Vägen är mödan värd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg  har spanat från ett bilfönster.

Vägen är mödan värd

Vägen är mödan värd, en natur- och kulturkrönika i 20 bilder från
vägen mellan Skillingaryd och Södra Torarp via det vackra Tofteryd
och Hagshult.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd den första majdagen året
2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3270

Denna älgko stod på en liten lycka i storskogen mellan Torp och
Rosendala på min väg ut till mosipporna vid Södra Torarp utmed den
vackra Härån.

Älg, eller europeisk älg, ”Alces alces”, är en art i familjen hjortdjur.
Den är 240–310 centimeter lång, med en mankhöjd av upp till 235
centimeter, och tillsammans med amerikansk älg, ”Alces americanus”,
därmed det största hjortdjuret.

Pälsen är brun till gråsvart och de långa underbenen är gråvita.
Huvudets form är karakteristisk med bred och hårbeklädd, litet
hängande och något hästmulelik mule och kort hakskägg.

Svansen är mycket kort och fötterna har långa klövar och lättklövar
som hindrar dem från att sjunka ned för djupt på sank mark.

Hornen, som finns bara hos hanar, är stora och hos fullvuxna djur
skovelformiga, palmata, eller grenade, cervina.

Älgstammen i Sverige har från 1940-talet ökat kraftigt och en
synnerligen kraftig ökning kan noteras från och med år 1977, då
avskjutningen uppgick till cirka 70 000 djur, och fram till år 1982, då
174 741 djur fälldes.

2 IMG_3271

Älg förekom under senaste istiden över hela Europa och avbildades
till exempel i spanska grottmålningar.

En mytisk roll antyds av bland annat nordeuropeiska
älghuvudsskulpturer och hällmålningar från stenåldern, och älg
figurerar i finskugriska myter.

Under karolingisk tid på 700- och 800-talet efter Kristus var den i stort
sett utrotad utanför sitt nuvarande utbredningsområde, i Danmark
dock redan under förhistorisk tid.

Om dess rika förekomst och om jaktens betydelse i Skandinavien
under medeltiden vittnar de över 27 000 fångstgropar som har
registrerats och i stor utsträckning använts vid älgjakt, i norra Sverige
var älgen dessutom det viktigaste jaktviltet.

Den jagades även med giller, det vill säga, älgspjut, snaror, under
hetsjakt på skidor och vid älgstupor.

Uppfödning och domesticering av älg har förekommit, men de flesta
berättelser om älgar som drag- eller riddjur hör till sägnernas värld.

3 IMG_3273

Älgar var under medeltiden uppskattade kuriositeter i västeuropeiska
djurparker och menagerier och till älgens folklore hör tron att älgar har
stela benleder och därför sover stående, lutade mot träd, och att man
därför preparerade ”sovträd” genom att delvis såga genom dem.

När älgen sedan lutade sig mot ett sådant träd gick stammen av, älgen
föll till marken och kunde sedan inte resa sig igen.

Detta berättades redan av Plinius den äldre och var levande tradition i
Sverige ända in på 1900-talet.

4 IMG_3275

Älgar används och har använts som dragdjur på sina håll, fast säkert
inte såpass utbrett som det ofta framställs.

På 1790-talet höll Isak af Darelli, ”Sveriges förste älgforskare”, i
Vängsjöberg i Uppland ett tamt älgpar som han studerade och beskrev
ingående.

Han lät bland annat en pojke rida tjuren vilket gick utmärkt men kon
blev aldrig lika tam.

En praktisk fördel med att rida på en älg var att man helt slapp ifrån
det ideliga öppnandet och stängandet av de otaliga grindarna, eftersom
älgen helt enkelt klev över dem, enligt af Darelli.

5 IMG_3276

Isak af Darelli skrev år 1819 följande, ”I anseende till främmande
hästars rädsla för Elgen, är jag derom öfvertygad, att en enda squadron
Elg-Ryttare skulle i största hast få hela Kavalleri-Regementen att fly i
oordning, och ett enda batteri Kanoner af Elgar skulle kunna afgöra
segern”.

”Det är otvifvelaktigt att de skulle blifva mycket nyttiga i fällt, då de
kunna simma öfver djupa strömmar och större sjövikar med
beväpnade Ryttarn på ryggen”.

6 IMG_3277

En som kan ha inspirerat Isak af Darelli till försöken var Johan
Fischerström, som på 1700-talet i tidens uppfinningsrika anda
konstaterade att vi här klarar oss utan elefanter och kameler, eftersom
vi ju har älgar som kan sköta samma sysslor.

Allra bäst skulle det kanske bli, om man korsade älgar och åsnor i så
kallade ”Elgerier”, där ”Italienska Åsne-Hingstar skulle få accopulera,
para sig, med wåra Norländske Elgkor”.

Han nämner även att älgar förr använts allmänt i postväsendet, vilket
måtte vara en kraftig överdrift om inte ren saga, och belägg har aldrig
påträffats.

Johan Fischerströms bok heter för övrigt ”Den enfaldige
naturforskaren” och utgavs under åren 1768-1772.

7 IMG_3278

I slutet av 1800-talet nämner Alfred Brehm i sitt spridda verk
”Djurens liv” att en svensk kung, Karl XII, men även Karl XI, haft
långt framskridna planer på att inrätta just ett älg-kavalleri.

I en redogörelse för af Darellis försök som publicerades år 1908
konstateras på fullt allvar att ”särskildt i Norrland skulle ett elgrytteri
kunna blifva af stor betydelse”.

Denna myt är enastående seglivad, men en myt är det lika fullt.

8 IMG_3279

En ofta nämnd källa är Olaus Magnus Historia om de nordiska folken
från år 1555 och i detta ofantligt rika verk nämns älgar, ”eller
vildåsnor” som Olaus Magnus hela tiden kallar dem, såsom varandes
”ofantligt snabba” och uthålliga djur, ”200 italienska mil, cirka 300
kilometer, utan att intaga föda” skulle till exempel inte vara några
problem för en älg.

9 IMG_3281

Olaus Magnus nämner även en kunglig lag som skulle ha stiftats mot
älgridning för att hindra att brottslingar skulle kunna använda dem för
flykt, detta tillskrivs ofta den samtida Gustav Vasa eller, av senare
skribenter, Karl IX som levde mellan åren 1550-1611, även här saknas
dock helt belägg.

Återigen apropå brottslingar och att rida på älgar,

”Vi erinra oss ha sett någonstädes, att vid ett tillfälle det utfärdades
förbud i någon af de större städerna i Östersjöprovinserna mot att
komma inåkande i staden efter elg, på grund däraf att hästarne
skyggade för dessa ovanliga dragare.

”Grefve L. Douglas har benäget meddelat, att en af hans förfäder fått
mottaga ett liknande förbud från K. Befallningshafvande i
Östergötland”.

10 IMG_3283

Alldeles väster om gården Torarp går tranparet och letar föda, det är
dags för häckning och en intensiv period tager sin början för fåglarna.

De kan bli gamla och den högsta kända åldern för en trana är hela 17
år och 3 månader.

11 IMG_3285

Tranor är storvuxna, mellan 1-1,2 meter höga, våtmarksfåglar med
långa ben och lång hals.

Fjäderdräkten är gråaktig med anstrykning av rostbrunt på ryggen,
huvudet och halsens översida är svarta, utom ett vitt parti som sträcker
från ögat och nedåt.

Den nakna huden på bakhjässan är röd, men omfånget varierar, de
flyger med rak, utsträckt hals.

Den svenska populationen ökar och uppskattas till drygt 12 500 par
och de finns i hela landet utom i fjällkedjan.

12 IMG_3286

I år hittade jag bara fyra bestånd med mosippa i Södra Torarp, varav
två blommor och det är kanske dags att bränna marken igen.

13 IMG_3287

Mosippa, ”Pulsatilla vernalis”, är en flerårig, mjukt hårig ört som kan
bli drygt en decimeter hög.

De nedre bladen, rosettbladen, är övervintrande, något läderartade och
mindre flikiga än hos övriga arter i släktet ”Pulsatilla”.

Mosippan är sällsynt och förekommer sparsamt upp till Jämtland och
den växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på
ljunghedar.

Den första fynduppgiften publicerades av Olof Rudbeck den äldre år
1666.

”När Phoebus skön Flora besöker vid gökrop från sunnan och väst
från tusen små altar det röker till lundarnas kärleksfest.

I backen står gökskällan luden och rör som till högtid sin kläpp, och
brudgummen bidar och bruden med honung på längtande läpp.”

Ur ”Blommornas kärlek” av Erik Axel Karlfeldt, ”Flora och Bellona”,
år 1918.

14 IMG_3288

Slåttergubbe, ”Arnica montana”, har ett släktnamn ”Arnica” som är av
ett dunkelt ursprung, kanske är det en förvrängning av det grekiska
ordet ”ptarmikos”, ”som orsakar nysning”.

Detta namn uppträder första gången redan på 1300-talet, men
användningen av det svenska namnet slåttergubbe, eller hästfibbla, är
betydligt äldre än så, dock dröjer det ett tag till innan de i blomning
står.

15 IMG_3289

Vårstarr, ”Carex caryophyllea”, är en lågväxt starr som växer med
enstaka strån från en krypande jordstam.

Stråna har skilda han- och honax och kan bli drygt två decimeter höga
och bladen är korta och platta, de nedre är bågböjda.

Axsamlingen har vanligen ett hanax och två honax vilket man kan se
på bilden om man tittar noga.

16 IMG_3294

När vi åker hem står plötsligt två älgar på samma lycka och jag påstår
att det är älgkon från tidigare under kvällen och hennes tjurkalv från
föregående år.

I Fauna och flora från år 1908 står att alla hästar skulle ha en instinktiv
rädsla för älgar är en myt. En fundamental skillnad mellan älgar och
exempelvis hästar är att de senare lever i en hierarkisk flock,
tamhästar betraktar helt enkelt människor som sina ledardjur.

Enstaka älgar kan bli tama, men de har inte underkastelsen i generna
på samma sätt som hästen.

17 IMG_3295

I Jared Diamonds mycket intressanta bok ”Vete, vapen och virus”,
redogör han detaljerat för hur det kommer sig, att av alla oräkneliga
däggdjur som funnits tillgängliga, så har mänskligheten fram till 1900-
talet bara domesticerat fjorton lite större däggdjursarter.

Det vill säga, får, get, ko, svin, häst, dromedar, kamel, lama/alpacka,
åsna, ren, vattenbuffel, tamjak, balioxe och gayal som är en
domesticerad form av oxdjursarten gaur som förekommer i
Sydostasien.

18 IMG_3297

Den helt dominerande dödsorsaken för svenska älgar är jakt och på
många håll står jakten för över 90 procent av dödligheten.

Två andra viktiga dödsorsaker är trafiken och rovdjur, beroende på var
i landet man tittar.

I de mellansvenska områdena där rovdjursstammarna, främst varg och
björn, är relativt starka i kombination med en medveten minskning av
älgstammarna har rovdjurspredationen blivit betydelsefull, dock är
jakten fortfarande den klart dominerande dödsorsaken i Mellansverige
och södra Norrland.

19 IMG_3299

Övrig naturlig dödlighet hos älg är i huvudsak sjukdomar och klimat,
ofta i kombination med varandra.

Älgen kan drabbas av en mängd parasiter, virussjukdomar, tumörer
och missbildningar.

Sjukdomar uppträder kontinuerligt i älgstammen, men hur stor andel
av dödligheten de står för är oklart, men mer eller mindre
kvalificerade gissningar tyder på upp till tio procent.

20 IMG_3306

Avslutningsbilden för denna gång blir på en stor och kraftig fälthare,
en art som inte är ursprunglig i Sverige.

Den inplanterades redan av drottning Kristina på Lovön, där sedan ett
bestånd spred sig till angränsade öar i Mälaren.

Kristina, senare Kristina Alexandra, född den 8 december år 1626 på
slottet Tre Kronor, död den 19 april år 1689 i Rom.

Hon var dotter till kung Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora
samt drottning av Sverige i egen rätt från 1632 till 1654, men
regerande från år 1644.

På 1860-talet inplanterades fältharen på nytt i Stockholmstrakten,
liksom på Öland och Ven och särskilt på Ven trängde den snabbt
undan skogsharen.

Den inplanterades i Sverige under åren 1886–87 i Skåne, och har
därefter förökat sig betydligt.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer