Möte med en kornsparv

Vår naturkrönikör Dan Damberg har mött en kornsparv.

Mötet, del 8 – kornsparv

Mötet, del 8 – kornsparv, en naturkrönika från Halland i 6 bilder om en
av Sveriges ovanligaste häckfåglar.
Text och foto, Dan Damberg och Daniel Damberg, Skillingaryd.

Det gamla ordspråket säger att ”När det regnar manna från himlen har
den fattige ingen sked”. Detta stämde väl in på mig häromdagen i så motto
att när fågelrariteterna dyker upp, i detta fall ett häckande par
kornsparvar, har jag den ”stora” kameran hemma i Skillingaryd vilket
innebar att min lilla kompaktkamera, Canon G9, fick duga, därav den
mindre bra bildkvalitén då avståndet till de rara kornsparvarna var
minst 40 meter.

Kornsparven har för övrigt inte häckat i landskapet Halland sedan
1960-talet, så det var, så att säga, mycket glädjande och på tiden. Den
lilla pricken i mitten på bilden är kornsparvshonan med näbben full med
mat till ungarna och boet ligger enligt uppgift på marken alldeles i
närheten.

Kornsparv, ”Emberiza calandra / Miliaria calandra”, är den största fågeln
i familjen fältsparvar. Som enda art brukar den oftast placeras i släktet
”Miliaria”, men vissa placerar den istället i det större släktet ”Emberiza”.
Kornsparven häckar i södra och centrala Europa samt i ett bälte österut
till Mongoliet dock har populationen i Nordeuropa, inklusive Sverige,
minskat betydligt för att inte säga dramatiskt. I toppen av favoritrönnen
sitter kornsparvshanen och sjunger intensivt medan mannen i gräset
nedanför filmar alltsammans.

Kornsparven är den största fältsparven i Europa med en längd på
omkring 19 centimeter. Den är en kraftigt byggd fågel och kan i storlek
och teckning jämföras med en sånglärka. Kornsparven är på ovansidan
mörkstreckat gråbrun och har en beige-gråvit undersida med några
svarta streck på strupen, bröstet och kroppssidorna. Hanen och honan
är lika i teckningen, men hanen är betydligt större än honan. Flykten går
i djupa bågar och vid kortare förflyttningar hänger den ofta med benen
mer eller mindre rakt ner.

Den arttypiska sången består av ett kort, gnisslande och accelererande
metalliskt ljud, som kan liknas vid skramlande nycklar. Strofen framförs
flitigt, vanligen från en låg buske, stolpar eller från telefonledningar och
”vår” hane sjöng intensivt hela tiden.

Kornsparven häckar, som redan nämnts, i Europa söder om 60 grader N,
i nordvästra Afrika och i sydvästra Asien österut till Mongoliet. Den är
huvudsakligen en stannfågel, men vissa populationer som häckar i kallare
regioner i Centraleuropa och Asien flyttar söderut på vintern. I Sverige
förekommer arten numera regelbundet endast i nordvästra och sydöstra
Skåne.

Det finns idag tre erkända underarter av kornsparv,

(E. c. – Emberiza calandra, M. c. – Miliaria calandra)

E. c./ M. c. calandra, inkl. E. c./ M.c. thanneri – utgör merparten av den
västliga populationen.
E. c./ M. c.  clanceyi – häckar i västra Skottland och västra Irland.
E. c./ M. c.  buturlini – häckar från sydöstra Turkiet och norra Irak
österut till västra Kina.

Bilden visar återigen honan i närheten av boet som ligger på marken i
närheten.

Christian Ludwig Brehm beskrev denna fältsparv år 1831 som ”Emberiza
miliaria” men eftersom kornsparven är den största arten inom familjen
fanns det misstankar om att den inte tillhörde släktet ”Emberiza”. Baserat
på studier av holländaren Karel Hendrik Voous, som publicerades år
1977, så separerades arten till det egna släktet Miliaria.

Detta baserades förutom på storleken även på att den har den minst
distinkta fjäderdräkten, att näbbhalvornas kanter inte är raka, att den har
en komplett postjuvenil ruggning och att könen skiljer sig åt i storlek men
inte fjäderdräkt. Efter dundräkten anläggs den juvenila dräkten och den
juvenila fågelns första ruggning ersätter sedan hela den juvenila dräkten
vilket då kallas postjuvenil ruggning. Beroende på fågelart tar detta
förfarande olika många år och olika många ruggningsperioder innan fåglar
får sin adulta fjäderdräkt, dock ej hos kornsparven.

Fortfarande placeras kornsparven ofta i detta egna släkte, exempelvis av
Sveriges Ornitologiska förening, men både skelettanalyser och studier av
mitokondriellt DNA talar emot att placera kornsparven utanför släktet
”Emberiza”.

Kornsparven lever i utpräglad jordbruksbygd. Den föredrar öppna
landskap med träd, fält, åkrar och ängar. På senare tid har det visat att
kornsparven vill ha områden med små odlingsytor på något mindre
bördiga jordar. Beståndet har minskat kraftigt i antal i nordvästra Europa
på grund av förändringar i jordbruket. Det har de senaste årtionden blivit
mer moderniserat och intensivt, vilket ger mindre möjlighet för
kornsparven att hitta ogräsfrön och insekter till föda.

Bilden visar honan med mat i näbben.

Kornsparvens häckningssystem omfattar polygami, det vill säga att vissa
hanar kan ha ända upp till tre honor och trots att kornsparven är en
stannfågel, sker inte äggläggningen förrän i slutet av maj. Boet brukar
placeras väl gömt i åkrar, dikesrenar, klövervallar och på liknande ställen
och brukar ofta vara byggt av gräs och tätat med hår. Kornsparvskullen
består vanligtvis av 4-5 ägg och det händer att honor lägger flera kullar
under häckningssäsongen. Honan sköter också det mesta av ruvningen
och uppfödningen av ungarna. Kornsparvsparet på bilderna häckade i en
kornåker.

Man uppskattar populationen i Europa till minst 7,9 miljoner häckande
par och att den har minskat i 17 av 33 länder men ökat i fem länder.

Kornsparven är i Sverige listad som Starkt hotad (EN/Endangered) och
den var i början av 1800-talet känd från Skånes slättlandskap samt i
södra Halland och förekom där mycket talrikt. Under 1800-talets mitt
expanderade arten norrut till Bohuslän, Västergötland, Blekinge,
sydöstra Småland och häckade troligen även på Öland och Gotland. I
slutet av detta sekel, runt 1890, noterades en minskning och kornsparven
försvann från de norra landskapen. Nedgången skedde också under
1900-talet och i början av 1960-talet förekom den endast på ett litet antal
platser i södra och västra Skåne men från mitten av årtiondet häckade
åter ett fåtal par på Öland och i Halland, medan populationen i Skåne
återhämtade sig.

Under 1980- och 1990-talen inträffade åter en kraftig nedgång och hela
det svenska beståndet av kornsparv bestod under 1990-talets mitt bara
av runt tio individer. Projekt kornsparv i Skåne samt
åtgärdsprogrammet för kornsparv har gjort att arten sedan dess har ökat
något i Sverige.

Bilden visar återigen kornsparvshonan idogt insamlandes mat till
ungarna medan hanen, den latsparven, bara sitter i sin rönn och sjunger.

När Carl von Linné besökte Skåne år 1749 konstaterade han att
”kornlärkor sutto här allmänt på diken och vallar” och i mitten av
1800-talet noterade lundazoologen Sven Nilsson att kornsparven fanns i
”oräknelig mängd på Skånes slättbygd”.

Sedan dess har som sagt mycket hänt och i mitten och slutet av 90-talet
fanns det färre än 10 sjungande hanar och som minst fanns det år 1996
med bara 4 sjungande hanar.

Sedan åtgärderna startade har glädjande nog både antalet häckande och
övervintrande fåglar ökat. Vintern 2006-2007 sågs en relativt stor
vinterflock av kornsparv, cirka 70 fåglar, och våren 2007 konstaterades
minst 32 sjungande fåglar och i alla fall 19 par häckade framgångsrikt.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer