Trädgårdens ekologi, del 1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på trädgårdens biologiska mångfald.

Trädgårdens ekologi, del 1

Trädgårdens ekologi, del 1, en natur- och kulturkrönika i 14 bilder om
det egna ekosystemet hemma i trädgården.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i midsommartid 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3895

Ett ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett
naturområde och kan vara området kring en stubbe, en damm, en
skog, en havsvik eller hela planeten jorden.

Organismer som djur, växter, svampar och bakterier lever i ekosystem
och dess organismer är ofta beroende av varandra och påverkar
varandra.

En trädgård är också ett ekosystem om än skapat av oss människor
och med arter som är mer eller mindre anpassade till varandra.

Bilden visar en rödfibbla, ”Pilosella aurantiaca”, som är en lågväxt till
medelstor flerårig ört med ovanjordiska utlöpare.

Rödfibbla är sällsynt men förekommer från Skåne till Norrbotten och i
Sydsverige påträffas den oftast i kulturskapade miljöer som parker,
trädgårdar, gräsmattor och vägkanter, medan den i norra Sverige också
växer i ängsmarker och ängsbjörkskogar i fjälltrakterna.

2 IMG_3897

Snöbollsbuske, ”Viburnum opulus”, ”Sterile” eller ”Roseum”, är en
steril variant av skogsolvon där bara de två centimeter breda, könlösa
blommorna med plattat bräm från skogsolvonet finns med och utgör
”snöbollen”.

Eftersom blommorna är sterila, bildar de därför inte bär.

Hos skogsolvon fungerar dessa sterila kantblommor som skyltorgan
för att locka pollinatörer till de könliga blommorna som finns i mitten
av blomsamlingen.

3 IMG_3899

Bildens prästkrage, ”Leucanthemum vulgare”, tidigare
”Chrysanthemum leucanthemum”, innehåller dessutom frökapslar av
akleja, ”Aquilegia vulgaris”.

4 IMG_3902

En av områdets unga kajor, ”Corvus monedula”, har fallit offer för
sparvhöken, ”Accipiter nisus”, och inte mycket återstår av fågeln.
Spyflugor är redan på plats för att lägga sina ägg.

Spyflugor, ”Calliphoridae”, är en familj inom insektsordningen
tvåvingar som tillhör underordningen flugor och familjen innehåller
omkring 1 100 olika arter världen över. I Sverige finns drygt 30 arter.

Fullbildade spyflugor har mundelar som är anpassade för att suga upp
flytande föda, ofta vätskor från ruttnande organiska material som kött
eller frukt och de kan utsöndra matsmältningsvätska över födan för att
bättre lösa upp den men även nektar kan ingå i födovalet.

Larverna lever ofta på kött och återfinns ofta på kadaver, men vissa
arters honor kan även lägga ägg i levande kött, ofta då i sår.

Det finns även arter som har larver som lever i multnande
växtmaterial eller i spillning och vissa arters honor kan lägga ägg i
levande djurs päls, till exempel hos får eller igelkott, och när larverna
kläckts orsakar de hudirritation med vävnadsdöd och i förlängningen
värddjurets död.

Spyflugelarver kan också användas inom medicin då man behöver
rengöra ett sår från död vävnad.

5 IMG_3906 Porslinsbracka Saxifraga × urbium

Porslinsbräcka, ”Saxifraga × urbium”, är en korsning mellan
skedbräcka, ”Saxifraga spathularis”, från sydvästra Europa och
skuggbräckan, ”Saxifraga umbrosa” som kommer från Pyreerna.

Den har stora rosetter som sprider sig och bildar mattor och de små,
vitrosa blommorna sitter på upp till 20 centimeter höga stjälkar.

Den växer helst i lätt skugga, i något fuktigare, men väldränerat
underlag men är inte så kräsen med jorden.

Det finns upp emot 440 arter bräckor, mest på det norra halvklotet,
och då främst i alpina områden.

I Sverige förekommer cirka 15 arter vildväxande, många i fjällen, men
den folkviseljuva mandelblomman, stenbräckan, ”Saxifraga
granulata”, förekommer i södra delen av landet.

6 IMG_3907

Kirskål, qualler, skvallerkål eller kers, ”Aegopodium podagraria”, blir
så här vacker om man låter den gå i blom, men arten räknas som ett
trädgårdsogräs.

Tillsammans med bland annat knölklocka, ”Campanula
rapunculoides”, är kirskål ett av våra mest svårutrotade
trädgårdsogräs.

Artnamnet ”podagraria” kommer av grekiskans ”podagra” för
”fotgikt” och syftar på att den förr ansågs bota podager.

Arten ingår i familjen ”Apiaceae”, förr ”Umbelliferae”, på svenska
”Flockblommiga växter” där den ingår i släktet ”Anthriscus”,
”Småkörvlar”, där även hundkex och körvel ingår.

7 IMG_3909

Vitblära, ”Silene latifolia”, är en ett- eller tvåårig, ibland flerårig ört
som kan bli upp till åtta decimeter hög.

Blommorna är enkönade, doftande och öppnar sig mest på kvällen och
arten är tvåbyggare, dioik, och har skilda han- och honplantor.

Fodret är smalt och tionervigt hos hanblommorna och uppblåst och
tjugonervigt hos honblommorna vilket betyder att bildens vitblära är
en honblomma..

8 IMG_3910

Blågull, ”Polemonium caeruleum”, är en ganska högväxt, flerårig ört
som kan bli upp till åtta decimeter hög och blommar i juli-augusti.

Blommorna är skålformade och femflikade, blå eller ibland, som här,
vita.

”I Torneå lappmarks fjäll förekommer mera sällan denna växt, som
annars odlas i trädgårdar öfver hela Sverige. Jag har sett flera från
samma rot uppvuxna stjälkar, af hvilka några voro prydda med blå,
andra med hvita blommor; jag öfvertygade mig om, att den uppgräfda
roten bestod af ett enda stycke. Ack, om de varit tillstädes, som anse,
att olika färg angifver skilda arter!”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

9 IMG_3912

Trift, ”Armeria maritima”, är lätt att känna igen på de rosa blommorna
som sitter i runda huvuden på bladlösa stjälkar och de nästan gräslika
bladen som bildar täta tuvor.

Trift blommar i maj-juni, men man kan hitta blommande exemplar
långt in på hösten.

Trift växer vanligen på havsstrandängar men förekommer också på
torrängar och torra backar i inlandet samt blir allt vanligare utmed
våra vägar.

10 IMG_3914

Midsommarblomster eller skogsnäva, ”Geranium sylvaticum”, är en
flerårig ört som kan bli drygt en halv meter hög och stjälkarna är
dunhåriga och har också körtelhår.

”Ingen växt finnes, som är vare sig ymnigare i de tätaste skogarne
eller ståtligare på fjällen. Blommans färg är i allmänhet blå, men den
varierar ganska ofta, 1) då kronan blir hvit, men ståndarne förblifva
blå; 2) då både kronan och ståndarne blifva hvita; 3) då blomkronan är
blå- och hvit-brokig.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

11 IMG_3916 Lagerhägg

Lagerhägg, ”Prunus laurocerasus”, är en vintergrön 5 till 15 meter hög
buske eller träd, som härstammar från Medelhavsområdet, men som
även odlas som prydnadsväxt över stora delar av världen.

Sitt namn har den fått på grund av sin stora likhet med lagerträdet,
nämligen genom de glänsande, läderartade, avlånga och tandade
bladen.

Bladen har i friskt tillstånd en svag, om bittermandel påminnande doft,
vilket försvinner vid torkning.

De innehåller en amygdalin närstående cyanogen glykosid,
laurocerasin, som när bladen läggs i vatten övergår till blåsyra.

Växtens blad är giftiga, men de körsbärsliknande bären är ätliga, dock
med ganska intetsägande smak. Observera att bärens kärna emellertid
även den är giftig.

I juni och juli samlas bladen in och läggs i vatten och därefter
destilleras, varvid erhålls en blandning av vatten och en flyktig olja,
lagerkörsvatten.

Denna kan användas som utgångsmaterial för framställning av den
rena flyktiga oljan, ”Aetheroleum Laurocerasi”, som uppenbarligen
används vid parfymtillverkning.

Bladen kommer också till användning som ersättning för äkta
lagerblad vid kransbindning, och dekorationer.

12 IMG_3920

Bildens trädgårdssnäcka, ”Cepaea hortensis”, är en art i ordningen
lungsnäckor som lätt kan förväxlas med den nära besläktade arten
parksnäcka, ”Cepaea nemoralis”, men denna har en svart till mörk
nedre kant på sitt skal, med andra ord, mynningsläppen hos
parksnäckan är mörk, till skillnad från den snarlika trädgårdssnäckans.

Trädgårdssnäckan livnär sig inte av trädgårdens växter utan av alger
och är därför inget skadedjur.

Parksnäckan är utbredd i Västeuropa och i Sverige förekommer den i
Götaland och Svealand, till stor del kulturspridd.

Hade inte kroppen på denna lilla storsnäcka varit så ljust brun utan
helt mörk hade jag dock sagt att arten var en spräcklig lundsnäcka
eller fläckig lundsnäcka, ”Arianta arbustorum”.

13 IMG_3923

Igelkottarna, ”Erinaceus europaeus”, trivs bra i våra trädgårdar och var
stolta över att de valt just er trädgård, och vad det gäller snäckan i
bakgrunden så är den på väg mot igelkottspillningen.

Igelkotten är ett av de äldsta kända ännu levande däggdjuren och man
vet genom fossilfynd att igelkottar fanns redan för 65 miljoner år
sedan.

Igelkotten är spridd i större delarna av södra Sverige och utmed
norrlandskusten ända upp till Haparanda.

Uppskattningar angående igelkottens bestånd saknas i de flesta
europeiska länderna och IUCN listar inte igelkotten bland de hotade
arterna, men djuret är rödlistat i olika europeiska stater eller delstater.

IUCN betyder ”International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources”, på svenska ”Internationella naturvårdsunionen”,
och är ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och
biologisk mångfald med över 1000 medlemsorganisationer.

14 IMG_3924 Krypnarv Sagina procumbens

Krypnarv, ”Sagina procumbens”, är en liten, flerårig, ljusgrön ört som
bara blir ett par centimeter hög och som blommar från maj till
september.

Stjälkarna är oftast nedliggande och rotar sig vid noderna och bladen
är smala och syllika. Den förekommer i hela landet och växer på
fuktig jord, i åkrar, klippspringor, mellan plattor och i vägkanter.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer