Öland, del 1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Öland.

Öland, del 1

Öland, del 1, en natur- och kulturkrönika i 22 bilder från solen och
vindarnas ö, från alvar och schäferi ner emot fyren Långe Jan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på juni månads sista dag
2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3989

Med Öland framför oss och fastlandssverige bakom oss befinner vi
oss på Ölandsbron, den vägtrafikbro som leder över Kalmarsund till
länsväg 136 öster om Färjestaden på Öland.

Ölandsbron, som med en total längd av 6 072 meter är Sveriges
längsta bro då den längre Öresundbron över är delad mellan Sverige
och Danmark.

Bygget av Ölandsbron påbörjades redan år 1967 och bron togs i bruk
år 1972 så mitt första fågelskådarbesök på Öland gick via färja till
Färjestaden.

Den 910 meter långa högbrodelen är utförd som en kontinuerlig
balkbro i armerad betong, där högbrodelen består av åtta spann och sju
glidformsgjutna bropelare.

De sex mellersta högbrospannen har en längd av 130 meter vardera
och mittspannet över djuprännan i Kalmarsund har en segelfri höjd av
36 meter.

Ölandsbron genomgick en omfattande renovering under åren 1990–
1996.

2 IMG_3991

Vi är nu på väg in i Södra Lunden, någon kilometer norr om fyren
Långe Jan, för att besöka Södra Lundsjön och det fina tornet som ger
en fantastisk vy över Schäferiängarna.

3 IMG_3992

På vägen in i Södra Lunden passerar vi några av de fantastiska
naturvårdarna fåren, som tillsammans med korna gör att området
Ottenby fortfarande är ett öppet landskap.

4 IMG_4034

Schäferiängarna är ett stort sammanhängande område av helt öppna
gräsmarker där de gamla strandvallarna ger ängarna en böljande
topografi där krönens torra gräsmarker övergår i sänkornas kärrartade
vegetation.

Området har en lång tradition som slåtteräng, men idag betas
huvuddelen av nötkreatur.

Betesmarkerna är mycket variationsrika och längs de låga
strandvallarna finns en torr och hedartad vegetation med växter som
stagg, borsttåg, ljung och rotfibbla.

5 IMG_4037

I söder ligger Långe Jan, en angöringsfyr på Ölands södra udde och
det 42 meter höga fyrtornet ger huvudfyren en lysvidd på 26 nautiska
mil vilket är 48 kilometer.

Fyren är den högsta i landet och den näst högsta i Skandinavien efter
Dueodde på Bornholm.

Det vita tornet har ett svart bälte för att underlätta igenkänning under
dagtid.

Fyrtornet uppfördes ursprungligen år 1785 då man förmodligen
använde material från det raserade medeltida kapellet Sankt Johannes.

6 IMG_4035

Typiskt för Schäferiängarna är också de breda havsstrandängarna och
särskilt vid Sandvik i södra delen är dessa ovanligt breda.

Rödsvingel och salttåg växer på de högre partierna medan krypven
och gåsört dominerar i svackorna.

På flera ställen finns skonor, det vill säga, vegetationsfattiga
fördjupningar som emellanåt är fyllda med saltvatten, och i dessa
växer karaktärsväxter såsom glasört och saltnarv.

Sedan några år tillbaka har slåttern återupptagits på de norra delarna
av Schäferiängarna och området som slås är cirka 55 hektar och det är
därmed en av de största sammanhängande slåtterängarna i
Nordeuropa, kanske till och med den största.

I dessa delar dominerar gräs som blåtåtel, fårsvingel och älväxing men
örtinslaget är relativt stort och består av arter som jungfrulin, blodrot,
ängsskallra och slåtterblomma.

Sedan slåttern återupptagits har den slåttergynnade växten späd
ögontröst, ”Euphrasia stricta var. tenuis”, återkommit i tusental.

Denna art är starkt beroende av kontinuerligt ängsbruk och är typisk
för de öländska slåtterängarna.

Schäferiängarna har ett av södra Sveriges absolut största och artrikaste
bestånd av häckande vadare där strandskata, tofsvipa och rödbena
dominerar men här finns stora förekomster av sydlig kärrsnäppa,
”Calidris alpina schinzii”, skärfläcka och brushane.

7 IMG_4015

Biätare, ”Merops apiaster”, är en art i fågelfamiljen biätare som blir 28
centimeter lång, det vill säga, något längre än en koltrast, men är
mycket slankare.

Undersidan är turkosblå, halsen gul, ryggen och delar av vingarna är
kopparröda och stjärten grön.

De mellersta stjärtpennorna är förlängda och näbben är lång, smal
samt svagt nedåtböjd.

När biätaren jagar insekter i flykten liknar den då på håll en stor
hussvala.

8 IMG_4016

Biätaren häckar i kolonier i till exempel strandbrinkar och sandtag i
södra Europa, västra Asien och Sydafrika och påträffas årligen i
Sverige, där den vid ett antal tillfällen också har häckat, vilket den
förmodligen gör här och nu.

9 IMG_4009

Biätare är en skicklig och snabb flygare som kan flyga långa sträckor
på kort tid för att hitta nya områden med bra födotillgång.

Vid rätt väderförhållanden under försommaren kan enstaka fåglar eller
små grupper flyga norrut till Sverige och ibland försöka sig på att
häcka i ett sandtag och liksom vår backsvala häckar den i kolonier.

10 IMG_4010

Man uppmärksammar oftast biätaren på det kvittrande, något
undulatlika flyktlätet och när en biätare sitter, som här på min bild, går
den knappast att förväxla med någon annan europeisk fågelart.

11 IMG_4014

Biätare, ”Meropidae”, är en familj blåkråkartade fåglar med 26 olika
arter i varma områden från Sydeuropa och Afrika österut till
Australien.

De är mycket slanka, mellan 17–35 centimeter långa, vackert färgade
fåglar, ofta med grönt som grundfärg och jagar flygande insekter,
framför allt honungsbin.

Biätare häckar i kolonier och bygger bon genom att gräva gångar i
sandtag och strandbrinkar.

12 IMG_4011

Biätare tillhör ordningen praktfåglar och flertalet återfinns i Afrika
men de häckar även i södra Europa, på Madagaskar, i Australien och
på Nya Guinea.

De känns som sagt igen på sin färggranna fjäderdräkt, smala
kroppsform, nedåtböjda näbb, spetsiga vingar och vanligtvis förlängda
centrala stjärtfjädrar och på håll ger de i flykten ett svalliknande
intryck.

13 IMG_3995

Precis som deras namn indikerar äter biätarna främst insekter såsom
bin, getingar, flygmyror och andra flygande insekter som fångas i
flykten.

De jagar visserligen nästan alla flygande insekter men deras främsta
näringskälla utgörs av honungsbin inom släktet ”Apis”.

14 IMG_3998

Innan biätarna äter insekten så avlägsnas giftgadden genom att
upprepade gånger slå insekten mot en hård yta.

Under denna process extraheras även merparten av giftet ur insektens
kropp genom att fågeln trycker med näbben på kroppen.

Noteras bör att fåglarna inom familjen ignorerar de insekter som
landat och jagar bara flygande insekter.

15 IMG_3999

Biätare är flockfåglar och häckar i kolonier i tunnlar som grävs ut ur
sandbanker. Äggen är vita och de lägger oftast mellan två och nio
styck per kull, beroende på art.

Merparten av arterna lever i monogama förhållanden och båda
föräldrar tar hand om sina ungar.

16 IMG_4008

Familjen biätare representeras av totalt 26 olika arter i tre olika
släkten, ”Nyctornis”, ”Meropogon” och ”Merops” vilket här är
representerat av bildernas biätare, ”Merops apiaster”.

17 IMG_3994

Här kommer världens alla övriga arter av de mycket färggranna
biätarna, rödskäggig biätare, ”Nyctyornis amictus”, blåskäggig
biätare, ”Nyctyornis athertoni”, sulawesibiätare, ”Meropogon
forsteni”, dvärgbiätare, ”Merops pusillus”, blåkindad biätare, ”Merops
persicus” syn. grön biätare, grön dvärgbiätare, ”Merops orientalis”,
vitstrupig biätare, ”Merops albicollis”, svalstjärtad biätare”Merops
hirundinaeus”, blåstjärtad biätare, ”Merops philippinus”, svart biätare,
”Merops gularis”, blåhuvad biätare, ”Merops muelleri”, rödstrupig
biätare, ”Merops bulocki”, vitpannad biätare, ”Merops bullockoides”,
blåkragad biätare, ”Merops variegatus”, kanelbröstad biätare, ”Merops
oreobates”, svarthuvad biätare, ”Merops breweri”, somalibiätare,
”Merops revoilii”, böhms biätare, ”Merops boehmi”, blåstrupig
biätare, ”Merops viridis”, grön biätare, ”Merops superciliosus”,
regnbågsbiätare, ”Merops ornatus”, bildens ”vanlig” biätare, ”Merops
apiaster”, rostbiätare, ”Merops leschenaulti”, rosenbiätare, ”Merops
malimbicus”, nordlig karminbiätare, ”Merops nubicus” och sydlig
karminbiätare, ”Merops nubicoides”.

18 IMG_4033

Just nu är det bråda tider för våra fåglar, det kan man med all
önskvärd tydlighet se på denna gulsparvshona som har hela näbben
full med mat till sina ungar.

19 IMG_4041

Kungsstenarna är två resta stenar på södra Öland som markerar en
gravanläggning från järnåldern.

Stenarna tillhör ett gravfält, och i direkt anslutning till dem finns en
kalkstensplatta och en stengrav, till gravfältet hör även en stenkista
och sju runda stensättningar.

Kungsstenarna står söder om Ottenby, något väster om vägen som
leder från Ottenby till Ölands sydligaste punkt, fyren Långe Jan.

20 IMG_4050

På Ölands södra udde, en av Sveriges bästa fågellokaler, ligger
naturreservatet Ottenby. Reservatet är ett av de största i Kalmar län
och omfattar hela 995 hektar.

Fågelskådarnas eldorado Ottenby är vida berömt och mängder av
rastande och häckande arter kan ses här varje år och ofta dyker
rariteter upp just här.

Vid Ottenby fyrby, längst ner på udden finns en fågelstation som drivs
av Sveriges Ornitologiska förening och där ringmärks årligen tusentals
fåglar och det pågår också influensaforskning genom SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet.

Reservatet består av ett antal områden, olika till sin karaktär, och här
finns vidsträckta sjömarker, buskmarker med tok och hagtorn och den
magnifika Ottenby lund som har kungliga anor från 1700-talet.

Det är människans sätt att bruka markerna efter naturens
förutsättningar, ända sedan forntiden, som har gjort Ottenby till vad
det är idag.

Det stora antalet betesdjur på Schäferiängarna och markerna längs
fyrvägen är en nödvändighet för att bibehålla landskapets karaktär och
biologiska rikedom.

Fågelliv och växter har under århundraden anpassat sig till
livsvillkoren i de öppna markerna och skulle försvinna om dessa växer
igen.

Schäferi, på tyska Schäferei, kommer av Schäfer för ”herde”, och även
av ordet ”Schaf” för ”får”, och är en äldre benämning på en större
fårgård med avelsbesättning.

21 IMG_4046

Ottenby kungsgård som vi ser i bakgrunden är en herrgård i Ås
socken, Mörbylånga kommun, belägen på Ölands sydspets och under
medeltiden omfattade Ottenby 19 gårdar och tillhörde Nydala kloster.

Gårdarna drogs in till staten av Gustav Vasa och gjordes till
kungsladugård med schäferi och stuteri.

Ett statligt stuteri för hästar till Svenska armén fanns här under åren
1831-1892 men även senare fortsattes stuteriverksamheten och många
framgångsrika halvblodshästar föddes upp på Ottenby.

Till kungsgårdens byggnader hör huvudbyggnaden med flyglar, ruiner
av äldre uthusbyggnader, samt Karl X Gustafs mur, som begränsade
kronans egendom mot norr och uppfördes under åren 1654-1655 för
att stänga in de kungliga dovhjortarna i lunden samt kanske mest för
kungen att markera sitt eget revir.

Huvudbyggnaden uppfördes år 1804 efter ritningar av hovintendent
Carl Fredrik Sundvall och är en vitputsad stenbyggnad med valmat
tak.

Flygelbyggnaderna är uppförda i kalksten under slutet av 1700-talet
och sedan år 1935 är Ottenby kungsgård ett statligt byggnadsminne.

Gården ägs numera av Statens fastighetsverk och brukas av familjen
Wiström.

Namnet Ottenby nämns första gången i skrift ”ecclesie de Othanby” år
1279 och ”Othamaby” år 1293 och används före år 1300 som
sockennamn.

Det innehåller antagligen genitivformen ”Otama” av mansnamnet
”Otami”, det vill säga, ”den o-tama”, ”den otämjda”, ”den
motspänstige”.

Det omgivande odlingslandskapet präglas i hög grad av Ottenbys
status som kungsladugård och gårdens areal innefattar större delen av
Ås socken men andelen åkerjord är förhållandevis begränsad.

Schäferiängarna tillhör landets mest omfattande ängar och
djurhållningen har alltid varit betydande på Ottenby kungsgård.

Den 4,5 kilometer långa Karl X Gustafs mur byggdes tvärs över Öland
under 1650-talet och skiljer kungsgårdens mark från den övriga
kronoallmänningen.

Murens syfte var inte bara att hålla inne kungsgårdens hjortar utan
också en revirmarkering från kungens sida.

22 IMG_4048

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs
världsarvslista där världsarvet omfattar hela landskapet med byar,
åkrar, sjömarker och hela Stora alvaret.

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med
naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende
kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark
samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter
som lever i dessa miljöer.

Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets
kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens
möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Besök rekommenderas!

På återseende!

 

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer