Rusarebo äng, del 7

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Rusarebo äng.

 

Rusarebo äng, del 7

Rusarebo äng, del 7, när naturen är så vacker att det nästan gör ont i
ögonen och den biologiska mångfalden ”står som spön i backen”, en
naturkrönika i 19 bilder från en härlig kväll i en härlig tid då allt står i
sin fagraste blomning och fåglarna sjunger som mest intensivt.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, Sveriges nationaldag den 6
juni 2015.

 

1 IMG_3671

Det hände sig vid tiden för denna krönikas tillkomst att vattenklövern
blommade som vackrast i den lilla viken i sjön Hindsen och att då inte
stanna till och fotografera denna blomprakt vore att begå ett helgerån.

2 IMG_3672

Vattenklöver, ”Menyanthes trifoliata”, är en art i familjen
vattenklöverväxter och är en flerårig, 10–40 centimeter hög ört med
kraftig jordstam som har trefingrade blad med bladslida.

Den bladlösa stjälken bär i toppen en klase av 15 millimeter vida,
trattlika, invändigt vita och utvändigt rosa blommor som är som
vackrast under maj till juli.

Blommorna är invändigt håriga eller fransiga och har pistiller med
olika långa stift, så kallad heterostyli.

Arten, som är cirkumpolär, växer i kärr och på stränder samt är allmän
i hela Sverige.

Artens blad användes förr som aptitretande och så kallat magstärkande
medel, men de har också använts som ölkrydda och jordstammen har
malts till nödmjöl.

3 IMG_3675

Familjen vattenklöverväxter, ”Menyanthaceae”, där bildens art
vattenklöver ingår, är tvåhjärtbladiga växter med 40 arter fleråriga,
några ettåriga, vatten- och fuktmarksarter.

Familjen har nästan världsvid utbredning där de fleråriga arterna har
kraftiga jordstammar.

Bladen är strödda och enkla eller trefingrade, och blommorna är en-
eller tvåkönade, regelbundna och ofta heterostyla, se bildtexten till
bild 2.

Blommorna sitter i klasar, i huvuden, i knippen eller ibland en och en
där kronbladen är vita, gula eller rosa, ofta fint fransiga på insidan.
Frukten är vanligen en kapsel.

Vissa arter har lokal, begränsad användning som födoämne, medan
andra har brukats som bland annat febernedsättande läkeväxter.

Några arter kan bli besvärliga ogräs i risfält och till familjen förs bland
annat arten sjögull, ”Nymphoides peltata”, som kan vara ett mycket
besvärligt ogräs i sjöar och dammar.

4 IMG_3679

På vägen till Rusarebo äng passerar man Ohsabanan som är en järnväg
belägen 20 kilometer öster om Värnamo där trafik med ångloksdragna
tåg mellan Bor och Ohsbruk är en stor turistattraktion.

Banans totala längd är 14,5 kilommeter, med en spårvidd på 600
millimeter och järnvägen öppnades år 1910 och användes för att frakta
råvaror och produkter till respektive från bruket.

Banan fick åter persontrafiksförbindelse med Sveriges järnvägsnät
sedan Krösatåget börjat stanna i samhället Bor.

5 IMG_3677

Ohs Bruks Järnvägs museiförening grundades år 1970 i syfte att
bevara den gamla bruksjärnvägen och föreningen har sedan starten
bedrivit museitrafik med blandade tåg samt rustat upp banan.

6 IMG_3681

Det är kväll när vi kommer fram till Rusarebo äng och den lågt
stående solen ger ett fantastiskt skuggspel mellan ädellövsstammarna.

7 IMG_3682

Det är ett rent nöje att vandra in i denna otroligt vackra lövsal under
den period när naturen är som vackrast.

8 IMG_3690

Den klassiska vyn från Rusarebo äng åt norr över Hindsen
fotograferad med en brännvidd på 24 millimeter.

9 IMG_3691

Den klassiska vyn från Rusarebo äng åt norr över Hindsen nu
fotograferad med en brännvidd på 1200 millimeter.

10 IMG_3685

Ängen var en gång stommen i det svenska bondejordbruket men idag
är denna vackra miljötyp nästan försvunnen. Vid Rusarebo äng har
den bevarats.

Rusarebo löväng ligger alldeles invid stranden på östsluttningen till
sjön Hindsen och utsikten över sjön från de högsta partierna, 40 meter
över vattenytan, är vidsträckt och vacker.

På Rusarebo äng finns de flesta av vårt lands ”ädla” lövträd såsom
alm, ask, lind och lönn men utöver dessa typiska lövängsträd finns
också flera stora bestånd av bok.

Boken var förr betydligt vanligare än den är idag och sedan 1700-talet
beräknas bokskogsarealen i Värnamotrakten ha minskat med mer än
90 procent. Inom Rusarebo-området finns bokarna främst i den södra
delen.

11 IMG_3710

Bland intressanta växter inom naturreservatet kan nämnas den
blekskära vätterosen, blåsippan, gullvivan, nattviolen, tandroten och
trolldruvan.

Drygt 3 hektar sköts av Naturskyddsföreningen genom årlig slåtter
och det är huvudsakligen gamla åkrar som slås, och den forna
ängsmarken har blivit lundartad med arter som tandrot, trolldruva och
blåsippa.

På slåttermarken domineras den friska växtligheten av
midsommarblomster och smörbollar och på våren prunkar gullviva,
vätteros och Sankte Pers nycklar.

Några askar hamlas och andra trädslag i reservatet är ek, alm och lind.
De gamla lövträden är rika på skägglavar, lunglav, almlav och
blomskägglav.

Fågel- och djurlivet är också rikt med bland annat stenknäck,
grönsångare, trädgårdssångare, svarthätta, mindre flugsnappare,
nötkråka, mindre och större hackspett, spillkråka och sparvuggla med
flera.

Bland däggdjuren har arter som hasselmus, grävling och småvessla
setts i området men Rusarebo är också mycket bra för fladdermöss
och här har flera olika arter påträffats vid inventeringar.

I den södra delen av naturreservatet har den planterade granskogen
avverkats och här ska istället bok och ek få chans att breda ut sig.

Gustav Vasa försökte rädda ekskogarna i Sverige både genom att
förbjuda avverkning på byalagens allmänningar utan byalagets
godkännande och genom att förhindra nybyggen inom sådana
områden som dominerades av ek- och bokskogar.

Anledningen var framför allt att dessa skogsområden var betesmark
för svinen, så kallad ollonskog och omsorgen gällde sålunda i mindre
grad bränsle- och virkestillgången.

Bildens ekstubbe är ett gammalt minne från en ek som sedan länge
försvunnit från Rusarebo äng.

12 IMG_3712

Fram till början av 1900-talet var ängen den viktigaste delen av den
småländske bondens jordbruksmark och fyra femtedelar eller mer av
den brukade arealen användes för ängsbruk.

Från ängen fick man hö och löv som blev vinterfoder åt djuren och av
fodret blev det så småningom gödsel som spreds på de små
åkertegarna där man odlade korn, råg och med tiden även havre och
potatis. Ängen odlades ibland upp och fick tjänstgöra som åker.

Genom brukningsmetoderna blev ängen en öppen och ljus miljö och
eftersom slåttern skedde först efter det att blommorna hade fröat, blev
blomsterprakten rik.

Under 1900-talet har ängsbruket övergivits nästan helt och ängarna
har vuxit igen till skogar, blivit betesvallar eller röjts upp till åkrar.

Följer man stigen från parkeringsplatsen vid Tagels gård, kommer
man först in i en tät och vacker bokskog och i reservatets södra del
finns också den så kallade ”Kyrkan”, ett område med rasbranter och
grottbildningar.

Längre norrut övergår bokskogen i öppna lyckor med rik
blomsterprakt och de egentliga lövängarna börjar vid den stuga som
ägs av Voxtorps hembygdsförening.

Ängarna sträcker sig norrut till den plats där den gamla gården låg och
här står en mäktig, tidigare hamlad alm med cirka 5,5 meters omkrets.

Bildens hamlade, men numera döda, lind ger fantasin kraft och visst
ser man ett märkligt gleshårigt väsen i änget.

13 IMG_3686

Midsommarblomster, skogsnäva, ”Geranium sylvaticum”, blommar
vanligen i juni-juli.

”Ingen växt finnes, som är vare sig ymnigare i de tätaste skogarne
eller ståtligare på fjällen. Blommans färg är i allmänhet blå, men den
varierar ganska ofta, då kronan blir hvit, men ståndarne förblifva blå;
då både kronan och ståndarne blifva hvita; då blomkronan är blå- och
hvit-brokig.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

Änget är en miljö skapad av människan under flera tusen år av hävd
och detta har gjort änget till en artrik plats där många konkurrenssvaga
växter men även rödlistade arter har hittat ett habitat att leva i.

Ända sedan tiden runt Kristi födelse när djuren började stallas in på
vintern på grund av att klimatet blev kärvare har ängen slagits för att
få foder till djuren.

14 IMG_3692

Smörboll, daldocka, bullerblomster eller laxblomster, ”Trollius
europaeus”, tillhör samma familj som smörblommor och kabbleka och
har samma gula färg på blommorna, men kan genom sina nästan
klotrunda blommor knappast förväxlas med någon annan art.

Smörboll är nordlig och är vanligast i fjälltrakterna, men förekommer
sällsynt ända ner i Skåne.

”I våra fjälltrakter frodas ymnigt denna synnerligen ståtliga växt samt
förlänar deras slätter och kullar genom sina gula, bjärt i ögonen
fallande blombollar ett högst tilltalande utseende. Ej sällan visar den
sig äfven vid stränder i skogsbygden.”

Ur Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk översättning
av T. M. Fries år 1905.

15 IMG_3700

Majsmörblomma, ”Ranunculus auricomus”, med en väl dold
krabbspindel i bakhåll för besökande insekter, ett antal byten ligger
redan förlamade i blomman och väntar på att bli konsumerade.

Spindeln är i princip osynlig bland ståndarna och kronbladen eftersom
dess färg är precis som blommans.

Majsmörblomma är för övrigt inte en art, utan ett samlingsbegrepp för
ett par hundra apomiktiska så kallade småarter vilka sätter frö utan
befruktning.

Krabbspindlar ”Thomisidae” är en familj med spindlar som
förekommer över hela världen. De lever vanligtvis i tempererade och
tropiska regioner men några arter finns även i arktiska eller alpina
områden.

Det finns totalt 170 släkten i familjen ”Thomisidae” och över 2 000
olika arter i världen, hos oss i Sverige förekommer endast 28 arter.

De heter krabbspindlar för sin krabbliknande kropp, och sin förmåga
att gå i sidled, precis som en krabba.

Krabbspindelns båda främre benpar är mycket längre och kraftigare än
de bakre och kroppslängden varierar mellan 1,5 och 13 millimeter.

Krabbspindlarna bygger inte nät, utan fångar byten som kommer i
närheten av dem och förlamar dem genom att injicera gift, vissa byten
kan till och med vara betydligt större än själva krabbspindeln.

16 IMG_3699

Tandrot, ”Cardamine bulbifera”, är en flerårig, kal ört med tjock
krypande jordstam som är vit med grova tandlika knölar.

I bladvecken sitter mörka löklika groddknoppar som faller av och gror
till nya plantor, genetiskt lika moderplantan, så kallade kloner.

De andra arterna i släktet bräsmor, ”Cardamine”, saknar
groddknoppar.

Tandrot blommar i maj-juni och blommorna sitter i regel få
tillsammans i en kort klase.

”För sin egendomligt bildade rotstock och sina knopplökar är denna
växt en bland de märkligaste i hela sin ordning, men några särdeles
egenskaper känner man icke hos den, om icke att ”roten” är skarp och
nyttig i rödsot, dysenteri. Smaken är något senapslik. Genom sina
stora, ljusa blommor blir den alltid en, om också i allmänhet temligen
sällsynt, lundarnes prydnad. Såsom uteslutande skuggväxt kan den
icke, utan att vissna, länge tåla solsken.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

17 IMG_3708

Nattvioler, i släktet ”Platanthera”, är fleråriga orkidéer med hela
knölrötter och trots sitt namn tillhör nattvioler familjen orkidéer
”Orchidaceae”.

Trädgårdsnattviol är inte besläktad med nattvioler utan är ett annat
namn på arten hesperis, ”Hesperis matrionalis”, en ofta odlad
prydnadsväxt i familjen korsblommiga växter ”Brassicaceae”.

Släktnamnet ”Platanthera” kommer av grekiskans ”platos” för ”bred”
och ”anthera” för ”ståndare”.

Släktet ”Platanthera” har 85 arter som alla hör hemma på norra
halvklotet och i Sverige finns tre arter, nattviol, ”Platanthera bifolia”,
grönvit nattviol, ”Platanthera chlorantha”, och den mycket sällsynta
fjällarten lappfela, ”Platanthera obtusata”.

Nattviol, ”Platanthera bifolia”, delas numera upp i två underarter,
ängsnattviol, ”Platanthera bifolia ssp. Bifolia” och skogsnattviol,
”Platanthera bifolia ssp. Latiflora”.

Bilden visar troligtvis en grönvit nattviol, ”Platanthera chlorantha”.

18IMG_3694

Sankt Pers nycklar, ”Orchis mascula”, är en medelstor orkidé med
grov stjälk och där bladen sitter samlade vid basen av stjälken. Dessa
är breda och mörkgröna och har ofta mörka fläckar.

Sankt Pers nycklar blommar i maj-juni med rödlila blommor som
sitter i mångblommiga ax, blommornas läpp är vanligen ljusare och
har mörka teckningar.

19 IMG_3688

Sankt Pers nycklar, ”Orchis mascula”, är ganska ovanlig men trots
detta är arten ändå den vanligaste arten i släktet nycklar ”Orchis” och
också den som har den största utbredningen.

Den kan på lämpliga lokaler förekomma i stort antal, till exempel på
Öland och Gotland men även här på Rusarebo äng.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer