Lagaå och novemberkyla

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden kring Lagan. 

Lagaå och novemberkyla

Lagaå och novemberkyla, en naturkrönika i 16 bilder från vår vackra
å som tyvärr är en outnyttjad naturresurs med en rik biologisk mångfald.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av november 2013.

 

1 IMG_0409

Våra åar och vattendrag var förr färdleder genom landskapet, antingen till
fots, till häst eller med båt. Så är det tyvärr inte längre och idag rinner Lagan
”ensam och övergiven” genom Vaggeryds kommun. En enligt mitt tycke
outnyttjad naturresurs för den stressade nutidsmänniskan.

Naturen gör oss lugna, eller, naturen gör mig lugn, där hämtar jag kraft,
inspiration och mycket kunskap.

Bilderna i denna krönika är denna gång tagna utmed Lagan söder om
Skillingaryds dämme ner emot Klevshult.

2 IMG_0406

Namnet Lagan hette år 1675 ”Lafuan fluvius” och är bildat till fornsvenskans
”lagher” som ”lag” i till exempel ”sockerlag” med en grundbetydelse som
”vatten” eller ”vätska”.

Lagan är sydsvenska höglandets största å och mäter hela 244 kilometer, och
flyter söderut bland annat genom Skillingaryd, Värnamo och sjön Vidöstern
samt passerar Ljungby och mynnar slutligen ut i Laholmsbukten vid Laholm.

Avrinningsområdet är 6 440 kvadratkilometer och medelvattenföringen 82
kubikmeter per sekund. Lagan för tyvärr ut kväve från de sandiga jordarna
på kustslätten till Laholmsbukten och orsakar där periodvis övergödning
med algblomning och syrebrist i bottenvattnet som följd, från Halmstad och
Båstad förs dessutom förorenat dagvatten ut i bukten.

3 IMG_0390 Svavelgul slöjskivling

Trots att det är mycket sent på året finns det en hel del svampar att
examinera, här på bilden ser ni ett par svavelgula slöjskivlingar,
”Hypholoma fasciculare”.

Svampen irriterar matsmältningskanalen och torde vara ganska giftig.
Uppgifterna om vilka förgiftningar som den har orsakat i andra länder är
oklara, enligt vissa undersökningar anses den dock enbart irritera
matsmältningskanalen.

Vid första anblicken kan arten förväxlas med rökslöjskivling, ”Hypholoma
capnoides”, som är en god matsvamp. Ett gott kännetecken är smaken där
rökslöjskivlingen har en mild smak som påminner om ärtskidor, medan
svavelgul slöjskivling däremot har en mycket bitter smak. Därtill växer
rökslöjskivlingen på barrträd, medan svavelgul slöjskivling typiskt växer på
stubbar av lövträd, på bilden på björkved.

4 IMG_0392 Raggskinn

Vackert orangeröda raggskinn, ”Stereum hirsutum”, som här växer på
björkved. Raggskinn ingår i släktet ”Stereum”, och i familjen ”Stereaceae”.

5 IMG_0395 Dvärggullhorn

Bilden visar svamparten dvärgullhorn, ”Calocera furcata”, som är en art som
först beskrevs av vår egen smålänning, Elias Fries, och fick sitt nu gällande
namn av samme Elias Fries år 1827. Dvärggullhorn ingår i släktet ”Calocera”,
och i familjen ”Dacrymycetaceae”.

6 IMG_0396 Purpurskinn

Bilden visar svampen purpurskinn, ”Chondrostereum purpureum”, som är
en svampart som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt
nu gällande namn av Zdeněk Pouzar år 1959. Purpurskinn ingår i släktet
”Chondrostereum”, och i familjen ”Cyphellaceae”.

Svampen kan faktiskt användas vid slybekämpning inom skogsvården och
skogsbranschen tar sålunda hjälp av purpurskinnet, som finns naturligt finns
i vår natur, som ett komplement till manuell och mekanisk skogsvård.

Purpurskinnet angriper lövträd och är ofarligt för människor, djur och natur.
De enda som kan tänkas känna sig hotade är fruktodlingarna, eftersom
svampen kan angripa exempelvis äppel- och plommonträd. En skyddszon på
500 meter ska dock uppenbarligen räcka.

Svampen behöver en färsk snittyta eller en barkskada för att kunna angripa
ett träd, men användning av purpurskinn i slybekämpningens tjänst är ingen
egentlig nyhet. I Kanada har den använts sedan mitten av 1980-talet, främst
för att hålla slyet i schack utmed kraftledningsgator.

Enligt undersökningar gjorda i Kanada minskar slyuppkomsten efter röjning
med mellan 70-100 procent.

Den största effekten når man för björkslyets del, men hur den biologiska
bekämpningen med purpurskinn påverkar den svåra rotskottsbildningen på
asp kan man däremot ännu inte svara på.

Purpurskinnet tränger, enkelt uttryckt, in i stubben och hindrar kraftigt
vattenupptagningen och därmed också slyuppkomsten.

7 IMG_0400 Eldticka

Eldticka, ”Phellinus igniarius”, är en art i basidiesvampordningen
”Hymenochaetales”. Den är allmän i hela Sverige och växer parasitiskt på
björkar och andra lövträd där den orsakar svår röta.

De fleråriga, mycket hårda fruktkropparna, som sitter löst fastvuxna på
trädstammarna, blir 5–20 centimeter breda och 2–12 centimeter tjocka och
är först knölformiga men blir så småningom hov- eller konsollika.
Fruktkroppens ovansida är grå till svart med koncentriska fåror och sprickor
medan porlagret är rödbrunt. Svampen visar dock en stor variation och ett
flertal närstående arter har beskrivits. Eldtickans fruktkroppar brinner
mycket långsamt, och förr användes den till att under natten hålla spisens
eld vid liv, därav dess namn

8 IMG_0401 Klibbticka

Gravitationen, tyngdkraften, jordens dragningskraft, kärt barn har många
namn, påverkar här bevisligen klibbtickans form och tillväxt. Den största
och mesta tillväxten har skett sedan trädet har fallit och legat i horisontellt
läge.

Gravitation är det som vi till vardags kallar för ”tyngdkraft”. När ett äpple
faller ner från ett äppelträd, faller det därför att jordens gravitation verkar
på det, jorden drar till sig äpplet. Jorden drar också till sig människor, bilar
och andra lösa föremål, så att de inte far ut i rymden.

Men det här är inte hela sanningen, för alla föremål drar alla andra föremål
till sig, alla har de gravitation. Det är inte bara jorden som drar äpplet till
sig, äpplet drar också jorden till sig. Det är bara det att äpplet väger så lite,
har så liten massa jämfört med jorden, att det bara är äpplets rörelse som vi
märker.

Därför finns det gravitation överallt. Det är gravitationen som håller kvar
månen i en bana runt jorden. Gravitationen håller även fast jorden och de
andra planeterna i deras banor runt solen. Den håller också kvar stjärnorna
i vår galax, så att de inte far åt alla håll.

Gravitationen är svag ute i rymden, för gravitationen minskar snabbt när
avståndet ökar mellan föremålen som dras till varandra, men den tar, vad vi
kan förstå, aldrig riktigt slut.

Massa är en egenskap hos all materia som gör att materien påverkas av
gravitationen. Massan hos ett föremål har betydelse för tyngden, alltså hur
tungt det känns. Andra faktorer som påverkar tyngden är massan hos själva
jorden och höjden över jordens yta.

Massan gör också föremål tröga, det vill säga svåra att sätta i rörelse eller
svåra att bromsa. Därmed spelar massan en roll för rörelseenergin hos
exempelvis en bil, som bestäms av hastigheten och massan. Massan mäts
vanligen i kilogram.

Higgspartikeln eller Higgsbosonen är en på teoretiska grunder föreslagen
och numera experimentellt påvisad elementarpartikel som kan förklara
varför materien har en massa.

Konstruktionen av den stora partikelacceleratorn LHC, Large Hadron
Collider, vid CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, utanför
Genève på gränsen mellan Schweiz och Frankrike, gjorde det möjligt att
experimentellt påvisa Higgspartikeln, den sista ännu icke påvisade partikeln
i partikelfysikens standardmodell.

Svårigheten att isolera Higgspartikeln från alla andra partiklar som bildas vid
partikelkollisionerna är mycket stor men i december år 2011 kunde forskare
vid de stora detektorerna ATLAS och CMS vid LHC, vid CERN, meddela att
man funnit indicier på att det finns en Higgspartikel med en massa av cirka
125 GeV/c2, det vill säga, cirka 125 Gigaelektronvolt genom ljushastigheten
i vacuum.

I juli år 2012 kunde förekomsten av denna nya boson, sannolikt
Higgsbosonen, bekräftas. Genom ytterligare analys av experimenten kunde
man i mars år 2013 med stor visshet redovisa att den funna partikeln har
alla de egenskaper som teorin fordrar att Higgspartikeln har, samt att dess
massa är 125 GeV/c2, se ovan, och dess livstid cirka 10 upphöjt till minus 22
sekunder, det vill enkelt uttryckt säga ”inte länge”.

I år erhöll den belgiske fysikern François Englert och den brittiske fysikern
Peter W. Higgs nobelpriset i fysik för sin teoretiska förutsägelse av denna
märkliga partikels förekomst, förklaringen på varför allt har en massa och
sålunda också en tyngd.

CERN är världens största partikelfysiklaboratorium, beläget i Genèves
förorter i Schweiz, på gränsen till Frankrike. CERN grundades redan år 1954.

9 IMG_0403 Björkticka

Bilden visar en björkticka, ”Piptoporus betulinus”, andra namn är snösko,
snöläppa, snösopp snöticka, snöäta och vitticka. Den används ibland och
mest fordom till att förvara nålar i som en nåldyna, och kallades då bland
annat för nålsopp, nålticka, nåltjuka eller nåltäta. I Härjedalen hette den
knivtjuka då den användes till att förvara knivar i.

Björktickan är vanlig i hela Sverige och växer enbart på björk, då vanligast i
sumpbjörkskog och på döda träd.

Tickan är lätt och porös som torkad och har då använts som flöten på nät
och metrev. Det var vanligt att man av björktickan tillverkade bollar som
leksaker till barn ända in på förra århundradet. Den har även används som
tavelsudd till gamla griffeltavlor samt användes även till att röka ut mygg
genom att man helt enkelt la tickan i elden.

10 IMG_0417 Frostvaxskivling

En utmärkt god matsvamp på senhösten är bildens frostvaxskivling,
”Hygrophorus hypothejus”, som brukar dyka upp efter de första
frostnätterna.

Frostvaxskivlingen, eller numera frostvaxingen, är vanligtvis slemmig på
hatt och fot och är lätt att känna igen. Den växer vanligen på litet magrare
hällmarker tillsammans med tall och renlavar.

Skivornas färg är ibland ganska bleka som på bilden men de är vanligtvis
gula eller orangegula. Även foten är mer eller mindre gul och mycket
slemmig i väta. Hatten är gråbrun till gulbrun i färgen på ovansidan, ofta
med lite olivgrön ton.

Frostvaxingen har inga farliga förväxlingssvampar och andra ätliga
vaxskivlingar är nog främsta förväxlingsrisken, till exempel olivvaxskivling
eller olivvaxing, ”Hygrophorus olivaceoalbus”, som också är mycket
slemmig men aldrig gul på skivorna och inte heller växer så sent på säsongen.

När man lagar till frostvaxingen behöver man inte anstränga sig för att flå
bort hatthuden som man få göra på en del andra slemmiga svampar, då
slemmet försvinner vid tillagningen. Men som alla slemmiga svampar är
frostvaxskivlingen eller frostvaxingen lättast att plocka när det inte är alltför
blött ute i svampmarkerna.

11 IMG_0419 Narrkantarell Falsk kantarell

Narrkantarell eller falsk kantarell, ”Hygrophoropsis aurantiaca”, är en
svampart i familjen ”Hygrophoropsidaceae”. Denna förväxlas ofta med den
utsökta matsvampen gul kantarell, dock är den själv ingen matsvamp.

Narrkantarellen har riktiga skivor. Dessa är mycket täta och mer rödaktiga
än kantarellens fåror eller ådror.

Narrkantarellen har en mer tunnköttig hatt.

Narrkantarellen har en tydligare gräns till foten än kantarellen.

Alla dessa tre ovan nämnda kännetecken syns mer eller mindre tydligt på
min bild.

Narrkantarellen är som sagt ingen matsvamp. Dess giftighet är dock osäker,
men med anledning av dess släktskap med den giftiga pluggskivlingen
avråds folk från att äta den.

Den innehåller toxiska proteiner, som normalt sett spjälkas sönder under
tillagning samt av vår magsaft, men dessa proteiner kan dock leda till
blodbesvär hos personer med nedsatt magsaftutsöndring, trots ordentlig
temperatur vid tillagningen.

12 IMG_0421 Vintermussling Panellus mitis

Bilden visar den lilla vintermusslingen eller mild epålettsvamp, ”Panellus
mitis”, som är en art i basidiesvampsordningen ”Agaricales”.

Den har 1–3 centimeter bred, tunn, njurformig, först vit, senare gulbrun
hatt och kort, sidoställd, vitaktig fot med filthår. Hatthuden är gelatinös och
avdragbar, skivorna är vita och köttet är segt och vitt.

Smaken är mild, men arten är ingen matsvamp. Den växer under höst och
vinter på multnande kvistar och grenar av barrträd och på liggande
barrträdsstammar samt är allmän i hela Sverige.

13 IMG_0422 Broskboll

Bildens svampart heter broskboll, ”Tremella encephala”, och är en
gelésvamp som också har haft namnet tallens gelésvamp. Den parasiterar
på svamparten blödskinn som är en skinnsvamp. Broskbollens kärna består
sålunda av svamphyfer från blödskinnet.

Blödskinn, ”Stereum sanguinolentum”, är en svamp som växer på döda eller
döende barrträd. Den hör till de basidiesvampar som kallas skinnsvampar.
Fruktkropparna blir mellan 10-15 centimeter breda och växer tätt utbredda
mot underlaget.

Kanten på fruktkroppen är framåtböjd och färgen på ovansidan är brunaktig
till gråbrun. Svampens hymenium är gråviolett till grågult och slätt vid
beröring. Om det tummas eller skrapas får det en blodröd färg, därav
svampens namn blödskinn.

Inom skogsbruket betraktas blödskinn som en skadegörare då den kan
skada virket genom att orsaka röta. Svampen kan uppträda även på lagrat
virke som då missfärgas och bli brunfärgat och fruktkropparna kan ses
under hela året. I Sverige förekommer blödskinn över hela landet.

14 IMG_0425 Zonticka

Bildens mycket vackra zontickor, ”Trametes ochracea”, är en svampart som
först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn
av bland andra Leif Randulf Ryvarden år 1987. Zontickan ingår i släktet
”Trametes”, och i familjen ”Polyporaceae”.

Leif Randulf Ryvarden är född den 9 augusti år 1935 i Bergen och är en
norsk mykolog. Han är även professor emeritus i biologi vid Oslo Universitet
och sedan år 2002 hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet.

15 IMG_0424 Gullmurkling Neolecta vitellina eller bara missformad gullhorn

Dagen ”utmaning” eller ”det var roligt så länge det varade”, gullmurkling,
”Neolecta vitellina” eller bara ett missformat gullhorn, ”Calocera viscosa”,
som även kallas hjorthornssvamp eller klibbfingersvamp. Bildens svamp
växer på en tallrot medan gullmurkling ska växa på granrot, vilket talar för
ett vanligt gullhorn. Om det är en gullmurkling är den rödlistad som ”Nära
hotad” eller ”NT” samt har ett så kallat artfaktablad vilket presenteras
nedan.

”Gullmurkling är en fingersvampsliknande ascomycet som numera förs till
en egen ordning bland sporsäcksvamparna. Fruktkropparna är 1–3
centimeter höga, ojämnt klubbformade och lysande gula. Den skulle kunna
förväxlas med klubbmurkling, ”Mitrula paludosa”, som dock har det gula
huvudet skarpt avgränsat mot en vit fot och dessutom växer blött.

Den skulle också kunna misstas för en spadmurkling, ”Spathularia”, men har
inte så tydligt spatellika fruktkroppar. En mikroskopering utesluter alla
möjligheter till förväxling med fingersvampar.

Gullmurkling har en nordlig utbredning och förekommer sällsynt från norra
Götaland och norrut inom granens utbredningsområde. Den är funnen i 16
landskap. Den är vidare funnen i Norge och Finland men tycks inte ha
påträffats i andra delar av Europa. Gullmurkling förekommer också i
Nordamerika.

Svampen växer bland barr och mossa i granskog eller blandskog. Arten
parasiterar på granrötter. Den tycks inte ha några särskilda krav på
markförhållanden eller på skogens ålder. Gullmurkling missgynnas av
markberedning, körning med tunga maskiner och andra åtgärder som
påverkar mark- och rotskiktet samt av kalavverkning.

Kända växtplatser bör inte kalavverkas eller markberedas och tunga,
terränggående maskiner bör inte användas. Några populationer av
gullmurkling bör följas under en följd av år så att ståndortskrav och
populationsekologi blir bättre belysta”.

16 IMG_0411 Rörflen Phalaris arundinacea

Det nu vissna, stora gräset som ramar in Lagan och som ni ser på bilden är
rörflen, ”Phalaris arundinacea”, som är ett storväxt, upp till en och en halv
meter högt, flerårigt gräs med breda och vasslika blad. Det har en krypande
jordstam och bildar, som min bild visar, stora bestånd.

Den odlade formen av rörflen kallas randgräs, ”Phalaris arundinacea”
varianten ”Picta” som har grön- och vitrandiga blad och ofta planteras i
trädgårdar.

Rörflen är mycket vanlig på fuktiga ställen i hela landet och växer på sjö-
och havsstränder, i diken, fuktängar samt utmed åar precis som här.

Förr var rörflen vida bättre än halm till taktäckning, då stråna var segare och
varade längre. Varianten randgräs är som sagt en gammaldags
trädgårdsväxt som ibland påträffas kvarstående vid torp och gårdar, eller i
äldre trädgårdar.

”Man har en förändring häraf med bredare och hwit- eller gulrandige blad,
som under namn af Spanskt eller måladt gräs odlas i Trägårdar för
utseendet skull.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

På återseende!

 

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. lubbe skriver:

    Som Vanligt en Bra Krönika Murco

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer