Svampsäsongen 2013

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på höstens svampar.

Svampsäsongen 2013, del 1

Svampsäsongen 2013, del 1, en naturkrönika i 21 bilder om att det trots sommartorkan och hög värme blev en svampsäsong i år också.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av augusti 2013.

 

1 IMG_4933

De öppna och ljusa tallmoarna som vi i våra trakter är så vana vid, och som är de marker där vi plockar våra eftertraktade lingon och blåbär, är en mycket trevlig och vacker naturtyp där grundförutsättningarna blev till under den senaste inlandsisens avsmältningsskede.

Moskog är skog på podsoljord som bildar en så kallad podsolprofil där det översta markskiktet består av förna och humus, vilket är mer eller mindre nedbrutet organiskt material från grenar, väster, barr och andra blad. Trädskiktet domineras i allmänhet som på bilden av tall eller gran, men björk och andra lövträd kan också förekomma, precis som här mellan Hemvärngården och Östersjön på Skillingaryds skjutfält.

Podsol är en jordmån, som framförallt återfinns i barrskog på norra halvklotet, den så kallade taigan. Den är Sveriges vanligaste jordmån, och täcker cirka 50 % av Sveriges landyta men även stora delar av nordvästra Ryssland, Finland och Norge består till stor del av podsol. Ordet härstammar från ryskans ”pod” för ”under” och ”zola” för ”aska”.

Podsolen karakteriseras av en vit eller gråaktig urlakningshorisont, även kallad blekjord, som normalt är cirka en decimeter tjock, och av en 2-3 decimeter tjock anrikningshorisont som kan vara röd eller brunsvart, den så kallade rostjorden och under denna finns den opåverkade mineraljorden.

Oftast finns också en några centmeter tjock, så kallad O-horisont ovanpå detta som består av förna och så kallat mårskikt, där den överst liggande förnan utgörs av tidigare nämnda icke nedbrutna växtdelar, medan mårskiktet består av humus och delvis nedbrutna växtrester.

Podsoler bildas i rätt så grova, dock ej alltför grova, morän- eller sandjordar genom en process som kallas podsolering och det är precis vad som händer här hos oss på ”våra” moar. Dessa jordar är oftast naturligt sura där markvattnets pH-värde ofta ligger runt 4 i både mårskiktet och blekjorden, och mellan 4,5 och 6 i rostjorden, neutralt pH-värde är 7.

Podsoler är även relativt känsliga för vidare försurning på grund av dess låga vittringsbenägenhet. Podsolerna förknippas ofta med barrskog, men de förekommer ibland även tillsammans med annan vegetation. Den sura miljön i podsolernas övre horisonter gör att daggmaskar, som nedbrytare, är ovanliga, därför är svampar huvudsakliga nedbrytare tillsammans med en del insekter.

Podsoler förekommer framför allt i delar av norra halvklotets barrskogsområden med relativt hög nederbörd. De förekommer i en zon som ungefärligt sträcker sig mellan polcirkeln i norr och femtionde breddgraden i Europa, respektive Stora sjöarna i Nordamerika. De är vanliga i norra Europa, nordvästra Ryssland, östra Kanada och nordöstra USA. Det förekommer även podsoler i delar av tropikerna där nederbörden är mycket hög, dock dessa podsoler är ofta mycket starkt utvecklade, med mellan 1-2 meter djupa blekjordshorisonter till skillnad från våra moars endast 1-2 decimeter djupa blekjordshorisonter.

2 IMG_4911

För att särskilja podsoler från andra jordar används vissa kriterier och dessa är beroende av vilket system man använder för att klassificera jordmåner. Man kan även dela in podsoler i olika undergrupper. Det här är en beskrivning av den svenska klassificeringen av podsoler.

En podsol är en jord som har väl utvecklade horisonter av mår, blekjord och rostjord. Tre olika typer av podsoler finns, järnpodsol, järnhumuspodsol och humuspodsol.

I den skogstypsklassificering som används inom den rikssvenska skogsnäringen motsvaras moskogen huvudsakligen av barrträdsdominerade ristyper men även lågörttyper.

Moskogen indelas efter tillgången på näring och vatten i några olika huvudtyper, som i sin tur indelas i en mängd olika undertyper, vilka jag inte går in närmare på här.

Lavmo är den kargaste typen av momark där tallen är det enda trädslag som blir riktigt fullväxt. Bottenskiktet domineras helt av lavar, främst renlavar och i fältskiktet förekommer flera risarter såsom lingon och blåbär, men i förkrympt form. Lavmo är en sällsynt ståndortstyp och ovanlig här i våra trakter.

Karg mo är något bördigare än lavmo, men även här är tallen det enda trädslag som trivs. I norr dominerar lavar i bottenskiktet, medan det i söder förekommer ungefär lika mycket mossor. Lavar förekommer tillsammans med mossor och fältskiktet domineras av ris, exempelvis ljung, men kan också innehålla några arter av gräs och örter, som dock förekommer mycket glest. Denna typ är vanligare i våra trakter.

Torr mo är även den en ståndort för tall, men gran och vårtbjörk kan förekomma som träd i mindre mängd samt asp, al, sälg, rönn och en som buskar. I bottenskiktet är väggmossa den dominerande arten, vanligen tillsammans med husmossa. Även renlavar förekommer, mer i norr än i söder. I fältskiktet finns ett flertal risarter såsom lingon, blåbär, skvattram, kråkbär och odon. Min bild visar just denna typ av mo.

Frisk mo kan vara växtplats för flera olika trädslag, exempelvis gran, tall, glasbjörk eller vårtbjörk. Detta präglar i sin tur artsammansättningen på marken där vägg- och husmossa vanligen dominerar i bottenskiktet, i norr ibland tillsammans med lavar. Ett 15-tal olika arter av gräs och örter kan påträffas i fältskiktet och en, rönn och hallon förekommer sparsamt som buskar. Denna typ av mo är heller inte ovanlig i våra trakter.

Lundartad mo är den bördigaste motypen och humuslagret liknar här mullen i en lundskogsmiljö, men jordmånen har fortfarande en podsolprofil. Trädskiktet domineras i allmänhet av gran, men det kan också vara vårtbjörk eller ibland tall. Hägg, rönn, sälg, al och asp kan här bli trädformiga och på marken växer framför allt olika arter av mossor tillsammans med örter som harsyra och blåbär. Här hos oss finns denna motyp knappast alls.

3 IMG_4923

Oj, sorkarna tycks vara ovanligt stora i år, med slika jättehål tänkte jag raskt att; nu måste jag gå vidare ety en sådan sorkbjässe vill jag verkligen inte möta öga mot öga.

4 IMG_4900

Det blev, som förra året, ett fantastiskt lingonår med lingon stora som mindre vindruvor vilket betyder att den rika blomning som jag beskrev i en tidigare krönika i år ”gick i frukt”.

5 IMG_4894

När jag ser lingon och blåbär tänker jag på min tidiga barndoms sagobok ”Puttes äfventyr i blåbärsskogen”, ritade och berättade af Elsa Beskow.

Så här skrev Fredrika Bremerförbundets bokkommitté om bland annat om denna bok år 1890-1904.

”Vi tro, att om små barn förstode sig på att sjäfva beställa sina rolighetsböcker, så skulle dessa böcker bli sådana som ”Puttes äfventyr.” Någon af barnens goda tomtar har hviskat i författarens öra hvad hon skulle berätta och samma tomte har styrt ritstiftet i hennes hand.

Hvilka små barn vilja ej följa med lilla Putte i skogen? Och när så barnen i Puttes sällskap komma till blåbärskungens stuga och möta de sju små bugande blåbärspojkarna, ja då få de visst lust att själfva buga och niga, så artiga se pojkarna ut. Och hvad få barnen icke sedan upplefva! De få klättra i blåbärsskogen och fara i båt med ett lönnlöf till segel, och sedan få de rida på skogens råttor. Så komma de till lingonmamma och hennes fem små lingondöttrar, som själfva äro runda och röda och trinda som lingon. Där gungar Putte i spindelväfsgunga medan flickorna skratta och sjunga.

Därefter blir Putte skjutsad hem i en skrinda, han är söt den lilla Putte, där han sitter på skrindans kant och håller sig fast i den stora korgen. Till sist får Puttes mamma både blåbären och lingonen på sin namnsdag.

Alla barn, som varit med Putte i skogen, vilja nog vara med om att gratulera Puttes mamma.

Boken skall glädja icke blott de små, som ej själfva kunna läsa, utan ock de äldre barnen, ja också mor och far och mormor och farmor och alla barnens vänner”.

6 IMG_4891

Även årets blåbärssäsong blev hyfsad, där frost och torka ej fått regera för där var det nästan tomt, tyvärr.

7 IMG_4931 Gul kantarell

Ute på de lingonröda tuvor, på den villande mon växa även de vackraste gula kantareller, vilka för det mesta äro fria från insektsangrepp, det gäller bara att komma först innan någon annan plockat de delikata svamparna, konkurrensen är nämligen hård.

8 IMG_4886 Karl Johan, stensopp

Svampar äro färskvara, det torde denna bild på en stensopp eller Karl-Johan bevisa och i detta tillstånd är den icke för oss människor att äta.

Fler människor bliva sjuka och förgiftade av för gammal matsvamp än av ren giftsvamp, det tål att tänka på.

9 IMG_4919 Karl-Johan Stensopp

Så här ska den se ut den läckra stensoppen eller Karl-Johan när den är som bäst att plocka och äta. Den ljusa kanten på hattens nederdel och det ljusa nätmönstret på foten är arttypiskt.

10 IMG_4922 Smörsopp

Bilden visar den goda smörsoppen som det verkligen finns stora mängder av ute på tallmoarna, man skulle utan vidare kunna plocka dem i stora säckar.

11 IMG_4896 Smörsopp

Så här ser smörsoppen ut i närbild, den ljusa ringen är nästan alltid mörkfärgad av det egna mörka sporpulvret. Hatthuden är mer eller mindre klibbig så den drar man av före tillagning.

12 IMG_4904 Sandsopp

Sandsoppen eller fordom fräkensoppen är också vanlig på momarkerna i år och även den är en bra matsvamp.

13 IMG_4929 Tegelröd björksopp

Den tegelröda björksoppen, eller numera tegelsoppen, är mindre vanlig i år men ofta ganska ren från insektangrepp vilket sålunda ger en stor mängd ”mat”.

14 IMG_4909 Peppersopp

Den lilla vackra pepparsoppen ska ni helst lämna för den är mycket skarp i smaken, likt peppar därav dess namn, den kan dock enligt litteraturen användas som just pepparkrydda.

15 IMG_4908 Pepparsopp

Alla soppar har så kallade rör på undersidan där sporerna bildas på speciella organ som kallas basidier. Rören har mer eller mindre arttypiska utseenden, allt från nästan runda till kantiga och labyrintiska vilket vi kan kalla pepparsoppens rör på bilden.

16 IMG_4921 Björksopp Strävsopp

Björksoppen, eller bara strävsoppen, med sina mörka och typiska tofsar på foten är också en bra matsvamp om den upphetts ordentligt men är tyvärr ganska smaklös, den gör sig bäst som blandsvamp.

Släktet, ”Leccinum”, strävsoppar kännetecknas av att de längs foten har en massa tofsar eller fjäll, som gör den sträv, därav namnet.

Till släktet hör bland arterna  björksopp, tegelröd björksopp och aspsopp och samtliga av dessa är ätliga men tyvärr blir de ofta angripna av fluglarver.

Jag säger det en gång till, strävsoppar bör upphettas tillräckligt för otillräckligt tillagade kan de ge upphov till förgiftningar.

17 IMG_4910 Brun kamskivling

Bildens bruna kamskivling, ”Amanita fulva” är en svampart i släktet flugsvampar och unga exemplar kan lätt förväxlas med de dödligt giftiga lömsk flugsvamp och vit flugsvamp.

Låt den vara kvar i skogen!

18 IMG_4898 Mjölskivling

Bildens mjölskivling, ”Clitopilus prunulus”, är en läcker matsvamp med nedlöpande skivor och rosa sporpulver och som doftar starkt av mjöl. Den växer vissa år rikligt ute på våra moar.

Se dock upp för giftiga förväxlingssvampar såsom bolmörtskivlingen som dock ofta är större och kraftigare och har urnupna skivor samt är giftig, dessutom se upp med gifttrattskivling som är vitsporig och giftig men påfallande lik mjölskivlingen.

19 IMG_4889 Storkremla ä Tegelkremla hö

Några av de svampjuveler som färsätter moarna, till väster en storkremla och till höger en tegelkremla. Båda dessa arter är betraktade som goda matsvampar.

20 IMG_4907 Storkremla

Så här vackert mättat röd är storkremlan som är en av våra allra största kremlor som kan få en hattbredd på 20 centimeter. Den växer i barrskog över hela Norden och är som redan sagts en god matsvamp.

21 IMG_4925 Storkremla

Det finns många kremlor med röd hattfärg, en del oätliga och en del ätliga, en klassisk oätlig förväxlingssvamp är giftkremla, som är brännande skarp i smaken men oftast mindre i storlek med rent vit fot. Storkremlan på bilden har oftast en rosa anstrykning på foten vilket syns bra på min förrförra bild.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.