Tusenåriga stenar med tusenåriga tecken

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Runemostenen

Tusenåriga stenar med tusenåriga tecken

Tusenåriga stenar med tusenåriga tecken, del 2, en natur- och
kulturkrönika i 7 bilder om meddelanden från en fjärran avlägsen tid
men ändå alldeles nyss.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av maj 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3555

Från vikingatiden finns kända runstenar, exempelvis stenen vid
Runemo som ligger utmed gamla Jönköpingsvägen, med inskrift från
1000-talet.

Runtexten lyder som följer:

þurun: sati: stin: eftiR: oskil: buta: sin: auk: eftiR sunu: sina: suin:
auk: tufa: kuþ: hialbi: selu: þiRa

Torun satte stenen efter Eskil, sin man, och efter sina söner Sven och
Tove. Gud hjälpe deras själ.

2 IMG_3554

Runstenen finns med i den förteckning över fornminnen, de så kallade
Rannsakningarna som alla sockenpräster upprättade på 1660-talet, och
om Runemostenen kan man läsa följande:

”Een fiärdedels mijl ifrån kyrkan, Norr, ut med store landzwägen,
Som löper från Wärnemo och till Jönekiöping på högre handen, står
en hög resesteen fyrkantig, Och spittzig uppe i änden, på den Södre
sijdan är han neder igiönom schrefwen mäd runebookstäfwor, Och
kallas runesteen.”

Alla de förekommande personnamnen var vanliga under vikingatiden.
Runstensperioden var samtida med den kristna missionen. Många
runinskrifter avslutas därför med en bön.

3 IMG_3543

Runor är de germanska folkens forna skrift och ordet runa i singularis
är en senmedeltida utvidgning av det fornnordiska rūn.

Ordet ”run” är etymologiskt omdiskuterat, i de äldsta runinskrifterna
syftar det på det skrivna, men i några av de germanska fornspråken
har det betydelsen ”hemlighet”, ”hemligt rådslag”, och ”mysterium”.

Det har föreslagits att här skulle föreligga en sammanblandning av två
ursprungligen olika ordrötter med betydelsen ”gräva”, ”skära”
respektive ”ge ljud ifrån sig” eller ”tala med låg röst”.

Runornas form antyder också att de äldsta oftast har ristats i trä, där
rent horisontella linjer, vilka skulle sammanfalla med träets ådring,
undvikits.

4 IMG_3544

Frågorna om runskriftens uppkomst har debatterats länge men kan
ännu inte anses definitivt besvarade. Vad man med säkerhet kan säga
är att den har uppfunnits senast under det första århundradet av vår
tideräkning och att något av medelhavsländernas alfabet har stått som
modell.

Man har föreslagit grekiska, norditaliska, etruskiska, och latinska
alfabet men inget av dem visar emellertid någon övervägande
överensstämmelse med runorna i form eller ljudvärde.

De vittnesbörd om germanernas kontakter med det romerska riket som
arkeologiska fynd och historisk litteratur ger stöder dock latinteorin.

Av de 24 runorna kan 23 härledas ur de latinska kapitälernas former,
och att ljudvärdena inte genomgående överensstämmer, ska kanske
inte tillmätas avgörande betydelse.

De tidiga runinskrifterna visar också vissa drag som skiljer dem från
latinsk skrift, såsom växlande läsordning, det vill säga, teckenraden
ska ibland läsas från höger till vänster och avsaknaden av skiljetecken.

Ett karaktärsdrag som de däremot delar med både grekisk och latinsk
skrift är bruket av ligaturer, så kallade bindrunor.

Bindruna, runa där bistavar från olika runtecken bundits till samma
huvudstav. Därigenom uppfattas bindrunan som två eller flera
sammanbundna runor som vid läsningen måste lösas upp och tydas
var för sig.

5 IMG_3545

Till skillnad från det latinska alfabetets bokstäver har runorna namn
och dessa är valda enligt en akrofon princip, det vill säga, namnet
börjar med det ljud som runan betecknar.

Namnen, med vissa variationer, är dokumenterade i några relativt sena
uppteckningar, av vilka den äldsta är det så kallade ”Abecedarium
Nordmannicum”, en 800-talshandskrift från klostret i Sankt Gallen i
Schweiz.

På grundval av de bevarade uppteckningarna har man kunnat
rekonstruera de urnordiska namnen, så har till exempel runan för f
kallats ”fehu” för ”boskap” och ”rikedom”, runan för a för ”ansuʀ” för
”as” och ”gud”, runan för j för ”jāra ” för ”år” och runan för t för
”tīwaʀ” för ”gud”, ”Tyr”.

Runraden, futharken, har en annan ordning än det latinska alfabetet
och dettas moderalfabet.

Futhark är benämning på runraden, den 24-typiga eller 16-typiga och
ordet är bildat efter runradens sex första tecken.

Anledningen till de enskilda namnen och futharkens ordning har varit
föremål för många gissningar.

6 IMG_3546

Den äldre runraden bestod av 24 tecken och dessa har svarat väl mot
behovet att uttrycka språkets olika ljud.

Språkliga förändringar i tid och rum har emellertid medfört att
runraden förändrades och de fornengelska och fornfrisiska inskrifterna
uppvisar flera nya runor, i de engelska inskrifterna uppgår det
sammanlagda antalet runor till 31 styck.

I Skandinavien ledde däremot språkförändringarna till en oväntad,
radikal reducering av antalet runor i futharken.

I de så kallade övergångsinskrifterna från 600- och 700-talen kan man
iaktta förändrat ljudvärde och form på vissa av de i den 24-typiga
runraden ingående runorna.

Så har till exempel den gamla runan för j fått ny form. Ordinledande j
uttalas inte längre framför vokal. Runans namn blir därför ”ār” av
tidigare ”jāra”, och den står för ett a-ljud medan den gamla runan för
a, vars namn var ”ansuʀ”, står nu enbart för ett nasalt a.

Vid vikingatidens inträde, omkring 800 efter Kristus, föreligger den
nya nordiska 16-typiga runraden färdigutvecklad.

Den uppvisar redan tidigt två skilda varianter, kallade normalrunor,
även danska runor, respektive kortkvistrunor, även svensk-norska
runor och Rökrunor.

Förhållandet mellan normalrunor och kortkvistrunor har diskuterats
och en allmän uppfattning är att bruket är funktionellt betingat, det vill
säga, normalrunorna har använts epigrafiskt, till exempel för
minnesinskrifter på sten, och kortkvistrunorna har tjänat det praktiska
livets behov, till exempel privata eller officiella meddelanden på trä.
Gränsen mellan användningsområdena har dock inte varit skarp.

En tredje variant av den vikingatida runraden, påträffad i ett fåtal
inskrifter från framför allt Hälsingland, är de så kallade
hälsingerunorna.

7 IMG_3547

Den 16-typiga runraden var, till skillnad från den 24-typiga, sämre
anpassad till det språkliga systemet, bland annat saknas beteckningar
för de nya omljudsvokaler som uppstått efter urnordisk tid, och ingen
skillnad görs mellan tonande och tonlösa konsonanter.

Uppfattningarna varierar om orsaken till att antalet tecken reducerades
och man har sökt förklaringen på både fonologisk och grafisk väg,
även de genom skilda ljudutvecklingar förändrade namnen på de
enskilda runorna har anförts som förklaring.

Mycket snart gjorde sig behovet av differentierade tecken för olika
ljud i både vokal- och konsonantsystemet gällande och redan i
inskrifter från slutet av 900-talet uppträder så kallade stungna runor,
det vill säga, runor som genom ett diakritiskt tecken, vanligtvis en
punkt placerad på eller innanför en runa, anger ett ljudvärde som
skiljer sig från ursprungsvärdet.

I medeltida inskrifter, från omkring år 1100 och framåt, kan man
urskilja ett runalfabet som i stort motsvarar det latinska alfabetets
tecken, dock finns inga uppteckningar av någon runrad, futhark, som
innehåller alla dessa tecken.

Runskriften tycks under medeltiden ha varit ett rätt allmänt känt
skriftsystem i Norden, men det trängdes undan alltmer av den latinska
skriften.

Under nya tiden var runor fortfarande i bruk i runkalendrar, där de
dock saknar språklig innebörd.

Försök att införa runskriften som allmän skrift gjordes av Johannes
Bureus vid början av 1600-talet men endast såsom dalrunor har
runorna som skriftsystem gjort sig gällande under nya tiden.

Termen runor används ibland, dock knappast rekommendabelt, om
skrivtecken av liknande utseende som de germanska, men som
grundas på andra skriftsystem än det grekisk-latinska.

Sådan runliknande skrift finner man i norra Mongoliet, i sydvästra
Sibirien, i södra Ryssland och på norra Balkanhalvön.

De flesta återger olika turkiska språk, men finsk-ugriska språk
förekommer också och de flesta av texterna är från tiden 500–1500
efter Kristus.

De kan åtminstone delvis ha påverkats av de germanska runorna, som
ju förekom i västra delen av det nämnda området, men lika troligt är
att de har utvecklats självständigt, på grund av behovet att anpassa
tecknen till ristning i trä.

På återseende!

 

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Elisabet skriver:

    Tack för denna lektion ! och tips om ett nytt utflyktsmål !

  2. admira skriver:

    Tack för den inressanta krönika och ny lärdom.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer