Livet i en damm, del 2

Vår natur och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en damm.

Livet i en damm, del 2

Livet i en damm, del 2, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder bland
strandlummer och tuvull vid dammen söder om Månsabo mosse i
Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd nio dagar in i månaden april
2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3173

Alldeles söder om Femkampsområdet i Skillingaryd ligger denna,
sedan ett antal år tillbaka, grävda vackra damm som en buffert mot
eventuella översvämningar som kan hota bebyggelsen i Skillingaryd.

2 IMG_3174

Den biologiska mångfalden hittar omedelbart denna nya plats och
koloniserar området såväl i som kring dammen enligt de principer om
hur liknande områden brukar koloniseras, allt sedan ”urminnes” tider
på dessa breddgrader.

3 IMG_3175

Det är från väster som de rikliga vattenmängderna kommer till
dammen, ety här ligger Månsabo mosse bara ett stenkast bort.

4 IMG_3143

Jag hittade en nyligen död skogsödla, ”Zootoca vivipara”, tidigare
”Lacerta vivipara”, som verkade oskadad men vid en närmare titt hade
den mindre skador på svansen som kanske var orsakade av en fågel
och som ledde till döden.

5 IMG_3142

Hanen hos skogsödlan har en mage som är röd eller orange, precis
som bilden visar, medan honans mage är ljus eller gul, bildens döda
skogsödla är med andra ord en hane.

6 IMG_3161

Det visade sig att den rödlistade och ovanliga arten strandlummer,
”Lycopodiella inundata”, hade utvecklat ett kraftfullt bestånd utmed
den södra stranden på den lilla dammen

Strandlummer förekommer i stort sett i hela landet, utom i de
nordligaste fjälltrakterna och den fanns tidigare på Gotland, i
Härjedalen och Jämtland, men därifrån har den uppenbarligen
försvunnit.

Kraftig minskning har registrerats bland annat i Skåne, Blekinge,
Östergötland och Uppland men på sina växtplatser på myrar förefaller
strandlummern inte minska.

Strandlummer förekommer i stora delar av Europa utom
Medelhavsområdet och dessutom i form av andra underarter såväl i
Nordamerika som i Japan.

7 IMG_3166

Strandlummer, ”Lycopodiella inundata”, är en liten lummerart, ibland
inte större än en mossa och liksom flertalet andra lummerarter har den
nedliggande stammar, vilka dock inte blir längre än högst en
decimeter.

De sporangiebärande, sporbärande, skotten är upprätta och omkring 5
centimeter höga.

Bladen är barrlika, mellan 4–6 millimer långa och spetsiga samt
uppåtböjda på de nedliggande skotten.

Sporangieaxen är otydligt skilda från den sterila delen av skottet och
sporangierna stöds av blad som är ganska lika de vanliga bladen, men
bredare vid basen och ofta något tandade.

Sporangierna är för övrigt runda och öppnar sig med en tvärspricka.

8 IMG_3168

Strandlummer är en växt som har generationsväxling med en könlig
generation, gametofyt, som är liten, men frilevande från själva
lummerplantan.

Utvecklingen från spor till gametofyt till mogen lummerplanta går
snabbare än hos flertalet övriga lummerarter.

Viss vegetativ förökning kan dock komma till stånd genom att
sidogrenar skiljs från moderplantan.

Strandlummer känns igen på sin litenhet och på de nedliggande
plattade skotten och de bågböjda bladen och därmed kan den knappast
förväxlas med den likaledes småvuxna dvärglummern, som dessutom
är speciell genom att ha ax med tydligt olikstora sporer, det vill säga,
stora längst ner på axen och små högre upp.

Familjen lummerväxter, ”Lycopodiaceae”, har fyra eller fem släkten
och nästan 400 arter och i Sverige finns sex arter som tidigare fördes
till ett enda släkte, ”Lycopodium”, men som numera fördelas på de tre
släktena lopplumrar, strandlumrar och lumrar.

Till familjen hör arter som krönikans strandlummer men också
mattlummer, lopplummer, revlummer, fjällummer samt dvärglummer,
som dock hör till familjen mosslummerväxter.

9 IMG_3169

Strandlummern, som klassas som ”Nära hotad”, NT, såväl i rödlistan
år 2000, år 2005, år 2010 som i år 2015, förekommer i stort sett i hela
landet, utom i de nordligaste fjälltrakterna.

Strandlummer är mycket konkurrenssvag och kalkskyende och den
växer i gles vegetation på fuktiga, blöta, magra, steniga och sandiga
eller dyiga platser, såsom sjö- och åstränder, myrhöljor, dynsänkor
och i fuktiga sandtag.

Den gynnas av markstörningar som ger den livsrum, såsom växlande
vattenstånd och iserosion samt ingår i art- och habitatdirektivets bilaga
5 som innebär restriktioner mot kommersiell insamling och
exploatering.

Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning
och antalet lokalområden i landet skattas till mellan 700-1500.

Utbredningsområdets storlek och förekomstarean överskrider
gränsvärdena för rödlistning men en minskning av populationen pågår
eller förväntas ske.

Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet
lokalområden och antalet reproduktiva individer.

Minskningstakten har uppgått till mellan 10-40 % under de senaste 30
åren och bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten
lämpligt abundansindex.

Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar
bedömningen från Livskraftig, LC, till Sårbar, VU, och baserat på de
troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad, NT.

Minskningstakten för den svenska populationen bedöms tyvärr vara
nära gränsvärdet för Sårbar, VU.

10 IMG_3170

Eftersom strandlummern är konkurrenssvag hotas den av igenväxning
på grund av ökad kvävegödning, upphörande bete eller störd naturlig
vattenregim i åar och sjöar men även torrläggning utgör givetvis ett
hot.

De kulturskapade lokalerna får i de flesta fall bedömmas som
tillfälliga.

Igenväxning har en stor negativ effekt, ökad näringsbelastning har en
viss negativ effekt, vattenreglering har en stor negativ effekt och
dikning, torrläggning har en stor negativ effekt på arten.

11 IMG_3171

Strandlummer växer som redan nämnts i gles vegetation på fuktiga –
blöta, magra, steniga och sandiga eller dyiga platser, såsom sjö- och
åstränder och dynsänkor, gärna tillsammans med pors, starrarter och
småsileshår.

Den gynnas av markstörningar som ger den livsrum, såsom växlande
vattenstånd och iserosion men även bete förbättrar växtbetingelserna,
kanske framför allt genom trampet, som åstadkommer markstörningar,
men även genom att högvuxna växer hålls nere.

Sällsynt förekommer strandlummer i naturlig myrvegetation på naken
torv eller dy men den växer dessutom på kulturskapade ståndorter
såsom blöta bottnar i grustag, på körvägar och gärna på torvmark som
påverkats av dikning eller dämning, precis som här.

Sådana biotoper tycks under de senaste decennierna ha blivit den
vanligaste växtplatsen och är i södra Sverige den helt dominerande
biotopen idag.

12 IMG_3172

Arten strandlummer är fridlyst enligt Artskyddsförordningen, SFS
2007:845, enligt paragraf: 9 och bestämmelsen gäller hela landet.

Samtliga svenska lummerväxter är för övrigt fridlysta i hela landet och
de får ej grävas eller dras upp med rötterna och ej heller plockas eller
på annat sätt insamlas för försäljning eller andra kommersiella
ändamål.

”Är endast hittils funnen wid Möckelns strand i Småland af LINNÉ
och wid Ystad af EHRHART. Den är liten, finnes sparsamt, och
okänd för någon nytta.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

13 IMG_3176

Tuvull, ”Eriophorum vaginatum”, är ett tätt tuvat halvgräs med ett
ensamt toppställt ax och är en av de vanligaste arterna i släktet samt är
vanlig i hela landet, utom på Öland och Gotland där den är sällsynt.

14 IMG_3177

Tuvull växer oftast i vitmossa i näringsfattiga myrar. Arten dominerar
ofta markvegetationen på mossar men är också vanlig i små
fuktsänkor i hällmarkstallskog.

”Den djupgröna skogsmattan rullas ut i ändlösa våder över berg och
dal, och mot denna bottenfärg avtecknar sig myrarna som gråvita
strimmor; det är tuvullens miljoner av vita ulltottar, som kommer dem
att skimra så ljust.”

Ur ”Skogland och fjäll” av Carl Fries år 1967.

15 IMG_3159

Hästhov eller tussilago är en av de första vårblommorna, som faktiskt
kan blomma redan i februari men oftast infaller dock blomningstiden i
mars-april, åtminstone här hos oss.

”Vi gingo ut en dag just denna vår.

Tussilagon med sin gula uppåtvända sugarfot

och solen stodo motpols.”

Ur ”Ur minnenas tåg” av Harry Martinson, Nomad, åren 1931-44.

16 IMG_3178

Avslutningsbilden för denna gång blir ytterligare en bild på den
ovanliga strandlummern som här blivit granne med det röda
rundsileshåret, ”Drosera rotundifolia”.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer