Sommar vid Skillingaryds dämme, del 21

Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds dämme.

Sommar vid Skillingaryds dämme, del 21

Sommar vid Skillingaryds dämme, del 21, en naturkrönika i
19 bilder om den biologiska mångfaldens rikedom i och
omkring en våtmark i södra delen av Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, första dagen i
augusti år 2015.

1 IMG_4593 Rosendunort

En av få riktigt härliga sommarkvällar vid Skillingaryds
dämme sommaren 2015, som annars mest bjudit på regn och
kyla.

Runt några av dammarna växer numera en tät och frodig bård med
rosendunört som tillhör dunörtssläktet, på latin ”Epilobium”, som i sin
tur ingår i familjen dunörtsväxter, på latin ”Onagraceae”.

I familjen dunörtsväxter finns tre olika släkten, ”Circaea” där vi hittar
häxörter, ”Epilobium” där vi som redan nämnts hittar dunörter samt
”Oenothera” där vi hittar nattljus.

Det finns för övrigt en gammal uppgift om häxört från Gärahovs
storäng från 1970-talet när Staffan Johnson höll en botanikcirkel i
kommunen.

Jag har vid ett antal tillfällen under åren försökt att återfinna arten där
men misslyckats.

I Sverige förekommer de två arterna dvärghäxört och stor häxört,
dessutom kan man påträffa den långlivade hybriden mellanhäxört som
är steril, men sprids vegetativt.

Antalet arter av dunörter i släktet ”Epilobium” är många, till exempel
alaskadunört, amerikansk dunört, backdunört, bergdunört,
dvärgdunört, fjälldunört, grendunört, grådunört, kantdunört,
källdunört, kärrdunört, lappdunört, luddunört, mjölkdunört, mjölkört,
mörk dunört, rosendunört, smaldunört och vit dunört.

Jättenattljus, nattljus, pricknattljus, smalt nattljus och strävt nattljus
ingår slutligen i släktet ”Oenothera”.

2 IMG_4594 Rosendunort

Rosendunört, ”Epilobium hirsutum”, är en storväxt, flerårig ört som
kan bli upp till två meter hög, den har långa, tjocka, underjordiska
utlöpare och bildar ofta stora bestånd.

Den är den största arten i släktet dunörter och är vanlig i Skåne men
förekommer sparsamt upp till Gästrikland och Hälsingland.

Rosendunörten växer i fuktiga miljöer på kulturmark, ofta i diken och
dammar, precis som här vid Skillingaryds dämme.

”Med sina stora rosenröda blommor och sin rika grönska är Luddunan
en ganska vacker växt. Kronbladen äro gulaktiga vid basen, och från
denna sträcka sig nästan genomskinliga ådror, under det bladets
rodnad blir starkare uppåt. Hvar blomkrona varar dock endast en dag
sedan den riktigt utslagit.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

3 IMG_4615 Mjolkort

Mjölkört, ”Epilobium angustifolium”, är en kal, nästan ogrenad
flerårig ört som kan bli upp till en och en halv meter hög.

Fröhåren samlades förr och användes som stoppningsmaterial och
under 1700-talet gjordes försök med att använda fröhår från mjölke
och videarten jolster istället för bomull och Sven Benjamin Ljungquist
skriver i ”Påfund til den Svenska Bomullens ränsning och redande”,
Kongliga Wetenskapsacademiens Handlingar, år 1745, att,

”Ullen blifver ren och hvit som en snö, samt len som det finaste
silke”.

Sven Benjamin Ljungqvist, adlades år 1760 till namnet
Ljungenstjerna. Han föddes år 1717 och dog år 1763, och var en
svensk fortifikationsofficer och fysiker.

Han blev mekanikus vid fabrikerna och utnämndes år 1746 till
direktör-mekanikus och år 1747 till ledamot av Vetenskapsakademien.

År 1745 hade han förordnats att tillsammans med Mårten Triewald
hålla föreläsningar vid Fortifikationskontoret i experimentell fysik,
och år 1747 blev han kapten-mekanikus vid Fortifikationen samt fick
majors grad år 1755.

Han gjorde åtskilliga nyttiga uppfinningar under sin levnad.

Enligt Retzius, år 1806, kan späda skott av mjölkört ätas som sparris
och rötterna kan torkas, malas och användas till nödbröd.

”Praktdunan är en växt, som kanske utvecklas bäst och skönast i den
höga norden, ja WAHLENBERG säger att den i intet land är så ymnig
och tillika så präktig som i vår högsta nord. Den reser gerna sina
blomspiror i skogsbrynet eller lyser dermed upp barare, helst brända
ställen eller hyggen kring uppvräkta trädrötter, ini mörka skogen, och
uppträder icke sällan så talrikt, att den låter hela sträckor skimra i
rosenrödt. Ofta nog sällskapar växten med Hallon- och Trybusken.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

4 IMG_4588 Rorhona

Rörhönans häckning har även i år gått bra vid Skillingaryds dämme
och bilden visar en ungfågel på jakt efter föda.

Födan består till tre fjärdedelar av vegetabilier, blad av vattenväxter,
frön och bär, samt i övrigt av insekter, maskar, snäckor och sniglar.

5 IMG_4589 Rorhona

När rörhönan simmar undan med sina typiskt nickande huvudrörelser
lyser det vitt under stjärten vilket syns tydligt på bilden.

Arten har även kallats för sumphöna, vattenhöna och grönfotad
sumphöna och första gången som rörhönan observerades i Sverige var
i Uppland så sent som år 1784. Det dröjde sedan 100 år innan arten
blev lite mer allmän.

Eftersom rörhönan inte flyttar så långt söderut påverkas den av
huruvida vintrarna är hårda eller milda. Serier av kalla vintrar kan ge
upphov till kraftiga nedgångar av beståndet, som det sedan tar flera år
att bygga upp igen.

6 IMG_4591 Hallon

Det blir liksom hos blåbären också ett mycket gott hallonår, där
Skillingaryds dämme inte utgör något undantag i det avseendet.

7 IMG_4595 Toppdan Galeopsis bifida

Toppdån, ”Galeopsis bifida”, är en oftast utspärrat grenig ört med
motsatta, grovtandade blad och tvåläppiga blommor som blommar
från juli till september.

Toppdån kan förväxlas med den nära släktingen pipdån, ”Galeopsis
tetrahit”, och de båda arterna kan också korsa sig, den senare skiljs
genom att underläppens mittflik är platt och fyrkantig.

8 IMG_4599 Besksota

Besksöta, ”Solanum dulcamara”, är en ofta slingrande, upprätt eller
nedliggande halvbuske som kan bli nästan två meter hög och som
luktar illa.

Stjälkarna har använts till korgarbeten och en dekokt på unga stjälkar
”Stipites Dulcamaræ” användes förr mot benvärk, utslag och skabb
med mera.

Som en kuriositet kan nämnas att farao Tutanchamons tredje kista lär
ha varit dekorerad med bär av besksöta som var trädda på trådar av
dadelpalmsblad.

Artnamnet ”dulcamara” kommer av latinets ”dulcis” för ”söt” och
”amarus” för ”bitter” och syftar liksom det svenska namnet på
stjälkarnas smak, som uppges att först vara beska sedan söta.

Besksötan ingår i släktet ”Solanum” där vi även hittar arten potatis.

Observera att besksötan innehåller ämnet solanin, som är en giftig
tropanalkaloid och de gröna bären är mycket giftiga medan de mogna
röda bären är mindre giftiga.

Större doser, mer än tre tekoppar dagligen, av te på blad och årsskott
kan leda till biverkningar som illamående, sväljsvårigheter och
kramper. Arten har även kallats galenbär och villbär, med andra ord
låt den vara.

9 IMG_4600 Druvflader

Druvfläder, ”Sambucus racemosa”, med sina röda bärlika frukter, är
en stor buske eller litet träd med parflikiga blad, gulvita blommor och
som sagt röda frukter, hela växten är giftig.

Druvfläder förväxlas ibland med släktingen fläder ”Sambucus nigra”,
men de båda arterna är inte speciellt lika utan skiljer sig både i
blomställningens form, blommornas och frukternas färg samt färgen
på grenarnas märg.

10 IMG_4601 Snarvinda

Snårvinda, ”Calystegia sepium”, är en flerårig, slingrande ört som
bildar stora bestånd. Stjälkarna kan bli upp till tre meter långa och har
strödda skaftade blad med pil-lik bladskiva.

”Skogsvindan är visserligen prydlig med sina talrika blad och stora,
vackra blommor, men kan också lätt bli ett svårt ogräs genom sina
vidt krypande rötter, hvilka sprida sig värre än Åkervindans…

…Lätthet och täckhet, jemte mycken lifskraft, utmärka denna art, som
icke sällan med Vildhumla o. a. bildar nästan ogenomträngliga massor
eller blandar sina blad med de buskars, på hvilka den slingrar sig.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

11 IMG_4603 Stor igelknopp

Stor igelknopp, ”Sparganium erectum”, är högväxt vatten- eller
sumpväxt där stjälken är styv och kan bli över en meter hög.

Stor igelknopp återfinns främst i södra och mellersta Sverige till
Uppland men längre norrut är den sällsynt.

12 IMG_4606 Algort

Älgört, ”Filipendula ulmaria”, är en storväxt ört som kan bli upp till
en och en halv meter hög och som ofta växer i stora bestånd på fuktiga
marker.

Carl von Linné omtalar att man strör ut älgört på golvet vid högtider,
en sed som fortsätter långt in på 1800-talet, Nyman skriver år 1868 att,

”Numera användes växten nästan endast, men mycket allmänt, i
synnerhet på landet midsommartiden och andra helgdagar, att för sin
goda lukt och friska grönska strö på golfvet eller uppsätta på väggar o.
d”.

Såväl blad som blommor har använts inom farmakologin bland annat
som svettdrivande medel, den innehåller salicylsyra ett ämne som är
smärtstillande och febernedsättande och som också återfinns hos olika
arter viden i släktet ”Salix”.

Förr användes älgörten till att krydda öl och mjöd och man brukade då
gnida in kärlen med älgört för att ge drycken en god smak. Blommor
eller blad kan också användas till örtte.

”Lukten af denna växt är den allra mest intensiva. Till följe häraf är
det i Sverige ett bruk bland bönderna att på helgdagar och vid
gästabud strö friska blad af densamma på golfvet, på det att lukten
däraf må fylla hela huset, och denna blir ofta så stark, att den knappt
kan uthärdas. Om vintern däremot strör man på liknande sätt
grankvistar på golfvet. Se där ett medel till beredande af trefnad i
hemmet, som naturen själf bekostar!”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

13 IMG_4611 Snarjmara

Snärjmåra, ”Galium aparine”, är en kraftigt växande art med sträva
krokborstförsedda stjälkar och blad och stjälkarna är fyrkantiga och
grova, men ganska veka och bryts lätt.

14 IMG_4612 Snarjmara

Bladen hos snärjmåran sitter i kransar, med oftast åtta blad i varje
krans, de är lansettlika med största bredden framför mitten.

Snärjmåra blommar från juni till september med små vita blommor
som sitter i fåblommiga samlingar i bladvecken.

15 IMG_4613 Snarjmara

Carl von Linné anger i ”Flora Svecica” att snärjmåran användes som
mjölksil då de krokborstförsedda stjälkarna säkert och effektivt
fångade upp djurhår och annat ur mjölken.

”Snärjmåran är ett bland våra vanligaste ogräs och växer sällskapligt, i
stora massor, helst på bördig eller starkt gödslad mark, ur hvilken den
girigt utdrager den ymniga näring, som dess hastiga utveckling och
frodiga växt kräfver. Der den har riklig tillgång på passande sådan,
eller på annars tjenlig mark, bildar den genom sina små krokar eller
hakar, ensam eller med andra växter, på värsta sätt intrasslade och
sammansnärjande klumpar, från hvilka vid minsta beröring stjelkar
och frukter medfölja, de sednare hakande sig envist vid våra kläder
liksom kardborrar.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

16 IMG_4614 Harklover

Harklöver, ”Trifolium arvense”, är en ettårig, mjukt hårig ört med
upprätt och vanligen rikt grenig stjälk som kan bli upp till tre
decimeter hög.

Harklöver känns igen på de gråludna, ofta rödlätta, avlånga
blomhuvudena och den kan knappast förväxlas med de andra
klöverarterna i släktet ”Trifolium”.

”Fältklövern kan väl icke räknas bland prydnadsväxterna, men dess
fina och greniga stjelkar, små och stundom helt röda blad och
köttröda, ludna blomax gifva den dock en viss täckhet. För de
sistnämnde får växten icke sällan heta Harväpling, Harklöver,
Hartassar…”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

17 IMG_4859

Ljungheden på Skillingaryds skjutfält ser inte längre ut som förut, den
nordöstra delen är upplöjd och ljungen är i stora delar borta till förmån
för Fornbolmens sandbotten vilket naturligtvis gynnar sandlevande
insekter som till exempel silversandbiet, ”Andrena argentata” och
liknande arter men annars förstår jag inte åtgärden.

Ni som är ansvariga för detta får gärna förklara, det är många som
undrar.

18 IMG_4855

Återigen, ljungheden på Skillingaryds skjutfält ser inte längre ut som
förut, den nordöstra delen är upplöjd och ljungen är i stora delar borta
till förmån för Fornbolmens sandbotten vilket naturligtvis gynnar
sandlevande insekter som till exempel silversandbiet, ”Andrena
argentata” och liknande arter men annars förstår jag inte åtgärden.

Ni som är ansvariga för detta får gärna förklara, det är många som
undrar.

19 IMG_4858 Inlandsis vattenflode sandsten narmast Visingso

Avslutningsbilden för denna gång är en framplöjd och vackert
vattenslipad sandsten från ljungheden som bekräftar de stora
vattenflöden som här en gång passerade, dock långt före min tid.

Lägg gärna märke till det vackra ljusa mönstret som bildats av någon
annan typ av bindmedel i sandstenen och jag gissar att det ljusa
mönstret består av kvartssandsten.

Sandsten är för övrigt en sedimentär bergart som har ett matrix
bestående av sand, det vill säga, ”sandkorn” med storleken mellan
0,06-2 millimeter.

En sandsten kan som redan nämnts ha olika sorters bindemedel som
binder samman sandkornen och får då olika egenskaper, till exempel
kvarts, kvartssandsten, som är vanligast, kalkspat, kalcit-kalksandsten,
limonit, järnsandsten eller lera, lersandsten.

Sandsten finns på sandiga ställen där kvarts eller kalkspat binder ihop
den.

På återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
 1. Undrande skriver:

  Den stora ljunghed som militären öppnade genom att hugga ned all skog på detta välbekanta område, har nu till liten del, länsstyrelsen beslutat att vissa insekter och ödlors förmån.
  I dessa plöjda spår kommer snart björken att slå rot med förbuskning som en följd.
  Av alla törestubbar som togs tillvara gjordes trätjära i tjärmilor vid början av 1900-talet.
  Därav stubbfritt på ljungheden som även innehöll ett flygfält efter dåtida behov.
  Om ett antal år har naturen återtagit detta område med länets styrelse till hjälp.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer