Taberg i dimma och sol

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Taberg.

Taberg i dimma och sol

Taberg i dimma och sol, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder från
”Smålands mirakel” som mäktigt och mystiskt höjer sig över de
småländska skogarna.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av november år
2014.

 

1 IMG_1742

Denna mycket dimmiga morgon i slutet av november kunde väl ingen
av oss ana att berget några timmar senare skulle visa sig för oss i och
från sin allra soligaste och vackraste sida.

Smålands Taberg når hela 343 meter över havet och reser sig med
drygt 100 meter ovanför Tabergs samhälle.

Berget har imponerat på människor i alla tider, bland annat ska Carl
von Linné ha kallat Taberg för ”Smålands mirakel” när han besökte
berget den 19 augusti år 1741.

Många välkända personer har genom historien besökt Taberg och
förutom Carl von Linné har ett antal kungligheter såsom Karl IX och
Gustaf II Adolf samt ytterligare tre kungar besökt berget, nämligen
Oscar II med drottning Sophia år 1895, Gustaf VI Adolf år 1954 och
Carl XVI Gustaf år 1975.

Låt mig få berätta något för Er om dessa välkända personer i den
svenska historien.

Jag börjar med Carl von Linné som ska ha uttryckt sig följande om
Taberg, ”Ett Smålands mirakel vars make inte fanns i hela Sverige”,
och visst hade han väl rätt.

Sin internationellt mest avgörande insats gjorde Carl von Linné inom
den systematiska botaniken och hit hör hans så kallade sexualsystem.

Sedan han tidigt fått kunskap om de nya teorierna att ståndare och
pistiller kunde uppfattas som de blommande växternas könsorgan fick
han idén att lägga dem till grund för ett system som tänktes avspegla
en naturlig ordning.

Ståndarnas antal och anordning bildade grunden för de 23
fanerogamklasserna, kryptogamerna bildade klass 24, och pistillernas
stift bestämde med sitt antal ordningarna inom varje klass.

Han fann dock snart själv att en sådan anordning i många fall
sammanförde obesläktade och samtidigt åtskilde besläktade
växtformer, men i sitt arbete på ett verkligt naturligt system fick han
nöja sig med att ställa upp vissa naturliga ordningar.

Sexualsystemet var emellertid praktiskt och har länge använts i
Sverige och ofta även av andra länders botanister.

2 IMG_1743

Invid minigolfbanan på bergets topp var dimman också tät, luften var
kall och rå men det är trots detta alltid lika fascinerande att besöka
Smålands Taberg eller om man så vill Smålands mirakel.

Karl IX föddes den 4 oktober år 1550 och dog den 30 oktober år 1611.
Han var svensk kung formellt från år 1604 men reellt redan från år
1599 och är begravd i Strängnäs domkyrka.

Karl var yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud och
i faderns testamente år 1560 tilldelades Karl ett hertigdöme
omfattande större delen av Södermanland och Närke jämte Värmland,
vilket till följd av hans minderårighet förvaltades av brodern Erik
XIV.

Efter det framgångsrika upproret mot brodern Erik XIV år 1568
övertog Karl hertigdömets styrelse och han hävdade kraftfullt sina
rättigheter i enlighet med faderns testamente, vilket ledde till
upprepade konflikter med brodern Johan III.

Förvaltningen av hertigdömet präglades av Karls personliga insatser
för att maximera avkastningen från skatter och naturtillgångar. Målet
var nämligen att lägga en solid ekonomisk grund för Karls växande
politiska ambitioner.

Särskilt bergsbruket utvecklades starkt i skilda delar av hertigdömet
och en stor satsning gjordes på svavelbruket i Dylta i Axbergs socken
i Örebro kommun i Närke, samt andra manufakturer, särskilt glasbruk.

Flera nya städer, däribland Karlstad samt Mariestad, grundades och
Nyköping med dess slott utvecklades påtagligt som hertigdömets
centrum.

Även nyodling uppmuntrades mer generellt, medan svedjande och
tjärbrännande finnar lockades till hertigdömets marginalbygder.

Karls framtida ställning aktualiserades när Sigismund år 1587 valdes
till polsk kung och genom Kalmar stadgar enades Johan III,
Sigismund och rådet om hur Sverige skulle styras under en framtida
personalunion.

Styrelsen skulle under Sigismunds frånvaro läggas i händerna på ett
sjumannaråd och i detta skulle Karl få utse en medlem, men i övrigt
förbjöds han att ta del av riksstyrelsen.

Detta väckte hans starka vrede och ledde till en brytning med såväl
kung som högadel, men situationen ändrades radikalt genom Johans
konflikt med rådet under Revalmötet år 1589 och frågan om
Sigismunds återkallande.

I stället inträdde då Karl som broderns främste rådgivare och
fungerade de facto som medregent fram till dennes död år 1592.

Arbogariksdagen år 1597, som bojkottades av högadeln, gav Karl ett
oinskränkt mandat som riksföreståndare, och brytningen med kungen
blev definitiv när Karl genomförde väpnade aktioner mot slott som
hölls av kungliga ståthållare.

Följden blev även att högadeln i stor utsträckning lämnade Sverige
och sökte sig till Sigismund, som år 1598 återvände till Sverige med
väpnad makt.

Karls seger i slaget vid Stångebro år 1598 avgjorde maktkampen och
kung Sigismund tvangs att överlämna fem rådsherrar som gisslan
innan han lämnade Sverige, Karl fick då fria händer att göra upp med
sina motståndare.

Kulmen nåddes vid riksdagen i Linköping år 1600, då fyra av
rådsaristokratins ledande män miste huvudet i det vi kallar Linköpings
blodbad.

Den tidigare gängse föreställningen om Karl som en ”bondekonung”
är närmast ett resultat av hans egen propaganda, ety mer hårdhänt än
sina företrädare utkrävde han sin rätt som hertig och kung och
lanserade en rad nya skatter.

När det gällde att formellt efterträda Sigismund, som förklarats avsatt
av riksdagen redan år 1599, visade däremot Karl stor återhållsamhet.

Riksdagen år 1600 hyllade honom visserligen som kung, men det var
först år 1603 som han började använda kungatitel och denna
bekräftades av riksdagen först år 1604, men kröningen dröjde ända till
år 1607.

Karl IX:s utrikespolitik dominerades helt av den dynastiska frågan,
vilket ledde till en aktivering av östpolitiken och hans försök att
erövra Livland fick negativa följder för relationerna till såväl Danmark
som Nederländerna och England genom störningarna i deras
östhandel.

Inom svensk historieskrivning syftar namnet Livland oftast på södra
hälften av nuvarande Estland och norra hälften av nuvarande Lettland,
det vill säga Svenska Livland.

Karl IX:s politik upplevdes som utmanande av danskarna och ledde
till Kalmarkrigets utbrott år 1611. Detta kom likväl som en
överraskning för Karl IX och förorsakade våldsamma vredesutbrott
och slaganfall, som påskyndade hans frånfälle i oktober samma år.

Som demagog stod Karl IX knappast efter fadern Gustaf Vasa, och i
hans brev finns talrika prov på drastisk galghumor och kärva
okvädinsord, som kan tyda på att han medvetet odlat genren.
Samtidigt uppvisar han starka drag av lagisk stränghet i såväl religiösa
som rättsliga frågor.

Lagisk är ett numera mer eller mindre bortglömt ord som betyder
bland annat skenhelig, oförsonlig, intolerant, ortodox, blint hängiven
eller fanatisk.

Karl IX vigdes, år 1579 med Maria av Pfalz och hade med henne
bland annat dottern Katarina.

I det år 1592 ingångna äktenskapet med Kristina av Holstein-Gottorp
hade han barnen Gustav Adolf, Karl Filip och Maria Elisabet.

Utom äktenskapet var han dessutom far till Carl Carlsson
Gyllenhielm, 1574-1650, friherre och riksamiral, son till hertig Karl
och prästdottern Karin Nilsdotter. Han var intressent i flera
bruksföretag i Mellansverige och Tabergs bergslag.

3 IMG_1744

Det var redan julstämning på toppen och granen prydde sin plats högt
ovan Tabergs samhälle och länge, men inte längre, fanns den tall kvar
vid vilken Gustaf II Adolf, vid sitt besök år 1618, sägs ha bundit sin
häst och i vars bark han ristat några tecken.

Gustav II Adolf var kung av Sverige mellan åren 1611–1632. Han
föddes år 1594 och dog år 1632 och var son till Karl IX och ärvde
kronan efter honom. Hans mor var Kristina av Holstein–Gottorp.

Under trettioåriga kriget hade Gustav II Adolf många militära
framgångar, men dog på slagfältet i Lützen den 6 november år 1632.

Gustav II Adolf var bara 17 år när hans far dog men trots att han var
ung började han regera direkt. Vid sin sida hade han Axel Oxenstierna
som var rikskansler och stod närmast kungen i rang.

Kungen var hetsig och temperamentsfull och ville ha snabba resultat
medan Axel Oxenstierna var lugn och tänkte långsiktigt, en
kombination som var bra.

Gustav II Adolf var förälskad i adelsflickan Ebba Brahe, men hans
mor änkedrottningen såg till att de inte fick gifta sig.

I stället gifte han sig med prinsessan Maria Eleonora och de fick
dottern Kristina, som senare blev svensk drottning.

Gustav II Adolf var en duktig talare på både svenska och tyska samt
hade en mycket stor förmåga att övertyga och få med sig andra på sina
idéer.

Gustav II Adolf är mest känd som krigarkung, men under hans och
Axel Oxenstiernas ledning organiserades Sverige om och många av
reformerna finns fortfarande kvar. Han moderniserade också
krigsmakten och anlade flera städer, bland annat Göteborg.

När Gustav II Adolf blev kung var Sverige med i två krig, ett med
Danmark och ett med Ryssland. Kriget med Danmark avslutades
genom freden i Knäred år 1613 och kriget med Ryssland avslutades år
1617 med freden i Stolbova.

Genom freden i Stolbova år 1617 fick Sverige nya landområden
såsom Kexholms län öster om Finland och Ingermanland öster om
Estland blev.

Finland var svenskt sedan länge och Estland sedan år 1561. Efter ett
senare krig, med Polen, tillkom även Livland söder om Estland.
Sverige var nu en betydande makt i Europa.

Trettioåriga kriget hade brutit ut i Tyskland år 1618, och Sverige gick
med i kriget år 1630. Kriget var egentligen ett religionskrig mellan
katoliker, under ledning av de habsburgska kejsarna i Wien, och
protestantiska stater i norra Tyskland där Sverige stred på
protestanternas sida.

Samtidigt hade kungen planer på att erövra områden i Nordtyskland.
Kriget gick bra för svenskarna och de vann en stor seger vid
Breitenfeld år 1631.

Men i slaget vid Lützen, en plats utanför Leipzig, den 6 november år
1632, stupade kungen efter att ha kommit bort från huvuddelen av sina
trupper och dimman var lika tät då och där som här och nu, men när
slaget var över var det de svenska trupperna som höll slagfältet.

Svenskarna fortsatte Tretioåriga kriget till dess slut år 1648 och den
Westfaliska freden sluts den 14 oktober och gör slut på det långa
kriget.

Freden sluts mellan Sverige och kejsaren i Osnabrück och mellan
Frankrike och kejsaren i Münster. Sverige blir då en erkänd stormakt
och erhåller Vorpommern, en del av Hinterpommern, Rügen, Usedom, Wollin, Wismar, Bremen och Verden.

4 IMG_1745

I den täta Lützendimman och med en föraning om den annalkande
julen samt med en uppmaning om en God Jul blev besöket på
Tabergstoppen toppen!

Oscar II med drottning Sophia besökte Taberg år 1895 och samtidigt
också Skillingaryd den 27 augusti samma år för att där inspektera
regementet.

Oscar II var kung i Sverige från 1872 till sin död 1907 och i Norge
från 1872 till 1905 och var gift med Sofia av Nassau och är den siste
svenske monark som krönts.

Han föddes år 1829 och var son till Oscar I och drottning Josefina,
hans syskon var Karl, Gustaf, Eugénie och August, där Karl senare
blev kung Karl XV.

Oscar II var intresserad av den svenska flottan och han skrev flera
texter om den, bland annat en diktsamling.

Egentligen skulle Oscar II inte bli Sveriges kung för hans bror
Karl XV: s söner, Carl Oscar och hans äldre bror Gustaf var före
honom i tronföljdsordningen, men både Carl Oscar och Gustaf dog
unga, och när Karl XV dog 1872 blev istället Oscar II kung, där båda
var söner till Oscar I.

Under broderns, Karl XV: s regering, hade kungens makt minskat och
Oscar II försökte öka sitt inflytande genom att prata med viktiga
politiker om att han ville rusta upp försvaret, men hans försök ledde
ingenstans eftersom starka grupper i riksdagen var emot detta.

Sverige blev mer tyskvänligt under Oscar II: s regering då Tyskland
hade krigat med Frankrike under åren 1870–1871 och segrat.

De flesta i Sverige höll dock på Frankrike, men Oscar II var
imponerad av det nybildade tyska kejsardömet som leddes av
rikskansler Otto von Bismarck.

Det var under Oscar II: s regering som unionen med Norge upplöstes
då Norge krävde allt större frihet och så småningom ville
norrmännen också ha en egen utrikespolitik.

Detta vägrade Oscar II gå med på och då avgick den norska
regeringen, och kungen kunde inte bilda en ny regering som hade stöd
i Stortinget, som är Norges riksdag.

År 1905 beslöt Stortinget att unionen med Sverige var upplöst och att
Oscar II inte längre var kung i Norge, Oscar II tog detta mycket hårt.

Oscar II var som redan nämnts gift med Sofia av Nassau och med
henne hade han sönerna Gustaf, Oscar och Eugen. Gustaf blev senare
kung Gustaf V.

5 IMG_1747

Sikten uppe på toppen var inte mer än mellan 30-40 meter så här på
morgonen men det skulle bli ändring på detta om en stund.

Gustaf VI Adolf besökte Taberg år 1954 och var kung i Sverige från
år 1950 till sin död år 1973. Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf
föddes den 11 november år 1882 på Stockholms slott i Stockholm och
dog den 15 september år 1973 på Helsingborgs lasarett i Helsingborg.

Han föddes som prins av Sverige och Norge samt hertig av Skåne,
men efter unionsupplösningen år 1905 var han inte längre prins av
Norge, och var Sveriges kronprins under åren 1907–1950 efter faderns
tronbestigning.

Gustaf VI Adolf var för övrigt den siste kungen med den traditionella
svenska kungabeteckningen ”Sveriges, Götes och Vendes konung”.

Han gifte sig första gången med Margareta, dotter till Prins Arthur,
hertig av Connaught och Strathearn och Luise Margarete av Preussen
som var dotter till prins Friedrich Karl av Preussen och hans hustru
Maria Anna av Anhalt-Dessau.

Med kronprinsessan Margareta fick han barnen Gustaf Adolf, 1906–
1947, hertig av Västerbotten, och vår nuvarande kung Carl XVI
Gustafs far, Sigvard, 1907–2002, hertig av Uppland till 1934 sedan
greve af Wisborg, Ingrid, 1910–2000, drottning av Danmark från år
1947, danska drottningen Margrethe II:s mor, Bertil, 1912–1997,
hertig av Halland och Carl Johan, 1916-2012, hertig av Dalarna till
1946, sedan greve af Wisborg.

Kronprinsessan Margareta insjuknade och avled redan våren år 1920 i
akut blodförgiftning, gravid i åttonde månaden.

Kronprins Gustav Adolf vigdes en andra gång då med lady Louise
Mountbatten den 3 november år 1923 i Chapel Royal i St. James’s
Palace i London av ärkebiskopen av Canterbury. Makarna fick
tillsammans en dödfödd flicka år 1925.

Under första världskriget tog kronprins Gustav Adolf och hans hustru
kronprinsessan Margareta ställning för Storbritannien och detta gjorde
honom mer populär än hans far, Gustaf V, som hade varit mer
tyskvänlig.

År 1950 dog kung Gustav V och kronprins Gustav Adolf blev kung i
Sverige under namnet Gustav VI Adolf.

Gustav VI Adolf var väldigt intresserad av historia och arkeologi och
han deltog i arkeologiska utgrävningar i Grekland, Italien och
Mellanöstern.

Han var också intresserad av konst och litteratur och utsågs till
hedersdoktor vid 17 olika universitet.

Under åren 1903-1933 var han ordförande för Riksidrottsförbundet
och golf och tennis var hans favoritsporter.

6 IMG_1748

Det var med nöd och näppe som vi kunde skönja Tabergs samhälle
nere i dimman hundra meter nedanför våra fötter.

Efter några timmar drev dock dimman bort av den värmande solen
samt lite tilltagande sydvästlig vind och ett helt nytt berg öppnade sig
framför våra ögon. Se själv på de två avslutande bilderna i denna
natur- och kulturkrönika.

Carl XVI Gustaf besökte Taberg år 1975 och samtidigt också
Skillingaryd, där de kungliga besöken har varit många senast år 2006.

Carl XVI Gustaf är Sveriges nuvarande kung och landets statschef.
Det betyder att han är den främsta representanten för Sverige, men han
har ingen makt.

Kungen säger inte vad han själv tycker i politiska frågor, eftersom
det skulle kunna påverka människors politiska åsikter, och hans kanske
viktigaste uppgift i dag är att göra reklam utomlands för Sverige och
svensk industri.

Carl XVI Gustaf föddes år 1946 och han blev kung år 1973 efter sin
farfar Gustaf VI Adolf. Hans far som var prins Gustav Adolf dog i en
flygolycka år 1947 på Kastrups flygplats i Köpenhamn och då blev
sonen Carl Gustaf kronprins. Carl XVI Gustaf är med andra ord son
till prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla.

Enligt successionsordningen var det endast män som kunde ärva
kronan men successionsordningen ändrades år 1980 så att det äldsta
barnet, oavsett om det är en pojke eller flicka, ärver kronan.

Carl XVI Gustafs valspråk är ”För Sverige – i tiden”, och han gifte sig
19 juni år 1976 med Silvia Sommerlath, som därigenom blev Sveriges
drottning. Kungafamiljen bor på Drottningholms slott.

Deras äldsta barn Victoria är kronprinsessa och det betyder att hon i
första hand ska bli ny statschef den dag kungen dör eller avgår. De två
yngre barnen heter Carl Philip och Madeleine.

7 IMG_1771

Taberg är ett mytomspunnet berg, cirka 900 meter långt, 350 meter
brett och 100 meter högt och i klar sikt kan man se bort till Kinnekulle
i Västergötland.

Namnet Taberg finns belagt i skrifter från 1300-talet då kallades det
Tadubärg, det vill säga, berget vid Tae, som var ett gårdsnamn och det
är bland de mycket få berg i Europa med malm ovan jord.

Tidigt insåg man att järnmalmen i berget var värdefull och troligen
förekom bergsbruk redan under 1400-talet och efter Gustaf II Adolfs
besök på berget inrättades år 1621 Tabergs bergslag av alla hemman i
Månsarps socken och större delen av hemmanen i Barnarps och
Sandseryds socknar.

Kungen lät även inkalla valloner samt svenska bergsmän norrifrån och
ursprungligen fanns det fem hyttelag.

Valloner är en franskspråkig folkgrupp bosatt främst i södra Belgien, i
Vallonien, men även i norra Frankrike, i grevskapet Valois.

Tabergsmalmen var visserligen järnfattig men överträffade i mjukhet
och smidighet alla andra järnsorter i landet.

Från början kunde man använda den malm som rasade ner från berget
men senare fick man bryta loss den.

Det var ett omfattande och riskfullt arbete att utvinna järn ur berget
med malmbrytning, kolning, dagsverken vid masugnen, transporter
och smide med mera.

Arbetet vid masugnarna leddes av masmästaren och hyttefogden och
på hyttestämmor 2-3 gånger om året med alla bergsmännen beslutades
om dagsverken i masugnen och berget.

För att bli bergsman måste man godkännas av bergsfogden, som också
ledde bergstingen och titeln bergsman bars med stolthet. Några gick
till och med dagligen klädda i hög hatt och på 1700-talet fanns det 14
masugnar inom Tabergs Bergslag.

8 IMG_1772

Järnmalmen från berget blev i masugnarna till tackjärn som sedan
smiddes till stångjärn vid olika järnbruk och smedjor runt om i trakten,
bland annat vid Norre Hammaren, som låg i närheten av Tabergsån,
idag Norrahammar.

Den gamla hammarsmedjan Norre Hammare fanns kvar till omkring
år 1900 och en del av smidet exporterades till andra länder, mycket till
Amerika.

Bergsbruket hade sin storhetstid på 1870-talet och i slutet av 1800-
talet diskuterade man att anlägga kanal eller järnväg för att
transportera järnet till Jönköping. Sedan blev dock tiderna dåliga och i
slutet av 1800-talet upphörde det gamla bergsbruket.

Under 1900-talet återupptogs bergsdriften vissa perioder och
maskinell brytning sattes igång i samband med andra världskriget och
medförde allvarliga skador på berget.

Malmen exporterades till Tyskland men efter kriget höjdes röster för
att bevara miljön vilket nu är gjort.

Naturskyddsföreningen köpte gruvrättigheterna till Taberg efter en
landsomfattande insamling år 1986 och därmed sattes punkt för
fortsatt naturskövling av Smålands Taberg, Smålands mirakel, och
området är nu naturreservat

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.