Ormgranen på Getaryggarna vid Kroppsjön

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på ormgranen.

Ormgranen på Getaryggarna vid Kroppsjön

Ormgranen på Getaryggarna vid Kroppsjön, en naturkrönika i tre
bilder om den märkliga granvarianten ”Picea abies ‘Virgata’”.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av maj 2011.

Bildens ormgran, ”Picea abies formen virgata”, som växer på
Getaryggarna i närheten av Kroppsjön, mellan Värnamo och
Rydaholm, är en form av gran med långa, mer eller mindre bågböjda
grenar utan sidosmågrenar. Formen, som växer vild i hela Sverige, är
ibland beståndsbildande. Ormgranens märkliga utseende beror på att
den av genetiska orsaker, det vill säga förändringar i arvsmassan, har
förlorat förmågan att bilda sidoskott på grenarna. Stammen eller en
gren kan växa flera år utan att bilda något eller bara några enstaka
sidoskott.

Ormgranen är en sällsynt varietet av en vanlig gran, som har sparsamt
grenade kransgrenar.

I Eskilstorp, fyra kilometer söder om Lekeryd, finns ett av landets få
bestånd av ormgranar med ett hundratal träd. Den äldsta granen är
cirka 150 år och enligt ortsbefolkningen är den moderträdet för
beståndet. Historien berättar att en soldat med namnet Esk tog med sig
en planta från Ryssland när han återvände från Svensk-ryska kriget i
början av 1800-talet. Även om historien om soldat Esk är osäker och
ormgranarnas uppkomst oviss, är det viktigt att de bevaras för
framtiden. Förutom det stora beståndet i Eskilstorp lär det förekomma
större bestånd av ormgran på bara sex platser till i landet.

Gran, ”Picea abies”, är ett av de få vildväxande barrträden i Sverige.
Kronan har en smalt konisk form och huvudstammen är rak, de övre
grenarna är uppåtriktade och de nedre grenarna är ofta hängande.
Barren sitter enstaka direkt på grenarna och har en långsmal infästning
i motsats till ädelgranar, vars barr fäster med en cirkelrund skiva.
Barren blir omkring åtta till tio år gamla, men senare års försurning
anses förkorta livslängden i utsatta områden.

Pollenkornen sprids med vinden i oerhörda mängder under maj-juni
och efter pollineringen sker befruktning och fröna mognar under
hösten. Fröspridningen sker dock inte förrän påföljande vår. De mogna
kottarna är hängande och uppträder vissa år i stort antal, så kallade
kotteår. I norra Sverige förekommer granar med smalare växtsätt vars
kottar har rundade fjäll och dessa kallas för altaigranar och anses
utgöra en särskild underart. Formrikedomen är mycket stor hos granen
och ett flertal avvikande former har namngivits, till exempel ovan
nämnda ormgran. Även former med gulbrokiga barr eller med
gulgröna kottar är kända.

Gran förekommer i hela landet utom i de allra sydligaste delarna, där
den dock ofta förekommer i skogsplanteringar. Man har ofta ansett att
den invandrat norrifrån efter senaste istiden och sakta spritt sig söderut,
men senare tids forskning har ifrågasatt detta. Gran växer företrädesvis
på näringsrik, gärna fuktig mark men är beroende av att bilda
mykorrhiza med olika svamparter, till exempel blodriska, för att kunna
ta upp tillräckligt med näring ur marken. Gammal örtrik granskog är en
av de artrikaste växtmiljöerna, i vilken flera sällsynta växter lever,
bland annat orkidéerna norna och skogsfru. Blåbärsgranskog är en typ
av hedgranskog och den vanligaste naturtypen i Sverige.

Inget annat inhemskt träd kan mäta sig med granen i reslighet och år
1883 fälldes, i Nybro, Västergötland, en 51 meter hög gran vars
omkrets vid basen var 5,3 meter. Sådana jättar är dock mycket
ovanliga numera på grund av intensiv avverkning. Granen blir inte mer
än drygt 400 år, medan tallen kan bli betydligt äldre.

Granens ved är gulvit och har många användningsområden. Speciellt
viktig är den för framställning av pappersmassa och byggnadsvirke.
Gran är en av landets viktigaste exportråvaror. I övrigt används gran
till framställning av terpentin. Enligt Nyman år 1868 lär staden
Amsterdam till stor del vara byggd på svenska granpålar. I äldre tid
brukades barken till taktäckning, de unga rötterna till korgarbeten och
kottarna till färgning.

Idag köper de flesta en gran till jul, men det är en ganska ny företeelse.
De första julgranarna i Sverige kom på 1700-talet efter tysk förebild.
Andra arter som brukar säljas till jul är nordmannsgran som ofta kallas
kungsgran, blågran och serbgran.

Gran är för övrigt Medelpads landskapsblomma.

Artnamnet ”abies” är ett namn på ädelgran. Namnet används också
som vetenskapligt namn på släktet ädelgranar. Svenska namnet gran
eller graan är känt sedan medeltiden och ingår ofta i medeltida
ortsnamn.

”Granen kan planteras till häckar och låter väl klippa sig, hvadan
LINNÉ kallar den ”arbor topiaria”, då tallen deremot är ”minime
topiaria”. Dess unga grenar och späda rötter kunna begagnas till vidjor,
band, korgarbeten m. m.; qvistarna med barren till täckning i
trädgårdar o. s. v. Unga, smala, stammar till tunnband, stänger m. m.
Barken är nyttig vid läderberedning och att täcka tak med. Såsom
bränsle har stammen mindre värde än grenarne, hvilka i värmestyrka
komma närmast björkved; de ge också ymnigare och luthaltigare aska.
Kottarna färga brunt om godset med sönderstötta sådana kokas i vatten
och sedan behandlas med stark lut…
…Få trädslag bildar så täta och mörka skogar som Granen. Der den kan
växa riktigt tätt, blir den snart enväldig herrskare, så att antingen är
marken under träden bar, endast täckt med gamla barr och kottar eller
kottdelar, eller ser man här och der några örter, som älska eller tåla
stark skugga. Men på stubbar eller på de döda stammar, som multna
bland sina ättlingar, grönska mossor och gråna lavar, under det
skägglika sådana hänga från de åldriga trädens grenar. Och om hösten
blir granskogen ett hem för talrika svampar, med olika former och
färger. Granens egendomligt balsamiska lukt, starkare än Tallens, är
allmänt bekant och omtyckt, och mycket brukas ännu både julgranar
och brudgranar.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer