Stolla-Hed​da eller Hedvig Petersdott​er

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på ett levnadsöde som berör.

Stolla-Hedda eller Hedvig Rehn Petersdotter

Stolla-Hedda eller Hedvig Rehn Petersdotter, en kulturkrönika i
16 bilder om en kvinna vars liv berör, en sorgesam, ledsam och dyster
historia från ett annat Sverige bara ett stenkast bakåt i tiden i vår
gemensamma historia.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juni, Herrens år
2013 efter Kristus.

 

1 IMG_4369

Här föddes Hedvig Rehn Petersdotter eller ”Stolla Hedda”, ett stenkast
från vägen mellan Skillingaryd och Åker, strax väster om Elgebo,
sydväst om Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Strax intill rinner Österån
vilket är orsaken till att hennes föräldrar bodde och fann sin
utkomst här i den småländska tall- och granskogen.

För den som inte vet avslöjar inte naturen mycket om detta tragiska
livsöde som drabbade Hedvig Rehn Petersdotter, men alldeles till
höger om granen finns en hög med stenar från en murstock som
tillhört det hus vari historien om Hedvig tar sin början.

Hedvigs far hette Peter Larsson och var född på gården Boglös i
Tofteryds socken den 7 januari år 1800, och han flyttade med sina
föräldrar och de fyra syskonen Christina, Brita, Anna och Johannes till
torpet Håkanstorp under Bratteborg. Modern Lena Stina hade för
övrigt som barn bott på Håkanstorp men var annars född på torpet
Lövåsen, även detta under Bratteborgs ägor.

Peter Larsson flyttade sedan ut från föräldrahemmet redan i tonåren
och tog tjänst som dräng på olika gårdar i socknen bland annat
Bössjarp, Skomakarebygget, Löveryd och Högafors. Redan i 20-
årsåldern är han dock kraftigt invalidiserad och går på träben men
detta tycks dock inte hindra honom att arbeta.

Hedvigs mor Lena Abrahamsdotter var född den 23 augusti år 1801 i
Klevshult i Åkers socken. Hon var egentligen döpt till Helena men
kom att kallas Lena under större delen av sitt liv. Även hon kom att ta
plats hos traktens bönder men då i Åkers socken. Hon var piga ibland
annat i Vipparp och Aspö samt även på någon gård i Tofteryd.

2 IMG_0224

Året 1835 gifter sig Peter Larsson och Lena Abrahamsdotter och
bosätter sig på Tråddrageriet under Stora Elgebo i rote 8 i Åkers
socken som då ägdes av en patron Åkerlund och där blir Peter
tråddragare och även bas på stället. Här föds också de tre barnen
systern Johanna år 1836, vår Hedvig år 1839 och brodern Lars Peter år
1842.

Familjen flyttar år 1855 till torpet Kvarnbacken även detta under Stora
Elgebo och här blir Peter mjölnare. Hedvig flyttar sedan härifrån som
piga till Ryd och slutligen år 1867 till Byarums socken och här kan
man sedan följa hennes ytterligare öden. Föräldrarna och sonen Lars
Peter hamnar år 1869 på fattighuset i Åker där de slutar sina dagar.
Dottern Johanna skrivs på socknen men år 1899 finns hon också på
fattighuset och där hon slutar sina dagar på Vilan år 1913.

Det skulle visa sig att det skulle skapas många historier om denna
kvinna, Hedvig Rehn Petersdotter, och många är de som fascinerats av
hennes liv.

Anne Johansson från Vaggeryd sade en gång om Hedvig att;

”Det skär i hjärtat när man hör berättelserna om henne och det finns än
i dag kvinnor som tvingas till liknande upplevelser”. Bättre än så kan
det inte sägas, det är bara att hålla med.

Hedvig Rehn Petersdotter, ditt liv och dina strapatser under din
livsgärning skär i mitt hjärta också.

Bilden visar en närbild på en bränd och sotig tegelsten som
förmodligen har utgjort en del av murstocken och det som idag är
nästan helt gömt under gran- och tallbarr, under husmossa och
väggmossa är tegelstenar från den murstock som höll dig och din
familj varm under kyliga vintrar, som gjorde det möjligt att bereda den
torftiga föda som trots allt gjorde det möjligt för Er att överleva och nå
vuxen ålder vilket inte alla gjorde i detta mycket annorlunda och svåra
Sverige under mitten av 1800-talet.

Här på platsen borde omedelbart sättas upp en torpskylt och lite
information om platsens övriga historia.

3 IMG_4365

Bildens brända tegelsten bär som sagt sotiga rester från den ved som
bars in och eldades för värme och matlagning och är i sig ett
vittnesmål om ett Sverige för dryga 170 år sedan. Nu ligger stenen och
allt annat som finns i marken väl inbäddat bland kruståtel, kvastmossa
och filtlav. Om dessa stenar kunde tala skulle de berätta om den lilla
människans många gånger svåra liv i mitten av 1800-talets Sverige,
lång innan välfärdssamhället ens var påtänkt.

När Hedvig Rehn Petersdotter föddes år 1839 var Sverige i union med
Norge, den svensk–norska unionen eller officiellt Sverige–Norge eller
Sverige och Norge. Denna statsrättsliga förening, union, mellan
kungarikena Sverige och Norge som gällde mellan åren 1814–1905,
framgick ur en serie förhandlingar som hade sin utgångspunkt i
Kielfreden den 14 januari 1814 och godkändes genom den så kallade
riksakten år 1815.

Unionsuppgörelsen hade karaktären av en kompromiss mellan
Sveriges på fredsbestämmelserna grundade anspråk på Norge och
norrmännens självständighetssträvanden sådana de kommit till uttryck
i Eidsvollsgrundlagen av den 17 maj år 1814. Enligt riksakten skulle
Norge vara förenat med Sverige i en union, inte som en erövrad
provins utan som ett självständigt rike med egna lagar och
institutioner.

4 IMG_4367

Hur många gånger Hedvig själv tänt i spisen, hur många gånger hon
vintertid, med köldvärkta händer och med stela fingrar, försökt att laga
den enkla och relativt näringsfattiga föda som var den fattiges lott i
dessa svåra tider av armod för bara drygt 160 år sedan kan vi bara
gissa.

Sommaren år 1905 när Hedvig Rehn Petersdotter var 65 år gammal
och cirka 15 år innan hon gick ur tiden, stod ett praktiskt taget enigt
norskt folk bakom kravet på en unionsupplösning mellan Norge och
Sverige. Den svenska riksdagen ställde dock vissa villkor för att
släppa Norge, bland annat att norska gränsfästningar skulle raseras.
Efter Karlstadskonferensen i september år 1905, där ömsesidig militär
mobilisering gav eftertryck åt orden, träffades dock till sist en
uppgörelse om en fredlig avveckling av unionen.

För att mycket kort sammanfatta den svenska historien närmast före
och närmast efter Hedvig Rehn Petersdotter så väljer jag att börja vid
reaktionen på nederlaget i det stora nordiska kriget då frihetstiden
började år 1719, året efter Karl den tolftes död vid Fredrikshalds
fästning i Norge, vilket ledde till skapandet av en konstitutionell
monarki, enligt olika konstitutioner åren 1772, 1789 och 1809, där den
sista innehöll flera medborgerliga rättigheter.

Under 1800-talet kom sedan många liberala reformer till Sverige, och
år 1866 bytte Sverige från ståndsparlament till tvåkammarparlament.
När Sverige industrialiserades under andra halvan av 1800-talet
började alltfler kräva allmän och lika rösträtt men även tullfrågan var ett
hett debattämne. Under denna tid var Hedvig Rehn Petersdotter mer
eller mindre i fyrtioårsåldern.

Sverige slapp första världskriget men när freden kom år 1918 hade
Hedvig Rehn Petersdotter redan gått ur tiden. Parlamentarism infördes
år 1917 då kung Gustaf V accepterade att utnämnda regeringen utifrån
riksdagens flertal, då var Hedvig 78 år gammal.

År 1918, samma år som Hedvig gick ur tiden infördes allmän rösträtt,
och 1921 hölls det första valet med denna utökade rätt, där även
kvinnorna fick rösta. Parlamentarismen bevarades av Gustaf V:s
efterföljare Gustaf VI Adolf, till dess att en grundlagsändring år 1975,
då jag var 17 år gammal och gick första året på gymnasiet, i praktiken
ändade kungens politiska makt och ersatte den tidigare
tvåkammarriksdagen med en enkammarriksdag.

5 IMG_0225

På toppen av det som finns kvar av Hedvigs födelsehem växter denna
ovanliga och vackra fyrflikiga jordstjärna, ”Geastrum quadrifidum”,
en svamp som är en av naturens märkliga uppfinningar. Arten är, som
många av sina släktingar, rödlistad och denna art är klassad som ”Nära
hotad” eller ”NT”.

Jordstjärnor bildar släktena ”Geastrum” och ”Trichaster”, och dessa
ingår i basidiesvampsordningen ”Geastrales”. De unga fruktkropparna
är mer eller mindre löklika och de anläggs på, i eller under markytan,
vid mognaden spricker det yttre skiktet i väggen upp i stjärnlika flikar,
vilka böjer sig utåt och nedåt så att det inre, sporfyllda partiet av
fruktkroppen, den så kallade rökbollen, blir blottlagd och lyfts upp.
Sedan är principen lik den hos vanliga röksvampar när det gäller att
sprida sporerna, de ”ryker”.

Fruktkropparnas hela bredd varierar från någon enstaka centimeter till
uppemot 15 centimeter och fruktkropparna anläggs under senare delen
av sommaren och under hösten samt står ofta kvar torra över vintern,
precis som här. Denna fyrflikiga jordstjärna, med fem flikar som de
också kan ha, är alltså en årsmodell 2012.

Jordstjärnor växer i lövskog, barrskog och parker, gärna i barrmattor
och framför allt på kalkgrund. Till de båda släktena, som omfattar
cirka 30 arter, förs bland annat bildens fyrflikiga jordstjärna men
också kamjordstjärna och kragjordstjärna.

Under Hedvigs jordevandring blev det svenska jordbruket effektivare.
I början av 1800-talet genomgick jordbruket stora förändringar och
omorganiserades genom de så kallade skiftesreformerna. Tiden innan
förändringen hade jordbruket vanligtvis varit utspritt och förlagt till
mängder av små jordplättar i trakterna kring byarna. Men i samband
med skiftesreformerna omfördelades byarnas jord och slogs ihop till
större stycken. Det hela fick som följd att de gamla byarna splittrades
varefter folk antingen flyttade in till städerna eller ut på landsbygden
för att odla upp nya marker.

Vid mitten av 1800-talet började så även Sverige att industrialiseras. I
Storbritannien och några andra länder i Europa hade
industrialiseringen redan pågått under lång tid.

Ångmaskiner hade nu ersatt vattenkraft och gjort det möjligt att
anlägga nya sågverk och industrier var som helst. De tidigare sågarna
som drevs av vattenhjul var tvungna att ligga vid forsar men med de
nya ångmaskinerna behövde man inte längre ta hänsyn till
vattenströmmar eller årstider.

Under andra halvan av 1800-talet byggdes järnvägsnätet ut i Sverige
och de nya förbindelserna gynnade den framväxande industrin som nu
kunde placeras mer strategiskt än tidigare. Detta utnyttjades inte minst
inom järnhanteringen som var beroende av goda transportmöjligheter.

Under 1800-talet inrättades även det moderna skolväsendet i Sverige
vilket innebar att folk fick bättre utbildning än tidigare. I takt med att
folk blev bättre på att läsa ökade också användningen av dagstidningar
och annan litteratur men förmodligen var nog Hedvig inte läskunnig,
tyvärr.

Tänk vad Hedvig Rehn Petersdotter ändå fick vara med om under sin
tid från år 1839 till 1918.

6 Stolla Hedda 20130708

Tofteryds Hembygdsförening gav år 1949 ut en liten skrift om
”Skillingarydsoriginal i början av seklet”, och det var Robert
Andersson som författade och som även hade gjort teckningarna på
dessa originella människor. Robert Andersson var för övrigt far till
min lågstadielärarinna under tre år, Marianne Andersson, och hennes
syster Inger.

Förutom bildens Hedvig Rehn Petersdotter, eller Stolla-Hedda, har
han nedtecknat berättelser om Sven i Måselt, Viktor på Lillänga,
Bojlunsen och Petter–Johan men till dessa levnadsöden ber jag att få
återkomma till i senare kulturkrönikor.

Om Hedvig Rehn Petersdotter berättar dock Robert Andersson bland
annat så här;

”I en molnstod av damm skrider ”Stolla-Hedda” med långsamma,
korta steg. Hon är klädd i doffeljacka och halva dussinet kjolar, som
virvlar upp sanden. Den yttersta kjolen är uppskörtad runt om och
fylld i vecken med allehanda gods: klädtrasor, köksutensilier,
matvaror. Utanpå härligheten hänger ullkardor, kaffekokaren, kvarn,
ett par läderkängor med mera. Under armen bär hon paraply, stöder
sig vid en lång stör och släpar en kälke i sommarhettan. En
skinnkantad topphätta av obestämbar färg täcker huvudet, och långa,
stripiga hårtestar fladdra kring hålornas vassa ögon. En framskjutande
haka, den buktiga näsan och Heddas utstående kindknotor ger intryck
av medeltida häxa.

Det låg nära till hands att spörja Hedda varför hon bar så mycket
kläder på sig i värmen och då kom svaret: ”De fri för såväl värme som
köld”. En träffande, snabb och skarp replik kunde hon fälla, vilket
bevisar, att hjärnan kunde arbeta logiskt och klart vid särskilda
tillfällen. Många sådana repliker kunde återges, men då de äro ytterst
vulgära och ibland otillständiga, passa de inte i detta sammanhang.

Sin kretsgång går Hedda på ensliga stigar, på landsväg och slätt i
ständig monolog, stannar och riktar sina skumma ögon mot marken.
Fortsätter vandringen med stören. Vid någon backstuga får hon
härbärge då paltorna selas av, kjolvecken rätas ut och matrester letas
fram. Kaffepetter sättes på glöden, och cikorian stimulerar sinnet och
minnet från ungdomstidens förmörkade kärlekslycka. Hedda blir mjuk
i sinnet, och anletets härjade drag berättar om lidna kval i en töcknig
själ. Vandringen fortsätter till nästa etapp. Samma trad och samma
hopplösa ton på den sargade själens sträng”.

7 Stolla-Hedda 20130708

I Harry Sjömans bok ”Att låna bröd” kan man läsa bland annat
följande om bildens Hedvig Petersdotter Rehn;

”Den sinnesrubbade Stolla-Hedda i Byarum blev inte gift, fast
framskriden tokighet inte nödvändigtvis behövde vara ett
äktenskapshinder. Många fjolliga kvinnor och män har blivit
inkopplade i det så kallade äkta ståndet, men Stolla-Hedda fick ensam
vandra”.

”Stolla-Hedda ville gärna ta upp mig i sitt knä, men detta avstyrdes av
mor som med rätta fruktade att jag skulle få löss…”

”En gång kom Stolla-Hedda insmygande i sockenstugan under
pågående kommunalstämma. Hon satte sig längst ner vid väggen…”

I en nedteckning om en kvinna vid namn Johanna Sofia Larsdotter,
född den 17 september år 1852 i Bogla, Rogberga och död den 5 maj
år 1921 i Klevarp, Rogberga, i nuvarande Jönköpings kommun, med
andra ord är denna kvinna nästan samtida med vår Hedvig, och om
Johanna Sofia berättas;

”att som barn kunde hon höra skrik från Ingaryds tingshus över
Häljarydsdalen, när spöstraffen utdelades till sockenborna”.
Spöstraffet avskaffades i Sverige år 1860.

”hon har lämnat efter sig en geografibok i fickformat där det står
skrivet att hon fått den år 1861 av Sandseryds skolstyrelse för
”utmärkt flit och godt uppförande”.

”Ett barnbarn som minns Johanna Sofia beskrev henne som rätt kort
till växten, men rörlig och snabb gång”.

”Andra beskrivningar ger bilden av en gladlynt, generös och hjälpsam,
alldeles fri från viktighet. Hon kunde vara självironisk och
konstaterade vid ett tillfälle följande: ”Ida i granngården säjer att ja e
dum, å det e ja la”.

”I Johannas Sofias hem rådde gästfrihet som omfattade även
kringvandrande original såsom ”Stolla-Hedda” och ”Pelle på Trillen”
samt ”juden David” som sålde tygsaker”.

Vi kan härmed konstatera att vår Hedvig var känd ända upp till
Jönköpingstrakten

8 IMG_0157

Det är här vi hittar vår Hedvig Rehn Petersdotter idag, i en så kallad
kulturgrav, några tiotals meter nordväst om Byarums vackra kyrka,
efter ett liv fyllt av fattigdomens djupa misär.

Hedvig kom alltså till Byarums socken redan år 1867 och hon finns då
skriven på torpet Torsbo. Där bor då torparen Johannes Gustavsson,
hans hustru och tre barn. Torpet var ett av många under Gärahov som
på denna tid ägdes av en konsul Westman och det troliga är väl att vår
Hedvig arbetade och försörjde sig på Gärahov. Torpet Torsbo låg för
övrigt mitt emot nuvarande Preem bensinstation i Vaggeryd.

9 IMG_0155

Den 19 juli år 1872 föder Hedda en liten dotter som döps och kristnas
till Anna Charlotta men redan den 30 augusti samma år, bara en dryg
månad gammal, dör den lilla flickan. Fadern till Hedvigs dotter är
okänd.

Bara några månader efter tragedin med Anna Charlotta, den 20
oktober år 1872, finns antecknat att Hedvig bor i Byarums fattighus
och tiden strax därefter börjar hon sitt kringflackande liv på vägarna i
socken och trakterna omkring. Hon tiggde för sitt uppehälle och
bar alla sina kläder på en gång i olika lager medan alla hennes
övriga ägodelar hängde i en rem runtom midjan.

Hedvigs svåra, tragiska och märkliga liv lär ha bottnat i den förlorade
dottern samt en olycklig, förmörkad kärlekshistoria.

Hedvig Rehn Petersdotter föddes alltså på tråddrageriet i Elgebo,
Åkers socken den 30 april år 1839 och dog, 79 år gammal, på
fattighuset i Byarum 10 november år 1918.

Byarums hembygdsförening har sommaren år 2000 satt upp detta
träkors av ek på hennes grav.

10 IMG_0153

Det mörkbruna träkorset av ek med en guleloxerad ovalt liggande
metallbricka förkunnar följande, ”Hedvig Petersdotter, född 13/4 1839
i Åker, död 10/11 1918 i Byarum”.

Hedvig Rehn Petersdotter dog alltså här i Byarums socken efter ett liv
fyllt av fattigdomens djupa misär men trots detta tycktes Hedda finna
sig i allt under sitt liv och lovade vår Herres välsignelse till alla som
gav henne ett stycke bröd att äta.

11 Stolla-hedda 2

Det berättas att Hedvig en gång stod i lanthandeln i Åkers kyrkby, då
en annan kvinna från socknen kom in i affären, sägande till Hedvig;
”Jaså här är så fin släkt i dag”, varvid Hedvig ögonblickligen svarade;
”Och fler kommer av samma adel.”

Min mormor, som föddes år 1903, berättade för mig som barn att hon
sett denna märkliga kvinna vid några få tillfällen både som barn när
Hedvig besökte Skillingaryd men även senare i livet då Hedvig
besökte militärlägren i Skillingaryd där min mormor då arbetade i
koken, eller köket om ni så vill.

Personalen i köket brukade vid dessa tillfällen ge Hedvig lite mat
både att äta på plats och att ta med på sina vandringar, även min
morfar, född år 1896, hade minnen av denna märkliga kvinna när hon
passerade Skillingaryd.

12 IMG_0212

Backstugan vari Hedvig Rehn Petersdotter föddes var kanske den
första i Åkers socken, som byggdes i anslutning till en av de första
industrierna man hade i socknen. Byggare var brukspatronen Åkerlund
på Elgebo. Stugan var avsedd för tråddragerimästaren härstädes och
tråddragerier var vid sekelskiftet 1700–1800-talen en mycket lönande
industri och år 1815 finner man fabrikationen i full gång. 

Bilden visar den fordom mäktiga damm varur man tämjde och
utnyttjade den rörelseenergi som Österåns vatten gav.

13 IMG_0213

Här, där Österån bildar en fors, anlade brukspatronen Åkerlund sitt
tråddrageri och troligen var detta i drift ett fyrtiotal år innan driften
upphörde. Troligen körde man vissa tider både dag och natt, då man
kan utläsa att det antal arbetare, som arbetade där, att så var fallet och
som den förste boende i ”Hedvigs stuga” finner man tråddragaren
Anders Andersson med hustru och barn.

Endast några vårdträd och gamla dammvallar talar idag om denna
svunna tid.

14 IMG_0214

Denne Anders Andersson var uppenbarligen tråddrageriets förste
ståltrådsdragare. Han levde till den 28 april år 1834, då man fann
honom död på marken troligen drabbad av ett slaganfall.

Som ny tråddragare och bas för tråddrageriets drängar och dragstolar
kom så Peter Larsson hit till stugan år 1835, den man som fyra år
senare skulle bli far till Hedvig Rehn Petersdotter. Han kom närmast
från Byarums församling, men var född i Tofteryd. Denne Larsson var
som redan sagts svårt invalidiserad och gick på träben men om
invaliditeten berodde på en olycka vet man icke. Trots sitt svåra lyte
syntes han kunna sköta sitt uppdrag utan större besvär.

En som biträdde Hedvigs far Peter Larsson i arbetet var Anders
Jonasson, som var född i Kävsjö socken och som även han bodde i
den lilla stugan. Om honom står antecknat; ”Har aldrig uttagit attest
härifrån, men lär vistas i Stockholm”.

Bilden visar en av platserna där man utvann Österåns vattenkraft, nu är
allt raserat och endast rester återstår. Tråddrageriets saga var all och
efter några årtionden var även huset rivet och dammverket, som vi kan
se, förföll mer och mer, nu ser det alltså ut såhär.

Egentligen skulle detta restaureras för att visa hur dåtiden människor
levde för nutiden människor. Kanske finns det EU-pengar att hämta.

15 IMG_0217

Tråddragerihanteringen ökade brukspatron Åkerlunds förmögenhet
högst betydligt men när så en av sönerna övertog rörelsen tycktes
tillverkningen avta och till slut upphörde den helt. Hur stor
tillverkningen var vid detta tråddrageri är inte känt, men av det antal
anställda som arbetade här från torpen och stugorna i trakten är det
troligt att många ton dragen ståltråd utgick härifrån varje år.

Då brukspatron Åkerlunds söner inte hade ärvt sin faders syn för
affärer, och då spel och fester avlöste varandra efter den gamles
patrons död, kom snart den stora förmögenheten, som denne samlat
under sitt jordeliv, att allt för fort försvinna.

Salomon Åkerlund, som senare i tiden var ägare till Stora Elgebo,
sålde tråddrageriet till en dansk löjtnant vid namn Casse som bodde
några år på Elgebo men som senare flyttade till Elghammar bara några
kilometer norrut.

Bilden visar förmodligen rester av en gammal dammvall som gjorde
att allt vatten kunde kanaliseras till ”rätt” utfart bara några meter
härifrån, se bild 14, där kraften från det strömmande vattnet kunde tas
till vara via snurrande vattenhjul.

16 IMG_0218

En mycket tragisk händelse från tråddrageriets tid är präntat i övriga
anteckningar i kyrkboken, enligt följande;

”Juli den 20 1840 drunknade av vådlig händelse gossen David
Andersson från Ljungberg Östergårds soldattorp. Soldat Anders
Svensk och hustrun Anna Stina Svensdotter vid övergången av en
spång vid Elgebo tråddrageri nedföll i åen och av det starka
strömdraget, så häftigt bortförd att ehuru personer var närvarande
ingen räddning var möjlig. Den 23 som först återfanns den döda
kroppen och begrovs den 26 dito.”

Den som en julidag nu, precis som jag, vandrar fram utmed Österån
ungefär vid samma ställe som denna mycket tragiska och sorgliga
händelse inträffade, finner endast svagt strömmande vatten inte
mycket större än en bäck.

Läs mer om:
5 kommentarer
 1. Oscar S.O skriver:

  Tack Dan
  Underbart att få ta del av ett livsöde som du gör.
  Längtar redan till nästa djupdykning.

 2. Carina i skogen skriver:

  Tack Dan för denna intressanta läsning. Jag går ofta förbi platsen där Hedvig föddes och har hört en del berättelser om hennes kjolar och välsignelser. Men denna djupdykning var väldigt intressant .

 3. elisabet skriver:

  håller till fullo med tidigare skrivare .Tack !

 4. Bo Holst skriver:

  Instämmer med tidigare framförda kommentare och riktar här ett stort tack till Dan. Väntar med spänning på nästa historiska berättelse.

 5. Admira skriver:

  Väldigt intressant att läsa om svensk historia,speciellt för oss som kommer från andra länder.Väntar med spänning till nästa historia.Stor tack Dan för att du gör det ännu mer intressant

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.