Munkehatt

Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Munkehatt.

Munkehatt

Munkehatt, en natur- och kulturkrönika i 20 bilder om en helig plats
utmed Munkaleden där tre socknar möts.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av maj 2015 när
sommaren var på tillfälligt besök.

 

1 IMG_3378

Munkaleden är anlagd utefter en historiskt dokumenterad
vandringsled mellan Nydala och Byarum, delvis anlagd på initiativ av
munkarna i Nydala kloster och omfattar i sin helhet 40 kilometer.

I Byarum fanns ungefär mellan åren 1170-1230 ett nunnekloster.
Kavelbron i Knektamossen är åldersbestämd till år 1273.

Leden är märkt med blå färgmarkeringar på stolpar och träd.
Vägvisningarnas spetsar är blåmålade och försedda med det medeltida
sigill som abboten i Nydala använde.

Leden följer vägar och skogsstigar och på vissa ställen går den över
sanka mosspartier. Över Knektamossen går leden på spänger parallellt
med den gamla Munkabron.

Leden passerar över Härån vid Märkesbro på en gångbro. Vid
Munkehatt finns en meditationsplats som även kan nås för
handikappade.

I Södra Duveleds ängar förekommer en synnerligen rik flora, delvis
betingad av den geologiska berggrunden som är Vaggerydssyenit.

2 IMG_3381

Bilden är tagen åt öster, inte långt från Munkehatt som ligger någon
kilometer i väster bakom min rygg.

Det är bitvis, som här, mycket lättgånget vilket för övrigt stämmer
ganska väl även på övriga delar av Munkaledens cirka 40 kilometer.

3 IMG_3384

Leden är märkt med blå färgmarkeringar på stolpar och träd och
vägvisningarnas spetsar är blåmålade och försedda med det medeltida
sigill som abboten i Nydala använde. Risken att gå vilse är med andra
ord i princip obefintlig.

4 IMG_3389

Här är vi framme vid den sista skylten som står vid handikappledens
början som leder de sista hundra metrarna in till Munkehatt.

5 IMG_3390

Bilden visar handikappleden som leder de sista hundra metrarna in till
Munkehatt och som stod färdig redan år 2002.

6 IMG_3387 Ängsviol Viola canina

Ängsviol, ”Viola canina”, är en flerårig ört med tunn slät jordstam
varifrån det endast utgår örtartade stjälkar med blad och blommor,
bladrosett saknas.

”Prof. Wahlenberg anser, att art-namnet canina (Hund-Viol) är gifvet
för att utmärka, att Växten är mångformig såsom Hunden med dess
talrika racer. Deremot säger D:r J. E.  Smith, att artnamnet skall
tillkännagifva en grad af underlägsenhet hos Växten, förmodligen
jemnförelsevis med Viola odorata.”

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström år 1840.

7 IMG_3394 Skvattram

Skvattram, ”Rhododendron tomentosum”, är en vintergrön buske som
kan bli upp till en och en halv meter hög och som har en stark
aromatisk doft.

Hoffberg, år 1792, påpekar liksom Linné, år 1755, att man kan
fördriva ohyra genom tvättning med dekokt av skvattram, och att man
får svår huvudvärk om man använder den vid ölbrygd i stället för
humle, ”Humulus lupulus”, något som dock förr var vanligt.

Hoffberg skriver också att den ”är god i utslags sjukdommar, onda
hufwudsår, inwärtes som Thee, och utwärtes Decokten at twetta med,
som Assess. Odhelius uti Spetälska, Lepra, sedt nytta af: äfwen Prov.
Med. Assess. Björnlunds upgift at dricka i Rödsot”.

”Squatram-buskens lukt, hvilken strax om våren icke är obehaglig,
blir längre fram så stark att den kan orsaka hufvudvärk. Starkast
kännes den under varma sommardagar; hvar och en, som då
botaniserat i sådana kärr der busken växer, har säkerligen erfarit
detta.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

8 IMG_3397 Pors röda hanblommor

Pors, ”Myrica gale”, är en tämligen lågväxt, aromatiskt doftande
buske som kan bli upp till en och en halv meter hög.

Blommorna är enkönade och bildens hanblommor är brunaktiga till
rödaktiga medan honhängena med tiden blir grönaktiga.

”För att komma till blåbärsskogen måste vi nu först gå över ett
starrkärr. Där växer porsen hög och den är de svenska vildkärrens
lavendel. Dess lukt är inte frän som getporsens, men vänlig i sättet,
avstämd och vildsval, blomsamlingarna är enkla och vackra, bladen
förnäma.”

Ur ”En vandring till bärskogen” av Harry Martinson,
Midsommardalen, år 1938.

9 IMG_3399

Texten till vänster på bilden ovan säger följande:

Munkahatt eller Munkehatt är ett gränsmärke, där möts Hagshult,
Svenarum och Tofteryd socknar.  Munkahatt kan också, likt
Märkesbro några kilomerer österut, ha utgjort ett gränsmärke mellan
folklanden Njudung och Finnveden.

Häradsgränsen mellan Östbo härad och Västra härad beskrivs i ett
syneprotokoll från mitten av juni månad år 1628 varvid flera platser
nämns, bland annat Ånsäng, Murerör, Käftahall, Falås och Munkahatt.

Enligt sägner har på den stora gränsstenen i äldre tider funnits någon
sten eller märke som kunnat ge upphov till benämningen
”Munkehatt”.

Gränsmärken utgjorde ofta orienteringspunkter för forna tiders
vandrare så även så för munkarna.

Somliga menar att Munkahatt också varit en helig plats och en så
viktig gränssten som denna fick självklart inte rubbas, den stod under
”Guds Lås”.

Enligt gammal folktro bodde under en gränssten ett övernaturligt
väsen, en tomte, vätte, eller liknande, som såg till att den som flyttade
gränsstenen fick ett ödesdigert straff.

Under Munkahatt bor det tre väsen en för varje socken, som ser till att
ingen ostraffat rubbar den urgamla stenen.

Munkahatt med sin andaktsplats utgör i dag en viktig punkt i
vandringsleden Munkaleden.

Texten till höger på bilden ovan säger bland annat följande:

BENEDICTUS SUBOLI TERRÆ NOSTRÆ MUNDO

Må vårt lands uppväxande släkte i världen vara välsignat

Orden är av den helige Benedict d. 500 e. Kr. och läses av all som går
kommer till Tre Fontane utanför Rom, där aposteln Paulus avrättades.

På platsen finns ett trappistkloster tillhörande den cisterciensiska
klosterorden, till vilken också Nydala kloster hörde. Den avskilda
platsen präglas av tystnad och stillhet.

Den helige Benedict är Europas skyddshelgon. Han föddes i det
umbriska Norcia några mil från den helige Franciscus stad Assisi men
levde som eremit i Sabinerbergen.

Senare blev han abbot i ett kloster och kom att grunda det berömda
Monte Cassino mellan Rom och Neapel. Där skrev han sin Regola,
som blev riktmärket för alla västerländska klosterrörelser.

Också Nydala kloster med sina cisterciensermunkar har sina rötter i
denna benedictinska regel. Hans teologiska syn präglas av en
helhetssyn, där bön och arbete hör samman. Ingen av dem kan eller får
försummas.

10 IMG_3403

Texten på bilden ovan säger bland annat följande:

Munkahatt eller Munkehatt är ett gränsmärke, där möts Hagshult,
Svenarum och Tofteryd socknar.  Munkahatt kan också, likt
Märkesbro några kilomerer österut, ha utgjort ett gräsmärke mellan
folklanden Njudung och Finnveden.

Häradsgränsen mellan Östbo härad och Västra härad beskrivs i ett
syneprotokoll från mitten av juni månad år 1628 varvid flera platser
nämns, bland annat Ånsäng, Murerör, Käftahall, Falås och Munkahatt.

Enligt sägner har på den stora gränsstenen i äldre tider funnits någon
sten eller märke som kunnat ge upphov till benämningen
”Munkehatt”.

Gränsmärken utgjorde ofta orienteringspunkter för forna tiders
vandrare så även så för munkarna.

Somliga menar att Munkahatt också varit en helig plats och en så
viktig gränssten som denna fick självklart inte rubbas, den stod under
”Guds Lås”.

Enligt gammal folktro bodde under en gränssten ett övernaturligt
väsen, en tomte, vätte, eller liknande, som såg till att den som flyttade
gränsstenen fick ett ödesdigert straff.

Under Munkahatt bor det tre väsen en för varje socken, som ser till att
ingen ostraffat rubbar den urgamla stenen.

Munkahatt med sin andaktsplats utgör i dag en viktig punkt i
vandringsleden Munkaleden Nydala -Byarum.

11 IMG_3402

Tre socknar möts vid Munkehatt och här går gränsen för Svenarums
socken.

12 IMG_3415

Tre socknar möts vid Munkehatt och här går gränsen för Tofteryds
socken.

13 IMG_3409

Här står en gammal gränssten som verkligen påminner om en munk
med huva och armarna över bröstet väl dolda av de vida ärmarna.

14 IMG_3406

Munkahatt har varit en helig plats och en så viktig gränssten som
denna fick självklart inte rubbas, den stod under ”Guds Lås”.

Enligt gammal folktro bodde under en gränssten ett övernaturligt
väsen, en tomte, vätte, eller liknande, som såg till att den som flyttade
gränsstenen fick ett ödesdigert straff.

Under Munkahatt i bakgrunden bor det tre väsen en för varje socken,
Hagshult, Tofteryd och Svenarum, som ser till att ingen ostraffat
rubbar den urgamla stenen.

Munkahatt med sin andaktsplats, korset och altaret, utgör i dag en
viktig punkt i vandringsleden Munkaleden från Nydala till Byarum.

Till vänster på bilden möts nutid och forntid i form av den nya och
gamla gränsmarkeringen.

15 IMG_3411

Här ser man en bild på handikappleden tagen från Munkahatt åt öster
där även nya såväl som gamla gränsmarkeringar är synliga.

16 IMG_3413

Under Munkahatt bor det tre väsen en för varje socken, Hagshult,
Tofteryd och Svenarum, som ser till att ingen ostraffat rubbar den
urgamla stenen.

17 IMG_3460

Texten på bilden ovan säger bland annat följande:

”KÄRRINGA DÖEN”, bara några hundra meter väster om Munkehatt
på väg mot Tofteryd finns en plats som i folkmun kallas ”Kärringa
döen”.

Anledningen till detta torde vara en tragisk händelse som utspelade sig
i november år 1884.

En knapp kilometer nordost om Munkehatt, på Svenarums sidan,
fanns ett uselt torp som kallades Björnskog. Detta beboddes vid denna
tid av makarna Inga Lisa Klasdotter och hennes man Anders Larsson,
benämnd ”Björnen” för sin styrkas skull.

Inga Lisa som var i åttioårsåldern, var i en kulen höstdag år 1884 ute i
något ärende och blev trött, sjuk eller kanske gick sig vilse och dukade
under i den näraliggande bäcken eller mossen.

Hon återfanns inte på lång tid.

Sixtus Andersson på Gölstorp, ”Antikvitetshandlaren i storskogen”,
som var född år 1875 berättar så här i en intervju på sin ålders höst om
denna händelse:

”När jag var barn fick vi börja arbeta tidigt. Jag var knapp tio år när
jag tillsammans med min far och äldre bröder, under en vinter
arbetade i skogen nära Munkehatt.

På vårkanten när det blev soligt och varmt brukade vi ofta dricka utav
vattnet i bäcken. När snön smält av fann vi av en händelse gumman
liggande död nära bäcken strax väster om Munkehatt.

Jag tyckte det smakade lite ampert i munnen eftersom vi druckit
vatten nedströms kärringen under hela våren”.

Sedan denna händelse har det naturligtvis varit lätt att geografiskt
härleda denna plats genom att säga ”Kärringadöen”. Då vet det flesta
vilken plats i tofterydsskogarna man talar om.

18 IMG_3464 Kärrviol

Kärrviol, ”Viola palustris”, är en kal, flerårig ört med lång krypande
jordstam där bladen är skaftade och sitter i en basal rosett från
jordstammen.

Bladskivan är kal och brett njurlik samt utan tydlig spets. Kärrviolen
blommar i maj-juni med små blekvioletta, mörkt ådrade blommor som
sitter på skaft från jordstammen.

Kärrviolen liknar mossviolen, ”Viola epipsila”, men den senare är
grövre och har spetsigt njurlika bladskivor med finhårig undersida,
större blommor med lång och något böjd sporre..

Hybrider mellan de två arterna är ganska vanliga.

19 IMG_3462 Stenmurkla

Det är nästen bara i Sverige och Finland som man äter stenmurkla,
”Gyromitra esculenta”, men det är egentligen lite märkligt ety våra
förfäder tyckte ju mest att svamp var mat för kor och skogens vilda
djur.

Stenmurklan har ett gift som heter gyromitrin som kan orsaka
förgiftning och död om svampen äts rå eller felaktigt tillagad.

Dock är den alltid lika rolig att finna, men man behöver inte ”stoppa
allt i munnen”, det rådet gäller för övrigt de flesta av våra svampar där
bara ett drygt 20-tal arter räknas som läckra och goda.

Symtomen kommer oftast efter 5–8 timmar och är illamående,
magont, kräkningar och diarré men även yrsel, matthet och
dubbelseende förekommer också.

I allvarliga fall kan levern och njurarna skadas och stenmurklan
betecknas med andra ord som dödligt giftig.

20 IMG_3467

Avslutningsbilden för denna gång är en bild som kanske visar ett av
de väsen som vaktar Munkehatt.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer