti och är känslig för tidig slåtter, andra faktorer som kan missgynna
är viltbete, igenväxning och ändring i vattentillgång. Åren 1978-1979
gjorde Naturskyddsförening i Sävsjö en noggrann inventering av kärret.
Då hittades bland annat ängsstarr, myskgräs, tagelstarr, brudborste,
hirsstarr, darrgräs, slåtterblomma, smörbollar och ängsvädd. Uppgifter
finns också att det förekommit korallrot och ängsnycklar i kärret.

Återigen möter jag ett gäng med landskapsvårdare som stillsamt följer
mig genom kärret och håller mig sällskap. Tack vare dem så skapas dessa
fantastiska ”mulens marker”.

Nu kommer vi till de 12 år gamla scannade diabilderna på Kung Karls
spira, en blomma som jag haft sådan otur med under mina tidigare besök
vid Brunnsekärret.

Kung Karls spira, ”Pedicularis sceptrum-carolinum”, är en art i familjen
snyltrotsväxter och blommar i juli-augusti, men på sina sydligaste
växtplatser går den inte i blom varje år. Detta kanske stämmer vid
naturreservatet Brunnsekärret i år, 2010, då jag, som sagt, vid mitt
besök tisdagen den 27 juli inte fann en enda blomstängel. (Scannad äldre
diabild från 980815)

Brunnsekärret, mellan Vrigstad och Sävsjö, är för övrigt den sydligaste
lokalen för Kung Karls spira i Sverige. Dess stora blommor sitter i toppen
av stängeln och kronan blir omkring tre centimeter lång, är tvåläppig
samt blekgul med röd, sluten mynning. Frukten är en nästan rund kapsel.
(Scannad äldre diabild från 980815)

Kung Karls spira hör hemma i fjällvärlden, men har utpostlokaler långt
söderut i både Svealand och Götaland, där den dock börjar bli alltmer
sällsynt. Arten växer på våta ängar, i kärr, vid stränder och på
skogsmyrar, norrut även i fuktiga vägkanter. Den första fynduppgiften
publicerades redan på 1600-talet. (Scannad äldre diabild från 980815)

Kung Karls spira är fridlyst i Sverige och är Västerbottens
landskapsblomma.

Artnamnet ”sceptrum-carolinum” kommer av latinets ”sceptrum” för
spira, stav och ”Carolus” för Karl. Arten hittades år 1695 av Olof
Rudbeck d. y under dennes lappländska resa, mot slutet av kung Karl den
elftes regeringstid. Rudbecks bok ”Nora Samolad sive Lapponia illustrata”
publicerades dock inte förrän år 1701 och då var Karl XI död och hans
son Karl XII hade blivit kung. Rudbeck som ursprungligen hade haft för
avsikt att hedra Karl den elfte dedicerade därför växten till ”Carl XII och
de bragdstore Carlars minne”.

”Hvars blomma lik en hielm so gul som gullet lyser
Med blek och blodig mun samt blod-bestenkte blad…”

Ur ”Nora Samolad sive Lapponica illustrata” av Olof Rudbeck d. y. år
1701. (Scannad äldre diabild från 980815)

Spiror är ett-, två- eller fleråriga, kala eller håriga, halvparasitiska örter.
Stjälken är upprätt, bladen vanligen strödda eller parflikiga. Blommorna
sitter i toppställda ax eller klasar och fodret är ibland tydligt tvåläppigt,
med fem foderflikar. Kronan är röd, gul eller sällan vit, ibland tvåfärgad,
med hjälmformad överläpp och treflikig underläpp. Ståndarna är fyra,
stiftet ett och frukten är en kapsel. Fröna är spolformade eller sällan
vingade, ibland med oljerikt, köttigt bihang, så kallat elaiosom.
Kromosomtalet för Kung Karls spira är 2n=32, dvs. den har 32
kromosomer medan övriga spiror är 2n=16, dvs. de har 16 kromosomer.
Vi människor har 2n=46 vilket betyder att vi har 46 kromosomer
fördelade på 23 par.

Släktnamnet ”Pedicularis” kommer av latinets ”pediculus” för lus, vilket
syftar på att flera av arterna förr användes som medel mot just löss.
Släktet har omkring 350 arter i världen, varav sju förekommer i Sverige.
De svenska arterna är Kung Karls spira, granspira, kärrspira, brandspira,
fjällspira, gullspira och lappspira. (Scannad äldre diabild från 980815)

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer