Mötet, del 32, murhoppspindel

Vår natur- och kulturkrönikör har tittat närmare på en spindel.

Mötet, del 32, murhoppspindel

Mötet, del 32, murhoppspindel, en natur- och kulturkrönika i 7
bilder om en liten snabb och hoppande spindel vars närvaro jag aldrig
förut lagt märke till samt om en svensk entomolog.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av juli månad 2014.

 

1 IMG_0939

Murhoppspindel ”Marpissa muscosa” är en spindelart som först
beskrevs av Carl Alexander Clerck år 1757. Murhoppspindel ingår i
släktet Marpissa, och familjen hoppspindlar. Arten är reproducerande
i Sverige. Inga underarter finns listade.

I Svenskt biografiskt lexikon, SBL, som är ett personhistoriskt
lexikon som började ges ut år 1917 och som i oktober 2013 omfattar
A till Stålhammar, står det ungefär följande om Carl-Alexander
Clerck.

Carl Alexander Clerck föddes år 1709 i Stockholms stad och dog den
22 juli 1765 i samma stad och var Stadsuppbördsman och
Arachnolog, det vill säga spindelkännare. Föräldrarna var
bokhållaren i förmyndarkammaren kamreraren Alexander Clerck och
Elisabet Gram.

Bland den linnéanska tidsperiodens nordiska biologer var Carl
Alexander Clerck tvivelsutan en av de märkligaste, så mycket mer
som hans forskargärning bedrevs vid sidan av ett strävsamt arbete i
kommunens tjänst och under trycket av ekonomiska bekymmer.

Från hans tidigare år känner man föga eller intet men år 1726
inskrevs han som student i Uppsala, där han tillhörde Stockholms
nation. Om han vid universitetet bedrev naturvetenskapliga studier
och redan då lärde känna Carl von Linné, vet man ej, men det är föga
troligt.

Vistelsen i Uppsala torde också ha varit ganska kort och sannolikt av
ekonomiska skäl nödgades han redan år 1727 söka anställning i
Stockholm, där han till slut hamnade i det kommunala
uppbördsverket.

Först i 30-årsåldern vaknade hos Carl Alexander Clerck ett okuvligt
begär att efter sin förmåga rikta vetenskapen genom forskningar i
naturen. Därtill eggades han av Carl von Linnés ryktbara
föreläsningar i naturalhistorien, som år 1737 hölls på riddarhuset i
Stockholm.

Han skriver i förordet till sitt berömda verk ”Svenska spindlar” från
år 1757; ”Jag hade den lyckan att jämte andra få höra desamma; och
ehuru jag tilförne ej ägt tillfälle att därtill lägga någon grund samt
dessutom af andra sysslor och förrättningar var ständigt hindrad,
kunde jag dock ej emotstå den lust, som herr archiaterns
undervisnings-och umgängessätt hos mig till denna vetenskap
upväckte”.

Tvivelsutan grundlades under dessa föreläsningar mellan Carl
Alexander Clerck och Carl von Linné en mera personlig bekantskap,
som med åren växte till verklig vänskap, varpå talrika uttryck finnas
i deras korrespondens.

Carl Alexander Clerck nyssnämnda verk, vilket Carl von Linné
betecknade som ”ett av de vackraste, om icke det aldra vackraste,
som i Sverige utkommit” och som även förskaffade honom
ledamotskap av Vetenskapssocieteten i Uppsala, har varit av
grundläggande betydelse för den arachnologiska forskningen.

Icke nog med att i detta omkring ett sjuttiotal svenska spindlar för
första gången beskrivas och åskådliggöras med
förträffliga ”illuminerade” figurer, det innehåller även en rad
synnerligen goda iakttagelser rörande spindlarnas fångstnät och
levnadsförhållanden.

Tyvärr har genom de nu gällande internationella
nomenklaturbestämmelserna ställt, vilka fastställt den år 1758
utkomna editionen av Carl von Linnés ”Systema naturae” som
utgångspunkt för prioritetsbestämningen, Carl Alexander
Clerck:s ”Svenska spindlar” av år 1757, i skuggan.

Redan innan nyssnämnda verk utkom av trycket, hade Carl
Alexander Clerck börjat ägna sin uppmärksamhet även åt fjärilarna.
Välförtjänt beröm och uppmuntran av Carl von Linné ingav honom
så tanken att åstadkomma ett stort anlagt planschverk över insekterna.

Genom Carl von Linnés medverkan lyckades han vinna drottning
Lovisa Ulrikas bevågenhet, och i väsentlig mån på hennes bekostnad
utgavs så det präktiga arbetet ”Icones insectorum rariorum”, tyvärr
avbrutet mitt i tredje häftet år 1765 genom Carl Alexander Clercks
förtidiga bortgång.

I detta verk avbildades på de första tolv tavlorna 160 svenska fjärilar,
medan alla de återstående voro ägnade utländska arter, som Carl von
Linné ställde till hans förfogande.

Text saknades alldeles, varför väl verket snarast får betraktas som
illustrationer till Carl von Linnés fjärilsbeskrivningar. Vilken
rangplats det på sin tid intog, därom vittna bäst följande ord av Carl
von Linné i ett brev till Vetenskapsakademien den 3 januari år 1765,

Men låt oss, Mine herrar, jemföra dessa vår tids underverk med de
figurer, som Eder egen Clerck gjort öfver de raraste Indiens
papilioner, så skolen I, Mine herrar, få se, att själva svarta avunden
måste tillstå, att ingen av alla de förr nämnde, ja ingen i hela verlden
hunnit praestera någon bok med figurer av sådan raritet, prakt,
livlighet och skönhet, som med herr Clercks kan ställas i parallell.

Brevet i fråga utmynnade i en varm vädjan till
akademiens ”magnater” att understödja verkets fortsatta utgivande.

Om också Carl Alexander Clerck för sitt vetenskapliga arbete mottog
mycket beröm och belönades med ledamotskap även i
Vetenskapsakademien, så åtnjöt han säkerligen blott ringa materiellt
understöd. För att kunna fullfölja sina ideella syften offrade han
mycket av sina små inkomster och satte sig därjämte i betydande
skuld.

Därför drogs han också ständigt med ekonomiska bekymmer. Ett
sådant orosfyllt liv tärde kanske också på hans krafter och
påskyndade måhända hans bortgång vid blott femtiofem års ålder.

Betecknande är Carl von Linnés ord i ett brev till Akademiens
sekreterare i augusti år 1765: ”Den arbetssamme Clercken har även
slutat sina ögon. Gud låte nu akademien, som hon begynt, vårda hans
verk, att det ej förgås; ty vettenskaperne hava aldrig sett
prydesammare.”

2 IMG_0942

Murhopparspindelns utbredningsområde anges på engelska i
Encyclopedia of Life, EOL, som: ”Lives in the Palaearctic, and is
widespread in northern Europé”.

3 IMG_0944

Denna lilla hoppspindel var mycket snabb och så fort jag försökte
stoppa den lite försiktigt för att kunna ta en bild så hoppade den sin
väg, drygt 10 centimeter, vilket är drygt tio gånger sin egen
kroppslängd.

4 IMG_0945

Bildens murhoppspindel tillhör som redan nämnts familjen
hoppspindlar, på latin ”Salticidae”, med en världsvid utbredning och
cirka 4500 kända arter, vilket är fler än i någon annan spindelfamilj,
varav cirka 45 finns i Sverige, bland annat krönikans
murhoppspindel men också harlekinspindel som också kallas
zebraspindel, ”Salticus scenicus”.

Kroppslängden på hoppspindlarna varierar mellan 2-18 millimeter
och framkroppen är ofta något rektangulär sedd uppifrån och benen
är korta och kraftiga. Bland spindlarna är synsinnet bäst utvecklat
hos just hoppspindlarna, som har både form- och färgseende.

Av de åtta ögonen är fyra framåtriktade. De båda mittersta av dessa
är mycket stora och har långt avstånd mellan linsen och näthinnan,
vilket ger ett litet synfält, men detta kompenseras av att näthinnorna
kan röras i olika riktningar med hjälp av muskler.

Med dessa två ögon fixeras och granskas potentiella byten och
partners. De övriga ögonen uppfattar främst rörelser i omgivningen.

5 IMG_0946

Flertalet arter hoppspindlar är kringströvande, dagaktiva jägare, som
likt kattdjur smyger fram mot och hoppar på sitt byte. De gör också
långa hopp vid förflyttning vilket jag berättade tidigare.

När de hoppar är de fästade i den ankartråd som de i likhet med andra
spindlar lämnar efter sig.

I tropikerna har man påträffat arter som både gör fångstnät och jagar
fritt. Hoppspindlar är dessutom solälskande och har mer eller mindre
komplicerade parningsspel.

En del arter, bland annat den i Sverige förekommande
stackmyrespindeln, ”Myrmarachne formicaria”, påminner
utseendemässigt om myror. Många tropiska arter uppvisar dessutom
en anslående färgprakt.

6 IMG_0948

Spindlar är en ordning med cirka 40 000 arter men hos oss i Sverige
finns bara cirka 700 spindelarter. Spindlarna är närmast släkt med
kvalster, till exempel fästingar och skorpioner och tillsammans bildar
de gruppen, klassen, spindeldjur bland leddjuren. En annan klass
bland leddjuren är för övrigt insekterna.

7 IMG_0951

Flertalet spindelarter i Sverige lever bara mellan 1–2 år, medan vissa
fågelspindlar kan bli över 20 år gamla. En del arter blir fullvuxna på
hösten och kan, till exempel i Sverige, vara aktiva till och med under
snötäcket.

Spindlar är framför allt bekanta för sin förmåga att framställa
spinntrådar. Trådarna består av proteiner som produceras i flytande
form i olika typer av spinnkörtlar, som mynnar på ett antal spinnvårtor
nära spindelns bakände.

På dessa finns ett antal munstycken, genom vilka proteinsekretet
passerar och övergår till fast tråd. Nätbyggande spindelarter kan ha
upp till sju olika körteltyper, kringströvande arter dock något färre.

Varje typ producerar silke med särskilda kemiska och fysikaliska
egenskaper och används för bestämda syften.

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer