Mötet, del 32, murhoppspindel

Vår natur- och kulturkrönikör har tittat närmare på en spindel.

Mötet, del 32, murhoppspindel

Mötet, del 32, murhoppspindel, en natur- och kulturkrönika i 7
bilder om en liten snabb och hoppande spindel vars närvaro jag aldrig
förut lagt märke till samt om en svensk entomolog.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av juli månad 2014.

 

1 IMG_0939

Murhoppspindel ”Marpissa muscosa” är en spindelart som först
beskrevs av Carl Alexander Clerck år 1757. Murhoppspindel ingår i
släktet Marpissa, och familjen hoppspindlar. Arten är reproducerande
i Sverige. Inga underarter finns listade.

I Svenskt biografiskt lexikon, SBL, som är ett personhistoriskt
lexikon som började ges ut år 1917 och som i oktober 2013 omfattar
A till Stålhammar, står det ungefär följande om Carl-Alexander
Clerck.

Carl Alexander Clerck föddes år 1709 i Stockholms stad och dog den
22 juli 1765 i samma stad och var Stadsuppbördsman och
Arachnolog, det vill säga spindelkännare. Föräldrarna var
bokhållaren i förmyndarkammaren kamreraren Alexander Clerck och
Elisabet Gram.

Bland den linnéanska tidsperiodens nordiska biologer var Carl
Alexander Clerck tvivelsutan en av de märkligaste, så mycket mer
som hans forskargärning bedrevs vid sidan av ett strävsamt arbete i
kommunens tjänst och under trycket av ekonomiska bekymmer.

Från hans tidigare år känner man föga eller intet men år 1726
inskrevs han som student i Uppsala, där han tillhörde Stockholms
nation. Om han vid universitetet bedrev naturvetenskapliga studier
och redan då lärde känna Carl von Linné, vet man ej, men det är föga
troligt.

Vistelsen i Uppsala torde också ha varit ganska kort och sannolikt av
ekonomiska skäl nödgades han redan år 1727 söka anställning i
Stockholm, där han till slut hamnade i det kommunala
uppbördsverket.

Först i 30-årsåldern vaknade hos Carl Alexander Clerck ett okuvligt
begär att efter sin förmåga rikta vetenskapen genom forskningar i
naturen. Därtill eggades han av Carl von Linnés ryktbara
föreläsningar i naturalhistorien, som år 1737 hölls på riddarhuset i
Stockholm.

Han skriver i förordet till sitt berömda verk ”Svenska spindlar” från
år 1757; ”Jag hade den lyckan att jämte andra få höra desamma; och
ehuru jag tilförne ej ägt tillfälle att därtill lägga någon grund samt
dessutom af andra sysslor och förrättningar var ständigt hindrad,
kunde jag dock ej emotstå den lust, som herr archiaterns
undervisnings-och umgängessätt hos mig till denna vetenskap
upväckte”.

Tvivelsutan grundlades under dessa föreläsningar mellan Carl
Alexander Clerck och Carl von Linné en mera personlig bekantskap,
som med åren växte till verklig vänskap, varpå talrika uttryck finnas
i deras korrespondens.

Carl Alexander Clerck nyssnämnda verk, vilket Carl von Linné
betecknade som ”ett av de vackraste, om icke det aldra vackraste,
som i Sverige utkommit” och som även förskaffade honom
ledamotskap av Vetenskapssocieteten i Uppsala, har varit av
grundläggande betydelse för den arachnologiska forskningen.

Icke nog med att i detta omkring ett sjuttiotal svenska spindlar för
första gången beskrivas och åskådliggöras med
förträffliga ”illuminerade” figurer, det innehåller även en rad
synnerligen goda iakttagelser rörande spindlarnas fångstnät och
levnadsförhållanden.

Tyvärr har genom de nu gällande internationella
nomenklaturbestämmelserna ställt, vilka fastställt den år 1758
utkomna editionen av Carl von Linnés ”Systema naturae” som
utgångspunkt för prioritetsbestämningen, Carl Alexander
Clerck:s ”Svenska spindlar” av år 1757, i skuggan.

Redan innan nyssnämnda verk utkom av trycket, hade Carl
Alexander Clerck börjat ägna sin uppmärksamhet även åt fjärilarna.
Välförtjänt beröm och uppmuntran av Carl von Linné ingav honom
så tanken att åstadkomma ett stort anlagt planschverk över insekterna.

Genom Carl von Linnés medverkan lyckades han vinna drottning
Lovisa Ulrikas bevågenhet, och i väsentlig mån på hennes bekostnad
utgavs så det präktiga arbetet ”Icones insectorum rariorum”, tyvärr
avbrutet mitt i tredje häftet år 1765 genom Carl Alexander Clercks
förtidiga bortgång.

I detta verk avbildades på de första tolv tavlorna 160 svenska fjärilar,
medan alla de återstående voro ägnade utländska arter, som Carl von
Linné ställde till hans förfogande.

Text saknades alldeles, varför väl verket snarast får betraktas som
illustrationer till Carl von Linnés fjärilsbeskrivningar. Vilken
rangplats det på sin tid intog, därom vittna bäst följande ord av Carl
von Linné i ett brev till Vetenskapsakademien den 3 januari år 1765,

Men låt oss, Mine herrar, jemföra dessa vår tids underverk med de
figurer, som Eder egen Clerck gjort öfver de raraste Indiens
papilioner, så skolen I, Mine herrar, få se, att själva svarta avunden
måste tillstå, att ingen av alla de förr nämnde, ja ingen i hela verlden
hunnit praestera någon bok med figurer av sådan raritet, prakt,
livlighet och skönhet, som med herr Clercks kan ställas i parallell.

Brevet i fråga utmynnade i en varm vädjan till
akademiens ”magnater” att understödja verkets fortsatta utgivande.

Om också Carl Alexander Clerck för sitt vetenskapliga arbete mottog
mycket beröm och belönades med ledamotskap även i
Vetenskapsakademien, så åtnjöt han säkerligen blott ringa materiellt
understöd. För att kunna fullfölja sina ideella syften offrade han
mycket av sina små inkomster och satte sig därjämte i betydande
skuld.

Därför drogs han också ständigt med ekonomiska bekymmer. Ett
sådant orosfyllt liv tärde kanske också på hans krafter och
påskyndade måhända hans bortgång vid blott femtiofem års ålder.

Betecknande är Carl von Linnés ord i ett brev till Akademiens
sekreterare i augusti år 1765: ”Den arbetssamme Clercken har även
slutat sina ögon. Gud låte nu akademien, som hon begynt, vårda hans
verk, att det ej förgås; ty vettenskaperne hava aldrig sett
prydesammare.”

2 IMG_0942

Murhopparspindelns utbredningsområde anges på engelska i
Encyclopedia of Life, EOL, som: ”Lives in the Palaearctic, and is
widespread in northern Europé”.

3 IMG_0944

Denna lilla hoppspindel var mycket snabb och så fort jag försökte
stoppa den lite försiktigt för att kunna ta en bild så hoppade den sin
väg, drygt 10 centimeter, vilket är drygt tio gånger sin egen
kroppslängd.

4 IMG_0945

Bildens murhoppspindel tillhör som redan nämnts familjen
hoppspindlar, på latin ”Salticidae”, med en världsvid utbredning och
cirka 4500 kända arter, vilket är fler än i någon annan spindelfamilj,
varav cirka 45 finns i Sverige, bland annat krönikans
murhoppspindel men också harlekinspindel som också kallas
zebraspindel, ”Salticus scenicus”.

Kroppslängden på hoppspindlarna varierar mellan 2-18 millimeter
och framkroppen är ofta något rektangulär sedd uppifrån och benen
är korta och kraftiga. Bland spindlarna är synsinnet bäst utvecklat
hos just hoppspindlarna, som har både form- och färgseende.

Av de åtta ögonen är fyra framåtriktade. De båda mittersta av dessa
är mycket stora och har långt avstånd mellan linsen och näthinnan,
vilket ger ett litet synfält, men detta kompenseras av att näthinnorna
kan röras i olika riktningar med hjälp av muskler.

Med dessa två ögon fixeras och granskas potentiella byten och
partners. De övriga ögonen uppfattar främst rörelser i omgivningen.

5 IMG_0946

Flertalet arter hoppspindlar är kringströvande, dagaktiva jägare, som
likt kattdjur smyger fram mot och hoppar på sitt byte. De gör också
långa hopp vid förflyttning vilket jag berättade tidigare.

När de hoppar är de fästade i den ankartråd som de i likhet med andra
spindlar lämnar efter sig.

I tropikerna har man påträffat arter som både gör fångstnät och jagar
fritt. Hoppspindlar är dessutom solälskande och har mer eller mindre
komplicerade parningsspel.

En del arter, bland annat den i Sverige förekommande
stackmyrespindeln, ”Myrmarachne formicaria”, påminner
utseendemässigt om myror. Många tropiska arter uppvisar dessutom
en anslående färgprakt.

6 IMG_0948

Spindlar är en ordning med cirka 40 000 arter men hos oss i Sverige
finns bara cirka 700 spindelarter. Spindlarna är närmast släkt med
kvalster, till exempel fästingar och skorpioner och tillsammans bildar
de gruppen, klassen, spindeldjur bland leddjuren. En annan klass
bland leddjuren är för övrigt insekterna.

7 IMG_0951

Flertalet spindelarter i Sverige lever bara mellan 1–2 år, medan vissa
fågelspindlar kan bli över 20 år gamla. En del arter blir fullvuxna på
hösten och kan, till exempel i Sverige, vara aktiva till och med under
snötäcket.

Spindlar är framför allt bekanta för sin förmåga att framställa
spinntrådar. Trådarna består av proteiner som produceras i flytande
form i olika typer av spinnkörtlar, som mynnar på ett antal spinnvårtor
nära spindelns bakände.

På dessa finns ett antal munstycken, genom vilka proteinsekretet
passerar och övergår till fast tråd. Nätbyggande spindelarter kan ha
upp till sju olika körteltyper, kringströvande arter dock något färre.

Varje typ producerar silke med särskilda kemiska och fysikaliska
egenskaper och används för bestämda syften.

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer