Morups Tånge i kvällsljus

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Morups Tånge.

Morups Tånge i kvällsljus

Morups Tånge i kvällsljus, en naturkrönika i 18 bilder från en av
Västkustens pärlor, norr om Falkenberg i landskapet Halland.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av månaden juli
2013.

 

1 IMG_8714

Morups tånge är en av Sveriges finaste fågellokaler men också en
lokal för spännande växter och insekter.

Redan år 1585 förekom namnet ”Morup Tynge” på holländska sjökort
och det gamla danska ordet ”Tynge” hänvisar till fyrplatsens läge på
en landtunga. I Morups tånge fyr sitter fortfarande originallinsen från
år 1843 och detta betyder att fyren är landets äldsta fungerande linsfyr.

Samtidigt som fyren, som från början hade två röda bälten, uppfördes
en fyrvaktarbostad som sedermera revs och nuvarande bostadshus vid
fyren byggdes under åren 1870-1871.

2 IMG_8659

Under sensommaren och hösten finns här möjlighet att se många av
olika fågelarter på sin flyttning norr- respektive söderut.

Morups tånge är för övrigt en mycket välkänd plats, särskilt när det
gäller rastande vadare, då det på de betade strandängarna, i
tånghögarna och på de grunda vikarnas lerbottnar finns mycket och
välbehövlig föda i form av bland annat insekter, snäckor och musslor.

Korna på bilden är oumbärliga vårdare av de fantastiska strandängarna
vid Morups tånge, vissa år finns här även ett antal hästar.

3 IMG_8679

I den sydligaste viken, Korshamn, finns vanligtvis det rikaste
fågellivet och här häckar bland annat strandskata, tofsvipa, större
strandpipare, skärfläcka och rödbena.

Bilden är tagen åt öster, inåt land, och som ni kan se finns
bebyggelsen, dock med några undantag tyvärr, ännu på ett
betryggande avstånd från det unika området Morups tånge.

4 IMG_8681

Kärrsnäppa och större strandpipare rastar årligen i stora mängder
liksom ängspiplärka och gulärla. Bland rastande tärnor förekommer
kentsk tärna, dock i allt färre antal, och småtärna, också denna tyvärr i
allt färre antal. 

Rovfåglar som sparvhök och stenfalk kan skådas framför allt under
flyttningen på hösten. Havsfåglar som grå lira och bredstjärtad labb
ses vid hårda västvindar och på våren då stora ejderflockar rastar i
reservatet kan man om man har tur få se den ovanliga och sällsynta
praktejdern.

5 IMG_8676

Under flyttningstider på hösten dyker de verkliga rariteterna upp i
form av fjälluggla, silkeshäger, fjällpipare, tuvsnäppa och brednäbbad
simsnäppa. På bilden är det dock ett antal råkor som födosöker på den
vackra sandheden.

Sandheden söder om fyrplatsen har uppkommit genom sandflykt och
har betats kontinuerligt under mycket lång tid. På sandheden
dominerar sandstarr, men här växer också gräs som sandrör och
strandråg.

6 IMG_8667

På de fuktiga strandängarna växer typiska strandängsväxter såsom
strandaster, marviol, skörbjuggsört och smultronklöver. Den rika
floran liksom häckande fåglar gynnas av djurens bete vilket hindrar
strandängarna från att växa igen.

På bilden ser ni just en av många fantastiska landskapsvårdare vid
Morups tånge och här står framför allt strandmålla på menyn.

Under sommaren står trift, backtimjan och gulmåra för färgprakten
men då blommar också den ovanliga och fridlysta martornen med sina
ljust violetta små blommor söder om fyren. Bilden är tagen med vy åt
söder.

På skäret Karet, några hundra meter utanför viken vid Korshamn,
finns en fågelkoloni med bland annat fiskmås och fisktärna.

På sandstranden i norr lever den akut hotade och mycket sällsynta
skalbaggen havsstrandlöpare, ”Bembidion cruciatum”, i Sverige
endast känd från ett litet antal lokaler längs västkusten, dels inom ett
begränsat område i Skåne utmed kuststräckan mellan Landskrona och
Helsingborg, inklusive Ven, dels i Halland från Laholmsbukten till
Varbergstrakten.

Därutöver finns endast ett isolerat fynd vid sekelskiftet från Fårö på
Gotland, dock troligen ett vinddrivet exemplar. I Halland har dock
endast ett fåtal fynd gjorts efter 1950, senast vid Träslöv 1970 och vid
Eldsberga senast 2003.

I Halland är sannolikt ett alltför intensivt markslitage orsaken till
havsstrandlöparens tillbakagång, och framför allt en konsekvens av
den kraftigt ökande badturismen i landskapet.

Bilden visar dock ett antal av de ornitologer som regelbundet spanar,
registrerar och antecknar fågellivet vid Morups tånge, bilden är tagen
vid Korshamnsviken.

9 IMG_8661

En av årets sånglärkor, med andra ord en årsmodell 2013, har här fått
tag i en riktigt stor larv eller puppa av något slag, vilket är rena rama
proteinbomben, vilket verkligen behövs för tillväxten och inför
höstens flyttning.

10 IMG_8669

Dagens fågelraritet blev en jorduggla som flög förbi från söder till
norr där den landade på sandheden söder om fyren.

Jordugglan, ”Asio flammeus”, är en art i fågelfamiljen äkta ugglor.
Den blir mellan 36–39 centimeter lång, är gulbrun med mörkbrun
streckning samt har korta örontofsar som framför allt visas vid oro.
Den är lik hornugglan men har inte streckad buk och har längre vingar
än de flesta andra ugglor vilket man kan se på min bild.

Jordugglan häckar i Sverige framför allt i Norrland och söderut till
Härjedalen men lokalt även längre söderut, kanske även här vid
Morups tånge i år. Arten häckar för övrigt i norra Europa, norra Asien,
norra Nordamerika, södra Sydamerika och i delar av Mellanamerika
och norra Sydamerika.

Hos oss i Norden lägger den sina ägg på marken på fjällhedar, myrar
och på hyggen, och är delvis dagaktiv samt livnär sig mest av små
däggdjur, men tar även småfåglar, ödlor och stora insekter. 

De i Sverige häckande jordugglorna flyttar under hösten till södra
Skandinavien och sydvästra Europa.

11 IMG_8690

Två fiskmåsar, ”Larus canus”, vilket betyder, ”grå mås”, står på ”sin”
sten i det vackra och mättade kvällsljuset strax söder om Morups
tånge fyr.

Det svenska beståndet av häckande fiskmås har uppskattats till
någonstans mellan 100 000 och 200 000 par.

12 IMG_8691

Jag får intrycket att strandskatan försöker gömma sig för mig genom
att huka sig ner bakom stenen men jag såg den och bilden blev
ytterligare ett minne från denna vackra kväll.

Strandskatan heter ”Haematopus ostralegus” på latin vilket betyder
ungefär ”blodfotad ostronplockare”. Den äter blåmusslor, insekter,
kräftdjur och olika blötdjur, dock inte ostron som det latinska namnet
vill antyda.

13 IMG_8692 Ängspiplärkor

När jag först såg bilden så tänkte jag ”hann ängspiplärkorna flyga sin
iväg” men de står där på stenen, väl kamouflerade, och tur är väl det
för mången rovfågel skulle inte tacka nej till detta mål mat.

Ängspiplärkans latinska namn ”Anthus pratensis” betyder ungefär,
”blomma som hör till ängen” vilket är en aning poetiskt.

Ängspiplärkan hette förr ”ängslärka”, men senare när man kom på att
det inte var en egentlig ”lärka” utan en piplärka ändrades dess namn år
1842 till ängspiplärka. De är för övrigt mer släkt med ärlorna än med
lärkorna.

Ängspiplärka är med andra ord en fågel som tillhör släktet piplärkor,
på latin ”Anthus”, i familjen ärlor och piplärkor, ”Motacillidae”.

14 IMG_8698

Ejder stavades tidigare ”eider” som i engelskan och man kan notera att
ejdern är en av få vilda fåglar som har i stort sett identiskt namn på
svenska, engelska, tyska, holländska och franska.

Kärt barn har som vanligt många namn, ”Åda” för äldre hona,
”Skröja” för yngre hona före första häckningen, ”Guding” eller
”Gudunge” för äldre hane samt ”Hälsing” eller ”Helsing” för yngre
hane till och med levnadsår två.

I en historia från 1700-talets Island sades man där kunna öka
äggproduktionen hos ejdern genom att slå ned en käpp mitt i boet.
Ådan skulle då fortsätta värpa tills äggen täckte käppens spets.

Bilden visar för övrigt en ejderhona eller åda.

15 IMG_8702

Den lilla stenskvättan, ”Oenanthe oenanthe”, på den vackert roströda
och vita stenen sitter väl inbäddad av den likaledes lilla saltarven,
”Honckenya peploides”, som växer i sanden runt omkring den.

Stenskvättan är en fågel som numera placeras i familjen flugsnappare
men vissa för den fortfarande till familjen trastfåglar dit den tidigare
brukade placeras.

Saltarv är en flerårig ört tillhörande familjen nejlikväxter. Den blir
mellan 5 till 25 centimeter hög och växer ofta i bestånd, precis som på
bilden, och har små köttiga blad samt är saltgynnad.

16 IMG_8705

Bildens tornfalk, ”Falco tinnunculus”, har uppenbarligen inte riktigt
lärt sig att sky oss människor, ety de sitter kvar så länge att jag ett tag
trodde den var skadad, men lyckligtvis var så icke fallet och sekunden
senare flög den bort lågt över vattnet vid Korshamnsviken.

17 IMG_8683

Martorn, kostertistel, manskraft eller manstro, på latin ”Eryngium
maritimum”, är en art i familjen flockblomstriga växter. Martorn är
cirka 60 centimeter hög med styva, torniga blad och ljusblå blommor i
täta huvuden med ametistfärgade högblad. Arten växer som här vid
Morups tånge på sandiga havsstränder och i Sverige är den, som sagt,
sällsynt och fridlyst. Martorn har använts inom folkmedicinen mot
bland annat impotens därav de något märkliga folkliga
namnen”manskraft” och ”manstro”.

18 IMG_8686 Microcara testacea Vattenmjukbaggar talrik på

Blommande martorn med den lilla rödaktiga vattenmjukbaggen
”Microcara testacea” som är talrik på blöt gräsmark men dess larver
lever i vatten. Det finns för övrigt 17 olika svenska arter av dessa
vattenmjukbaggar.

Mjukbaggar eller hårbaggar ingår i skalbaggsfamiljen ”Scirtidae”,
synonym är ”Helodidae”, som har världsvid utbredning och omfattar
totalt cirka 600 arter, varav som redan nämnts 17 arter finns hos oss i
Sverige.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer