Kung Karls spira

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Kung Karls Spira.

Kung Karls spira

Kung Karls spira, en naturkrönika i 9 bilder från Brunnsekärret, och
samtidigt en resa i tiden för en nordlig skönhets skull.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i juli månads sista dagar 2010.

Naturreservatet Brunnsekärret, mellan Vrigstad och Sävsjö, är en så
kallad översilningsmark, det vill säga ett sluttande markområde där
grundvattnet tränger upp till ytan. Översilningsmarker har en mycket
frodig växtlighet och därför har Brunnsekärret tidigare använts för
slåtter. Detta bidrog till att området hölls öppet och att Kung Karls spira
kunde leva kvar.

I början av 1960-talet grävdes diken i delar av området och detta gjorde
att björken kunde breda ut sig. Igenväxningen och de förändrade
vattenförhållandena gjorde att Kung Karls spira minskade i antal. Efter att
Brunnsekärret blev naturreservat har några diken fyllts igen och
växtligheten hålls regelbundet efter genom bete och slåtter. Det har gjort
att Kung Karls spira åter har ökat i antal. Andra växter som finns i
reservatet är smörbollar, brudborste, korallrot, Jungfru Marie Nycklar,
kärrvial och myskgräs samt en mängd olika starrarter, bland annat
hartmansstarr.

Nu är det några år sedan vi var här senast och inte heller då fann vi några
Kung Karls spiror vilket betyder att jag fick skanna av några av mina
gamla diabilder från den 15 augusti 1998, vilket får förklara ordvalet i
ingressen. När jag hittade diabilderna från augusti 1998 så tänkte jag
spontant, ”Är der verkligen så länge sedan, vart tog dessa 12 år vägen?”.

Den gamla naturreservatsskylten såg ut såhär i augusti 1998 och är, som
sagt, en skannad diabild från en tid som flytt.

Sävsjö kommuns miljöpris för året 2008 tilldelades för övrigt Stig och
Irene Karlsson för deras arbete med slåtter respektive betesdrift i
Brunnsekärret som bidragit till att miljömålen
”Ett rikare odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” uppfyllts
samt att naturreservatet har kunnat bevaras i sin nuvarande form.

Här ser vi en vacker vy över Brunnsekärret från väster mot öster tagen i
slutet av juli 2010. Syftet med naturreservatet Brunnsekärret är att
bevara den biologiska mångfalden som är knuten till ett hävdat
medelrikkärr och att bevara och skapa gynnsamma förutsättningar för
Kung Karls spira samt att bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och
habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Brunnsekärret hävdades som ängsmarker fram till år 1930. Kärret var då
helt öppet och Kung Karls spira förekom redan då. Spiran sätter frö i
augusti och är känslig för tidig slåtter, andra faktorer som kan missgynna
är viltbete, igenväxning och ändring i vattentillgång. Åren 1978-1979
gjorde Naturskyddsförening i Sävsjö en noggrann inventering av kärret.
Då hittades bland annat ängsstarr, myskgräs, tagelstarr, brudborste,
hirsstarr, darrgräs, slåtterblomma, smörbollar och ängsvädd. Uppgifter
finns också att det förekommit korallrot och ängsnycklar i kärret.

Återigen möter jag ett gäng med landskapsvårdare som stillsamt följer
mig genom kärret och håller mig sällskap. Tack vare dem så skapas dessa
fantastiska ”mulens marker”.

Nu kommer vi till de 12 år gamla scannade diabilderna på Kung Karls
spira, en blomma som jag haft sådan otur med under mina tidigare besök
vid Brunnsekärret.

Kung Karls spira, ”Pedicularis sceptrum-carolinum”, är en art i familjen
snyltrotsväxter och blommar i juli-augusti, men på sina sydligaste
växtplatser går den inte i blom varje år. Detta kanske stämmer vid
naturreservatet Brunnsekärret i år, 2010, då jag, som sagt, vid mitt
besök tisdagen den 27 juli inte fann en enda blomstängel. (Scannad äldre
diabild från 980815)

Brunnsekärret, mellan Vrigstad och Sävsjö, är för övrigt den sydligaste
lokalen för Kung Karls spira i Sverige. Dess stora blommor sitter i toppen
av stängeln och kronan blir omkring tre centimeter lång, är tvåläppig
samt blekgul med röd, sluten mynning. Frukten är en nästan rund kapsel.
(Scannad äldre diabild från 980815)

Kung Karls spira hör hemma i fjällvärlden, men har utpostlokaler långt
söderut i både Svealand och Götaland, där den dock börjar bli alltmer
sällsynt. Arten växer på våta ängar, i kärr, vid stränder och på
skogsmyrar, norrut även i fuktiga vägkanter. Den första fynduppgiften
publicerades redan på 1600-talet. (Scannad äldre diabild från 980815)

Kung Karls spira är fridlyst i Sverige och är Västerbottens
landskapsblomma.

Artnamnet ”sceptrum-carolinum” kommer av latinets ”sceptrum” för
spira, stav och ”Carolus” för Karl. Arten hittades år 1695 av Olof
Rudbeck d. y under dennes lappländska resa, mot slutet av kung Karl den
elftes regeringstid. Rudbecks bok ”Nora Samolad sive Lapponia illustrata”
publicerades dock inte förrän år 1701 och då var Karl XI död och hans
son Karl XII hade blivit kung. Rudbeck som ursprungligen hade haft för
avsikt att hedra Karl den elfte dedicerade därför växten till ”Carl XII och
de bragdstore Carlars minne”.

”Hvars blomma lik en hielm so gul som gullet lyser
Med blek och blodig mun samt blod-bestenkte blad…”

Ur ”Nora Samolad sive Lapponica illustrata” av Olof Rudbeck d. y. år
1701. (Scannad äldre diabild från 980815)

Spiror är ett-, två- eller fleråriga, kala eller håriga, halvparasitiska örter.
Stjälken är upprätt, bladen vanligen strödda eller parflikiga. Blommorna
sitter i toppställda ax eller klasar och fodret är ibland tydligt tvåläppigt,
med fem foderflikar. Kronan är röd, gul eller sällan vit, ibland tvåfärgad,
med hjälmformad överläpp och treflikig underläpp. Ståndarna är fyra,
stiftet ett och frukten är en kapsel. Fröna är spolformade eller sällan
vingade, ibland med oljerikt, köttigt bihang, så kallat elaiosom.
Kromosomtalet för Kung Karls spira är 2n=32, dvs. den har 32
kromosomer medan övriga spiror är 2n=16, dvs. de har 16 kromosomer.
Vi människor har 2n=46 vilket betyder att vi har 46 kromosomer
fördelade på 23 par.

Släktnamnet ”Pedicularis” kommer av latinets ”pediculus” för lus, vilket
syftar på att flera av arterna förr användes som medel mot just löss.
Släktet har omkring 350 arter i världen, varav sju förekommer i Sverige.
De svenska arterna är Kung Karls spira, granspira, kärrspira, brandspira,
fjällspira, gullspira och lappspira. (Scannad äldre diabild från 980815)

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer