Prövningens tid

Vår naturkrönikör Dan Damberg har funderingar och tankar kring hur naturen överlever midvintern och mörkret.

Prövningens tid

Prövningens tid, en naturkrönika i 19 bilder, om att överleva
midvintern och mörkret samt om ljusets fantastiska inverkan på
livsandarna.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i juletid 2010.

Fruset vatten eller inget vatten alls, egentligen nästa lika illa för livet.
Isöknar eller sandöknar, i båda fallen blir vatten oåtkomligt för växter
och många djur, det är bara temperaturen som skiljer. Vår vinter har
fram till för en vecka sedan varit en isöken där inte ens rörelseenergin i
det rinnande och forsande vattnet räckt till för att förhindra isbildning.

Det har varit så kallt att till och med åns stenar tagit mössan på. På
jorden finns totalt cirka 30 miljoner kubikkilometer ismassa och den
genomsnittliga temperaturen i isen varierar mellan minus 20-30°C.

Vatten har en högre densitet i flytande form än fryst, vilket är en
kemisk egenskap som är mycket ovanlig. Det gör att is enbart bildas på
ytan av vattenmassor och sålunda också flyter på vatten, något som har
en fundamental påverkan på klimatet och livet på jorden. Dessutom är
is vackert.

Den unga sångsvanens första vinter blir en verklig prövning men med
god tillgång på föda kan det gå bra fram till våren då solens värmande
strålar återkommer i en allt högre vinkel in emot vår norra del av
jorden samt under allt längre tid av dagen.

Den unga sångsvanen tycks vara alldeles ensam och jag undrar
naturligtvis varför. Flockens skyddande mentalitet är definitivt något
den behöver.

Jag tänkte väl det, bakom nästa åkrök fanns ett vakande öga som
nogsamt följde ungsvanens förehavanden. Allt är som det ska vara i
svanflocken, frihet under ansvar men för säkerhets skull ett vakande
vuxenöga som kan hjälpa och tillrättavisa.

Plötsligt kommer en andra svan hastigt emot mig, nästan i
undervattensläge, den går till något som närmast liknar en, av vatten,
maskerad attack rakt emot mig där jag står, uppenbarligen för nära.

När sångsvanen har cirka tre meter kvar till mig intar den med dunder
och brak eller snarare vatten och plask något som liknade ett
skenanfall. Det hela såg mycket imponerande ut och påminde mig om
att svanar är stora djur och också väldigt vackra.

När skenattacken var över tittade den på mig argt och vresigt, om man
nu ska försöka tolka ansiktsuttrycket, ”om blickar kunde döda…”.

En stund senare är allt som vanligt igen och svanflocken simmar sakta
och lugnt bort uppströms ån.

Även knipan uppskattar det återställda lugnet och får plötsligt åkröken
för sig själv en stund.

Det gäller att spara på energin om man ska överleva en vargavinter.

Bilden visar mjölig brosklav, ”Ramalina farinacea”, där det latinska
artnamnet ”farinacea” betyder just mjölig. Lavar är för övrigt en viktig
födokälla för många djur under vintern men har även varit en födokälla
för människor under svåra tider och vargavintrar. Åren 1867-1868 var
just svåra nödår i Sverige och det berättades hur man på grund av
kylan kunde sätta potatisen först efter midsommar, hur socknarnas
spannmålsmagasin tömdes och hur människor drevs ut på vägarna i
hopp om att finna mat någon annanstans. Kungliga Patriotiska
Sällskapet hade året före gett ut skriften ”Våra bästa Mat-Svampar” i
tiotusen exemplar, citat;

”Men då Svamparne ej äro de enda eller rikligast hos oss frambragte
växter, som kunna med allt skäl benämnas nödbrödsämnen, utan detta i
kanske lika hög grad är fallet med åtskilliga af våra lafarter, så beslöt
Sällskapet att äfven för innevarande år använda en summa till
utgifvande af en anvisning till dessa växters begagnande. Det är att
hoppas, att härigenom uppmärksamheten skall alltmera rigtas på dessa
nödbrödsämnen, så att de varda rätt kända och allmänt begagnade samt
i sin mån bidraga att afvända eller lindra den nöd, som felslagna
skördar framkalla hos en hungrande befolkning”.

”De uppträda ej sällan i ansenliga massor, och i vissa trakter af landet,
särdeles i de nordligare provinserna, äro nästan oöfverskådliga trakter
betäckta af lafvar, hvilka ofta äfven förekomma der, hvarest andra
växter måste upphöra, och slutligen se vi dem högst uppe på fjellens
spetsar med sin närvaro bära vittne derom, att lifvet ännu der mägtar
frambringa några alster”.

”Alla de lafvar, som i vårt land i större ymnighet förekomma och lätt
kunna lossas från sitt fäste, insamlas under eller efter fuktig väderlek.
Insamlingen måste ske så, att alltid åtminstone hälften lemnas qvar för
att befordra lafvarnes återväxt. Före deras beredning måste lafvarne
noga rensas och sönderhackas samt stöpas uti stark, klar och kallnad
byklut hvarefter de omsorgsfullt utvattnas, tills all smak af beskhet
eller lut försvunnit. Vid beredning till välling, gröt och bröd kokas
lafvarne nära en timma under ständig omröring, hvarjemte kryddor,
mjölk och sädesmjöl samt rotfrukter tillsättas, allt efter tillgång derpå
och olika syftemål med anrättningen”.

Däremot varnar man i skriften för användning av bark från barrträd
som mjölersättning.

”Visserligen innehåller tallbarken i sjelfva verket mera stärkelse än
renlafven, nemligen 4 à 5 procent; men den innehåller jemväl ett annat,
ett sammandragande ämne, garfämne, i betydlig mängd, men som väl
sällan utlakas, då barken användes till nödbröd, och hvars förtärande
ganska menligt inverkar på matsmältningsorganerna, i det att den ej
sällan förorsakar tvinsot, lungsot, vattensot, mjältsjuka och
ögonsjukdomar m.m. Tallbark bör derföre såsom ganska skadligt så
mycket som möjligt undvikas”.

Tvinsot – avmagrande, vattensot – vätskesvullnad, mjältsjuka –
melankoli, depression.

Vi kan naturligtvis underlätta för våra fåglar och vilda djur genom att
ge dem mat på olika sätt, kom bara ihåg att helst fortsätta genom hela
vintern om Ni har börjat. På bilden ser Ni ett par talgoxar som tar för
sig av utlagda fröer och talgbollar.

Mitt i gråskalans alla nyanser av grått lyser våra småfåglar som
uppmuntrande små färgklickar i våra ögon, det kan väl vara värt några
kilo frön som betalning.

Men i skymningen, klockan tre på eftermiddagen, blir ”alla katter grå”,
även bildens lilla vackra blåmes.

Enligt småländsk folktro är det ett säkert tecken på snö inom tre dagar,
när domherren på senhösten och vintern kommer in till bebyggelse och
äter av trädens knoppar.

Domherren är en fågel som är ett populärt motiv på julbonader,
juldukar och julkort och då gärna sittande i en havrekärve. Men när
domherrarna besöker fågelborden så föredrar de faktiskt solrosfröna
framför havren. Det är riktigt roligt och väldigt imponerande att se den
med stor skicklighet skala ett solrosfrö. Den behöver inte hålla fast
fröet med klorna för att hacka hål på det, utan skickar bara runt
detsamma i den kraftiga näbben i några sekunder.

För några år sedan fick vi bland annat i Skillingaryd och Värnamo
bekanta oss med östliga underarter av domherre förmodligen ”Pyrrhula
pyrrhula cassini” eller ”Pyrrhula pyrrhula griseiventris”. Hanen är då
starkt körsbärsröd med mera vitt på övergumpen, vita fläckar på de
yttre stjärtpennorna samt bredare och tydligare vita vingband som då
kan anses vara de underartsskiljande fältkännetecknen förutom det
mycket märkligt raka, nasalt tutande, trumpetande lätet som för övrigt
liknar bändelkorsnäbbens läte. Somliga beskrev lätet som ljudet från
en leksakstrumpet i plast och jag kan hålla med om det. Bilden visar
dock en av ”våra” domherrar tillika nominatformen, ”Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula”.

Lugn bara lugn, ni alla som väntar på att vargavintern ska ta slut,
mörkret är brutet och vi går mot ljusare tider. Någonstans där bakom
de mörka skuggorna av de snötyngda tallarna finns ljuset och det är på
väg till oss sakta men säkert.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer